Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“   

по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

(предварително резюме[1])

Очакван старт на приема: м. октомври - ноември 2023 г.

 

Приложение: Предварително резюме на процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“   

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в 5-те тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027): i) „Информатика и ИКТ“, ii) „Мехатроника и микроелектроника“, iii) „Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, iv) „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, v) „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
 • Общ размер на средствата: 127 000 000 лв.
 • Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация[2] и големи предприятия, които са:
  • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
  • регистрирани преди 31.12.2020 г., които:
  • са реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2022 г.
   • микро предприятия ≥ 80 000 лв.
   • малки предприятия ≥ 200 000 лв.
   • средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв.
   • големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.

Кандидати могат да бъдат:

 • МСП (без ограничения, във всички тематични области на ИСИС)
 • малки дружества със средна пазарна капитализация са допустими кандидати, когато:
 • кандидатстват самостоятелно или в партньорство с МСП, или с друго малко дружество със средна пазарна капитализация, И
 • проектът ще се изпълнява в тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (т.е. без тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“)
 • големи предприятия (т.е. предприятия, които не са МСП или малки дружества със средна пазарна капитализация) са допустими кандидати САМО ако:
  • кандидатстват в партньорство с МСП за проекти, които ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (т.е. без тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“), и
 • Допустими партньори (партньорството е незадължително): МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация или големи предприятия, които:
  • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност
  • отговорят на съответните изисквания, приложими към кандидатите
  • партньорство трябва да се изпълнява при условията на „ефективно сътрудничество“ [3], като минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да бъдат извършвани от партньора.

Партньори могат да бъдат:

 • МСП
 • малки дружества със средна пазарна капитализация – само когато:
  • кандидат е МСП или друго малко дружество със средна пазарна капитализация, и
  • проектът ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (т.е. без тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“)
 • големи предприятия - само когато:
  • кандидат е МСП, и
  • проектът ще се изпълняват в Тематични области: “Информатика и ИКТ”; “Мехатроника и микроелектроника” и “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”; “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии” (т.е. без тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“)

В едно проектно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор.

Недопустимо е партньорство по проекта между предприятия, които са в отношения на партньорство или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. Едно предприятие може да участва САМО в един проект като кандидат или партньор.

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятия: от 50 000 лв. до 250 000 лв., но не повече от 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 – 2022 г.
 • Малки предприятия: от 50 000 лв. до 400 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 - 2022 г.
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: от 50 000 лв. до 500 000 лв., но не повече от 25 % от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 – 2022 г.
 • Големи предприятия: от 50 000 лв. до 500 000 лв., но не повече от 10% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 - 2022 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ:
 • По Елемент А – приложим режим на държавна помощ „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“:

Вид изследвания

Интензитет

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия

Експериментално развитие

 

60%

 

50%

 

40%

Индустриални научни изследвания[4]

 

ВАЖНО: Посочените проценти на безвъзмездна финансова помощ са приложими, в случай че проектът изпълнява едно от следните две условия:

1) включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи;

ИЛИ

2) резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

 • По Елемент Б - приложим режим на помощ „de minimis“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия

60 %

 

 • Продължителност на проектите: до 18 (осемнадесет) месеца


П о д р о б н и    п а р а м е т р и

 

 1. Допустими проекти
 2. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/12/isis-2021-2027.pdf (тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027 са описани в Приложение 1)

 • „Информатика и ИКТ
 • „Мехатроника и микроелектроника”
 • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“
 • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
 • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

ВАЖНО: В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП). В случай на партньорство, партньорът също следва да бъде МСП.

 1. Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

На база на Наръчника от Осло (Oslo Manual 2018, 4th Edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2018) и за целите на настоящата процедура:

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции, или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, удобство, използваемост и улеснено ползване. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или спецификации  на производителността. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои спецификации на производителността.

 • Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в употреба от предприятието.

Съгласно Наръчника от Осло (Oslo Manual 2018, 4th Edition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2018) могат да се разграничат шест типа бизнес процеси:

 • Производство на стоки и предоставяне на услуги.
 • Разпространение и логистика.
 • Маркетинг и продажби.
 • Информационни и комуникационни системи.
 • Администрация и управление.
 • Разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, разработващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги (т. 1 от посочените по-горе типове).

Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги - дейности, които превръщат вложените продукти в стоки или услуги, включително инженерство и свързаните с него технически тестове, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

ВАЖНО: При разработването на съответната иновация не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.[5]

По процедурата няма да се приемат за иновации:

 • рутинни промени и модернизации[6];
 • обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;
 • внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;
 • приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от предишни продукти;
 • прототип или модел на продукт, който все още не съществува;
 • продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за определени клиенти, като отчети, книги или филми и др. п.;
 • дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;
 • преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;
 • промяна, породена от изменението на външно определени цени;
 • определяне на нова корпоративна или управленска стратегия.

 1. Допустими за подкрепа по режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ са подпомаганите части от проектни предложения, които попадат изцяло в рамките на една от следните категории изследвания:

 • Експериментално развитие
 • Индустриални научни изследвания

 1. Изпълнението на проекта следва да води до разработване на иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда.

 1. Допустими дейности

По Елемент А:

 • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ВАЖНО: Дейностите по Елемент А следва да се изпълняват при условията на чл. 25 „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 и при спазване на праговете съгласно чл. 4. пар. 1, буква и), т. ii и iii  от същия  Регламент.

По Елемент Б:

 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Гореописаната дейност включва: заявяване и регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработваната иновация, извършване на проучвания от Патентно ведомство на Република България и/или от лицензиран представител по индустриална собственост, дейности за изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво, както и извършване на консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработваната иновация.

Дейностите по Елемент Б следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

 1. Допустими разходи

По Елемент А:

 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

 

Разходите по т. 1 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

 

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.

 

ВАЖНО: Лицата, за които са предвидени разходи за възнаграждения в бюджета на индивидуалните проекти могат да участват в екипа само на един кандидат или само на един партньор. При неспазване на изискването, съответното лице ще бъде изключено от участие във всички екипи.

 1. Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

 

ВАЖНОРазходите за амортизация на активите се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

ВАЖНО: Разходите по т. 2 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).

 

Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори!

Разходите по т. 2 на Елемент А са допустими както за оборудване и инструменти собственост на кандидата/партньора към датата на кандидатстване, така и за оборудване и инструменти придобити след подаване на проектното предложение по настоящата процедура.

 1. Разходи за амортизация на сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта.

ВАЖНО:  Разходите за амортизация на сгради и помещения се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

Разходите по т. 3 на Елемент А са допустими както за кандидати, така и за партньори.

 

ВАЖНО: Разходите по т. 3 от Елемент А са допустими само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, валидиране, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).

ВАЖНО: Разходите за амортизация на активите по т. 2 и 3 от Елемент А се признават до размера на данъчно признатата амортизация в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Амортизационните норми се определят еднократно за всяка календарна година, съгласно изискванията на ЗКПО.

 1. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

Разходите по т. 4 от Елемент А са допустими само за кандидати!

В обхвата на посочените разходи се включват:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

Разходите по т. 4, а) следва да бъдат извършвани изцяло от външни изпълнители, без участието на персонала, назначен по проекта и без участието на останалия персонал на бенефициента и партньора.

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.

 

ВАЖНО: В случай на проекти, включващи ПАРТНЬОРСТВО, разходите по т. 4 са допустими в размер до 20 % от общо допустимите разходи по проекта.

 

В случай на проекти, които се изпълняват ИНДИВИДУАЛНО само от предприятие-кандидат (не включват партньорство), ограничението на разходите по т. 4 от 20% не е приложимо, но се прилага ограничение до 20 % от общо допустимите разходи по проекта за „разходи за знания и патенти“ (т. 4 б).

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент/лиценз/протокол/ръководство или друг относим документ във връзка с разработената иновация, издаден/о от съответния доставчик на услугата. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен съответният документ, извършените разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

ВАЖНО: В случай че проектните предложения включват разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията, на етап изпълнение на проектите, кандидатите следва да представят Декларация в свободен текст от изпълнителя, съдържаща потвърждение, че същият не е разработил идентична иновация, която е била обект на публично финансиране (включително по настоящата процедура).

 1. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията

Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими само за кандидати!

ВАЖНО: Разходите по т. 5 от Елемент А са допустими, единствено в случай че извършването на изследвания, изпитвания, измервания (Дейност 1 по Елемент А) и/или създаването и тестването на прототипи и пилотни линии (Дейност 2 по Елемент А) се извършват от кандидата. Кандидатите следва да опишат материалите и консумативите по видове и да ги обосноват в описанието на дейностите във Формуляра за кандидатстване.

По Елемент Б

Разходите по Елемент Б са допустими само за кандидати!

 1. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.
 • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

 

ВАЖНО: В случай че проекта включва разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ, задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация или подадена заявка за получаването на такъв. Ако в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца) не бъде получен приложимият документ, извършените съответни разходи, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

 

 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

ВАЖНО: За целите на проследяване на изпълнението на проекта в раздел „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване, следва да бъде/ат посочен/и точният/те адрес/и на стопанския/те обект/и, където кандидатът/партньорът осъществяват дейност и където ще се изпълняват дейностите по проекта (приложими както за кандидата, така и за партньора,  в случай че има такъв).

 1. Критерии и методика за оценка на проектите

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация

40

1. Новост на разработваната иновация

20

2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата

10

3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация

10

II. Иновативен и финансов капацитет на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2020 – 2022 г.)

40

1. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги)

4

3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта.

5

6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5

7. Опит на кандидата в иновационни дейности

6

III. Приоритизиране на проекти

16

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027[7]

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

6

IV. Коректност на бюджета

4

1. Коректност на бюджета

4

Общ брой точки

100

ВАЖНО: Оценката по част от критерите ще бъде извършвана от висококвалифицирани независими оценители (вкл. международни), които притежават нужната експертиза в съответната област, обект на подкрепа по настоящата процедура.

Проектите получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка“ се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. В случай че даден проект получи „0“ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, „Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация, в рамките на дейността на кандидата“ и показател „Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация“, проектното предложение се отхвърля. В случай че даден проект получи „0“ точки по показател „Коректност на бюджета“ проектното предложение се отхвърля.

 

Приложение № 1

Тематични области и подобласти

на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИ) 2021-2027

 • Тематична област „Информатика и ИКТ“ включва следните приоритетни подобласти:
 • ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Интернет на нещата (IoT);
 • Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
 • Големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
 • Комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • Киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
 • Блокчейн технологии;
 • Системи и услуги в сферата на финтех;
 • Технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
 • Интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • Производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.
 • Тематична област „Мехатроника и микроелектроника” включва следните приоритетни подобласти:
 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;
 • Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;
 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;
 • Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;
 • Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);
 • Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;
 • Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;
 • Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;
 • Системи и технологии за развитие на Синята икономика;
 • Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;
 • Фотоника и технологии за изображения;
 • Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;
 • Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;
 • Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;
 • Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;
 • Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;
 • Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;
 • Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;
 • Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;
 • Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 

 • Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • Синя и зелена биобазирана икономика;
 • Индустриални биотехнологии;
 • ИКТ с приложение в тематичната област;
 • Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
 • Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 

 

 • Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 • Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
 • Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
 • Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
 • Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
 • Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

 

 

Приложение № 3

Дефиниции на „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“

Индустриални научни изследвания означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, предназначени за придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги или насочени към постигане на съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги, във всяка област, технология, промишленост или сектор (вкл. цифрови отрасли и технологии, като например изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии). Индустриалните научни изследвания обхващат създаването на компоненти на сложни системи и може да включват конструирането на прототипи в лабораторна среда или среда със симулирани интерфейси към съществуващи системи, както и създаването на пилотни линии, когато това е необходимо за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидирането на технологии с широко приложение.

Експериментално развитие означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, търговски и други важни знания и умения с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, включително цифрови продукти, процеси или услуги във всяка област, технология, промишленост или сектор (вкл. цифрови отрасли и технологии, като изчисления със суперкомпютър, квантови технологии, блокчейн технологии, изкуствен интелект, киберсигурност, големи информационни масиви и облачни технологии или технологии за периферни изчисления). Експерименталното развитие може да включва разработване на прототипи, демонстрация, разработване на пилотни проекти, изпитване и валидиране на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги в среда, която е представителна за оперативните условия в реалния живот, когато главната цел е по-нататъшното техническо подобряване на продукти, процеси или услуги, които не са в окончателния си вид. Това може да включва разработване на търговски използваеми прототипи или пилотни проекти, които са необходими за крайния търговски продукт и чието производство е твърде скъпо, за да бъдат използвани само за демонстрации и валидиране. Експерименталното развитие НЕ включва рутинни и периодични изменения, въвеждани в съществуващи продукти, производствени линии, производствени процеси, услуги или други операции в процес на изпълнение, дори ако тези изменения може да представляват подобрения.

 

[1] Резюмето е изготвено на база публикуваните за обществено обсъждане на 16.05.2023 г. документи за кандидатстване по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“. 

[2] Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

[3] Ефективно сътрудничество означава сътрудничество между най-малко две независими страни за обмен на знания или технологии или за постигане на обща цел, основана на разделението на труда, при което страните определят заедно обхвата на съвместния проект, допринасят за осъществяването му и споделят рисковете и резултатите от него. Една или няколко страни могат да поемат пълните разходи по проекта и по този начин да облекчат другите страни от финансовите му рискове. Извършването на научни изследвания, възложени по силата на договор, и предоставянето на изследователски услуги НЕ се считат за форми на сътрудничество.

[4] Дефинициите на индустриални научни изследвания и експериментално развитие са дадени в Приложение 3..

[5] Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват авторско право, патентите за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения промишления дизайн, новите сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми, търговски тайни и други обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.

[6] Рутинните промени и модернизации включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително. Рутинните промени например са актуализации на софтуера, чрез които се идентифицират и премахват само кодиращи грешки и сезонни промени в модела на облекло.

[7] Регионалната приоритизация на тематичните области на ИСИС е дадена в Приложение № 2

Индикативен период на кандидатстване: януари - март 2024 г. 

Цел на процедурата: Насърчаване на производствените инвестиции в малките и средни семейни предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите чрез придобиване на нови машини, оборудване и технологии.

Бюджет на процедурата: 117 500 000 лв.

Допустими кандидати: микро (персонал до 9 души), малки (персонал от 10 до 49 души) и средни (персонал от 50 до 249 души) семейни предприятия[1], както и фирми от творческите индустрии и занаятите.

Размер на безвъзмездната помощ: от 50 000 лв. до 150 000 лв. 

Максимален интензитет на помощта: 50% 

Допустими за финансиране дейности:

 • Придобиване на нови машини, оборудване и съоръжения, представляващи ДМА;
 • Закупуване на специализиран софтуер, представляващ ДНА;

 

[1] „Семейни предприятия“ - предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

(резюме[1])

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2024 г.

Резюме на процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в 5-те тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027): i) „Информатика и ИКТ“, ii) „Мехатроника и микроелектроника“, iii) „Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, iv) „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, v) „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
 • Общ размер на средствата: 293 374 500 лева
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация[2], които са:
  • регистрирани преди 31.12.2020 г., които:
  • са реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2022 г.
   • микро предприятия ≥ 100 000 лв.
   • малки предприятия ≥ 300 000 лв.
   • средни предприятия ≥ 1 000 000 лв.
   • малки дружества със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лв.
  • Единствено микро, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027;
  • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:
  • Микро предприятия: от 50 000 лв. до 500 000 лв., но не повече от 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 – 2022 г.
  • Малки предприятия: от 50 000 лв. до 500 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 - 2022 г.
  • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: от 50 000 лв. до 800 000 лв., но не повече от 25 % от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 – 2022 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ:
 • Процент на съфинансиране при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати):

Категория на предприятието – кандидат

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро- и малки предприятия

50%

София град (столица): 40%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

45%

София град (столица): 30%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Малки дружества със средна пазарна капитализация

45%

София град (столица): 20%

София област: 45%

Област Благоевград: 45%

Област Перник: 20%

Област Кюстендил: 25%

 

 • Процент на съфинансиране при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (приложим по Елемент А „Инвестиции“, допустим за ВСИЧКИ кандидати и/или по Елемент Б „Услуги“, допустим САМО за малки дружества със средна пазарна капитализация):

Категория на предприятието - кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация 

50%

 

 • Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни предприятия

50%

 

 • Продължителност на проектите: до 15 (петнадесет) месеца


П о д р о б н и    п а р а м е т р и

 

 1. Допустими проекти
 1. Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата[3] или на база интелектуални права, придобити от трети лица.[4]

 

Съгласно Наръчника от Осло 2018 (Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD/Eurostat (2018), © OECD, European Union, 2018) и за целите на настоящата процедура:

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

а/ Продуктова иновация е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието и е въведена на пазара.

Продуктовите иновации трябва да осигуряват значителни подобрения на една или повече характеристики или експлоатационни спецификации. Това включва добавяне на нови функции или подобрения на съществуващите функции или на потребителската полезност. Съответните функционални характеристики включват качество, технически спецификации, надеждност, дълготрайност, икономическа ефективност по време на употреба, достъпност, улеснение, използваемост и удобство за потребителя. Продуктовите иновации не е необходимо да подобряват всички функции или експлоатационни спецификации. Подобряването или добавянето на нова функция може също да се комбинира със загуба на други функции или спад в някои експлоатациони спецификации. Продуктовите иновации могат да използват нови знания или технологии или да се основават на нови начини на употреба или комбинации от съществуващи знания или технологии.

б/ Иновация в бизнес процесите (процесова иновация) е нов или подобрен бизнес процес (или комбинация от двете) на една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и са въведени в организацията на дейността на предприятието.

Съгласно Наръчника от Осло 2018 могат да се разграничат шест типа бизнес процеси:

 • Производство на стоки и предоставяне на услуги;
 • Разпространение и логистика;
 • Маркетинг и продажби;
 • Информационни и комуникационни системи;
 • Администрация и управление;
 • Разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: С оглед на постигане на целите на процедурата, ще бъдат финансирани САМО проекти внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги – съгласно т. 1 от посочените по-горе типове бизнес процеси).

Иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, са дейности, които превръщат суровините в стоки или услуги, включително инженеринг и свързаните с него технически изпитвания, анализи и сертификационни дейности в подкрепа на производството.

ВАЖНО: Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика, и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Съответно изпълнението на проекта не може да води единствено до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика, маркетинг и продажби, информационни и комуникационни системи, администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.

ВАЖНО: При внедряването на съответната иновация не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.[5]

 

По процедурата няма да се приемат за иновации:

 • рутинни промени и модернизации[6];
 • обикновена подмяна или разширение на наличните ДМА и ДНА;
 • внедряване на продукти, които включват само малки естетически промени без наличието на стойностна промяна на предлаганата стока или услуга;
 • приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от предишни продукти;
 • концепция, прототип или модел на продукт, който все още не съществува;
 • продукти на фирмите за творчески и професионални услуги, изготвени за определени клиенти, като отчети, книги или филми, и др. под.;
 • дейности по търговия на дребно, търговия на едро, транспорт и съхранение, насочени към разширяване на обхвата на продуктите, предлагани на клиентите;
 • преустановяване на използването на бизнес процес, преустановяване на възлагането на бизнес процес или изтегляне на продукт от пазара;
 • промяна, породена от изменението на външно определени цени;
 • определяне на нова корпоративна или управленска стратегия.

 

 1. Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 (обхватът на тематичните области на ИСИС са дадени в Приложение 1).

 

 • „Информатика и ИКТ
 • „Мехатроника и микроелектроника”
 • „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“
 • „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
 • „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“

ВАЖНО: Единствено микро, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.

 1. В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • създаване на нов стопански обект;
 • увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
 • диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;
 • основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект;

ВАЖНО: Кандидати, които са „малки дружества със средна пазарна капитализация“, И проектът се изпълнява при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А „Инвестиции“), И са с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2), е допустимо да изпълняват ЕДИНСТВЕНО дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на „първоначална инвестиция, която създава нова икономическа дейност“ , свързана със:

 • създаването на нов стопански обект ИЛИ
 • диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него[7];

 1. Допустими дейности

По ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

 

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

 

При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

ВАЖНО: Проектите могат да включват само ЕДНА или и ДВЕТЕ допустими дейности по задължителния Елемент А „Инвестиции“. Допустимо е в рамките на горепосочените две дейности да бъде включено и внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).

ВАЖНО: По Елемент А „Инвестиции“ (задължителен) кандидатите избират ЕДИН измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент А могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

1) при условията и праговете за „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията.

По ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

 

Защитата на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация включват дейности, свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално и/или международно равнище.

ВАЖНО: Горепосочените дейности за услуги по т. 1 са допустими, САМО за периода на изпълнение на проекта и САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта. По настоящата процедура не са допустими дейности по поддържане действието на вече защитени пред компетентното ведомство собствени правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

 

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

 

2.1) Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), свързани с внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси.

 

ВАЖНО: Дейностите за услуги по т. 2.1) са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

 

2.2) Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 

а) дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес;

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими САМО за периода на изпълнение на проекта.

б) дейности за осигуряване на услуги от лаборатории[8] за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

ВАЖНО: Дейностите по Елемент Б „Услуги“ (незадължителен) се изпълняват в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

1) при условията и праговете за „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са микро, малки или средни предприятия,

ИЛИ

2) при условията и праговете за „минимална помощ“ (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията – приложим САМО за кандидати, които са малки дружества със средна пазарна капитализация.

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А „Инвестиции“ или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването в проекта само на дейности по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

 1. Допустими разходи

 

По ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

1) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (помощ плюс собствено съфинансиране) за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер, не трябва да надвишават 400 000 лева. При придобиване на специализиран софтуер посредством разработването му, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

ВАЖНО: По настоящата процедура не са допустими разходи за придобиване от трети лица на права по интелектуална собственост върху иновацията, внедрявана по проекта.

 

ВАЖНО: За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ - „регионална инвестиционна помощ“.

По ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 

1) Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.

ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 1) са допустими, САМО за периода на изпълнение на проекта и САМО в случай че са свързани със заплащане на такси за заявяване и регистрация на собствените правата по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта. По настоящата процедура не са допустими разходи по поддържане действието на вече защитени пред компетентното ведомство собствени правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

2) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

2.1) Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“)  – до 10 000 лева.

ВАЖНО: Разходите за услуги по т. 2.1) са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

ВАЖНО: В случай че проектното предложение включва разходи за такси за защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация (съгласно т. 1) от Елемент Б „Услуги“), и/или разходи за консултиране и подпомагане чрез договор за външни услуги, свързани със защита на индустриална собственост на внедряваната иновация (съгласно т. 2.1) от Елемент Б „Услуги“), задължителен краен резултат от извършването им е получаването на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на внедряваната иновация, или подадена заявка за получаването на такъв. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимият документ, извършените съответни разходи, няма да бъдат признати, като бенефициентът следва да върне предоставените му по настоящата процедура средства със съответната законова лихва.

2.2) Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;

ВАЖНО: Разходите за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки са допустими САМО за периода на изпълнение на проекта.

б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории  за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.;

ВАЖНО:

 1. Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.
 2. Допустими по проекта са само разходи, които са пряко свързани и необходими за внедряваната иновация.
 3. Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи разходи само по Елемент А „Инвестиции“ или комбинация от двата елемента, като включването на разходи по Елемент А е задължително. Включването в проекта само на разходи по Елемент Б „Услуги“ е недопустимо по настоящата процедура.

 1. Критерии и методика за оценка на проектите

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация:

39

1. Новост на внедряваната по проекта иновация

5

2. Степен на защита на внедряваната по проекта иновация

5

3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта

5

4. Начин на разработване на внедряваната иновация

2

5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация

22

II. Финансова стабилност на кандидата:

41

1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

7

3. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

4

4. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

10

5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта

10

III. Приоритизиране на проекти:

15

1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-2027[9]

10

2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

5

IV. Реалистичност на разходите по проекта:

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки:

100

ВАЖНО: Оценката по част от критериите ще бъде извършвана въз основа на становище от независими оценители (вкл. международни), които притежават експертиза в областта на внедряваната по проекта иновация. Във връзка с посоченото част от информацията, представена във Формуляра за кандидатстване, задължително следва да бъде представена и на английски език. Текстовете на български и английски език следва да бъдат идентични по същество, като осигуряването на съответствие между тях е отговорност и задължение на кандидата.

Проектните предложения, получили минимум 35 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от региона, приоритета от ПКИП и категорията на предприятието-кандидат. Проектни предложения, които са получили по-малко от 35 точки по критериите за техническа и финансова оценка, се отхвърлят.

В случай че даден проект получи0“ точки по критерий „Новост на внедряваната по проекта иновация“, критерий „Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта“, критерий „Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация“ и критерий „Реалистичност на разходите по проекта“, проектното предложение се отхвърля.

 

Приложение № 1

Тематични области и подобласти

на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИ) 2021-2027

 • Тематична област „Информатика и ИКТ“ включва следните приоритетни подобласти:
 • ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Интернет на нещата (IoT);
 • Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
 • Големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
 • Комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • Киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
 • Блокчейн технологии;
 • Системи и услуги в сферата на финтех;
 • Технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
 • Интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • Производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.
 • Тематична област „Мехатроника и микроелектроника” включва следните приоритетни подобласти:
 • Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;
 • Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;
 • Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;
 • Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;
 • Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);
 • Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника;
 • Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;
 • Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;
 • Системи и технологии за развитие на Синята икономика;
 • Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;
 • Фотоника и технологии за изображения;
 • Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;
 • Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;
 • Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;
 • Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;
 • Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;
 • Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;
 • Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;
 • Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;
 • Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

 

 • Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • Синя и зелена биобазирана икономика;
 • Индустриални биотехнологии;
 • ИКТ с приложение в тематичната област;
 • Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
 • Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

 

 

 • Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
 • Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 • Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ включва следните приоритетни подобласти:
 • Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
 • Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
 • Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
 • Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
 • Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
 • Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.

 

[1] Резюмето е изготвено на база публикуваните на 02.11.2023 г. документи за кандидатстване по процедура BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“. 

[2] Малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

[3] За целите на настоящата процедура под иновация, която е собствена разработка на кандидата, следва да се разбира иновация, която е разработена изцяло от кандидата или съвместно между кандидата и трети лица, чрез използване на външни услуги.

[4] Интелектуалните права върху внедряваната по проекта иновация следва да са придобити към крайния срок за кандидатстване по процедурата.

[5] Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които включват авторско право, патенти за изобретения, полезни модели, търговски марки, географски означения, промишлени дизайни, нови сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми, търговски тайни и други обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.

[6] Рутинните промени и модернизациите включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително. Рутинните промени например са актуализации на софтуера, чрез които се идентифицират и премахват само кодиращи грешки и сезонни промени в модела на облекло.

[7] При преценката дали новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от кандидата, ще се проверява дали кода на проекта, посочен във Формуляра за кандидатстване, попада в рамките на същия четиризначен цифров код (клас), съгласно КИД-2008 на НСИ, на основната и допълнителните (ако е приложимо) икономически дейности на кандидата, съгласно служебна проверка от НСИ, чрез Мониторстат, за 2022 г.

[8] С оглед на спецификата на процедурата, допустимо е ползването на определени услуги, извършвани от лабораториите, а не наемането на лаборатории от кандидата за определен период от време.

[9] За административна област, в която се изпълнява проекта, се приема областта с най-голям дял на заложени разходи в бюджета. При преценка дали проектът попада в една от приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район, водещо е основното място на изпълнение на проекта (там, където ще се реализират най-голямата част от разходите съгласно раздел „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване). Регионалната приоритизация на тематичните области е дадена в Приложение № 2.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис