Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Стартира програмата за научни изследвания и иновации в бизнеса

От началото на януари 2023 г. стартират първите процедури по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 мрлд. лева.

Това е първата програма в историята на управлението на европейските средства в България, която подкрепя връзката бизнес – наука като финансира внедряването на научни разработки в предприятията чрез разнообразни грантови схеми, предоставяне на ваучери за бизнеса и други финансови инструменти.

 По програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация допустими кандидати ще бъдат микро, малките и средни предприятия в страната, висшите училища, научноизследователски организации, големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия, общини и неправителствения сектор.

Програмата има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

В рамките на първия приоритет ще бъдат развивани изградените вече Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и ще се подкрепя внедряването на нови технологии, трансфер на знание и скъсяване на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Програмата съдържа три стратегически интервенции:

1/ Първата е за 140 млн. лв. за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес-медиатори.

2/ Втората е за над 280 млн. лв. за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.).

3/ Третата стратегическа интервенция е за 50 млн. лв. – ваучерна схема за малки и средни предприятия за насърчаване сътрудничеството и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища.

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис