Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

Индикативен период на кандидатстване: април 2023 г. – май 2023 г.

Цел на процедурата: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа.

Бюджет на процедурата: 100 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Mикро предприятия (персонал до 9 души);
 • Mалки предприятия (персонал от 10 до 49 души);
 • Средни предприятия (персонал от 50 до 249 души);
 • Големи предприятия (над 250 души персонал);

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Минимален размер: 50 000 лв.
 • Максимален размер: 391 166 лв.

Максимален интензитет на помощта:

 • За микро, малки и средни предприятия: 100%
 • За големи предприятия: 80%

Режим на безвъзмездна помощ: минимална помощ (de minimis)[1]

Допустими за финансиране дейности:

 • Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група, насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд (задължителна дейност);
 • Осигуряване на превенция и профилактика на бърнаут на работното място и ефекти от Covid-19 пандемията върху менталното здраве – психологична подкрепа;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

 

[1] Усвоената безвъзмездна помощ по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021-2023 г. Помощта се счита за усвоена към датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по съответния проект.

Индикативен период на кандидатстване: май 2023 – юни 2023 г.

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа под формата на ваучери за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение за повишаване на професионалната квалификация и уменията на служители, наети по трудов договор в предприятия, извън държавната администрация, както и на самостоятелно заети лица.

Администратор на процедурата: Агенция по заетостта

Бюджет на процедурата: 50 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Служители, наети по трудов договор в частния сектор;
 • Самонаети лица;

Размер на безвъзмездната помощ: до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата

Максимален интензитет на помощта: 100%

Допустими за финансиране дейности:

 • Набиране на заявления от наети по трудово правоотношение лица, както и от самостоятелно заети лица за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност;
 • Предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация;
 • Предоставяне на обучения за придобиване на умения в рамките на ключови компетентности;
 • Оценка на дигиталните компетентности на лицата – входящо ниво и насочване към ниво за дигитално обучение по операцията (нива 5-8 по DigComp);
 • Предоставяне на обучения за дигитални умения за напреднало и/или високоспециализирано равнище на дигитални умения (нива 5-6 или 7-8) за заети лица.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис