Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Полезна информация

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК)

 1. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 - http://opic.bg/opik/operativna-programa
 2. Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - http://opic.bg/opik/rkovodstvo-za-izplnenie-na-dbfp-po-operativna-programa-inovatsii-i-konkurentosposobnost-2014-2020
 3. Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - http://opic.bg/opik/igrp
 4. Наръчник на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - http://opic.bg/opik/narchnik-na-upravlyavashchiya-organ

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР)

 1. ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - http://esf.bg/informatsiya/
 2. Актуална индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОП РЧР 2014-2020 г. - http://esf.bg/protseduri/
 3. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 - http://esf.bg/informatsiya/
 4. Ръководство на Бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОПРЧР заедно с приложения към него - http://esf.bg/procedures/novo-rabotno-myasto-2015/
 5. Ръководство на Бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" по ОПРЧР заедно с приложения към него - http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/
 6. Ръководство на Бенефициента за изпълнение и управление на проекти по процедура BG05M9OP001-1.010 "Обучения и заетост" по ОПРЧР заедно с приложения към него - http://esf.bg/procedures/bg05m9op001-1-010-obutcheniya-i-zaetost/

Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. (ПРСР)

 1. „Програма за развитие на селските райони“, 2014 – 2020 г. заедно с приложения към нея - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/
 2. Нормативна уредба по ПРСР 2014-2020 г. http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/normativnauredba.aspx
 3. Приложимо национално и европейско законодателство при изпълнението на проекти по ПРСР 2014-2020 - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr-2014-2020-zakoni/
 4. Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през календарната 2017 г. - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020-indikativen-grafik/
 5. Проект на индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014-2020 г. за 2018 година - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. (ПМДР)

 1. Текст на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) - http://oprsr.government.bg/?page_id=4155
 2. Проект на индикативна годишна работна програма по ПМДР за 2018 г. - www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g/item/17324-2018
 3. Европейско и национално законодателство във връзка с изпълнението на ПМДР - http://oprsr.government.bg/?p=6117
 4. Отворени за кандидатстване процедури по ПМДР - http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo-2014-2020-g?limitstart=0

Хоризонт 2020“ /Инструмент за МСП/

 1. Представяне на Инструмента за МСП (английски език) - http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
 2. Хоризонт 2020 Работна програма 2018 – 2020 г. (английски език) - http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf
 3. Отворени за кандидатстване процедури по Инструмента за МСП (английски език) -http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
 4. Представяне на Инструмента за МСП на сайта на Изпълнителната агенция за МСП (английски език) - https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис