Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

Индикативен период на кандидатстване:

  • Първи срок: октомври/ноември 2023 – декември 2023/януари 2024 г.
  • Втори срок: март/април 2024 г. – май/юни 2024 г.

Цел на процедурата: Предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения за заети лица с цел адаптиране към съвременните изисквания на работодателите.

Бюджет на процедурата: 50 000 000 лв.

Допустими кандидати: предприятия, регистрирани по реда на Търговския закон

Размер на безвъзмездната помощ:

  • Минимален размер: 20 000 лв.
  • Максимален размер: 391 166 лв.
  • Максимално допустимия размер на безвъзмездната помощ за едно лице, включено в обучение е 2500 лв.

Максимален интензитет на помощта: от 50% до 70%

Режим на безвъзмездна помощ: минимална помощ (de minimis)[1]

Допустими за финансиране дейности:

  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразно с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
  • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
  • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени включително към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии.

 

[1] Усвоената безвъзмездна помощ по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021-2023 г. Помощта се счита за усвоена към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по съответния проект.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис