Услуги

Услуги

ФИНВЕРА КОНСУЛТ е в състояние да предложи пълно консултантско подпомагане на фирмите-кандидати по целия цикъл на подготовка и изпълнение на проектите от инициирането до приключването им, в т.ч.:

• идентифициране на необходимите мерки и инвестиции за подобряване на кандидатите (фирми или общини);
• структуриране на проекта и разработване на формалното проектно предложение с приложенията към него, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване;
• подготовка и провеждане на предварителните процедури за избор на доставчици/изпълнители на дейностите по проекта в съответствие с правилата по схемата;
• цялостно подпомагане на кандидатите в процеса на кандидатстване до одобряването на проектите им за финансиране;
• подпомагане на изпълнението и отчитането на одобрените проекти до изплащането на безвъзмездната помощ, вкл. подготовка и защита на Финалния отчет за изпълнението на проекта.

Във връзка с интензивната си работа по схемата за енергийна ефективност BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” за да може да предостави цялостна консултантска услуга на своите клиенти през 2012 г. „Финвера консулт“ЕООД формира свой Екип за енергийни обследвания, като до март 2016 г. поддържаше собствени лицензи за извършването и на двата вида енергийни обследвания по Закона за енергийната ефективност (лиценз № 60 от регистъра на АУEР по чл.34a, ал.1 от ЗЕЕ за обследване на промишлени системи и лиценз № 341 от регистъра на АУEР по чл.23a, ал.1 от ЗЕЕ за обследване на сгради). В процеса на работа по посочената грантова схема са успешно изпълнени над 35 обследвания за енергийна ефективност на проекти, кандидатстващи за финансиране по схемата.

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559