Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Предстояща процедура за адаптиране на дейността на предприятията към COVID-19

В периода 15 - 22.10.2020 г. се проведе обществено обсъждане на предстоящата целева процедура за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", предназначена за подпомагане на предприятията да адаптират дейността си към работа в условията на епидемията COVID-19.

За финансиране могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия (МСП), които имат поне една приключила финансова година и определен минимален оборот през 2019 г. в зависимост от категорията предприятие.

Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. ноември 2020 г.

Основните параметри на процедура BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ са следните:

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за МСП.
 • да има поне една приключена финансова година (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
 • да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 30 000 лв. за микро предприятие, 200 000 лева за малко предприятие и 1 000 000 лева за средно предприятие.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Видове допустими разходи

Разходи за ДМА, вкл. СМР, ДНА, материали и консумативи, свързани с:

 • Осигуряване на колективни средства за защита (в т.ч. термометри, термокамери, пречистватели за въздух);
 • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, в т.ч. поставяне на автоматични диспенсери;
 • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
  • Осигуряване на отделни потоци на движение;
  • Климатизация и вентилация;
  • Осигуряване на условия на работа от разстояние

Максималният размер на допустимите разходи е 15 хил. лв. (но не повече от 10% от оборота) за микропредприятия, 30 хил. лв. (но не повече от 5% от оборота) за малки предпрятия и 75 хил. лв. (но не понече от 2,5% от оборота) за средни предприятия.

ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта.
 • Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА, СМР) следва да се поддържат в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

При неспазване на едно или повече от изискванията получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

Повече подробности за процедурата можете да видите тук.

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис