Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Финансиране чрез дялов капитал, кредити и гаранции (финансови инструменти)

Освен под традиционната форма на безвъзмездна финансова помощ (БФП), в настоящия програмен период на предприятията може да бъде предоставено финансиране от ЕС и под формата на дялово участие в капитала, заеми и гаранции. Този тип финансиране се предоставя от специализирани финансиращи схеми в рамките на оперативните програми, наречени „финансови инструменти“ (ФИ). Средствата, предоставени чрез ФИ, подлежат на възстановяване (в  зависимост от вида на предоставеното финансиране), което е важна принципна разлика в сравнение с БФП.

От гледна точка на оперативните програми финансирането на предприятията чрез ФИ (дялов капитал, заеми и гаранции) осигурява по-ефективно използване на публичните ресурси в сравнение с БФП, тъй като предоставените средства подлежат на връщане, използват се многократно и мобилизират допълнително частно съфинансиране.  От гледната точка на предприятията-получатели финансирането чрез ФИ им дава възможност да получат финансиране чрез дялов капитал, заеми или гаранции при по-благоприятни условия (по-ниска лихва, по-ниско обезпечение, по-дълъг период на финансиране, по-благоприятни нива на поет капиталов риск, и пр.) в сравнение с типичните пазарни нива за съответните финансови продукти. Трайна тенденция на политиката на ЕС е да се увеличава делът на финансирането, предоставяно от европейските фондове чрез ФИ, поради което ФИ ще имат все по-голям относителен дял във финансирането от ЕС

Тъй като прилагането на финансови инструменти изисква професионален опит и капацитет за работа с финансови активи, цялостното управление на схемите за ФИ в България е възложено на специализирани финансови дружества, които изпълняват ролята на холдингова структура – „шапка“. Тези холдингови структури не финансират пряко фирми-получатели, а избират и възлагат на конкретни финансови институции (банки или инвестиционни дружества) непосредствено да подбират и финансират фирми-получатели, като за целта им предоставят целеви средства от съответните оперативни програми. Тази двустепенна структура за финансиране чрез ФИ означава, че фирмите-получатели следва да кандидатстват за такова финансиране не пред холдинговата структура – шапка, а пред съответната финансова институция, на която е възложено непосредственото управление на интересуващата ги финансиращата схема.

В настоящия програмен период финансови инструменти от европейските структурни и инвестиционни фондове се предоставят в България чрез 2 отделни холдингови структури – „шапки“:

Финансовите инструменти за предприятия, управлявани от ЕИФ, включват различни фондове за предоставяне на кредити, гаранции и дялов капитал. Тези фондове са финансирани от четири основни източника: (i) остатъчния (рециклирания) ресурс от инициативата „JEREMIE България 2007-2013“, (ii) ОП „Инициатива за малки и средни предприятия 2014-2020“, (iii) Европейския фонд за стратегически инвестиции (Планът "Юнкер"), който в частта финансиране чрез дялов капитал и гаранции с изпълнява от ЕИФ,  както и (iv) средства от двете хоризонтални програми на ЕС, управлявани от ЕИФ, които предоставят МСП-финансиране, а именно InnovFin – EU Finance for Innovators в рамките на Хоризонт 2020 и COSME (Програмата на ЕС за конкурентоспособност на МСП). Повече информация за ФИ за български предприятия, управлявани от ЕИФ, можете да намерите тук

Финансовите инструменти за предприятия, управлявани от „ФМФИБ“ АД, включват фондове за предоставяне на кредити и гаранции, както и няколко фонда за дялови инвестиции, финансирани основно от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, както и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Повече информация за ФИ, управлявани от "ФМФИБ" АД, можете да намерите тук.

Конкретните финансови продукти и условия за финансиране чрез ФИ следва да се търсят на сайтовете на финансовите институции, избрани от ЕИФ или ФМФИБ да управляват съответните схеми за ФИ. Тези институции обикновено обявяват и рекламират финансовите продукти (заеми, гаранции, дялов капитал), финансирани от оперативните програми, като част от общия си продуктов портфейл - виж например тук и тук.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис