Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Производство

  1. Предприятията от производствената сфера (сектор С „Преработваща промишленост“) могат да получат финансиране за свои инвестиционни и други проекти по почти всички процедури на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ (ОПИК) в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“.

Приоритетна ос 1 на ОПИК е фокусирана върху разработването и внедряването на иновации, както и развитието на сътрудничеството за иновации между производствените предприятията и научните среди. По процедурите за разработване на иновации се подкрепя научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятията, самостоятелно или в сътрудничество с научни организации (университети, институти на БАН), насочена към създаване (разработване и подготовка за внедряване) на иновативни продукти (стоки и услуги) и иновативни технологични процеси. В рамките на тези проекти се финансират разходи за заплати на научно-изследователски персонал, материали и консумативи за НИРД и създаването на прототипи и пилотни инсталации, както и закупуването на специализирано изследователско оборудване. По процедурите за внедряване на иновации се подкрепя въвеждането в производство на иновативни продукти и процеси, като се финансира закупуването на необходимото за това производствено оборудване. Това означава, че предприятията могат да финансират свои инвестиционни проекти по процедурите за внедряване на иновации, само ако могат да обосноват, че внедряваният продукт (стока или услуга) или процес са нови (иновативни), т.е. превъзхождат по своите характеристики произвежданите/прилаганите в момента технологии на европейския/световния и/или на националния пазар.

По Приоритетна ос 2 на ОПИК, в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ се предоставя финансиране за предприятия от производствения сектор  в следните направления: 1) за закупуване и внедряване на  технологично оборудване и специализиран производствен софтуер; 2) за закупуване на софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP, CRM и др. под. софтуерни продукти), както и 3) за внедряване и сертифициране на международно признати стандарти).

Приоритетна ос 3 на ОПИК в рамките на двата си инвестиционни приоритета 3.1 "Енергийни технологии и енергийна ефективност" и 3.2 „Ресурсна ефективност“ предоставя целева подкрепа за производствените предприятия за изпълнение на инвестиции, свързани с повишаване на енергийната им ефективност и намаляване на производствените им разходи, както и за внедряване на технологични решения за повишаване на ефективното използване на ресурсите (подобряване на ресурсната ефективност).

  1. Всички предприятия от производствения сектор могат да получават финансиране по различните процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ (ОПРЧР) за различни неинвестиционни дейности, като напр. проекти за създаване на нови работни места за безработни/неактивни лица, осигуряване на общи и специализирани обучения за заетите в предприятията лица, подобряване на условията на труд на работното място, и др. под. По изключение, по някои процедури по ОПРЧР се финансират и ограничени разходи за инвестиции в дълготрайни активи, свързани със създаването на нови работни места или подобряване на условията на труд.
  2. Микропредприятия (персонал до 10 души и годишен оборот или активи, които не превишават 3, 9 млн. лв.) от производствения сектор, развиващи дейност на територията на селска община, могат да получат финансиране по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР). По тази подмярка се финансират инвестиционни проекти за стартиране или разширяване на каквато и да е производствена дейност извън секторите рибарство и аквакултури, селско и горско стопанство, преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Покриват се широк кръг разходи по проектите, като разходи за строителство и ремонт на производствени сгради, за закупуване на индустриално оборудване, съоръжения и транспортни средства, пряко свързани с изпълняваните по проекта дейности, както и за специализирани консултантски услуги.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис