Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Общи бележки

Определяне на секторната принадлежност на бизнеса

Кодът на икономическа дейност има важно значение при кандидатстването по европрограми, тъй като обикновено от него се определя дали предприятието е допустим кандидат и проекти за каква стопанска дейност могат да се финансират по съответната финансираща процедура.

Нормативна основа за отрасловото класифициране на различните видове стопански и други дейности  е Класификацията на икономическите дейности (КИД), утвърдена от Националния статистически институт (НСИ). Актуалната действаща в момента класификация е в редакция от 2008 г., поради която се нарича съкратено КИД-2008. Тази класификация възпроизвежда статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 на ЕС, която от своя страна е синхронизирана с Международната стандартна отраслова класификация на ООН (ISIC, Rev. 4).

НСИ определя за всяко предприятие и организация ежегодно (година за година) 4-цифрен код на икономическа дейност (основна и допълнителни икономически дейности, ако има такива) по КИД-2008. Кодът се определя въз основа на относителния дял на приходите от продажби за предходната приключила финансова година, отразени в Отчета за приходите и разходите (раздел VІ. Нетни приходи от продажби по икономически дейности), подаван в НСИ като част от годишния отчет за дейността за съответната година.

Принципна демаркация (разграничение) между оперативните програми

С цел да се координират различните национални програми, финансирани от ЕС, и да се избегне припокриването между тях, на национално ниво е въведена прецизна  демаркация (разграничение) между различните програми по отношение на секторите (отраслите), кандидатите (получателите на финансиране) и видовете дейности (проекти), които могат да бъдат финансирани по всяка от тях.

По отношение на инвестиционните проекти на фирмите най-важна е демаркацията между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ („ОПИК“), Програмата за развитие на селските райони („ПРСР“) и Програмата за морско дело и рибарство („ПМДР). Обобщено казано, по силата на тази демаркация:

  • ПМДР финансира проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, т.е. дейности, свързани с пристанищна дейност, рибовъдство, риболов и преработка на риболовни продукти (сектор А 03) и спомагателни дейности, свързани с тях
  • ПРСР финансира дейности в областта на селското стопанство - земеделие и животновъдство (сектор А 01 „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности“) и горско стопанство (сектор А 02 „Горско стопанство“), дейности по преработка и маркетинг на селскостопански продукти (всички подсектори на сектори С 10 „Производство на хранителни продукти” и С 11 „Производство на напитки”, с изключение на дейностите със следните кодове: 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”; 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”; 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”; 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”; 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”; 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”; 10.81. „Производство на захар”; 10.83. „Преработка на кафе и чай”; 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“; 10.91. „Производство на готови храни за животни”; 11.02. „Производство на вина от грозде”; 11.03. „Производство на други ферментирали напитки” и 11.06. „Производство на малц”). По ПРСР се финансират и проекти на микропредприятия (линк към дефиниция на „микропредприятие“ в речника), независимо от вида на стопанска дейност. които имат седалище или клон със седалище и осъществяват дейността си в селска община (линк към списъка на „селските общини“),
  • ОПИК принципно финансира всякакви проекти на фирми извън секторите и дейностите, финансирани от ПМДР и ПРСР, като на практика обаче основното част от финансирането й е насочено към фирми и проекти от сектори С „Преработваща промишленост“ и J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения. Финансиране за други сектори се предоставя епизодично и в ограничен размер по някои специализирани финансиращи процедури (напр. по процедурите за подобряване на управленския капацитет и за енергийна ефективност).

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) финансира неинвестиционни проекти, свързани с наемане на безработни лица, професионално обучение и квалификация, подобряване на условията на труд, и др. под. на фирми от всички сектори. Изключение правят само проекти за професионално обучение и квалификация в секторите на селското и горското стопанство, които въз основа на демаркацията с ПРСР се финансират само от последната.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис