Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Три нови процедури за финансиране на иновации и производствен капацитет в предприятията през 2023 г.

През януари 2023 г. стартират първите процедури по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с одобрен бюджет от почти 3 млрд. лв. Новата програма е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и е една от двете големи програми с насоченост към бизнеса, управлявани от Министерство на иновациите и растежа.

Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията ще подпомага микро, малките и средни предприятия в страната, както и сътрудничествата между МСП и големите предприятия по проекти за разработване на нови технологии и иновации.

Основните приоритети на новата програма са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Сред финансираните по програмата дейности ще се включват разработването и внедряването на иновации в предприятията, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании с фокус върху високотехнологичните сектори, защита на патенти, индустриална собственост и др.

Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0.

Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и други.

Процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Първата процедура за кандидатстване с проекти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще бъде "Разработване на иновации в предприятията" с бюджет от 127 млн. лв., която предстои да бъде обявена за обществено обсъждане през януари 2023 г.

Допустими кандидати по процедурата са микро, малките и средни предприятия с поне 3 години финансова история, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустимо по процедурата е проектите да се изпълняват и в партньорство между МСП и голямо предприятие.

По процедурата ще се финансира научно - изследователска и развойна дейност с цел разработване на вътрешни за предприятията иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС), в т.ч. придобиването на машини, съоръжения и оборудване (ДМА), както и на специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу-хау“ (ДНА), пряко необходими за разработването на иновацията.

Процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Отново в началото на 2023 г. предстои откриването на процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ с бюджет от 117,5 млн. лв. По процедурата ще се финансира внедряването на производствени инвестиции в малките и средни семейни предприятия, както и във фирмите от творческите индустрии и занаятите.

Процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

Следващата процедура, която предстои да бъде обявена за кандидатстване през 2023 г. е процедурата за „Внедряване на иновации в предприятията“ с бюджет от над 293 млн. лв. По схемата ще се подкрепя внедряването на иновации в МСП, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС).

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис