Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

Очакван прием: м. декември 2018 г. - м. февруари 2019 г.

 

1. Обща цел на процедурата:

Процедурата за стимулиране внедряването на иновации в предприятията цели предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и изграждане на иновативна инфраструктура за подпомагане процеса на комерсиализация на нови продукти.  

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 107 570 650 лв. (55 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект:

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ за индивидуален проект по процедурата са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 
  • за микро и малки предприятия: 500 000 лв. 
  • за средни предприятия: 750 000 лв. 
  • за големи предприятия: 1 000 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ варира между 25% и 90% в зависимост от категорията на предприятието - кандидат и вида на финансираните дейности по проекта. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство; 
 • Съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 години финансова история; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията; 
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията;
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории;  

6. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Инвестиционни разходи за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани с внедряваната по проекта иновация; 
 • Разходи за консултанстки и помощни услуги, в подкрепа на внедряваната иновация; 
 • Разходи за строително - монтажни работи (СМР)

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на наличната информация от предходни приеми на проекти по сходни процедури за кандидатстване. 

Очакван прием: м. септември 2018 г. - м. ноември 2018 г. 

 

1. Обща цел на процедурата: 

Общата цел на настоящата процедура е предоставянето на фокусирана подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. 

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 29 924 199 лв. (15,3 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект: 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата за индивидуален проект са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 200 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 500 000 лв. 

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е 65%. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Иновационни клъстери, които представляват обединения на юридически лица или обединения, които не представялват юридически лица; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Дейност по подобряване сътрудничеството и обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; 
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; 
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество; 

6. Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Разходи за придобиване на ДМА и ДНА; 
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи, в т.ч. режийни разходи; 

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Развитие на иновационни клъстери" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на друга информация от публично достъпни източници. 

Очакван прием: от месец септември 2018 г. 

(изтеглете в pdf)

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е насочена към подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление на предприятията с цел засилване на експортния потенциал на малките и средните предприятия.

1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 150 598 910 лева (77 млн. евро).

 Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата, между предприятията, попадащи в определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност:

 • високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
 • интензивни на знание услуги;
 • нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства;

2. Срокове

Процедурата ще бъде с два крайни срока за кандидатстване – за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, и за 

интензивни на знание услуги.

Минималният срок за подаване на проекти за първия краен срок е 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

 3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер

Максимален размер

100 000 лева

1 000 000 лева

Забележки:

 1. Режимите на отпусканата по настоящата процедура безвъзмездна помощ биват два вида: регионална инвестиционна помощ, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и помощ по режим “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 2. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 3. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ варира в границата 35% - 70% от общите допустими разходи по проекта, в зависимост от размера на предприятието кандидат (микро, малко или средно предприятие) и региона, в който ще се изпълнява инвестицията.

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2015 г., 2016 г. и 2017 г.);
 • да са реализирали определени нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат;
 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59„Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио и телевизионна дейност“
 • J61 “Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“
 • Недопустими кандидати

2. Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[1].

 ІII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Допустими дейности

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

а) Дейности за подобряване на производствения капацитет;

б) Дейности за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие с межународнопризнати стандарти;

в) Дейности за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса;

г) Дейности за визуализация на проекта.

2. Недопустими дейности

 Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

ІV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 По Елемент А „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет“

 1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.
 2. Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, специализиран софтуер, представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

По Елемент Б „Услуги за подобряване на управленския капацитет“

 1.  Разходи за въвеждане на системи за управление и постигане на съответствие;
 2. Разходи за използване на ИКТ услуги за управление на бизнеса;
 3. Разходи за визуализация на проекта;

V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 По процедурата ще бъде даван приоритет на:

 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на приоритетни области, които предстои да бъдат изброени;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС

 VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Ползват се 5 основни групи критерии за оценяване, чиято относителна тежест в процеса на оценка предстои да бъде уточнена.

Критерии

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта.

EBITDA = Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”(код 15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I” (код 10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година плюс „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи” (код 10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година.

Претеглената стойност на EBITDA за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. се изчислява като сбор от EBITDA за трите години, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

Претеглената стойност на EBITDA за разглеждания период се умножена по съответния множител (4, 5 и 6) се сравнява със заявените общо допустими разходи по проекта.

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Коефициентът на приходите от износ за всяка от трите години = Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ред „Левова равностойност на валутните приходи от износ“  (код 15700) делено на Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.).

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на приходите от износ за трите финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

3. Претеглен марж на печалбата (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Маржът на печалбата за всяка от трите години = [Отчет за приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ред „Нетни приходи от продажби (код 15100) плюс ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство (код 15200) минус ред „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство (код 10100) минус ред Разходи за суровини, материали и външни услуги (код 10200) минус ред Разходи за персонал (код 10300)] делено на [ред „Нетни приходи от продажби (код 15100) плюс ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство (код 15200)].

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на марж на печалба за трите финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Брутната добавена стойност за всяка от трите години = [Отчет за приходите и разходите за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., ред „Разходи за персонала“, (код 10300) плюс ред „Разходи за амортизация и обезценка“ (код 10400) плюс ред „Печалба“ (код 14400) от разходната част на ОПР] делено на ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР.

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент на брутната добавена стойност за трите финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Коефициент на рентабилност на активите за всяка от трите години = Отчет за приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 г.., ред „Печалба“ (код 14400) на ОПР делено на ред „Сума на актива“ (код 04500) от актива на Счетоводния баланс за 2015, 2016 и 2017 г..)

Коефициентът се изчислява в проценти.

Претегленият коефициент за рентабилност на активите за трите финансови години (2015, 2016 и 2017 г..) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Коефициентът на дългосрочна задлъжнялост за всяка от трите години = Счетоводен баланс за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.,  ред „Над 1 година“ (код 07002) от раздел В „Задължения“ от пасива на баланса делено на ред „Сума на актива“ (код 04500) от актива на баланса.

Претегленият коефициент на дългосрочна задлъжнялост за трите финансови години (2015, 2016 и 2017 г..) се изчислява като претеглен сбор от коефициентите за всяка една от трите години по отделно, взети със следната относителна тежест  по години: 2015 г. - 20%, 2016 г. – 30% и 2017 г. – 50%.

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

Инвестиционна дейност на кандидата се определя от общите инвестиции, свързани с закупуване на нови ДМА и ДНА през периода.

Общо инвестиции, свързани със закупуване на нови ДМА и ДНА е сумата от ред „Машини, производствено оборудване и апаратура“ (код 6220, колона 2) и ред „Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи“ (код 6120, колона 2) от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 2015, 2016 и 2017 г.

„Общо инвестиции, свързани със закупуване на нови ДМА и ДНА за 2015, 2016 и 2017 г. се сравнява със заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта..

III. Ефект от изпълнението на проекта (прогнози)

1.  Вътрешна норма на възвръщаемост (N, N+1, N+2, N+3)

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ, вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)

IV. Приоритизиране на проекти

1. Регионална приоритизация на проекти

2. Устойчиво развитие

3. Съответствие с ИСИС [2]

V. Реалистичност на разходите по проекта

1. Реалистичност на разходите по проекта

Броят на точките по отделните показатели все още не са известни.

В предходното издание на тази процедура през 2015 г. относителните тегла на отделните раздели в общата оценка на проектите бе приблизително следната:

Раздел

Относително тегло в общата оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

34 %

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

11 %

III. Ефект от изпълнението на проекта

33 %

IV. Приоритизиране на проекти

22 %

V. Реалистичност на разходите по проекта

-

 Може да се предполага, че относителните тегла на оценките по раздели І и ІІІ ще се повиши, за сметка на намаляване на относителните тегла на оценките по раздели ІІ и ІV. Относителното тегло на оценката по раздел V ще е до 5% от общата оценка.

 VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

3. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.


Приложение № 1

Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 2

Тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)

 

Информатика и ИКТ

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, embedded software;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

[1] Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  приложение № 1 към настоящото резюме.

[2] Тематичните областите на ИСИС са посочени в приложение № 2 към настоящото резюме.

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис