Екип Професионализъм

ЕкипПрофесионализъм

Атанас Кирчев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика, корпоративни финанси от ПУ „Паисий Хилендарски“. В момента работи по докторска дисертация на тема „Правни аспекти на безвъзмездната финансова помощ по оперативните програми“.  

1992 -2002 г. работи в различни стопански сфери – бил е юрисконсулт в голяма външно-търговска организация, управител на българско дъщерно дружество на чуждестранна финансова компания, изпълнителен директор на крупно промишлено предприятие с над 200 души персонал.


2002-2003 г. е ръководител на Гаранционния фонд за микрокредитиране при МТСП, а впоследствие директор на дирекция „Предприсъединителни фондове и международни програми проекти“ в МТСП – Изпълнителна агенция по Програма ФАР в сектор „Човешки ресурси“.
2003- ноември 2007г. създава и ръководи дирекцията „Предприсъединителни програми и проекти“ (впоследствие „Европейски фондове за конкурентноспособност“) в Министерството на икономиката и енергетиката - Изпълнителна агенция по Програма ФАР в сектор „Конкурентноспособност“ и Управляващ орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност“. Бил е упълномощен ръководител на Изпълнителната агенция ФАР при МИЕ с права на оперативно управление на агенцията, вкл. оторизация на търгове и плащания, и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентноспособност“:

-     Пряко ръководи разработването на оперативната програма и преговорите по одобрението й с ЕК, както и разработването на първите три схеми по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2012“, по чиiто модел се подготвят всички последващи схеми по програмата.

-    Има ключово участие в създаването на националната нормативна база за управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС (като основен автор на ПМС №121/2007 г. относно за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, ПМС №55/2007 г. относно условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Конкурентноспособност 2007-2013”, и др.).

края на 2007 г. - до сега се занимава с консултантска дейност в областта на финансирането от ЕС.

юни 2009 г. е съдружник и управител на ФИНВЕРА КОНСУЛТ ООД, а от август 2011 г. е негов едноличен собственик.Радостина Христова е магистър по политология, специалност „Международни политически отношения и сигурност“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

2008 – 2013 г. е била експерт програми и проекти във финансово - консултантска компания „Сибола 2000“ ООД, където е отговаряла за комуникацията и консултирането на клиенти, администрирането на договори за консултантски услуги, подготовката на маркетингови и пазарни проучвания по „Програма за развитие на селските райони“, 2007-2013 г., включително е съдесйтвала и при подготовката и окомплектоването на проектни предложения по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2007-2013 г.
юли 2013 г. - до сега е мениджър проекти във „Финвера консулт“ ЕООД, където отговаря за комуникацията и консултирането на клиенти, подготовката и окомплектоването на проектни предложения по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, 2007-2013 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и ПРСР, в т.ч. и съдействие на клиентите при провеждане на процедури за избор на изпълнители/доставчици по договори, съгласно изискванията и указанията на ДО; съдействие на клиентите при цялостното управление и отчитане на проектите (изготвяне на финални технически и финансови отчети).


Мария Полименова е магистър, специалност "Финанси" от УНСС.

2015 - 2016 г. заема длъжността финансов анализатор към чудестранен застраховател на търговки риск, отговаряйки за определянето на риск и лимит за отпускане на търговски кредит на фирми от българския пазар.

2016 - агуст 2017г. работи като анализатор и връзка с клиенти в отдел "Големи корпоративни клиенти и проекти" към ОББ АД, където отговаря за целия процес от оценяване на финансовото състояние на дадено портфолио от клиенти до подписването на споразумение за кредит и междувременното им ежедневно банково обслужване.

август 2017г. - до сега е мениджър проекти във „Финвера консулт“ ЕООД, където отговаря за комуникацията и консултирането на клиенти, подготовката и окомплектоването на проектни предложения по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.


НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559