Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

РЕЧНИК

 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК)

Общи термини

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ

Административен договор е изрично волеизявление на ръководителя на Управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между ръководителя на Управляващия орган и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.

Безвъзмездна финансова помощ

Средства, предоставени от ОПИК, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ

Лицата, посочени в чл. 2, пар. 10 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 - публична или частна организация, и — само за целите на Регламента за ЕЗФРСР и Регламента за ЕФМДР — физическо лице, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операции. В рамките на схемите за помощ по член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 87 от Договора за създаване на ЕО),  бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ.

Големи предприятия

Предприятия, които не отговарят на определението съгласно Закона за малките и средни предприятия и не изпълняват критериите, посочени в приложение I към Регламент  (ЕО) № 651/2014

Горски продукт

Дървесина и недървесни горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч.

Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

1.     Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

2.     Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;

3.     Сушене и импрегниране на дървен материал;

4.     Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

5.     Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

6.     Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;

Група предприятия

„Група" означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.

Дата на започване на работата

Означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. При поглъщания на предприятия „започване на работите по проекта“ означава момента на придобиване на активите, пряко свързани с придобития стопански обект.

Дейност

Задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.

Доброволна сертификация

Сертификация, която се основава на съответствието с изискванията на стандартите за съответните продукти и услуги в нерегулираната област.

Добра производствена практика (ДПП)

За целите на процедурата и съгласно приложимата нормативна уредба в областта (Регламент № 2023/2006; Регламент № 1223/2009; Регламент ЕС № 852/ 2004; Директива 2003/94) под „добра производствена практика (ДПП)“ се разбират онези аспекти на гарантиране на качеството в областта на: производството на козметични продукти, лекарства и лекарствени вещества, хранителни продукти, материали и предмети, предназначени за контакт с храни, които осигуряват постоянно производство и контрол на продукти/материалите/предметите, така че те да съответстват на правилата, приложими за тях, и на стандартите за качество, съответстващи на предназначението им, като не представляват риск за здравето на потребителя, или обществеността.

Държавна помощ

Всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки,

или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите членки.

Еко-иновация

Еко-иновациите се определят като всяка форма на иновация, в резултат на която е налице, или е насочена към значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на въздействието върху околната среда, повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

Едно и също предприятие

Съгласно чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) - г) посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

Иновация

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Инсталация

Стационарно техническо съоръжение за осъществяване на една или повече от дейностите, изброени в приложение  I към Директива 2003/87/ЕО, както и всякакви други дейности, пряко отнасящи се до тях, които имат техническа връзка с дейностите, осъществявани на този обект и които биха могли да повлияят върху емисиите и замърсяването;

Изпълнител, определен от страна на бенефициента

Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на бенефициента не са партньори и се определят в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, включително и на указанията на УО, заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020.

Кандидати

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

Клъстер

Обединение на юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирано съгласно ТЗ или ЗЮЛНЦ, което може също да включва университети, научно-изследователски организации и/или общински и държавни органи, неправителствени организации и физически лица от определен сектор или регион, имащи общи икономически интереси и/или обхващащи последователни нива във веригата на производство и реализация на стоки и услуги, с цел увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния капацитет и научно-изследователския потенциал на членовете на обединението и на обединението като цяло.

Консултантски услуги в областта на иновациите

Консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.

Комбинирано производство (когенерация)

Означава едновременното производство в един процес на термична енергия и на електрическа и/или механична енергия;

Малки и средни предприятия

Предприятия, които отговарят на определението съгласно Закона за малките и средни предприятия и изпълняват критериите, посочени в приложение I към Регламент  (ЕО) № 651/2014

Материални активи

По смисъла на чл. 2, пар. 29 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „материални активи" означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване.

За целите на настоящата процедура допустими са само разходи за съоръжения, машини и оборудване

Международен стандарт

Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

Минимална помощ (“de minimis”)

Помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в действащия регламент на ЕС, относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на минималната помощ.

Място на изпълнение на проекта

Мястото на физическото осъществяване на инвестицията.

Нематериални активи

По смисъла на чл. 2, пар. 30 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „Нематериални активи“ означава активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост.

Нередност

Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Опазване на околната среда

Всяко действие, което има за цел да се възстановят или предотвратят щетите върху физическата среда или природните ресурси, причинени от собствените дейности на бенефициера, да се намали рискът от подобни щети или да се осигури по-ефикасно използване на природните ресурси, включително мерки за спестяване на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници;

Партньори

"Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Помощни услуги в областта на иновациите

Осигуряване на бази данни, библиотеки, пазарни проучвания, лаборатории, етикети за качество, изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги.

Предприятие

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средни предприятия, „предприятие” е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Предприятие в затруднено положение

Съгласно чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕО) № 651/2014 предприятие в затруднено положение е предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а понятието „акционерен капитал" включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на събирателно дружество, командитно дружество или едноличен търговец или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството", се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.

Преработка на селскостопански продукти

Съгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕО) № 651/2014 това е всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, които са необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първата му продажба.

Проект

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.

Проектно предложение

Предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

Първично селскостопанско производство

Съгласно чл. 2, пар. 9 от Регламент (ЕО) № 651/2014  това е производство на продукти на почвата и на животновъдството, изброени в Приложение I към Договора за създаване на европейската (Приложение С), без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.

Първоначална инвестиция

Съгласно чл. 2, пар. 49 от Регламент (ЕС) № 651/2014, първоначална инвестиция означава:

а) инвестиция в материални и нематериални активи, свързани със създаването на нов стопански обект, разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект; или

б) придобиване на активи, принадлежащи на стопански обект, който е закрит или е щял да бъде закрит, ако не е бил закупен, и е закупен от инвеститор, който не е свързан с продавача, и изключва простото изкупуване на акциите или дяловете на дадено предприятие.

Реинженеринг на процесите в предприятията

Фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието.

Ръководител на Управляващия орган

Ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира Управляващия орган или упълномощеното от него длъжностно лице.

Свързани лица

Съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Сделка между несвързани лица

Сделка между несвързани лица означава, че условията на сделката между договарящите се страни не се различават от условията, които биха били договорени между независими предприятия, и не съдържат елемент на колизия. Всяка сделка, която е резултат от открита, прозрачна и недискриминационна процедура, се разглежда като съответстваща на принципа на сделката между несвързани лица

СЕ маркировка

Представлява знак за съответствие, който се поставя върху определени продукти предназначени за европейския пазар след 1993 г. Чрез този знак се декларира, че съответният продукт отговаря на европейските изисквания за безопасност. Европейското законодателство задължава всеки производител (независимо дали е член на ЕС), да поставя такава маркировка и да изпълнява съпътстващите изисквания, върху тези негови стоки които ще се продават в Европейската икономическа зона и които попадат в европейските директиви „Нов подход“.

Сектор за производство на синтетични влакна

Съгласно чл. 2, пар. 44 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „сектор за производство на синтетични влакна“ означава:

а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен, независимо от предназначението им; или

б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване; или

в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/ текстуриране от потенциалния бенефициер или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване.

Селскостопански продукт

Съгласно чл. 2, пар. 11 от Регламент (ЕС) № 651/2014 „селскостопански продукт“ означава продукти, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продукти на рибарството и аквакултурите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.;

Система за управление

Система от правила и процедури, определящи структурата и организацията на управленските и работните процеси, планирането и използването на наличните ресурси за постигане на предварително определените цели на организацията и усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги, усъвършенстване на управлението на ресурси, удовлетворяване на изискванията на потребителите и др.

Софтуер за управление на бизнес процеси

Вид приложение, което е насочено към оптимизиране на бизнес процесите и работните потоци в предприятието, с цел те да станат по-ефективни и да се адаптира към постоянно променящите се условия.

Стандарт

Документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.

Стоманодобивен сектор

Съгласно чл. 2, пар. 43 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „стоманодобивен сектор“ означава всички дейности, свързани с производството на един или повече от следните продукти:

а) чугун на блокове и феросплави: чугун за производство на стомана, леярски чугун и друг чугун за производство на стомана, шпигелайзен (желязно-манганови сплави) и високовъглеродни желязно-манганови сплави, без да се включват други феросплави;

б) суровини и полуготови продукти от желязо, обикновена стомана или специална стомана: лята стомана, на блокове или не, включително блокове за коване на полуготови изделия: блуми, пръти и сляби, листове и листове покалаена ламарина, горещо валцувани коилси, с изключение на производство на лята стомана за леене от малки и средни леярни;

в) готови продукти след гореща обработка на желязо, обикновена стомана или специална стомана: релси, траверси, сглобяеми плоскости, единични плоскости, профили, тежки секции с дебелина 80 mm и по- голяма, валцувани плоскости, профили и секции с дебелина по-малко от 80 mm и плоскости по-тънки от 150 mm, тел, тръби с кръгло сечение и други профили, горещо валцувани вериги и ленти (включително ленти за тръби), плосковалцовани продукти и листове с дебелина 3 mm или повече, плосковалцовани продукти с универсално предназначение с дебелина 150 mm или повече, с изключение на тел и продукти от тел, полирани пръти и железни отливки;

г) готови продукти след студена обработка на желязо: покалаена ламарина, матова ламарина, черна ламарина, галванизирани или с други видове покритие листове ламарина, студено валцувани листове, електролитни листове, ленти за покалаена ламарина, студено валцувани плоскости, във форма на коилси или ленти;

д) тръби: всички безшевни стоманени тръби, запоени стоманени тръби с диаметър, надхвърлящ 406,4 mm;

Съществени изисквания

Отнасят се основно до безопасността, опазването на здравето

на хората и животните и на околната среда.

Транспортен сектор

Съгласно чл. 2, пар. 45 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „транспортен сектор“ означава превоз на пътници с въздушен, морски, автомобилен или железопътен транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища или услугите по товарен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение. По-конкретно „транспортен сектор" означава следните дейности по КИД-2008:

а) Н49 „Сухопътен транспорт“, с изключение на Н49.32 „Пътнически таксиметров транспорт“, Н49.42 „Услуги по преместване“, Н49.5 „Тръбопроводен транспорт“;

б) Н50 „Воден транспорт“;

в) Н51 „Въздушен транспорт“, с изключение на Н51.22 „Космически транспорт“.

Транспортни средства

Включва следните дефиниции:

 - Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

За целите на настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата.

- Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:

1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство,  което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

 - Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

 - Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта”  е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.

Производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури

За целите на процедурата под производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури следва да се разбира:

-инвестиции, насочени към сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ съгласно КИД-2008;

- Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собствено потребление

Търговия със селскостопански продукт

Държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или пускане на пазара по друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвачи или преработватели, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъщестява в отделни помещения, предвидени за тази цел.

Условия при придобиване на дълготрайния актив чрез лизинг по чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от ПМС №189/2016 г.

Чл. 18. (1) Допустими разходи, извършени във връзка с лизинг, по проекти, финансирани от програмите по чл. 2, ал. 1, са единствено лизинговите вноски при спазване на следните изисквания:

1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на проекта, финансиран по оперативната програма;

2. разходът за лизинговите вноски, както и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;

3. максималната допустима цена е по-ниска от пазарната цена за закупуване на актива

.….

(3) Финансовата подкрепа може да бъде отпусната на лизингополучателя. В този случай са допустими разходите за лизинг при спазване на следните условия:

1. пряк получател на финансирането от оперативната програма е лизингополучателят;

2. при лизингови договори, които включват опция за покупка или предвиждат минимален лизингов период, равен на полезния срок на наетия актив, максималната сума, допустима за съфинансиране от оперативната програма, не може да надвишава пазарната стойност на наетия актив;

3. по отношение на лизинговите договори финансовата подкрепа от оперативната програма се плаща на лизингополучателя на един или повече транша съобразно реално платените лизингови вноски с изключение на случаите на авансово плащане; когато срокът на лизинговия договор изтича след крайната дата за получаване на финансова подкрепа от оперативната програма, допустими са само разходи, свързани с лизинговия наем, дължими и платени от лизингополучателя до тази дата;

4. в случаите на лизингови договори, които не съдържат опция за закупуване и чиято продължителност е по-малка от полезния срок на наетия актив, допустими за съфинансиране са само лизингови вноски в рамките на периода за изпълнение на проекта, при условие че лизингополучателят докаже, че лизингът е бил най-ефективният метод за придобиване правото на ползване на актива; ако при използване на алтернативен метод (например наемане на оборудването) разходите биха били по-ниски, разликата ще бъде приспадната от допустимите разходи;

5. в случаите на регионална държавна помощ разходите, свързани с придобиване на активи чрез лизинг, различни от земя и сгради, ще са допустими само ако лизингът е финансов и включва задължение за покупка на активите при изтичане на лизинговия период; при лизинг на земя и сгради лизинговият период трябва да не е по-малък от 5 години след датата на приключване на инвестиционния проект или да не е по-малък от 3 години, в случай че лизингополучателят е малко или средно предприятие;

6. лизингови вноски, платени от лизингополучателя при лизинг с опция за продажба и незабавно наемане обратно на актива, могат да бъдат допустим разход при спазване на условията по ал. 1, 2 и 3; в този случай разходите за придобиване на актива не са допустими за съфинансиране от оперативната програма.

Хармонизиран европейски стандарт

Европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените изисквания на директивите и регламентите от Нов подход и е обявен в Официалния вестник на Европейския съюз. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите и регламентите. Обяснението за връзката между хармонизирания стандарт и за кои от съществените изисквания на директивите и регламентите се прилага е дадено в приложение Z на всеки стандарт, разработен по мандат.

Специфични термини по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми неизкопаеми енергийни източници: вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове

Депониране на отпадъци

Метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда

Емисии във въздуха

Емисия е изпускането на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и водите. Точката или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник. Емисията в атмосферния въздух се определя като маса на дадено вредно вещество (замърсител) за един кубически метър изпускан газ или като дебит на изпусканото вещество (емисионен дебит) при нормални условия.

Емисии във водите

Съдържащите се вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Енергийна ефективност

Количеството спестена енергия, определено чрез измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност, като същевременно се осигурява нормализиране на външните условия, които оказват въздействие върху потреблението на енергия.

Инсталация

Инсталация е всяко неподвижно техническо съоръжение, в което:

 а) се извършват една или повече от посочените в приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда  дейности;

 б) се извършват други дейности на същата площадка и което е непосредствено свързано и/или има техническа връзка със съоръженията по буква "а" и което може да окаже въздействие върху емисиите и замърсяването.

Площадка    

Физическо място на изпълнение на икономическата дейност, обект на одита за ресурсна ефективност

Обезвреждане

Обезвреждане е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.  Обезвреждането включва дейности по депониране, изгаряне и др. съгласно Приложение 1 от ЗУО

Опазване на околната среда

 

Всяко действие, което има за цел да се възстановят или предотвратят щетите върху физическата среда или природните ресурси, причинени от собствените дейности на бенефициера, да се намали рискът от подобни щети или да се осигури по-ефикасно използване на природните ресурси, включително мерки за спестяване на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници

Опасни химични вещества

Опасни химични вещества са веществата, определени в Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) №  1907/2006 (CLP)

Оползотворяване

Всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение № 2 към ЗУО съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.

Отпадък

Всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи

Парникови газове

Газовете, изброени в приложение II към Директива 2003/87/ЕО, и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфра­червена радиация

Повторна употреба

Всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени

Подготовка за повторна употреба

Дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка

Предотвратяване

Мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

 б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

 в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите

Промишлена (индустриална) симбиоза

За целите на настоящата процедура под промишлена симбиоза се разбира връзка между две производства, при която отпадъкът на едното производство, представляват суровина за другото производство. Тази връзка може да е както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в рамките на едно и също предприятие.

Ресурсна ефективност

1) Използване на ограничените ресурси на планетата по устойчив начин, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху околната среда и се дава възможност за икономически растеж (чрез относително премахване на зависимостта от използването на материали)

2) Ресурсната ефективност в преработващата промишленост е връзката между изходната продукция и входните суровини. Тя показва колко ефективно се използват ресурсите за добавянето на икономическа стойност.

За целите на настоящата процедура под ресурсна ефективност се има предвид дейности, свързани с намаляване разходването на суровини и/или дейности, насочени към ефективно управление на отпадъците при производството на единица продукция. Ресурсите, по отношение на които е допустимо да се заявят инвестиции с цел тяхното по-устойчиво използване са изрично посочени в Одита за ресурсна ефективност (Приложение Е). Енергията като вид ресурс не е обект на мерки за ресурсна ефективност по настоящата процедура. Като допринасящи за ресурсната ефективност ще се считат и дейностите, свързани с подобряване на ресурсната ефективност на продукта/ите на последващите фази от продуктовия жизнен цикъл, както и дейностите по промишлена симбиоза.

Рециклиране

Всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности

Спомагателни материали

Спомагателни материали са материали, които се използват в производствения процес, но не са част от крайния продукт

Суровина

Всички материали, които се влагат за производството на крайния продукт като в материално отношение представляват част от крайния продукт.

 

 

 

 

„Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. (ПРСР)

Общи термини

Административни проверки

Представляват проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

Авансово плащане

Плащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.

Биоенергия

Енергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.

Биомаса

Всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.

Биогориво

Течни, газообразни или твърди горива, произведени от биомаса (пелети, брикети, нарязана и пресована слама и други остатъчни продукти от преработка на земеделски суровини, биодизел, биоетанол, етери, произведени от биоетанол), включително биогориво, произведено от зърнени култури и други култури, богати на скорбяла, захар и маслодайни култури, съгласно определението в чл. 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/1513 на Eвропейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15.9.2015 г.).

Вертикална планировка

Рреконструкция и ремонт на съществуващия терен в зависимост от неговите дадености, за да се осигури правилното водоотвеждане, терасиране, изграждане на подходи към сгради, стъпала и подпорни зидове, както и огради, ако е необходимо.

Водоснабдителна система

Съвкупност от съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите съгласно § 1, ал. 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.

Водоснабдителни съоръжения

Съоръжения за добиване на природни води, пречистването и/или обеззаразяването им до необходимото качество, съхраняването, транспортирането, разпределянето и доставянето им до имотите на потребителите.

Възобновяеми енергийни източници

Неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци.

Големи предприятия

Предприятия, които не изпълняват критериите на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Дейност

Проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече ползватели на помощ, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.

Добра производствена практика (ДПП)

Система за осигуряване на качество и безопасност, която гарантира, че храните се произвеждат и контролират в съответствие с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.

Доминиращо влияние

„Доминиращо влияние“ върху юридическо лице е влиянието на друго лице, което: а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.

Енергийна ефективност в рамките на земеделското стопанство

Съотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на заявлението за подпомагане.

Земеделска дейност

Производство на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Земеделски култури

Растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Земеделски площи

Обработваемата земя (включително оставена като угар), постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

Земеделски сектор

Секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.

Земеделски стопанин

Стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Земеделско стопанство

Стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

Земеделска техника

Техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

Изкуствено създадени условия

Всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Икономическа жизнеспособност

Генериране на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнесплана.

Икономически размер на стопанство

Размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

Инвестиционен проект

Проект по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, предназначен за строителството на обекта/ите, включени в проекта.

Иновации

Иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. За иновации не се считат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.

Интегрирани проекти

Проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:

а) мярка 4 и мярка 6;

б) мярка 4 и мярка 8;

в) мярка 4 и мярка 9;

или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.

Колективни инвестиции

Инвестиции, свързани с осигуряване на сътрудничеството между над 6 земеделски производители или признати групи/организации на производители, чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.

Маркетинг на продукт

Притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране, опаковане и транспортиране.

Материални активи

Активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения.

Междинно плащане

Плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

Международно признат стандарт

Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.

Места по националната екологична мрежа Натура 2000

Места по националната екологична мрежа Натура 2000 са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Млади земеделски стопани

Лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:

а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;

б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект – собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;

в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.

Мобилни обекти

Моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за осъществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот.

Мярка

Пакет от операции, които допринасят за изпълнението на един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони.

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нематериални активи

Активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи или ноу-хау.

Непредвидени разходи

Разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. В случаите на кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, новите строително-монтажни работи следва да бъдат възлагани по реда на Закона за обществените поръчки в случаите, когато не са допуснати изключения.

Непреодолима сила или извънредни обстоятелства

Обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.

Непреработена растителна и животинска продукция

Всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.

Нередност

Всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Нов строеж

Резултатът от надземно, полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция и се въвежда в експлоатация за първи път.

Новообразувани предприятия

Предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Обект, свързан с културния живот

Съвкупността от движимото и/или недвижимото имущество на едно читалище, театър, библиотека, музей, галерия или изложбена зала.

Обект общинска образователна инфраструктура с местно значение

Детска градина, финансирана чрез бюджета на общините, или едно основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общините.

Обособена част от инвестицията

Завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.

Оперативни разходи

Административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

Организации и/или групи на земеделски производители

Организациите и/или групите, признати от министъра на земеделието и храните.

Отпадъчни продукти

Всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж.

Площи за широко обществено ползване

Паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, площади и площадки за игра.

Полезна топлоенергия

Понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).

Постоянно затревени площи

Естествени ливади, пасища и нископродуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.

Пазар на производител

Място по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата.

Подмярка

Съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г. Подготовка на продукцията за продажба включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.

Ползвател

Лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.

Полезна топлоенергия

Понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО.

Предпроектно проучване

Анализи, становища и доклади за енергийна ефективност и доклади за екологична устойчивост на проекта.

Преработка на селскостопански продукти

Всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

Принос в натура

Предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

Проверка на място

Проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.

Продукти, имитиращи или заместващи мляко и/или млечни произведения

Продукти, които могат да бъдат взети за мляко и/или млечни произведения, но чийто състав се различава от тези произведения по това, че съдържа мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без протеин, получен от мляко ("Продукти, различни от млечни произведения", както са посочени в чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 г. относно закрила на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (ОВ, L 182 от 3 юли 1987 г.).

Проект

Заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.

Професионални умения и компетентности

Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“, или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.

Публична финансова помощ

Всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.

Първично селскостопанско производство

Производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и памук, без да се извършват никакви по- нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.

Първична преработка на пчелен мед

Процес на преработка, в който основна суровина е пчелен мед в сурово състояние.

Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта

Разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на заявление за подпомагане, изработка на бизнесплан, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.

Разходи за инвестиции за обикновена подмяна

Разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

Реконструкция

Възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.

Реставрация

Системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването на обекти, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им.

Рефинансиране на лихви

Възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

Референтни разходи

Цени и пределни стойности, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.

Селскостопански продукти

Продуктите, изброени в Приложение № I от Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в Приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).

Семейни градини

Земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.

Специализирани транспортни средства

Транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Стандартен производствен обем

Стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро.

Схеми за директно подпомагане

Правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.).

Създаване на работни места

Нетното увеличение на броя на служителите в съответното предприятие в сравнение със средния им брой през предходните 12 месеца, след като от номиналния брой създадени работни места бъдат приспаднати изгубените през този период работни места.

Съпоставими оферти

Оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Текущ ремонт

Подобряване и поддържане в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях,

когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Терен

Част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство – застрояване, озеленяване и благоустрояване.

Технологично въздействие

Онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.

Техническа спецификация

Документ, в който се определят изисквания към характеристики на стоката, услугата или строителството.

Трайни насаждения

Площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.

Уникален идентификационен номер

Регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след положително становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане.

Услуги, свързани директно със земеделската дейност

Услуги, директно подпомагащи производството на земеделски продукти, включително услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия, ветеринарномедицински услуги и услуги за репродуктивна дейност. Не се считат за „услуги, директно свързани със земеделската дейност“ услуги:

а) свързани с продажбата и/или ремонт и/или наем на земеделска техника;

б) свързани с продажбата на земеделски продукти, включително семена и посадъчен материал, с изключение на случаите, в които тя се извършва от производителя на тези продукти;

в) свързани с продажбата и съхранението на торове и препарати за растителна защита.

Форсмажорни обстоятелства

Форсмажорни обстоятелства са:

а) смърт на ползвателя на помощта;

б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;

в) конфискация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде

предвидено в деня, в който е подписан договорът за предоставяне на финансова помощ;

г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;

д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;

е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител.

Частичен отказ за финансиране

Отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

„Програма за морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г. (ПМДР)

Безвъзмездна финансова помощ

Средства, предоставени от ПМДР, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ

Лицата, посочени в чл. 2, § 10 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 - публична или частна организация, и — само за целите на Регламента за ЕЗФРСР и Регламента за ЕФМДР — физическо лице, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операции. В рамките на схемите за помощ по член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 87 от Договора за създаване на ЕО),  бенефициентите са публични или частни предприятия, които изпълняват отделен проект и получават публична помощ.

Програма

Програма е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритети на Съюза, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФМДР.

Приоритет на Съюза

Приоритет на Съюза е един от приоритетите в дадена програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели.

Мярка

Мярка е набор от сектори, насочени към изпълнение на даден приоритет на Съюза

Сектор

Сектор е набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка

Група предприятия

„Група" означава предприятие майка и всички негови дъщерни предприятия, като: "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие" означава предприятие, което се контролира от предприятие майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка.

Дата на започване на работата

Означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. При поглъщания на предприятия „започване на работите по проекта“ означава момента на придобиване на активите, пряко свързани с придобития стопански обект.

Дейност

Задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ

Административен договор е изрично волеизявление на ръководителя на Управляващия орган за предоставяне на финансова подкрепа със средства от ЕСИФ, по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административният договор се оформя в писмено споразумение между ръководителя на Управляващия орган и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.

Изпълнител, определен от страна на бенефициента

Изпълнители на дейности по проекта, възложени им от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнителите от страна на бенефициента не са партньори и се определят в съответствие с реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, включително и на указанията на УО, заложени в Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ПМДР 2014-2020.

Кандидати

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

Материални активи

По смисъла на чл. 2, § 29 от Регламент (ЕО) № 651/2014 „материални активи" означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване.

Място на изпълнение на проекта

Мястото на физическото осъществяване на инвестицията.

Нематериални активи

Активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу- хау или друга интелектуална собственост.

Нередност

Съгласно чл. 2, § 36 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 нередност е „Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.”

Предприятие

Всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Проектно предложение

Предложение, подадено от кандидат, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

Ръководител на Управляващия орган

Ръководителят на администрацията, изпълняваща функциите на управляващ орган на съответната програма или част от която е управляващият орган на съответната програма или оправомощено от него лице.

Свързани лица

 Свързани лица са лицата съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Сектор на рибарството и аквакултурите

Секторът на икономиката, който включва всички дейности по производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури.

Допустими за финансиране разходи

Допустими за финансиране разходи е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента инвестиции

Икономически оператор

Всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФМДР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.

Авансово плащане

Плащане след одобрение на проекта и преди извършване на инвестиционните разходи.

Междинно плащане

Плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.

Оперативни разходи

Административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.

Икономическа жизнеспособност

Определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период.

Непреодолима сила (форсмажор)

Обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено или предотвратено и не зависи от волята на страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, бунтове, безредици и др.

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност с кандидата и помежду си:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нови видове риба

Видове, за които производството на аквакултури в Република България е слабо развито или не съществува и за които има благоприятни пазарни перспективи.

Прилежаща инфраструктура

Прилежаща инфраструктура е техническата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, както и други сгради и съоръжения на територията им, свързани с обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително - водопроводна и канализационна инсталация, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации - електричество, вода, гориво и районно осветление.

Проекти, свързани с производствена дейност

Проекти, отнасящи се до производството по направление аквакултури.

Съпоставими оферти

Оферти, които се сравняват на базата на:

а) цена;

б) размер на авансово плащане;

в) наличие на сервизно обслужване;

г) срок на доставка;

д) съответствие с технологичния проект;

е) предвидено обучение на персонала;

ж) гаранционен срок.

Традиционна аквакултура

Обичайни практики, които са свързани с екстензивно или полуинтензивно отглеждане на шаранови и пъстървови видове в естествени или изкуствени водоеми.

Воден обект

Постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

Водовземане

Обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях, както и използването на енергията на водата.

Плащане в натура

Предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

Сервизни плавателни съдове

Плавателни съдове, обслужващи производството, експлоатацията, поддръжката и ремонта на всички производствени и спомагателни съоръжения на аквакултурното стопанство, разположени във водата на даден водоем, вкл. и специализирани плавателни съдове.

Обект за продажба на дребно към ферма за производство на аквакултура

Обект за търговия на дребно на произведената продукция, одобрен от БАБХ/ОДБХ и получил удостоверение за регистрация съгласно Закона за храните

Преработка на риба и други водни организми

Химическо или физическо преработване, като топлинна обработка, опушване, осоляване, дехидратация или мариноване на пресни, охладени или замразени продукти,  комбинирани или не с други хранителни  продукти, или комбинация с други процеси.

Съществуващи обекти

Това са действащи обекти:

а) за търговия с риба и рибни продукти или  за продукти от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и продукти, получени от СЖП, регистрирани от ОБДХ по реда

на чл.12 от Закона за храните или чл.229 и 262 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

Микро, малки и средни предприятия

Предприятия, които отговарят на определението съгласно Закона за малките и средни предприятия и изпълняват критериите, посочени в приложение I към Регламент  (ЕО) № 651/2014.

Енергийна ефективност

Количеството спестена енергия, определено чрез измерване и/или оценка на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност, като същевременно се осигурява нормализиране на външните условия, които оказват въздействие върху потреблението на енергия.

Възобновяеми енергийни източници

Вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове.

Обект за производство на продукти, получени от странични животински продукти (СЖП)

Всяко предприятие за преработване на продукти от животински произход (в т.ч. и  водни животни), които не са предназначени  или са негодни за консумация от хора.

Обект за производство на храни

Всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни,

предназначени за консумация от човека.

Страничен животински продукт

Продукт, получен при преработка на продукти от животински произход в преработвателно предприятие, които не са предназначени за консумация от хора.

Ресурсна ефективност

Използване на изчерпаемите природни ресурси по устойчив начин, намалявайки въздействието върху околната среда.

Икономическа жизнеспособност

Определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния момент на инвестиционния период.

Пускане на пазара

Пускане на пазара означава притежаването на преработени продукти от риболов и аквакултура с цел продажба, в това число предлагането за продажба срещу заплащане.

Търговия на едро

Продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.

Аквакултура

Отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията над естествения капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.

Акваферма /Рибовъдно стопанство или стопанство за производство на хидробионти/

Стопанство, специализирано в изпълняване на дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми

Басейново стопанство

Акваферма, в която производствените мощности са специално изградени или приспособени земни и/или бетонни басейни за извършване на дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми.

Садково стопанство

Акваферма, в която отглеждането на рибата се извършва в мрежени клетки /садки/.

Садка

Садка (мрежена клетка) е съоръжение, изградено от специализирана мрежа, обграждаща напълно определен обем вода и възпрепятстваща преминаването на рибите извън него. Съоръжението може да е изцяло потопено или плаващо, като задължително трябва да е фиксирано за възпрепятстване на свободното му движение.

Рециркулационна система

Система от производствени съоръжения (системи) /вани, басейни и др./ с висока интензивност на производствените процеси, при която водата след различни мерки за подобряване на качеството й /обикновено механично и биологично пречистване, обогатяване с кислород, подгряване и др./ се използва многократно.

Изкуствени водоеми

Изкуствени водоеми са изкуствени водни обекти съгласно чл. 3. (1) от ЗРА - язовирите, бентовете и изравнителите, каналите, баластриерните водоеми, хидропарковете, технологичните водоеми на електрическите централи и на други индустриални предприятия или земеделски стопанства.

Репродуктивно-производствен процес

Цикъл на развитие в аквакултурното производство, в който производствените процеси включват  технологични етапи свързани с размножаване, отглеждане на зарибителен материал, отглеждане на маточни стада и други етапи, предшестващи окончателния етап на отглеждане на продукцията до пазарни размери.

Личинка

Малка рибка, която все още не е придобила общата форма на тялото, характерна за съответния вид.

Зарибителен материал

Риба или други водни организми предназначени за зарибяване на различни производствени мощности с цел получаване на риба и други водни организми за консумация.

Пълносистемно стопанство

Стопанства, в които хидробионтите се отглеждат при пълен цикъл на развитие и производствените процеси включват всички технологични етапи от размножаване до отглеждането им до консумативни размери.

Видове с пазарен потенциал

Видове, за които средносрочните прогнози показват, че е вероятно пазарното търсене да надвиши предлагането.

Традиционни видове аквакултура

Обичайни за консумация видове риби които са свързани със социалното и културното наследство в Република България.

Пускане на пазара

Пускане на пазара означава притежаването на продукти от аквакултура с цел продажба, в това число предлагането за продажба или всяка друга форма на прехвърляне, безплатно или срещу заплащане, продажбата, разпространението и други форми на прехвърляне.

Продажба на дребно

Продажба на дребно на собствено произведена жива, прясна, охладена или замразена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства.

Иновация

Въвеждане на нова или значително подобрена производствена технология и/или елементи от нея, на нови методи в аквапроизводството, водещи до значителни подобрения и въвеждане на нови за фермата добри практики.

Рибарско пристанище

Рибарско е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на риболовни кораби с цел разтоварване на прясна риба, което не извършва обработка на други товари и поща и обслужване на пътници по смисъла на чл. 116 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Кейово място за разтоварване

„Кейово място за разтоварване” е пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми е стационарно или плаващо съоръжение, или комплекс от такива съоръжения на брега и/или в акваторията на Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане и швартоване на риболовни кораби и служещ единствено за разтоварване на уловите, разпределянето им по видове и за осъществяване на първа продажба.

Покрита лодкостоянка

 

"Покрита лодкостоянка" е място за временно укритие на риболовни кораби -  част от акваторията на Черно море, р. Дунав или използваните за корабоплаване реки, които се вливат в тях, където по естествен начин или в резултат на човешка дейност са създадени условия за временен престой на риболовни кораби в случай на лоши хидрометеорологични условия или форсмажорни обстоятелства.

Продукти от аквакултури

Означава водните организми във всеки етап от техния жизнен цикъл, получени в резултат на дейности, свързани с аквакултурите, или продукти, получени от тях.

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис