Членство Бъдете част от нас

ЧленствоБъдете част от нас

ФИНВЕРА консулт е основател на Професионалната асоциация европейски и национални програми за развитие (ЕНПР).

Чрез своята активна дейност ЕНПР се стреми да допринася за повишаване ефективността на изпълнение и управление на цялостния проектен цикъл за помощно финансиране с европейски средства на българския частен и публичен сектор, като по този начин съдейства за подобряване на социално-икономическите условия за устойчиво развитие в България. За да постигне това, организацията обединява и канализира компетенциите на своите членове и партнира на управляващите органи за оптимизация на разработването и изпълнението на Eвропейски програми.

В тази връзка, част от целенасочени дейности на ЕНПР могат да бъдат разделени на три основни модула:

Взаимодействие с компетентни държавни органи:
 • Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация. 
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
 • Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
 • Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.
Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании:
 • Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
 • Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
 • Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.
Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики:
 • Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
 • Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
 • Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.
Стратегически цели на ЕНПР
 • Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
 • Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
 • Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
 • Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
Необходими документи, процедура за приемане на нови членове и годишен членски внос:
Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет, като желаещите кандидати за членство в ПАЕНПР физически и юридически лица, подават следните документи до Управителния съвет (УС):
 • Писмена молба до Управителния съвет; 
 • Декларация за приемане и спазване на Устава и Етичния кодекс на ПАЕНПР;  
 • Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице, копие от документ за самоличност и автобиография за физическо лице;
 • Решение на компетентния орган на юридическото лице - кандидат; 
УС разглежда молбата за членство на първата си сесия след нейното подаване. 
Годишният членски внос възлиза на 250 BGN за физически и 500 BGN за юридически лица. Еднократно се заплаща встъпителна вноска в размер на 200 BGN.

Повече за ЕНПР можете да научите на официалния сайт на Асоциацията - тук.
НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ЗА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Свържете се с нас

0875 195 559