Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Подпомагане при последващи проверки

През настоящия програмен период администрацията на оперативните програми и редица контролни органи упражняват засилен последващ контрол върху бенефициентите след приключването на проектите и изплащането на безвъзмездната помощ.  Този контрол включва два основни вида проверки: (i) последващ контрол от управляващия орган за спазването на изискването за „устойчивост на проекта“ (задължението на бенефициента в рамките на 3/5-годишния период* след приключването на проекта да постигне и поддържа проектните  резултати, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране), и (ii) последващи проверки от националните и европейски контролни органи (дирекция „Национален фонд“ на МФ, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, одитните звена на ЕК, Европейската сметна палата, и пр.), целящи за установят (със задна дата) дали проектът е бил законосъобразно изпълнен и разплатен. Трябва да се знае, че проверките на националните и европейски контролни органи са независими от проверките на управляващите органи (тъй като целят проверка и на самите управляващи органи). Това означава, че в резултат на последващи проверки могат да бъдат установени нарушения дори при проекти, чието изпълнение вече е проверено, прието и разплатено от съответния управляващ орган. В случай, че бъдат установени със задна дата нередности по изпълнението на проекта (напр. неправилно провеждане на процедура за избор на изпълнител, неправилно изменение или изпълнение на договор с изпълнител, и пр.), или бъдат констатирани текущи проблеми във връзка с активите по проекта (напр. липса, преместване в друг район или неизползване по предназначение на активите, придобити по проекта), или бъде установено, че не са постигнати и/или не се поддържат резултатите от проекта (напр. не  е постигнат планов финансов показател, въз основа на който проектът е бил одобрен за финансиране), съответният контролен орган ще наложи финансова корекция на бенефициента, т.е. ще го задължи да възстанови цялата или част от получената безвъзмездна помощ по проекта. Тъй като задължението по наложена финансова корекция е публично държавно вземане, което подлежи на предварително изпълнение, сумата на финансовата корекция ще бъде незабавно събрана от публичен изпълнител при НАП независимо от евентуалното обжалване. 

Посочените тежки евентуални последици от последващия контрол показват колко е важно за бенефициента да бъде подготвен и компетентно консултиран при извършването на такива проверки. По правило обаче консултантите по европейски програми приключват отношенията си с бенефициентите веднага след като безвъзмездната помощ бъде изплатена на клиентите им и те получат възнаграждението си. За разлика от тях, наш стандартен ангажимент към клиентите си е да продължим да ги подкрепяме и след приключването на проектите им в рамките на контролния 3/5-годишен мониторингов период след приключването на проектите им.

В рамките на този ангажимент, през контролния период след приключването на проекта Ви:

  • Ще Ви консултираме как да постигнете и поддържате проектните показатели, за които сте се ангажирали по проекта (финансови показатели за рентабилност, създаване и поддържане на работни места, и др.под.)
  • Ще Ви консултираме относно спазването на изискванията за „устойчивост на проектните резултати“ ("дълготрайност на операците" по см. на Регламент (ЕС) № 1303/2013), отнасящи се до използването на придобитите по проекта дълготрайни активи и поддържането на финансираната дейност
  • Ще Ви подготвим и подпомагаме при последващи проверки и мониторинг от страна на контролните органи, като при необходимост лично ще присъстваме при провеждането на проверките
  • В случай на констатиран проблем в резултат на извършени последващи проверки, ще Ви окажем пълна експертна помощ за неговото решаване. Ако проблемът е свързан с налагане на финансови корекции, ще Ви окажем цялостна правна помощ за защита на интересите Ви в производството за налагане на финансова корекция и за оспорване на финансовата корекция, в случай, че такава ви бъде наложена.

 * Контролният период за наблюдение на резултатите от проекта е с продължителност 3 години за малки и средни предприятия (МСП) и 5 години за големи предприятия, считано от окончателното плащане по проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис