Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Нова процедура за подпомагане на малки предприятия във връзка с епидемията COVID-19

На 16.10.2020 г. приключи общественото обсъждане на предстоящата нова специализирана процедура по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" за подпомагане на предприятията за преодоляване не нагативните последици от пандемията COVID-19.

Процедурата е насочена към малките предприятия с оборот от минимум 500 000 лв. през 2019 г. 

Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. ноември 2020 г.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • да са малко предприятие съгласно Закона за МСП (персонал от 10 до 49 души).
 • да има поне две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност
 • да имат оборот за 2019 г. в размер на минимум 500 000 лева.
 • да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. (не е задължително 3-те месеца да са последователни или във всеки един от тях да е реализиран спад от поне 20%).

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Видове допустими разходи

Разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени към 30.09.2020 г.

Период на допустимост

 • Разходите следва да са извършени (т.е. фактурирани към предприятието) от 01.02.2020 г. до датата на приключване на проекта (до 3 месеца след одобрението на проекта).
 • Разходите следва да са платени от 01.02.2020 г. до датата на приключване на проекта.
 • Допустими са и разходи, които са извършени и платени преди подаването на проекта, като по отношение на тях има обаче ограничения по отношение на вид и размер.

ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта.

При неспазване на това изискване, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

Повече подробности можете да видите тук.

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис