Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

Актуален прием: до 31.07.2018 г.

Оттук може ба бъде изтеглено детайлно резюме в pdf по подмярката.

 

І. Размер и процент на безвъзмездната помощ.

Безвъзмездната финансова помощ (субсидията) по тази подмярка е в размер на 50% от общите допустими разходи за проекти, които се изпълняват в селските райони[1] на Р. България, и 40% за проекти, които не се изпълняват в селските район.

Минималният размер на общите допустими разходи по проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи по проекта е левовата равностойност на 500 000 евро (977 900 лв.)

Максималният размер на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на един кандидат.Този максимален общ размер се отнася за всички бенефициенти, които помежду си са предприятия- партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

Общият бюджет на приема е 18 000 000 евро (35 204 400 лв.).

ІІ. Допустими кандидати

 1. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:

1.1. Физически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.2. Еднолични търговци, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.3. Юридически лица, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.4. Местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии;

1.5. Общини, собственици на минимум 10 ха горски територии;

1.6. Микро, малки и средни предприятия (различни от кандидатите по т. 1.1 до 1.5 и 1.7);

1.7. Горски стопани, доставчици на услуги.

2. Специфични изисквания за допустимост

Едноличните търговци и юридическите лица се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК) и са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Местни поделения на вероизповеданията се подпомагат, при условие че са регистрирани съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) или са признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

Юридическите лица са допустими за подпомагане, в случай че не повече от 25 % от капитала им е притежание на държавата, с изключение на общини.

Кандидатите т. 1.1 и 1.7 са допустими за подпомагане само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Кандидатите т. 1.4 и 1.5 са допустими за подпомагане само за дейностите: отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина само в собствени горски територии.

Кандидатите по т. 1.2 и 1.3 са допустими за подпомагане за всички дейности.

Кандидатите по т. 1.6 са допустими за подпомагане само за дейностите по изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение и закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка.

ІІІ. Допустими дейности/проекти

По Мярката се финансират:

1. Инвестиции за първична преработка на дървесина, както следва:

 1. Изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка[2].

Посочените дейности се подпомагат, в случай, че са изпълнени следните изисквания:

 1. са свързани с използване на дървесина като суровината е ограничена до производства, преди индустриалната преработка и без производството на мебели;
 2. кандидатът ще преработва не повече от 10 000 куб. м обла дървесина за всяка една календарна година, съгласно представения бизнес план по т. 6. При производството на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети се допуска използването и на дървесни отпадъци и/или остатъци, като общото произведено количество не може да надвишава 15 000 тона за всяка една календарна година, съгласно представения бизнес план по т. 6.
 3. кандидатът докаже в производствената си програма наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база за първата прогнозна година от бизнес плана за всички продукти, включени в него;
 4. кандидатът докаже, че е осигурена реализацията на 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна година на бизнес плана;
 5. планираният размер на преработената и произведена от кандидата продукция за всяка прогнозна година от бизнес плана, трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на подпомаганите активи, за които се предоставя БФП в съответствие с технологичния проект. Минималният размер на преработената и произведена продукция по т. 3.5. се изчислява за всяка прогнозна година от периода на изпълнение на бизнес плана;
 6. за проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване на нови машини и оборудване за преработка на дървесина, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани;
 7. за дейностите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана;
 8. при кандидатстване за нови машини за производство на пелети или брикети, суровините за това производство трябва да са от дървесина.

2. Инвестиции за подобряване на икономическата стойност на горите:

 1. Отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 2. Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.

Дейностите по т. 2.1. се подпомагат в случай че:

 • се изпълняват в горски територии, които не са държавна собственост;
 • за съответната горска територия, с която се кандидатства е представен утвърден лесоустройствен план, проект или програма/горскостопански план или програма или план-извлечение.

Дейностите по т. 2.2. се подпомагат в случай че:

 • се изпълняват в горски територии, които не са държавна собственост;
 • планираното ползване на дървесина от съответните горски територии, съгласно лесоустройствените проекти, планове, програми или горскостопански планове или програми, които стопанисва кандидата, покрива най-малко 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства, съгласно бизнес плана;
 • кандидатът има сключен/и договор/и за добив на дървесина или за покупко-продажба на стояща дървесина на корен със срок не по-кратък от 1 година и валиден към датата на подаване на проектното предложение. За всяка една от годините от периода за изпълнение на бизнес плана кандидатът се задължава да има сключен/и договор/и за добив на дървесина или за покупко-продажба на стояща дървесина на корен с годишни количества не по-малки от 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства. Изискването за натоварването на най-малко 50% от капацитета на подпомаганите активи, за които се кандидатства, спрямо предвиденото ползване на дървесина, по т. 5.2 и 5.3 се изчислява за всяка прогнозна година от периода на изпълнение на бизнес плана.

Не са допустими за подпомагане като самостоятелни проекти или дейности за закупуването на софтуер, ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси и разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация. 

Не са допустими за подпомагане дейности, свързани с производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници.

ІV. Допустими разходи

По проектите са допустими за подпомагане следните разходи:

 1. Разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане или подобрение на сгради и други недвижими активи, както и разходи, свързани с придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;
 2. Разходи за закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи индустриалната преработка съгласно приложение № 4;
 3. Разходи за отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
 4. Разходи за закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
 5. Закупуване на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение;
 6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;
 7. Закупуване на софтуер, необходим за изпълнение на проектното предложение;
 8. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация;
 9. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.

V. Критерии за оценяване и подбор на проектите

 

 

Описание

Точки

да

Не

1.

Проектът се осъществява на територията на община с лесистост[3]:

40

0

над 60%      

40

0

от 50% до 60%    

30

0

от 40% до 50%    

20

0

от 30% до 40%    

10

0

2.

Специализирана горска техника да притежава сертификат за съответствие с одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на Европейската общност) за проекти изцяло свързани с дейност по дърводобив.

5

0

3.

За всяко запазено съществуващо и/или новосъздадено работно място по 2 точки, но не повече от 50 точки

50

0

Всичко:

95

0

Забележки:

 1. В случаите на проекти, които се изпълняват на територията на общини с различна лесистост от приложение № 9, точките по критерий за подбор № 1 се присъждат в зависимост от процента на лесистост за разходите по дейността, която надвишава 50% от стойността на общите одобрени инвестиционни разходи, включени в проектното предложение.
 2. Проектното предложение ще получи точки по критерий за подбор № 2, когато включва само дейности по закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства.
 3. Кандидати с проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост (критерий за подбор № 3), са такива, които водят до създаване на работни места и/или запазване на броя съществуващи работни места към предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване.
 4. В случаите на проектни предложения, в които кандидатите са заявили точки по критерий за подбор № 3, свързани със запазване на съществуващи или създаване на нови работни места, се признават точки само за тези, които са пряко свързани с дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение.
 5. В случай че изпълнението на условията по критериите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тези условия, той се задължава да поддържа съответствие с критериите в срока за мониторинг.
 6. Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 10 точки по критериите за подбор

 

VІ. Документи, необходими за кандидатстването

Ако по проекта са предвидени разходи за строително-монтажни работи (СМР), е нужно предварително да се подготви необходимата строителна документация, като следва

 • Ако проектът предвижда изграждане на нова сграда или основен ремонт[4] на сграда –при кандидатстването трябва да се представи разработена пълна строителна документация, включваща всички части на проекта (Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК, Вертикална планировка, в някои случи Технологичен проект), количествени сметки към всяка част на проекта и издадено разрешение за строеж. Имотът, върху който ще се строи, трябва да е собственост на фирмата-кандидат. Ако фирмата не е собственик на имота, допустим вариант е собствениците на имота да учредят право на строеж на фирмата-кандидат за срок поне 6 години от датата на кандидатстване.
 • Ако проектът предвижда текущ ремонт на сграда[5], е необходимо да се представят документи за собственост или договор за наем на имота, архитектурно заснемане с количествени сметки, както и становище от главния архитект, че за посочените строителни дейности не е необходимо разрешение за строеж.

Другите по-важни документи, които се подготвят и подават при кандидатстване, са:

 • Заявление за кандидатстване, придружено от необходимите декларации;
 • Бизнес план, който доказва икономическата жизнеспособност на проекта;
 • По предвидените доставки на оборудване и извършване на СМР - една независима оферта от потенциален доставчик в случай, че за съответния вид разход има определени референтни цени от ДФЗ – РА, респ. поне три независими съпоставими оферти от потенциални доставчици в случай, че за съответния вид разход няма определени референтни цени от ДФЗ – РА. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория.VІІ. Ред за кандидатстване
 • Кандидатстването ще се извърши изцяло по електронен път, чрез подаване на електронен формуляр за кандидатстване, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез системата ИСУН[6].

Кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) преди подаване на проектното предложение в ИСУН следва да заявят в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ искане за регистрация в ИСАК.


Списък на общините с висока лесистост

 

Област

Община

Лесистост над 60 %

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Симитли, Якоруда

Бургас

Малко Търново, Приморско, Царево

Кърджали

Джебел, Кирково

Ловеч

Тетевен

Пазарджик

Батак, Белово, Велинград, Ракитово, Сърница

Пловдив

Куклен, Лъки

Сливен

Котел, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе

Софийска област

Етрополе, Златица, Самоков, Чавдар

Стара Загора

Гурково, Павел баня

Хасково

Маджарово

Лесистост от 50% до 60 %

Благоевград

Разлог, Сандански, Сатовча, Струмяни

Бургас

Несебър, Руен

Варна

Бяла, Долни чифлик

Велико Търново

Елена

Видин

Белоградчик, Чупрене

Габрово

Трявна

Кърджали

Ардино, Крумовград, Черноочене

Кюстендил

Невестино, Рила, Сапарева баня

Ловеч

Троян

Монтана

Вършец, Георги Дамяново, Чипровци

Пазарджик

Брацигово, Панагюрище, Пещера

Перник

Земен, Трън

Пловдив

Карлово, Кричим

Стара Загора

Мъглиж

София

Ботевград, Долна баня, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Мирково, Пирдоп, Своге, Челопеч

Хасково

Ивайловград

Шумен

Върбица, Смядово

Лесистост от 40% до 50 %

Благоевград

Благоевград, Петрич, Хаджидимово

Бургас

Созопол, Сунгурларе

Варна

Дългопол

Велико Търново

Златарица

Габрово

Габрово

Кърджали

Кърджали, Момчилград

Кюстендил

Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Трекляно

Ловеч

Априлци, Угърчин

Монтана

Берковица

Пловдив

Асеновград, Родопи, Сопот

Силистра

Алфатар

Сливен

Сливен

Стара Загора

Казанлък, Николаево

София

Годеч, Горна Малина, Правец

Хасково

Минерални бани, Стамболово

Лесистост от 30% до 40 %

Бургас

Средец

Варна

Аврен

Видин

Макреш

Враца

Мездра, Роман

Габрово

Дряново, Севлиево

Пазарджик

Лесичово, Септември, Стрелча

Перник

Ковачевци, Перник

Пловдив

Брезово, Перущица, Хисаря

Разград

Завет

София

Драгоман, Елин Пелин

София-град

Столична

Търговище

Антоново

Хасково

Любимец, Тополовград

Шумен

Велики Преслав, Венец, Никола Козлево

[1] Списъкът на селските общини е даден в приложение № 1.

[2] Производствата преди индустриална преработка на дървесината (машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, рязане или развиване) включват:

 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

[3] Списък на общините с висока лесистост е даден в Приложение № 2

[4] Ремонт, който включва възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа.

[5] Ремонт за подобряване и поддържане в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата.

[6] Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ в България 2014-2020 (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/


Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа 

 

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис