Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

ОП Развитие на човешките ресурси


Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР) цели да допринесе за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и постигането на икономическо и териториално сближаване „Европа 2020“, а именно целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

Стратегията на ОПРЧР 2014-2020 г. се основава на следните три стълба:

  1. По-висока и по-качествена заетост.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
  3. Модернизиране на публичните политики.

Общият бюджет на ОПРЧР 2014-2020 е в размер на 1 092 248 077 евро, като финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) e 1 727 929 982 лева, а националното съфинансиране е в размер от 300 381 772 лева.

Управляващ орган на програмата е Министерство на труда и социалната политика.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис