Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

Очаква се откриване на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 1 ноември т.м. приключи общественото обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Очаква се процедурата за бъде открита за кандидатстване през м. ноември или в началото на м. декември т.г.

 Настоящата процедура е "второ издание" на най-популярната сред предприятията схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Общият бюджет на процедурата е 146 687 250 лева (75 млн. евро), като той е разпределен по сектори и категории предпирятия, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958,39 лева

(5 921 250 евро)

38 600 749,84 лева

(19 736 250 евро)

23 161 916,77 лева

(11 842 500 евро)

Интензивни на знание услуги

6 845 893,96 лева

(3 500 250 евро)

5 541 844,30 лева

(2 833 500 евро)

2 280 986,74 лева

(1 166 250 евро)

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605,50 лева

(5 850 000 евро)

28 457 326,50 лева

(14 550 000 евро)

18 775 968 лева

(9 600 000 евро)

Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

  • са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
  • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
  • имат минимум 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
  • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата е диференциран по категории предприятия така:

Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ з

100 000 лева

 Микро предприятия: 500 000 лева

Малки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

Допустимите разходи включват разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, и разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА) - до 200 000 лв.

Критериите за оценяване са обособени в 4 групи:

  • исторически финансови и др. показатели от дейността на предприятието през последните 3 приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.), с тежест 50%;
  • прогнозни финансови ефекти от изпълнeнието на проекта, с тежест 32%
  • критерии за приоритизиране на проекти, с тежест 12%, и
  • реалистичност на разходите по проекта, с тежест 6%.

Повече подробности можете да видите тук.

 

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис