Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

НОВИНИ

На 29.03.2019 г. Управляващият орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения, както и Списък на предложените за отхвърляне проекти в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 

На 1 ноември т.м. приключи общественото обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020". Очаква се процедурата за бъде открита за кандидатстване през м. ноември или в началото на м. декември т.г.

На 05.09.2018 г. МЗХ откри за кандидатстване Подмярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони. Финансират се проекти на земеделски стопани и микропредприятия от селските райони за развитие на производство на неземеделски продукти, услуги и занаяти.

На 20 юни 2018 г. Министерството на икономиката откри за кандидатстване дългоочакваната процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

В началото на м. май бе открит приемът на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис