Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

До 200 000 лв. безвъзмездно финансиране за стартиращи предприятия

На 20 юни 2018 г. Министерството на икономиката откри за кандидатстване дългоочакваната процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Процедурата е уникална за България възможност за финансиране на новосъздадени предприятия без финансова история от широк кръг сектори, които могат да получат до 200 000 лв. безвъзмездна помощ за стартиране и развитие на бизнеса си.

Финансирането е изключително щедро по обхват - финансират се разходи за машини и оборудване, за наемане на квалифициран персонал и работни помещения, за материали и консумативи за производството, за маркетингови и бизнес-консултантски услуги, за участие в семинари, изложения и промоционни събития в страната и чужбина.

 

І. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

 

1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 67 227 768,06 лв. (34 373 012 евро). 

Предвидено е следното секторно разпределение на средствата: 

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Сектори с изключение на ИКТ

ИКТ сектори

30 252 495.63 лв.

30 252 495.63 лв.

6 722 776.80  лв.

 

2. Крен срок за кандидатстване 

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, съответно 05.09.2018 г. и 07.11.2018 г., в зависимост от кода на основната икономическа дейност на кандидатите

 

3. Размер на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са:

Минимален размер

Максимален размер

50 000 лева

200 000 лева

 

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ е 80%.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

1.1. са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския  закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г.;

1.2. са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

1.3. са независими предприятия съгласно ЗМСП

1.4. над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице – предприемач

1.5. предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години

1.6. развиват своята основна икономическа дейност в следните две групи сектори:

 Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С14 „Производство на облекло“
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ (Забележка: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.)
 •  С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“
 • С25.62 „Механично обработване на метал“
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“
 • M71.11 „Архитектурни дейности“
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“
 • Q88 „Социална работа без настаняване“

1.7.   Дейността, за която се кандидатства, следва да е в допустимите сектори по т.1.6.

 

2. Недопустими кандидати

Недопустими по процедурата са проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община.

 

ІII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

а) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

б) Дейности за визуализация на проекта.

 

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ 

 

Допустими са следните видове разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукта (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева. 

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лв.

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6. Разходи за външни услугидо 25 000 лв., за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

 

V. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ 

 

По процедурата ще бъде даван приоритет на:

 • проекти на жени предприемачи
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратерия за интелигенвта специализация (ИСИС)

Всички подробности по процедурата можете да видите тук.

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис