Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Селско стопанство и преработка на селскостопански продукти

  1. Земеделските стопани, както и признатите групи или организации от производители на земеделски продукти, могат традиционно да получат финансиране за проекти в областта на селското стопанство (земеделие и животновъдство) по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР).

В рамките на Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР се подпомагат проекти, които могат да включват: създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника, оборудване на животновъдни ферми, строителство и ремонт на селскостопански сгради, преминаване към производство на биологични земеделски продукти, както и инженерни, проектантски и консултантски услуги за подготовка и управление на проекта.

  1. Земеделските стопани, признатите групи или организации от производители, както и едноличните търговци и юридически лица, извършващи дейност в производствените сектори, свързани с преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти (в т.ч. мляко и млечни продукти; месо и месни изделия; плодове и зеленчуци, вкл. гъби; пчелен мед и пчелни продукти; зърнени, мелничарски и нишестени продукти; растителни и животински масла; технически и медицински култури; готови храни за селскостопански животни и др.), могат да получат финансиране по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (ПРСР).

В рамките на Подмярка 4.2 на ПРСР се подпомагат проекти на предприятия от хранително–преработвателната промишленост, включващи дейности, свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради, свързани с производството и/или маркетинга на селскостопански продукти; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, закупуване на специализирани транспортни средства; изграждане и оборудване на лаборатории; закупуване на софтуер и придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки; както и разходи за предпроектни проучвания, инженерни, проектантски и консултантски услуги за подготовка и управление на проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис