Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

Индикативен период на кандидатстване: април - септември 2023 г. 

Цел на процедурата: Осигуряване на подкрепа за реализиране на вътрешни за предприятията научно – изследователска дейност и иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС)[1]

Бюджет на процедурата: 127 000 000 лв.

Допустими кандидати:

  • Микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капиталиция и големи предприятия, които имат минимум 3 приключени финансови години;
  • Големите предприятия могат да кандидатстват по процедурата единствено в сътрудничество с МСП.

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 500 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: 60%

Допустими за финансиране дейности:

  • Финансиране на научно-изследователска и развойна дейност с цел разработване на вътрешни предприятията иновации, попадащи в тематичните области на ИСИС 2021-2027 г.
  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), пряко необходими за разработването на иновацията;
  • Придобиване на специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу-хау“, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко необходими за разработването на иновацията;

 

[1] Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 (ИСИС) включва 5 приоритетни тематични области за интелигентна специализация, които следва да развият капацитета на страната ни: Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. За да може българският бизнес да участва в предстоящите през новия програмен период (2021-2027) процедури за финансиране на разработката и внедряването на иновации в предприятията, той ще трябва да се насочи приоритетно към петте тематични области на ИСИС.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис