Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

Очакван прием: м. декември 2018 г. - м. февруари 2019 г.

 

1. Обща цел на процедурата:

Процедурата за стимулиране внедряването на иновации в предприятията цели предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и изграждане на иновативна инфраструктура за подпомагане процеса на комерсиализация на нови продукти.  

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 107 570 650 лв. (55 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект:

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ за индивидуален проект по процедурата са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 
  • за микро и малки предприятия: 500 000 лв. 
  • за средни предприятия: 750 000 лв. 
  • за големи предприятия: 1 000 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ варира между 25% и 90% в зависимост от категорията на предприятието - кандидат и вида на финансираните дейности по проекта. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство; 
 • Съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 години финансова история; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията; 
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията;
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории;  

6. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Инвестиционни разходи за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани с внедряваната по проекта иновация; 
 • Разходи за консултанстки и помощни услуги, в подкрепа на внедряваната иновация; 
 • Разходи за строително - монтажни работи (СМР)

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на наличната информация от предходни приеми на проекти по сходни процедури за кандидатстване. 

Очакван прием: до края на 2018 г. 

 

1. Обща цел на процедурата: 

Общата цел на настоящата процедура е предоставянето на фокусирана подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. 

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 29 924 199 лв. (15,3 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект: 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата за индивидуален проект са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 200 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 500 000 лв. 

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е 65%. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Иновационни клъстери, които представляват обединения на юридически лица или обединения, които не представялват юридически лица; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Дейност по подобряване сътрудничеството и обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; 
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; 
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество; 

6. Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Разходи за придобиване на ДМА и ДНА; 
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи, в т.ч. режийни разходи; 

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Развитие на иновационни клъстери" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на друга информация от публично достъпни източници. 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис