Обхват

Обхват

Инвестиране в регионите: реформираната политика на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г. 

На 6 октомври 2011 г. Европейската комисия прие проект на законодателен пакет, който ще оформи рамката на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г. Комисията предложи редица важни промени по отношение на начина на планиране и изпълнение на политиката на сближаване, а именно: 

• концентриране върху приоритетите на стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“;
• възнаграждаване на изпълнението;
• подпомагане на интегрираното програмиране;
• поставяне на акцент върху резултатите – проследяване на напредъка по отношение на съгласуваните цели;
• засилване на териториалното сближаване; и
• опростяване на изпълнението.

Пакетът следва приетото от Комисията през юни 2011 г. предложение за следващата многогодишна финансова рамка за същия период (1): бюджет за изпълнение на стратегията „Европа 2020“ (1): В предложението си Комисията застъпва решението, че политиката на сближаване трябва да остане съществена част от следващия финансов пакет, и подчертава ключовата и роля за изпълнението на стратегията „Европа 2020“.

Общият предложен бюджет за периода 2014–2020 г. предвижда сума в размер на 376 млрд. EUR, включително финансиране за новия механизъм за свързване на Европа, който цели увеличаване на трансграничните проекти в областта на енергетиката, транспорта и информационните технологии.

Законодателната архитектура на политиката на сближаване съдържа:
• всеобхватен регламент, установяващ общите правила за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и други общи правила за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд;
• три специални регламента за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд; и
• два регламента относно целта „Европейско териториално сътрудничество“ и европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС).

Всяка година ЕС инвестира милиони евро в създаване на работни места и икономически растеж, за да помогне за намаляване на социалните и икономическите различия между регионите. От този кратък видеоклип ще научите повече за това как тези инвестиции на ЕС могат да подобрят всекидневния живот на гражданите, като стимулират икономическия растеж в техния регион.

През последните пет години благодарение на политиката на сближаване бяха създадени над 600 000 работни места; всяка година бе инвестирано в професионалното обучение на близо 15 милиона души, за да се подобрят шансовете им за наемане на работа; бе съфинансирано изграждането на 25 000 km пътища и 1800 km ж.п. линии; бе осигурен достъп до чиста питейна вода за още 3 милиона души и бяха осигурени средства за 200 000 малки и средни предприятия и 61 000 изследователски проекта. Тези показатели нарастват, тъй като започналите през последните 5 години проекти продължават да дават резултати. Всичко това е възможно благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд, които заедно обхващат над една трета от бюджета на ЕС.

Три органа прилагат политиката на сближаване:
  • Управляващият орган изпълнява оперативната програма, а мониторинговият комитет осъществява надзор на този процес. 
  • Сертифициращият орган заверява отчета за разходите и заявленията за плащания, преди те да бъдат изпратени до Комисията.
  • Одитиращият орган за всяка оперативна програма следи за ефективното функциониране на системата за управление и мониторинг. 
Общи правила, приложими към ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР:

ПРИНЦИПИ
Комисията предлага редица общи принципи, приложими за всички фондове. Те включват партньорство и многостепенно управление, съответствие с приложимото законодателство на ЕС и националното законодателство, насърчаване на равенството между мъжете и жените, недискриминация и устойчиво развитие.

ПОДСИЛЕНО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ:
ТЕМАТИЧНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЪРХУ „ЕВРОПА 2020“
С цел да се увеличи максимално ефектът от политиката при осъществяването на приоритетите на ЕС Комисията предлага да бъде подсилен процесът на стратегическо програмиране. Това предполага въвеждането на обща стратегическа рамка, договори за партньорство и списък от тематични цели в съответствие със стратегията „Европа 2020“ и интегрираните насоки към нея.

Общата стратегическа рамка, която ще да бъде приета от Комисията, ще определя ключови действия, насочени към приоритетите на ЕС; ще предоставя насоки относно програмирането, приложими по отношение на всички фондове, включително ЕЗФРСР и EMФФ; и ще насърчава по-добрата координация на различните структурни инструменти на ЕС.

Договорите за партньорство, договорени в самото начало между Комисията и държавите членки, ще определят цялостния принос на национално равнище към тематичните цели и ангажиментите за конкретни действия за постигане на целите на„Европа 2020“. В рамката на изпълнението ще бъдат определени ясни и измерими цели.

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559