Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

Индикативен период на кандидатстване: април 2023 г. – май 2023 г.

Цел на процедурата: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Mикро предприятия (персонал до 9 души);
 • Mалки предприятия (персонал от 10 до 49 души);
 • Средни предприятия (персонал от 50 до 249 души);
 • Големи предприятия (над 250 души персонал);

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Минимален размер: 50 000 лв.
 • Максимален размер: 391 166 лв.

Максимален интензитет на помощта:

 • За микро, малки и средни предприятия: 100%
 • За големи предприятия: 80%

Режим на безвъзмездна помощ: минимална помощ (de minimis)[1]

Допустими за финансиране дейности:

 • Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд (задължителна дейност);
 • Осигуряване на превенция и профилактика на бърнаут на работното място и ефекти от Covid-19 пандемията върху менталното здраве – психологична подкрепа;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

 

[1] Усвоената безвъзмездна помощ по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021-2023 г. Помощта се счита за усвоена към датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по съответния проект.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис