Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Разработване на проект

Ако решите да кандидатствате за безвъзмездно финансиране, ние ще превърнем Вашата идея в печеливш проект. Ако работите с нас, ще се убедите, че ние сме виртуози в тази дейност:

  • Ще формулираме и разработим Вашата проектна идея така, че в максимална степен да отговаря на условията и критериите за финансиране. Всяка процедура за финансиране има множество особености, свързани с нейните цели, допустими кандидати, дейности и разходи, като се прилагат редица специфични критерии за оценка. „Обработването“ на проектната идея в съответствие с изискванията на конкретната финансираща процедура е най-важната задача на консултанта, в която си проличават неговите професионални познания, умения и опит. Без да променяме Вашето инвестиционно намерение или друга проектна идея, ние ще ги формулираме по такъв начин, че в максимална степен да отговарят на условията за допустимост и критериите за оценка по конкретната финансираща процедура, и да получат най-високата възможна оценка.
  • В случай, че при кандидатстването се изисква представянето на някакво предварително проучване (напр. маркетингово проучване) или одит (напр. одит за енергийна ефективност, одит за ресурсна ефективност, и др. под.), ние сами ще изготвим или ще организираме изготвянето на тези документи от наш компетентен доверен партньор, за да сме сигурни в най-доброто качество на разработвания проект.
  • Ще окомплектоваме Вашия проекта Ви с всички необходими придружителни документи, като ще Ви помогнем при тяхното изготвяне и оформяне.
  • Ще Ви съдействаме за подаването на проекта по електронен път чрез Информационната система ИСУН 2020. В случай, че се затруднявате с електронното подаване, ще можете да ни упълномощите, за да подадем проекта от Ваше име.
  • Ще ви подпомагаме в цялостния процес на кандидатстване до обявяването на класирането на проектите, като при одобрение на проекта за финансиране ще Ви подпомогнем при представянето на изискваните документи и сключването на договора за безвъзмездна помощ.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис