Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

На 05.09.2018 г. МЗХ откри за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти на земеделски стопани и микропредприятия от селските райони за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти.

На 20 юни 2018 г. Министерството на икономиката откри за кандидатстване дългоочакваната процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

В началото на м. май бе открит приемът на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис