Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(резюме)[1]

 

Старт на процедурата: 03.05.2022 г. от 10:00 ч.

Краен срок за кандидатстване: 23.05.2022 г. до 16:30 ч.

 

І. Обобщени параметри

 

 • Инвестиции и кандидати, които се финансират

По процедурата се финансират конкретни енергоспестяващи мерки, предимно сградни такива (системи за ОВК; топлоизолации, вкл. дограми; промяна или подобрение в горивна база; компресорни системи; енергоспестяващо осветление и др.,), в малки и средни предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“,

По процедурата НЕ се финансира придобиването на производствени машини и оборудване.

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 136 226 120 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 25 000 лв. до 150 000 лв. за индивидуален проект, при режим на държавна помощ de minimis (до 200 хил. евро за три последователни години 2020, 2021 и 2022)
 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ: 50%
 • Продължителност на проектите: до 10 месеца

 

ІІ. Подробни параметри

 

 1. Допустими кандидати

Микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 2018 г., 2019 г. и 2020 г. финансови години, извършват основната си икономическа дейност в Сектор С „Преработваща промишленост“ и са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в следните размери (микропредприятия ≥ 210 000 лева; малки предприятия ≥ 750 000 лева; и средни предприятия ≥ 3 000 000 лева).

 

 1. Допустими разходи:
 • По процедурата НЕ се финансира придобиването на производствени машини, а САМО внедряването на 24 специфични енергоспестяващи мерки, включени в изричен Списък на допустимите категории активи (Приложение 18.1).
 • Допустимите за финансиране по проектите 24 енергоспестяващи мерки са следните:
 • Котли;
 • Горелки;
 • Кондезни гърнета за пара и сгъстен въздух;
 • Котли за изгаряне на биомаса (вкл. биомаса под формата на отпадъци, но без биомаса от земеделски произход);
 • Инфрачервено лъчисто отопление;
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди;
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване;
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство;
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;
 • Системи за хибридна вентилация;
 • Чилъри;
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага;
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух;
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух;
 • Въздуховоди за сгъстен въздух;
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух;
 • Изсушители на сгъстен въздух;
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници;
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвентори/и софстартери;
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради;
 • Енергоспестяващи осветители;
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергия, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

 

 • По всяка от посочените 24 енергоспестяващи мерки има специфични минимални изисквания за енергийна ефективност (КПД на оборудването, топлопроводимост на материалите, и пр.). При обявяване на процедурата за всеки вид енергоспестяващи мерки ще бъдат предвидени и референтни стойности (независимо от марката оборудване), като ще е допустимо по проекта да се залагат стойности, които превишават с не повече от 15% референтните стойности от Списъка.

 

 

 1. Особености при кандидатстването и изпълнението:
 • Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в системата ИСУН 2020 с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • По процедурата не се предвижда извършване на техническа оценка и класиране, а проектите се финансират по реда на тяхното подаване до изчерпване на предвидения ресурс по процедурата (136 млн. лв.).
 • Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на мястото на изпълнение на проектите.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваната на 12.04.2022 г. документация за кандидатстване по прорцедурата.

 

Приложения:

1. Резюме на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

2. Списък на допустимите категории активи (Приложение 18.1) по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис