Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Picture2EU ERDF small web
 Picture1logoOPIC small web

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ CADET

23.03.2020 г.

 

На 23.03.2020 г. приключи цялостното изпълнение на проекта от бенефициента „Финвера консулт“ ЕООД и партньора Институт по роботика при БАН.

Успешно бяха изпълнени заложените проектни дейности, като са постигнати всички предвидени резултати.

В резултат на проекта разработваната иновация, а именно система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите с проектно наименование CADET (Childern  Alogrithms for DEvelopment Tool), бе доведена до 6-то ниво на технологична готовност (TRL 6) "Технология, демонстрирана в релевантна среда". С този си резултат проектът създава стабилна основа за по-нататъшно доразработване и последващо внедряване на иновацията на пазара.

 Екипът на проекта благодари на всички участници в проекта, и особено на ентусиазираните млади участници в  тестовете!

 


ПРИКЛЮЧИ МЕДИЦИНСКОТО ТЕСТВАНЕ НА ПРОТОТИПА НА СИСТЕМАТА CADET

22.03.2020 г.

 

На 22.03.2020 г. „Финвера консулт“ ЕООД прие доклада от медицинското тестване на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET, изпълнен от екип на „Есперекс“ ЕООД.

Основната цел на медицинското тестване е да се провери статистически способността на системата и точно да измерва показателите на здравен фитнес и да събира данни за здравните навици на подрастващите и тяхната обща среда, които могат да влияят, както положително, така и негативно на здравната им култура, спортни навици и бъдещоразвитие на рискови фактори.

Допълнителна цел на анализа е да установи елементите на прототипа с най-голяма предвиждаща сила и тези с най-ниска такава за да позволи оптимизирането и развиването на прототипа на системата CADET

Медицинското тестване включи:

 • проверка и валидиране на събираните от системата данни относно физическото състояние на подрастващите (тестовата батерия CADET) спрямо приетите от авторитетни професионални здравни (медицински) източници релевантни данни за съответните възрастови групи подрастващи;
 • тестване и валидиране на алгоритмите за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите въз основа на събираните от системата данни с оглед развитието на рискови фактори.

Медицинският анализ на предварителните данни събрани при тестването на системата е извършен на база на наличните към момента литературни медицински данни и мащабен статистически анализ..

Докладът от медицинското тестване на прототипа на системата CADET потвърди статистическата надеждност на системата лесно, бързо и с голяма сигурност да предвиди евентуалната поява на затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, мускулно-скелетни смущения, диабет тип 2, гастро-ентерологични смущения у подрастващите от целевата група, както и лесно, бързо и с голяма сигурност да предотврати евентуалната поява на контузии предизвикани от прекомерна и/или неподходяща спортна активност.

 


ВНЕДРЕН Е СПЕЦИАЛИЗИРАНЯТ СОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА ПРОТОТИПА НА СИСТЕМАТА CADET

24.02.2020 г.

 

На 24.02.2020 г. екипът на „Комтехсис“ ЕООД приключи успешно работата по  специализирания софтуер за създаване и тестване на прототип на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET, като същият бе разработен, внедрен и приет от възложителя „Финвера консулт“ ЕООД в рамките на договорния срок.

Специализираният софтуер за създаване и тестване на прототип на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите “CADET“ е информационно технологичен продукт, който служи за събиране и анализ на лични здравни данни.

Софтуерът позволява:

 • Събиране на данни от целевата популация посредством тестови батерии, посредством поддържането на модели на типови данни и обекти, които позволяват събирането на структурирана информация;
 • Валидиране, дейта майнинг и статистическа обработка на събраните данни, посредством вграден модул за валидация на въведената информация и интеграция като модули на програмата на библиотеки за статистически (Markrogoyski Math PHP Library Intergation) и дейта майнинг (PHP-ML - Machine Learning library for PHP) анализи;
 • Документиране на извършваните тестове, посредством възможността за въвеждане на данните от батериите в структурирана база данни;
 • Обратна връзка към целевата популация с цел стимулиране на събирането на данни, посредством възможността системата за бъде отворена към интернет, поддържането на специфични потребители и роли за достъп, нотификации за събития и коментари възможности.

С тези си функционалности специализираният софтуер ще улесни съществено „Финвера консулт“ ЕООД в работата му по по-нататъшното развитие и усъвършенстване прецизността на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET в следващите фази на иновационния процес до окончателното внедряване на иновационната разработка.

 


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКО ТЕСТВАНЕ НА ПРОТОТИПА НА СИСТЕМАТА CADET

 

21.02.2020 г.

На 20.02.2020 г., след проведената процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, бе сключен договор за за възлагане на консултантска услуга по медицинско тестване на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET.

Изпълнител по договора е "Есперекс" ЕООД.

Договорът е на стойност 49 900 лв. без ДДС.

Крайният срок за изпълнение на договора е 23.03.2020 г.

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.01.2020 г.

 

Във връка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET", "Финвера консулт" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет Консултантска услуга по медицинско тестване на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET. Предназначанието на възлаганата услуга е медицинско валидиране на данните и алгоритмите от прототипа на системата CADET.

Процедурата е на стойност до 50 000,00 лв. без ДДС.

Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на оферти е 03.02.2020 г.

Документацията по процедурата може да бъде свалена от ИСУН, както и оттук:

1. Публична покана

2. Описание на предмета на процедурата

3. Изисквания към офертите

4. Образец на оферта

4а. Образец на справка за изпълнени дейности

5. Методика за оценка

6. Декларация на кандидата

7. Образец на договор

 

 


ПРИКЛЮЧИ ТЕСТВАНЕТО НА ПРОТОТИПА НА СИСТЕМАТА CADET

 

28.10.2019 г

В две последователни съботи на 19.10. и 26.10.2019 г. в закритата лекоатлетическа писта и физкултурния салон на Медицински университет – Плевен се проведе тестване на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET.

Методиката за тестване бе разработена от екипа на проекта въз основа на първоначалната методика, апробирана през м. май 2019 г. при тестването на тестовата батерия CADET.

В тестовете взеха участие 51 подрастващи от целевата група.

За формиране на изходните данни на измерванията участниците в тестовете попълниха профилен въпросник, въпросник за хранене и въпросник за двигателна активност, като бяха извършени и следните неинавизни измервания за установяване на индивидуалните данни:

 • Височина
 • Тегло
 • Тестово изпробвани
  • Кръвно налягане
  • Пулс посредством умно устройство
  • Скорост на реакция (умна апликация)
  • Данни за телесен състав

В съответствие с прототипа на системата CADET, участниците изпълниха следните упражнения от тестовата батерия CADET:

 • 15 м спринт от  седеж (1)
 • 15 м спринт от седеж (2)
 • 15 м спринт от лп (1)
 • 15 м спринт от лп (2)
 • Скокове жаби
 • БГ клек (ляв)
 • БГ клек (десен)
 • Планк  
 • Тласкане топка пред гърди (1)
 • Тласкане топка пред гърди (2)
 • Китайско столче
 • Мост
 • Лицеви опори от коляно
 • Коремни преси
 • Скок дължина (1)
 • Скок дължина (2)
 • Скок дължина назад (1)
 • Скок дължина назад (2)
 • Стрелба с тенис топка (лява)
 • Стрелба с тенис топка (дясна)
 • Хващане на перо (лява)
 • Хващане на перо (дясна)
 • Прокарване на фризби (лява)
 • Прокарване на фризби (дясна)
 • Скок на височина (ляв)
 • Скок на височина (десен)
 • Скок на височина (двата)
 • Докосване на ръце зад гръб (лява)
 • Докосване на ръце зад гръб (дясна)
 • Наклон дълбочина (1)
 • Наклон дълбочина (2)
 • 6 мин бягане

Децата - участници в тестването получиха дипломи за участие и благодарности от екипа на проекта.

Обработените резултати от измерванията се очаква да бъдат готови през втората половина на м. ноември 2019 г., когато същите се бъдат направени достъпни и за участващите в измерванията и техните родители.


ПРЕДСТОИ ТЕСТВАНЕТО НА ПРОТОТИПА НА СИСТЕМАТА CADET

30.09.2019 г.

 

В периода 19-26.10.2019 г. в гр. Плевен  предстои тестване на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET.

Тестовете ще се проведат отново в закритата лекоатлетическа писта и физкултурния салон на Медицински университет – Плевен.

Извършена бе оповестителна дейности за набиране на подрастващи за извършване на тестовите измервания, чрез раздаване на листовки и окачване на плакати на събитието в гр. Плевен.

Повече информация за предстоящите тестове може да се намери в офисите ни

Офис София

гр. София 1606, ул. "Доспат" № 7, ет. 1, ап. 2, тел.: 02/954 91 61

Офис Плевен

гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" № 160, ет. 3, офис 301, тел.: 0888 497 820

както и на Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/cadetlabs/

 


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

27.09.2019

Специалист по биометрия 

Ref.: CADET 2 Плевен

 

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи 1 лице на длъжността "специалист по биометрия", при следните изисквания за заемане на длъжността и условията на труд:

Образование:образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока, по специалност в една или повече от следните области: приложни, формални, естествени, социални или медицински науки, статистика или в областта на спорта

 Квалификация: областта на статистиката, създаване на алгоритми, медицината, биологията или спорта

 Професионален опит: в снемането и обработката на биологични, физиологични и/или биометрични данни

 Функции (отговорности и задължения):

 • отговаря за разработване и усъвършенстване на техники за анализ на данни;
 • участва в разработването на тестовата батерия за измерване на физическото развитие на подрастващите - съветва и прилага математически принципи, модели и техники при изпълнението на възложената работа;
 • отговаря за планиране и организиране събирането на данни и проектира въпросници за здравни данни на подрастващите;
 • оценява, обработва, анализира и интерпретира данните и имплементира резултатите за целите на отделните етапи от разработката;
 • отговаря за избора и прилагането на различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определя надеждността на резултатите за целите на разработваната система;
 • отговаря за извличане, съхранение и обработка на здравните данни

 Период на наемане: 6 месеца

 Заетост: на половин работен ден (4 ч./ден)

Месторабота: проектен офис в гр. Плевен

Изисквания за доказване на квалификация и професионален опит: кандидатите следва да представят диплом за притежаваната образователно-квалификационна степен, както и документи, удостоверяващи покриването на изискванията за квалификация и професионален опит (трудова и/или осигурителна книжка, както и трудов и/или граждански договор(и), вкл. договор за управление, от които е виден вида на декларирания професионален опит. В случай, че от съответните договори и/или трудова/осигурителна книжка не става ясен вида (обхвата) на изпълнената работа, кандидатите следва да представят допълнителни документи, доказващи релевантния професионален опит.

Срок за кандидатстване: 03.10.2019 г.

Кандидатите следва да изискваните документи относно образованието, квалификацията и професионалния си опит на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посочат референцията на съответната обява.

Пояснение: В рамките на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД осъществява индустриално научно изследване по разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите. Системата представлява съвкупност от алгоритми, които позволяват прецизно, статистически надеждно измерване на здравословното физическо състояние на подрастващите в развитие, и превантивно откриване и диагностициране на рискови фактори чрез измерване, обработване и анализиране на данни относно техните био и социометрични данни, физическа активност, двигателни постижения и хранителни навици.

 


РАЗРАБОТЕН Е ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРОТОТИП НА  СИСТЕМАТА CADET

25.09.2019 г.

 

Въз основа на изпълнените досега дейности по проекта  и извършената аналитична дейност по резултатите от проведените тестове, в периода юли – септември 2019 г. Екипът по проекта разработи първоначален концептуален прототип на иновативната система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET.

Системата включва:

 • профилна информация,
 • информация от тестовата батерия,
 • аналитичен компонент
 • помощна информация.

Предстои интеграцията на елементите на системата в специализиран софтуер за създаване и тестване на прототип на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите.

В напреднал етап е и работата по адаптирането на прототипа за работа с умни устройства и сензорни данни на базата на резултатите от пилотното тестване на тестовата батерия и въз основа на събраните по време на теста допълнителна информация като: профилни данни на подрастващия и родителите; 7-дневен тест за активност; скорост на реакция (умен тест); измерване на тегло и телесни мазнини; данни от умни гривни и др.

 


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР

30.08.2019 г.

 

На 30.08.2019 г. в рамките на изпълнението на проекта бе сключен договор за разработване и внедряване на специализиран софтуер за създаване и тестване на прототип на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите.

Изпълнител по договора е "Комтехсис" ЕООД.

Договорът е на стойност 99 500 лв. без ДДС, като разработването на софтуера следва да бъде изпълнено на 2 последователни етапа.

Крайният срок за изпълнение на договора е 28.02.2020 г.

 


ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА ПИЛОТНАТА ТЕСТОВА БАТЕРИЯ CADET

23.06.2019 г.

 

Вече са налице са резултатите от проведените през периода 04.05.-19.05.2019 г. измервания на физическото състояние на подрастващите, с цел първоначално тестване на пилотната  тестова батерия CADET, като същите са достъпни и за участниците и техните родители.

Резултатите от първоначалното тестване ще се ползват за създаването на прототипа на системата за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET, предвидена като втора основна дейност по проекта.

Участниците в тестовете и техните родители могат да видят резултатите на интернет-адрес https://finvera.org/cadet/, като за целта ползват индивидуалните си данни за достъп. Пуликуваните резултати имат силно експериментален характер и тяхното потвърждение може да стане след второто и понякога трето измерване. Поради това на този етап същите не следва да се ползват за вземането на решения относно физическото и здравословното състояние на участниците.

 


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.06.2019 г.

 Във връка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET", "Финвера консулт" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет „Разработване на специализиран софтуер за създаване и тестване на прототип на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите“. Процедурата е на стойност до 100 000,00 лв. без ДДС.

Офертите се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на оферти е 21.06.2019 г.

Документацията по процедурата може да бъде свалена от ИСУН, както и оттук:

1. Публична покана

2. Техническа спецификация

3. Изисквания към офертите

4. Образец на оферта

5. Методика за оценка на офертите

6. Декларация на кандидата

7. Образец на договор

 


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

28.05.2019 г.

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ

Ref.: CADET 1 Плевен

 

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи "специалист по физкултура и спорт", при следните изисквания за заемане на длъжността и условия на труд:

Образование: образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока по специалност в областта на спорта

Квалификация: в областта на спорта

Професионален опит: в областта на спорта - треньорска дейност в професионален и/или масов спорт или научна/преподавателска дейност в областта на спорта

Функции (отговорности и задължения):
• определя силни и слаби страни на подрастващите от гл.т. възможността им за физически постижения;
• планира, разработва, контролира и управлява процеса по изпълнение на упражнения, с оглед подготовката на съдържанието на тест-батерията;
• наблюдава и анализира технически умения и постижения;
• отговаря за протокола за интегриране на тестовите батерии в цялостната система;
• събира данни за резултати и постижения на подрастващите
• координира разработването и тестването на цялостната система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите

Период на наемане: 9,5 месеца (до 14 март 2020 г.)

Заетост: на пълно работно време (8 ч./ден)

Брутно месечно възнаграждение: до 2600 лв.

Месторабота: проектен офис в гр. Плевен

Изисквания за доказване на квалификация и професионален опит: кандидатите следва да представят диплом за притежаваната образователно-квалификационна степен, както и документи, удостоверяващи покриването на изискванията за квалификация и професионален опит (трудова и/или осигурителна книжка, както и трудов и/или граждански договор(и), вкл. договор за управление, от които е виден вида на декларирания професионален опит.

Пояснение: В рамките на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД осъществява индустриално научно изследване по разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите. Системата представлява съвкупност от алгоритми, които позволяват прецизно, статистически надеждно измерване на здравословното физическо състояние на подрастващите в развитие, и превантивно откриване и диагностициране на рискови фактори чрез измерване, обработване и анализиране на данни относно техните био и социометрични данни, физическа активност, двигателни постижения и хранителни навици.


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

22.05.2019 г.

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО БИОМЕТРИЯ

Ref.: CADET 3 Плевен

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи едно лице на длъжността "специалист по биометрия", при следните изисквания за заемане на длъжността и условията на труд:

Образование:образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока, по специалност в една или повече от следните области: приложни, формални, естествени, социални или медицински науки, статистика или в областта на спорта

Квалификация: областта на статистиката, създаване на алгоритми, медицината, биологията или спорта

Професионален опит: в снемането и обработката на биологични, физиологични и/или биометрични данни

Функции (отговорности и задължения): 
• отговаря за разработване и усъвършенстване на техники за анализ на данни; 
• участва в разработването на тестовата батерия за измерване на физическото развитие на подрастващите - съветва и прилага математически принципи, модели и техники при изпълнението на възложената работа; 
• отговаря за планиране и организиране събирането на данни и проектира въпросници за здравни данни на подрастващите; 
• оценява, обработва, анализира и интерпретира данните и имплементира резултатите за целите на отделните етапи от разработката; 
• отговаря за избора и прилагането на различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определя надеждността на резултатите за целите на разработваната система; 
• отговаря за извличане, съхранение и обработка на здравните данни

Период на наемане: 8,5 месеца

Заетост: на половин работен ден (4 ч./ден)

Месторабота: проектен офис в гр. Плевен

Брутно месечно възнаграждение: до 1300 лв.

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2019 г.

Кандидатите следва да изпратят мотивационно писмо, CV и изискваните документи относно образованието, квалификацията и професионалния си опит на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посочат референцията на съответната обява.


ПРИКЛЮЧИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ТЕСТВАНЕ НА ПИЛОТНАТА ТЕСТОВА БАТЕРИЯ CADET

20.05.2019 г..

 

photo 1a

Photo 10a

photo 6a

photo 5a

photo 2a

photo 4a

В периода  04.05-19.05.2018 г. в гр. Плевен в закритата лекоатлетическа писта и физкултурния салон на Медицински университет – Плевен бе проведено първоначалното тестване на пилотната тестова батерия CADET за измерване на физическото състояние на подрастващите.

В измерванията взеха участие 58 подрастващи.

Измерването обхвана следните показатели на физическото състояние

 • Физическа активност
 • Антропометрични данни
 • Издръжливост
 • Бързина
 • Сила
 • Гъвкавост
 • Ловкост

В съответствие с методиката за тестване, посочените показатели бяха измерени чрез следните тестови упражнения:

 • 15 м спринт от различни изходни положения
 • Тласкане на медицинска топка пред гърди от седеж
 • Лицеви опори от коленна опора
 • Български клек
 • Планк
 • Китайско столче (седене с гръб към стената)
 • Коремни преси
 • Скокове жаби
 • Скок на височина от място с един крак и с два крака
 • Скок на дължина от място напред
 • Скок на дължина от място назад
 • Стрелба с тенис топка в кош чрез преминаване по земя
 • Улавяне на топка през гръб по сигнал
 • Прокарване на фрисби през гимнастически ринг
 • Хващане на ръцете зад гърба
 • Мост назад
 • Наклон в дълбочина от седнало положение
 • Бягане 6 минути

Обработените резултати от измерванията се очаква да бъдат готови през втората половина на м. юни 2019 г., когато същите се бъдат направени достъпни и до участващите в измерванията и техните родители.

  


ПРЕДСТОИ ПЪРВОНАЧАЛНО ТЕСТВАНЕ НА ПИЛОТНАТА ТЕСТОВА БАТЕРИЯ CADET

22.04.2019 г.

 

CADET banner1

В периода 04.05.-19.05.2019 г. в закритата лекоатлетическа писта и физкултурния салон на Медицински университет – Плевен предстои провеждането на измерване на физическото състояние и развитие на подрастващите от 6 до 18 год, с оглед първоначално тестване на пилотната тестова батерия CADET, разработвана по проекта.

Важно условие е, че в изследването могат да участват само подрастващи, които не са освободени от физическо възпитание по здравословни причини и нямат проблеми съгласно международно утвърдените практики за провеждане на физически тестове.

Логистиката на събитията (като популяризиране на измерванията, измервателна техника, снемащи данните експерти, медицинска подкрепа, грамоти за участие и т.н.) се осигуряват изцяло от ФИНВЕРА КОНСУЛТ.

Провеждането на измерването включва следните стъпки:

 • Получаване на съгласие от страна на родителите за участие на подрастващите в измерването;
 • Изпращане на анкетни карти към родителите и подрастващите, свързани с въпроси, които не могат да бъдат установен в полевия тест;
 • Извършване на полевите тестове (обикновено в рамките на два дни).

Резултатите от измерванията ще се предоставят на родителите и подрастващите под формата на систематизиран доклад. Измерванията са напълно анонимни – на децата се предоставя номер и парола, с която в последствие те и родителите им могат да достъпят електронно резултатите.

За тези, които нямат електронен достъп, резултатите ще бъдат достъпни през офиса на проекта в гр. Плевен.

Извършена бе оповестителна дейности за набиране на подрастващи са извършване на тестовите измернвания, чрез:

 • Раздаване на листовки и окачване на плакати на събитието в гр. Плевен
 • Публикация (банер в plevenzapleven.bg)
 • адиоспотове по Дарик радио - Плевен

Повече информация за предстоящите измервания може да се намери в офисите ни:

Офис София

гр. София 1606, ул. "Доспат" № 7, ет. 1, ап. 2, тел.: 02/954 91 61

Офис Плевен

гр. Плевен 5800, ул. "Дойран" № 160, ет. 3, офис 301, тел.: 0888 497 820

както и на Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/cadetlabs/

 


УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ НАЧАЛНИЯТ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ CADET

15.04.2019 г.

 

В началния период  януари – април 2020 г. на изпълнение на проект CADET бяха успешно реализирани следните проектни дейности:

 • Създаден бе проектния офис на проект CADET в гр. Плевен (адрес гр. Плевен, ул. "Дойран" № 160, ет. 3, офис 301)
 • Партньорите по проекта „Финвера консулт“ ЕООД и Института по роботика при БАН назначиха квалифициран изследователски персонал в Екипа по изпълнение на проекта , в състав:
  • Cпециалист по физкултура и спорт ( „Финвера консулт“ ЕООД)
  • Специалист по биометрия – 2 д. ( „Финвера консулт“ ЕООД)
  • Научен работник - изследовател в сферата на системното инженерство и роботиката – 2 д. (Институт по роботика при БАН)
 • Бяха идентифицирани съществуващи тестови батерии за измерване на физическото състояние на подрастващите, като от тях бяха подбрани за по-детайлно проучване тези, които в най-голяма степен съответстват на спецификата на тестовата батерия, разработван по проекта. на проекта.  Детайлно бяха анализирани 12 тестови батерии с цел установяване на тяхната валидност, достоверност, специфичност, сигурност и приложимост, както и анализ на включените в тях компоненти.

Измежду детайлно проучените батерии  са:

 • Fitnessgramm (САЩ) – обхванати над 10 млн. подрастващи, в над 20 000 училища
 • NetFit (Унгария) – задължително в цялата страна, в над 3 600 образователни институции
 • Emotikon /DMT (Германия)
 • KIGGS (Германия)
 • Alpha (ЕС) – най- разпространената батерия, подкрепяна от ЕК
 • ГТО (Русия)
 • APL-2 (Канада)
 • Sports Challenge (Австралия)

Данните от анализа на 12 тестови батерии са предназначени да бъдат използвани при избора на компоненти и като бенчмарк-ориентири при изработването на тестовата батерия CADET.

 • Извършено бе проучване за използването на умни устройства по време на тестовете и сензорни данни (към момента измерване на телесната и висцерална мазнина, ниво на скелетната мускулатура и метаболизъм в покой посредством  биоелектричния импеданс и отчитане акция, внимание и концентрация посредством смарт апликация)
 • Разработена бе програма и методика за тестване на пилотната тестова батерия, и бе извършена подготовка за тестване на батерията
 • Създаден бе пилотен вариант на тестова батерия за определяне на физическото развитие на подрастващите. работата по създаване на тестовата батерия CADET обхвана следното:
  • идентификация на компоненти тестовата батерия, на базата на данните от анализа на 12 тестови батерии и допълнително кабинетно проучване на основни източници, под формата на научни книги, статии, студии и съобщения, с цел идентификация на потенциални променливи от съществено значение за определяне на състава на батерията;
  • събиране на експертно мнение за избраните компоненти, въз основа на което и предложенията на експертите, компонентите на батерията бяха категоризирани по полезност, административна осъществимост, физиологично включване, механични последици и други подходящи разделения;
  • избор на тестови елементи, основаващи се на избраните компоненти и информацията;
  • разработване на цялостен дизайн на батерията, състоящ се от идентифицираните моторни компоненти, заедно с тяхната последователност и администриране.
 • Създаден бе пилотен вариант на тестова батерия за определяне на физическото развитие на подрастващите. работата по създаване на тестовата батерия CADET обхвана следното:
  • идентификация на компоненти тестовата батерия, на базата на данните от анализа на 12 тестови батерии и допълнително кабинетно проучване на основни източници, под формата на научни книги, статии, студии и съобщения, с цел идентификация на потенциални променливи от съществено значение за определяне на състава на батерията;
  • събиране на експертно мнение за избраните компоненти, въз основа на което и предложенията на експертите, компонентите на батерията бяха категоризирани по полезност, административна осъществимост, физиологично включване, механични последици и други подходящи разделения;
  • избор на тестови елементи, основаващи се на избраните компоненти и информацията;
  • разработване на цялостен дизайн на батерията, състоящ се от идентифицираните моторни компоненти, заедно с тяхната последователност и администриране.
 • Разработена бе програма и методика за тестване на пилотната тестова батерия, и бе извършена подготовка за тестване на батерията
 • Извършено бе проучване за използването на умни устройства по време на тестовете и сензорни данни (към момента измерване на телесната и висцерална мазнина, ниво на скелетната мускулатура и метаболизъм в покой посредством  биоелектричния импеданс и отчитане акция, внимание и концентрация посредством смарт апликация)

ОБЯВИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET"

24.01.2019 г.

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ

Ref.: CADET 1

Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи "специалист по физкултура и спорт", при следните изисквания за заемане на длъжността и условия на труд:

Образование: образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока по специалност в областта на спорта

Квалификация: в областта на спорта

Професионален опит: в областта на спорта - треньорска дейност в професионален и/или масов спорт или научна/преподавателска дейност в областта на спорта

Функции (отговорности и задължения): 
• определя силни и слаби страни на подрастващите от гл.т. възможността им за физически постижения;
• планира, разработва, контролира и управлява процеса по изпълнение на упражнения, с оглед подготовката на съдържанието на тест-батерията;
• наблюдава и анализира технически умения и постижения;
• отговаря за протокола за интегриране на тестовите батерии в цялостната система;
• събира данни за резултати и постижения на подрастващите
• координира разработването и тестването на цялостната система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите

Период на наемане: 13 месеца

Заетост: на пълно работно време (8 ч./ден)

Месторабота: проектен офис в гр. Плевен

Брутно месечно възнаграждение: 2600 лв.

Изисквания за доказване на квалификация и професионален опит: кандидатите следва да представят диплом за притежаваната образователно-квалификационна степен, както и документи, удостоверяващи покриването на изискванията за квалификация и професионален опит (трудова и/или осигурителна книжка, както и трудов и/или граждански договор(и), вкл. договор за управление, от които е виден вида на декларирания професионален опит. В случай, че от съответните договори и/или трудова/осигурителна книжка не става ясен вида (обхвата) на изпълнената работа, кандидатите следва да представят допълнителни документи, като длъжностна характеристика – приложение към трудов договор, приемо-предавателни протоколи към граждански договор, референции от съответния работодател/възложител или други подобни документи, доказващи релевантния професионален опит.

Срок за кандидатстване: 31.01.2019 г.

Кандидатите следва да изпратят мотивационно писмо, CV и изискваните документи относно образованието, квалификацията и професионалния си опит на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посочат референцията на съответната обява

  

СПЕЦИАЛИСТИ ПО БИОМЕТРИЯ

Ref.: CADET 2/3

 Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0122-C01 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД търси да назначи 2 (двама) души на длъжността "специалист по биометрия", при следните изисквания за заемане на длъжността и условията на труд:

Образование:образователно-квалификационна степен бакалавър или по-висока, по специалност в една или повече от следните области: приложни, формални, естествени, социални или медицински науки, статистика или в областта на спорта

Квалификация: областта на статистиката, създаване на алгоритми, медицината, биологията или спорта

Професионален опит: в снемането и обработката на биологични, физиологични и/или биометрични данни

Функции (отговорности и задължения):
• отговаря за разработване и усъвършенстване на техники за анализ на данни;
• участва в разработването на тестовата батерия за измерване на физическото развитие на подрастващите - съветва и прилага математически принципи, модели и техники при изпълнението на възложената работа;
• отговаря за планиране и организиране събирането на данни и проектира въпросници за здравни данни на подрастващите;
• оценява, обработва, анализира и интерпретира данните и имплементира резултатите за целите на отделните етапи от разработката;
• отговаря за избора и прилагането на различни методи за събиране на данни, статистически методи и техники и определя надеждността на резултатите за целите на разработваната система;
• отговаря за извличане, съхранение и обработка на здравните данни

Период на наемане: 12 месеца

Заетост: на половин работен ден (4 ч./ден)

Месторабота: проектен офис в гр. Плевен или гр. София (местоработата ще бъде определена при събеседването с одобрените кандидати, като ще бъдат взети предвид и техните предпочитания и/или местоживеене)

Брутно месечно възнаграждение: 1300 лв.

Изисквания за доказване на квалификация и професионален опит: кандидатите следва да представят диплом за притежаваната образователно-квалификационна степен, както и документи, удостоверяващи покриването на изискванията за квалификация и професионален опит (трудова и/или осигурителна книжка, както и трудов и/или граждански договор(и), вкл. договор за управление, от които е виден вида на декларирания професионален опит. В случай, че от съответните договори и/или трудова/осигурителна книжка не става ясен вида (обхвата) на изпълнената работа, кандидатите следва да представят допълнителни документи, като длъжностна характеристика – приложение към трудов договор, приемо-предавателни протоколи към граждански договор, референции от съответния работодател/възложител или други подобни документи, доказващи релевантния професионален опит.

Срок за кандидатстване: 31.01.2019 г.

Кандидатите следва да изпратят мотивационно писмо, CV и изискваните документи относно образованието, квалификацията и професионалния си опит на и-мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посочат референцията на съответната обява.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Финвера консулт“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Проект BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис