Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Общи условия за ползване

1. Настоящият КАЛКУЛАТОР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКТУАЛЕН СТАТУТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (наричан по-нататък „КАЛКУЛАТОРА“) е предназначен да подпомогне предприятията при определянето на статута си като микро, малко, средно или голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия („ЗМСП“).

2. КАЛКУЛАТОРЪТ е разработен във основа на нормативната рамка за определяне на категорията на предприятията, уредена от чл. 3 – 4г от ЗМСП. Взета е предвид и практиката на управляващите органи на националните оперативни програми по прилагането на тази нормативна рамка, най-вече тази на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“ и на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ при Министерството на икономиката, както и съществуващата практика на КЗК и на българските съдилища по тази материя. Съобразени са и някои по-важни решения на Съда на ЕС по тълкуването и прилагането на Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия (Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises C(2003) 1422), въз основа на която Препоръка материята е транспонирана в националното законодателство. Независимо от съобразяването на горепосочената нормативна рамка и практика по прилагането й, и стремежът към прецизност на алгоритъма на КАЛКУЛАТОРА, „Финвера консулт“ ЕООД не гарантира за правилността на получените резултати от използването на КАЛКУЛАТОРА, нито от „Финвера консулт“ ЕООД може да бъде търсена каквато и да е отговорност в тази връзка. Отговорността за попълването на релевантните данни и за получения краен резултат от ползването на КАЛКУЛАТОРА се носи изцяло и изключително от съответния потребител.

3. Настоящият КАЛКУЛАТОР е в неокончателна бета-версия на разработване, във връзка с което „Финвера консулт“ ЕООД ще бъде благодарна за сигнали за възможни грешки, както и за всякакви коментари и препоръки относно подобряването му.


Декларирам, че съм запознат с и приемам безусловно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на Калкулатора за определяне на актуален статут на предприятие по Закона за малките и средните предприятия.

Отказ

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис