Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

  1. Проекти на предприятия от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги се финансират по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК) по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

В рамките на Приоритетна ос 1 на ОПИК, която е фокусирана върху развитието на иновации, се подкрепят проекти както за разработване на иновации в сферата на ИКТ, така и за внедряване на иновации в тази област („ИКТ и информатика“ е една от четирите приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация - ИСИС).

По Приоритетна ос 2 на ОПИК, в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП малките и средни предприятия от ИКТ сектора могат да получат финансиране в следните направления: 1) за закупуване и внедряване на  технологично оборудване и специализиран софтуер за нуждите на основната си дейност; 2) за закупуване на общи софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP, CRM и др. под. софтуерни продукти), както и 3) за внедряване и сертифициране на международно признати стандарти).

  1. Предприятия от сферата на селското стопанство и преработката на селскостопански продукти могат да финансират закупуването на софтуер и компютърно оборудване в рамките на свои инвестиционни проекти по подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР).

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис