История Нашите успехи

ИсторияНашите успехи

ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 175160322, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Николай Павлович“ №7, ет.2. Офисът на дружеството се намира в София, ул. „Доспат“ № 7, ет. 1, ап. 2, който е и адресът ни за кореспонденция.

Фирмата е създадена през 2006 г. от бивши служители в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката и енергетиката, притежаващи дългогодишен опит в програмирането и управлението на средствата от ЕС в България. Дейността на фирмата от самото й създаване е свързана с: разработване и управление на проекти с грантово финансиране, най-вече от фондовете на ЕС, като покрива целия спектър на еврофинансирането (националните оперативни програми, програмите на транснационално сътрудничество, директните програми на ЕК, и пр.); оказване на консултантска помощ на местните власти при разработването и изпълнението на програмни документи за регионално и местно развитие; участие в екипи за оказване на техническа помощ на държавни органи и международни организации по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС в България.

Дейността ни по разработване и управление на проекти обхваща целия проектен цикъл – съдействие при формулиране на проектната идея, разработване и окомплектоване на проектното предложение и подпомагане при кандидатстването, управление на одобрените проекти, в т.ч. подготовка и провеждане на съответните тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители, подпомагане на приключването и отчитането на проекта до изплащането на безвъзмездната помощ.

В периода от създаването си досега фирмата е работила по:
  • Над 20 проекта на предприятия по Програма ФАР в сектор „Конкурентноспособност“ (по грантовите схеми BG2004/016-711.11.04 „Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия и BG2005/017-586.04.02 “Инициативи за развитие на клъстери - Фаза II”);
  • Над 60 проекта на предприятия по различни схеми на Оперативна програма „Конкурентноспособност“ (по грантовите схеми за енергийна ефективност, за технологична модернизация за МСП и за големи предприятия, за въвеждане на международно-признати стандарти, за стартиращи иновативни предприятия, за комерсиализация на иновации, и пр.);
  • Над 10 проекта по Програмата за развитие на селските райони (по Мерки 123, 312, 321 и 322);
  • Проекти по ОП „Околна среда“, ОП „Регионално развитие“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, СОП „Черно море“, Програмата за ТГС - ИПП България-Турция, и др.

Наши клиенти с проекти по ОП „Конкурентноспособност“ са напр. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България” АД, София (световно известен производител на трансформатори високо напрежение); „Торготерм“ АД, Кюстендил (традиционен производител и износител на кухненско оборудване); „Ирида МС“ ООД, София (производител на мебели, продавани под търговската марка Arhidea); „Диел“ ООД, с.Чепинци (известен производител на спортно облекло); „Ролпласт“ EООД, София (голям производител на алуминиева и PVC дограма); „Интер травел“ ООД, Бургас (собственик и оператор на 2 хотела в к.к. Слънчев бряг); „Ден и нощ“ ООД, гр. Горна Оряховица (известен производител на сладкарски изделия); „ДКЦ1 – Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново; „Бенеко ВБ“ ЕООД, София (производител на сушилни камери и оборудване за производство на пелети); „Паладиум“ ЕООД, с. Казичене (производител на текстил и работно облекло); „Строителна фирма Рила“ ЕООД, гр. Кюстендил ; „Ем Ел Пи Ес“ АД, гр. Тутракан (производител на възли и детайли за автоматични паркинг системи и системи за контрол на достъпа), и др.

ФИНВЕРА КОНСУЛТ е работила по стратегически програмни документи за усвояване на средствата от ЕС за Община Варна и Община Пловдив, както и по проекти по публичните мерки на ПРСР на редица други общини от Североизточна България.

Експерти на ФИНВЕРА КОНСУЛТ са участвали в екипи, оказващи техническа помощ на държавни органи и международни финансови институции по въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС в България:
  • На Европейския инвестиционен фонд, във връзка със създаването и бъдещата дейност на Холдинговия фонд JEREMIE България, възложен за управление на ЕИФ в рамките на схемата за финансов инженеринг по Приоритет 3 на ОП „Конкурентноспособност“;
  • На Световната банка, със задача да идентифицира правен механизъм за предоставяне от страна на банката на техническа помощ на българските власти за подготовката и изпълнението на проекти по българските оперативни програми, финансирани по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС;
  • На ИА „Рибарство и аквакултури“ – Управляващ орган на „Оперативна програма за развитие на рибарството и аквакултурите 2007-2013“, във връзка с разработването на нови и актуализирането на съществуващите процедури за приемане и обработване на заявленията за кандидатстване по няколко мерки по ОПРСР (контрактор: консорциум с водещ партньор EcorysSEE);
  • На Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) със задача да подготви за съвместно изпълнение от МИЕТ и ЕБВР схемата за безвъзмездна помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика” (контрактор: консорциум Kommunalkredit Public Consulting, Austria – EnCon Services International, USA);
  • На Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), със задача да подготви концепуалния доклад и нотификационната документация за нотифицирането пред ЕК на схемата за държавна помощ „Холдингов фонд JESSICA България“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ и възложен за управление на ЕИБ, и да подпомага ЕИБ и МРРБ в нотификационната процедура (контрактор: консорциум Mazars, UK – EcorysSEE).


НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559