Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

(резюме)

 

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2023 г.

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Общ размер на средствата: 100 000 000 лв., от които 92 080 000 лв. за Слабо развити региони (извън ЮЗР) и 7 920 000 лв. за Регион в преход (в ЮЗР)
 • Допустими дейности: (1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд; (2) Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ чрез психологическа подкрепа; (3) Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло; (4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; (5) Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията;
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 391 166 лв. (максималният интензитет на помощта „de minimis” за едно и също предприятие не може да надхвърля 200 000 евро или 391 166 лв. за период от три бюджетни години).
 • Процент на безвъзмездната помощ:
 • микро, малки и средни предприятия: 100%
 • големи предприятия: 80%
 • Продължителност на проектите: до 18 (осемнадесет) месеца, като изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

 

П о д р о б н и   п а р а м е т р и

 1. Допустими кандидати
 • микро, малки, средни и големи предприятия, които
 • Отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • Разполагат с финансов капацитет[1];
 • Разполагат с оперативен капацитет за изпълнение на проекта[2];

 

 1. Допустими дейности

Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти[3] за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА!

 

Въвеждането на нови „зелени“ модели на организация на работните процеси може да включва:

 • внедряване в предприятието на нови екологични производствени инвестиции, поради които се променя организацията на труда в предприятието;
 • въвеждане на промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и на определени работни места;
 • изграждане на цялостна екологосъобразна („зелена“) фирмена култура и мотивиране на екологосъобразното мислене на служителите.

 

Дейността включва следните четири етапа, които са задължителни и се реализират в посочената логическа последователност:

 1. Преглед на моментното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, свързана с прилагането на „зелени“ практики.
 2. Разработване на „зелени“ модели на организацията на труда и работните процеси, съобразно спецификата на предприятието и конкретните работни места. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси на конкретните работни места.
 3. Разработване/приемане на план от мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси от ръководните органи на предприятието.
 4. Въвеждане/прилагане в предприятието на нови, „зелени“ модели на организация на работните процеси и управлението на човешките ресурси, вкл. обучение на персонала за въвеждането на съответните промени.

Дейността може да се изпълни от кандидата (в случай че разполага със служители с необходимата квалификация)[4] или да се възложи на външен изпълнител.

Изпълнител на дейността може да бъде лице, което по занятие извършва някоя от следните примерни дейности:

 • консултации и/или сертификация по прилагане на системи за управление по околна среда (ISO14001, EMAS или еквивалентни);
 • преподавателска и/или научно-преподавателска дейност в сферата на ресурсната ефективност и/или екологията;
 • консултантска и/или научноизследователска и развойна дейност в сферата на ресурсната ефективност, екологията или икономическата дейност на кандидата.

Новите „зелени“ модели могат да се изразяват във:

 • въвеждане и утвърждаване на промени в организационната структура на човешките ресурси, въвеждане на нови форми на заетост, промени по отношение на: начините на работа, работните взаимоотношения, съответно на длъжностните характеристики, процесите по подбор на персонала; нови модели на екипна работа и взаимодействието между служителите, и др.;
 • въвеждане на промени в работата на отделни работни единици в предприятието, насочени към намаляване на използваните ресурси, въвеждане на практики за опазване на околната среда, осигуряване на по-екологосъобразна работна среда и др.;  
 • въвеждане на екологосъобразни практики в цялостната организация на работа в предприятието, в т.ч. насочени към генериране и изпълнение на дейности за корпоративна социална отговорност със „зелена“ насоченост, мотивиране на индивидуалния служител за прилагане на екологосъобразно поведение по време на работа чрез информационни и други фирмени събития или създаване на бонусна система за отличаване и възнаграждаване на „зелено“ поведение на служителите или генериране от служителите на идеи за екологосъобразно поведение и др.

Важно: По време на изпълнение на проекта, бенефициентът следва да докаже, че планът с конкретни мерки за прилагане на „зелени“ модели на организация на работните процеси е приложен в предприятието и има реално въведени мерки от него. Всички служители следва да бъдат запознати с извършените промени и да им е проведен инструктаж и/или обучение за въвеждането на съответните мерки.

 

Дейност 2: Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.

Психологическата подкрепа трябва да се извършва от лице/а със специалност „Психология“, „Трудова и организационна психология“ или „Психиатрия“ и може да бъде под формата на групови семинари/тренинги за профилактика и/или индивидуални консултации, при провеждането на които, участниците задължително следва да бъдат запознати с подходящи методи и техники за управление на професионалния стрес, съответстващи на естеството на трудовите процеси в предприятието.

Максималният брой участници при групови занимания е до 10 лица в група.

 

Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС)[5] и специално работно облекло

В рамките на дейността могат да се закупуват:

1) Нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или

2) ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.

И в двата случая, кандидатът задължително следва да надгради минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, следва:

 • да отговарят на точния брой на заетите към момента на кандидатстване лица по длъжности, които ползват средствата за защита; и
 • да бъдат планирани съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, за периода на изпълнение на проекта.

 

Важно:

1) Допустимо е закупуването на ЛПС и специално работно облекло за периода, планиран за изпълнение на проекта, ако съответстват на оценката на риска, вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло, и кандидатът е обосновал необходимостта от такива.

2) Недопустимо е закупуването на резервни бройки!

3) УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови.

4) Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

5) Ако дейността е включена в проектното предложение, кандидатът следва да прикачи към формуляра за кандидатстване списък на работните места и видовете работни процеси, при които е необходимо да се използват ЛПС и/или специално работно облекло, утвърден въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Списъкът следва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 17, ал. 3, т. 1-4 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 26 Ноември 2021 г.) за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място.

 

Дейност 4: Осигуряване на колективни предпазни средства[6], вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

Примерен (неизчерпателен) списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентифицираните рискове:

 

 1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:

- локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;

- нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;

- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на

замърсяване;

- аварийни вентилационни системи;

 1. Защита от наднормен шум

- защитни прегради, ограждения, шумопоглъщащи покрития на стени и тавани;

- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;

- звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

 1. Защита от вибрации при работа

- поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

- осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

 1. Защита от навлизане в опасна зона

- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

- блокировки – механични, електрически или др.;

- ограждения с блокировки;

- предпазители;

- предпазители с блокировки;

- екрани;

- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

 1. Защита от падащи предмети

- козирки, навеси, прегради;

- тунели;

- мрежи;

- бордови дъски;

 1. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

- предпазители;

- предпазни екрани;

- паравани, ограждения;

 1. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

- парапети, перила, бордова дъска;

- мрежи;

- осигурителни линии;

 1. Защита от допир до горещи повърхности

- изолиране на зоните;

- ограждения, екрани;

- изолиращи покрития;

 1. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

- обща вентилация;

- локална аспирация;

- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газсигнализатори, газанализатори;

- аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

 1. Защита от опасни лъчения

- предпазни екрани - защитни покрития;

- система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол;

- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

 1. Защита от електростатични заряди

- система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

 1. Защита от електромагнитни полета

- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

- екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

- предупредителна сигнализация или блокировка;

 1. Защита от неблагоприятен микроклимат

- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;

- подмяна на дограма;

- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

- климатични системи/климатици;

 1. Изкопи

- платна за защитни системи за изкопи;

- технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

- газсигнализатори;

 1. Защита от пожар и взрив

- система от хидранти, шлангове със струйници;

- автоматична пожарогасителна инсталация;

- пожароизвестителна инсталация;

- автоматични газанализатори;

- мълниезащитна инсталация;

 1. Защита при работа в ограничени пространства

- полиспастни системи за спасяване;

- газсигнализатори;

 1. Защита при аварии и природни бедствия

- система за аварийно известяване с цел евакуация;

 1. Електробезопасност

- изолиращи щанги;

- изолиращи стълби;

- изолиращи площадки;

- диелектрични килимчета;

- предпазни екрани;

- временни ограждения;

- преносими заземители;

- изолиращи щанги за преносими заземители;

- изолиращи оперативни щанги;

 1. Защита от биологични агенти в работната среда

- подходяща вентилация (общообменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

 1. Ергономия при работа

- ергономични офис столове;

- ергономични работни столове.

 

Важно:

1) Необходимостта от всяко колективно средство за защита следва да произлиза от оценката за риска, т.е. трябва да е идентифицирана опасността и определен риска от реализирането й.

2) Не е допустимо закупуването на машини и съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност, разширяване на производствения капацитет или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги, както и такива за осигуряване административните дейности на предприятието.

3) При закупуване на ергономични офис столове за служители и друго оборудване, свързано с норми за ергонометричност следва да се спазват „Норми за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси“ № 05 на МНЗ /ДВ бр.25/71г., посл. изм. ДВ бр. 54/99г./ за рационална организация на работното място и трудовите процеси №5. Характеристиките на работния стол при работа с видеодисплеи са посочени в чл.5 от приложение № 1 към Наредба №7 /ДВ бр. 70 от 2005г./.

4) Не е допустима замяната на едно производствено (работно)[7] оборудване с друго, дори в случай, че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица.

Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията

В рамките на дейността е допустимо:

1) закупуването на оборудване и обзавеждане, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиненни помещения (бани, тоалетни, помещения за преобличане), което следва да бъде обосновано в проекта;

2) извършването на текущ и основен ремонт, съгласно §5, т.42 и т.43 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

По тази дейност е допустимо работодателят да осигури на работниците и служителите следните социални придобивки (както и прилежащите им санитарно-хигиенни помещения, ако е необходимо - бани, тоалетни и помещения за преобличане):

 • Помещения/места за хранене, съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд.

Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка на работници и служители, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.

 • Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт.

В случай че за осъществяването на дейност 4 и дейност 5, кандидатът е предвидил да извършва ремонтни дейности, е необходимо той да разполага със собствено помещение или да има договор за наем/концесия на помещението, в което се предвижда да се извърши ремонт.

След приключване на проекта, бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Същото изискване се отнася и, в случай че кандидатът предвижда да извършва ремонтни дейности на спортни съоръжения и места за отдих на открито. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства, срокът спира и продължава да тече след отпадането им.

В случай че за нуждите и целите на проекта е необходимо да се извърши основен ремонт, кандидатът представя преди стартиране на ремонтните дейности копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж (заверено „вярно с оригинала”) или писмо от главния архитект на общината, че за обекта не се изисква разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква разрешение за строеж).

 

Важно: Дейностите по проекта НЕ могат да бъдат изпълнявани едновременно на територията на двата типа региона – регион в преход[8] и слабо развит регион[9]. Дейностите по проекта трябва да се осъществяват в един и същ тип регион или на територията на два или повече слабо развити региона.

 1. Допустими разходи

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. I. Разходи за услуги
 2. Разходи за разработване и прилагане на "зелени" модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. (Дейност 1)

 

 • Максимален допустим размер – до 200 лв. (БФП + собствено финансиране, когато е приложимо) на участващо лице от целевата група, но не повече от 20 000,00 лв. за цялата дейност.
 1. Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и "ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве"- психологическа подкрепа. (дейност 2)

 

 • Максимален допустим размердо 200 лв. (БФП + собствено финансиране, когато е приложимо) на участващо лице от целевата група, но не повече от 20 000,00 лв. за цялата дейност.

В случай, че кандидатите разполагат със служители с необходимата квалификация да изпълняват сами Дейност 1 и/или Дейност 2, НЕ е допустимо да залагат разходи за БФП за изпълнение на тези дейности.

 1. II. Разходи за материали
 2. Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло (дейност 3)

III. Разходи за материални активи (ДМА)

 1. Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд (дейност 4)

Важно:

1) Замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори в случай, че новото оборудване осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите НЕ е допустимо, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.

2) Не е допустимо закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.

3) Допустими са разходи за застраховка на придобитото оборудване за осъществяването на Дейност 4;

 1. Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5

Важно:

1) Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане);

2) Допустимо е закупуването на фургон, който е преместваем и не е моторно превозно средство с двигател, който да осигурява подходящи условия на работниците за отдих, хранене и преобличане.

3) Не е допустима замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих, хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). Допустимо е закупуване на нови по вид артикули, с които помещенията не са разполагали до момента.

2) Допустими са разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване за осъществяването на Дейност 5;

 1. IV. Разходи за СМР – до 15% от преките разходи
 2. Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4.

 

 1. Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5.

Важно:

1) Разходи за извършване на основен и текущ ремонт следва да отговарят на §5, т. 42 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

2) По процедурата се финансират само разходи за извършване на СМР.

Не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

 1. V. Единна ставка – 10% от допустимите преки разходи
 2. Непреки разходи - определят се чрез прилагане на единна ставка, определена чрез прилагане на процент към една или няколко определени категории разходи, съгласно чл. 53 (1), буква (г)., чл. 53 (3), буква (а), (i) и (ii) и чл. 54 буква (в) от Регламент 2021/1060.

Важно:

1) Залагането на непреки разходи в бюджета на проекта е задължително!

2) Непреки разходи са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за информация и комуникация и др.).

 1. Допустими целеви групи

Допустими целеви групи по процедурата са заети лица, вкл. самостоятелно заети лица.

„Зает” е лице, което:

 • извършва работа срещу заплащане на трудово правоотношение или по договор за управление и контрол;
 • не работи, но има сключен договор за работа, от която временно отсъства поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини.

Лицата в „субсидирана заетост“ се считат за „заети“. За заети лица се считат и самоосигуряващите се лица.

„Самостоятелно заето (самоосигуряващо се) лице” е:

 • Лице, ангажирано със самостоятелен/собствен бизнес или свободна (частна) практика с цел реализиране на печалба;
 • Лице, което само или в съдружие с други лица извършва стопанска дейност, работи на свободна (частна) практика или работи под аренда;
 • Лице, регистрирано като упражняващ свободна професия;
 • Лице, упражняващо стопанска дейност като едноличен търговец.

Статутът на лицето се определя към датата на включване в дейности по процедурата.

Важно:

1) Като целева група по проекта могат да бъдат включени само лица, които са заети в предприятието кандидат към момента на подаване на проекта.

 1. Кандидатстване, оценка и изпълнение на проектите. Задължения на бенефициента
 • Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Критериите за оценка имат изцяло субективен характер.

 

[1] Финансовият капацитет на кандидатите се изчислява на база Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, като при оценката се използват данните на кандидата от Счетоводния му баланс за 2022 г., внесен в НСИ. Проекти на кандидати, които нямат подаден финансов отчет за 2022 г. в НСИ или не са извършвали дейност през 2022 г., не са допустими по процедурата. Новосъздадените предприятия през 2023 г. представят Счетоводен баланс, съдържащ данни за поне 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

[2] Оперативен капацитет за изпълнение на проекта имат кандидатите, които:

 • Имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проекта; или
 • Имат приключил поне един проект, финансиран със средства на ЕС, националния бюджет или други донори, в който са участвали в ролята на кандидат или партньор;

[3] Всяка „зелена“ карта трябва да съдържа набор от действия за изпълнение на работните процеси, водещи до положителен ефект по отношение на повишаване на ресурсната ефективност и/или за намаляване въздействието върху околната среда и/или за повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги.

[4] В този случай кандидатите НЕ могат да залагат разходи за изпълнението на тази дейност в проектите си.

[5] „Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

[6] "Средство за колективна защита" е проектно, конструктивно, технологично, организационно или друго техническо решение, което изолира пространството, в което може или се проявява опасността от местонахождението на работещите или други лица, които биха могли да бъдат увредени.

[7] „Работно оборудване“ е всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа, по смисъла на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

[8] Регион в преход съгласно процедурата е BG41 Югозападен регион (ЮЗР), който включва София град (столица); София област; Област Благоевград; Област Перник; Област Кюстендил;

[9] Слабо развит регион (NUTS-2), включва BG31 Северозападен регион, BG32 Северен централен регион, BG33 Североизточен регион, BG34 Югоизточен регион, BG42 Южен централен регион.

Индикативен период на кандидатстване: ноември - декември 2023 г. 

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа под формата на ваучери за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение за повишаване на професионалната квалификация и уменията на служители, наети по трудов договор в предприятия, извън държавната администрация, както и на самостоятелно заети лица.

Администратор на процедурата: Агенция по заетостта

Бюджет на процедурата: 50 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Служители, наети по трудов договор в частния сектор;
 • Самонаети лица;

Размер на безвъзмездната помощ: до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Максимален интензитет на помощта: 100%

Допустими за финансиране дейности:

 • Набиране на заявления от наети по трудово правоотношение лица, както и от самостоятелно заети лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на умения в рамките на ключови компетентности;
 • Оценка на дигиталните компетентности на лицата – входящо ниво и насочване към ниво за дигитално обучение по операцията (нива 5-8 по DigComp);
 • Предоставяне на обучения за дигитални умения за напреднало и/или високоспециализирано равнище на дигитални умения (нива 5-6 или 7-8) за заети лица.

Индикативен период на кандидатстване:

 • Първи срок: октомври/ноември 2023 – декември 2023/януари 2024 г.
 • Втори срок: март/април 2024 г. – май/юни 2024 г.

Цел на процедурата: Предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения за заети лица с цел адаптиране към съвременните изисквания на работодателите.

Бюджет на процедурата: 50 000 000 лв.

Допустими кандидати: предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Минимален размер: 20 000 лв.
 • Максимален размер: 391 166 лв.
 • Максимално допустимия размер на безвъзмездната помощ за едно лице, включено в обучение е 2500 лв.

Максимален интензитет на помощта: от 50% до 70%

Режим на безвъзмездна помощ: минимална помощ (de minimis)[1]

Допустими за финансиране дейности:

 • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразно с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени включително към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии.

 

[1] Усвоената безвъзмездна помощ по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021-2023 г. Помощта се счита за усвоена към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по съответния проект.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис