Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

Индикативен период на кандидатстване: септември - ноември 2023 г.

Цел на процедурата: Насърчаване на производствените инвестиции в малките и средни семейни предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите чрез придобиване на нови машини, оборудване и технологии.

Бюджет на процедурата: 117 500 000 лв.

Допустими кандидати: микро (персонал до 9 души), малки (персонал от 10 до 49 души) и средни (персонал от 50 до 249 души) семейни предприятия[1], както и фирми от творческите индустрии и занаятите.

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 150 000 лв. 

Максимален интензитет на помощта: 50% 

Допустими за финансиране дейности:

  • Придобиване на нови машини, оборудване и съоръжения, представляващи ДМА;
  • Закупуване на специализиран софтуер, представляващ ДНА;

 

[1] „Семейни предприятия“ - предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство.

Индикативен период на кандидатстване: април – юни 2023 г.

Цел на процедурата: Внедряване на иновации в малките и средни предприятия, съгласно тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС).

Бюджет на процедурата: 293 370 000 лв.

Допустими кандидати:

  • Mикро предприятия (персонал до 9 души);
  • Mалки предприятия (персонал от 10 до 49 души);
  • Средни предприятия (персонал от 50 до 249 души);
  • Малки дружества със средна пазарна капитализация (персонал от 250 до 499 души; годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.);

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 700 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 45%

Допустими за финансиране дейности:

  • Внедряване на иновативни продукти и иновативни производствени процеси в малките и средни предприятия (МСП), попадащи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г.
  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), пряко необходими за внедряването на иновацията;
  • Придобиване на специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу-хау“, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко необходими за внедряването на иновацията;

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис