Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

по

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(резюме)

 

Резюме на процедурата можете да свалите от тук.

 

І. Общи параметри на процедурата

Процедурата е насочена към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

 1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 29 924 199 лева (15 300 000 евро).

 1. Размер на безвъзмездната помощ 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на клъстера-кандидат

200 000 лева

 

1 500 000 лева

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

Максимален размер на помощта

1) Помощи за иновационни клъстери (Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“):

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Компонент 2, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „к“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 e 7,5 млн. евро за иновационен клъстер.

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.

2) Минимална помощ (Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“)

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие , което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Н към настоящите Условия;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

В случай че кандидатът е заявил подкрепа по Компонент 1 и Компонент 2, размерът на помощта на всеки от компонентите следва да бъде в съответствие с горните прагове. Посочените прагове в т. 1) и 2) не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти.

 1. Интензитет на безвъзмездната помощ
 • Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“приложим режим „de minimis”:

Максимален интензитет на помощта

80 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 80% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 1 на процедурата, изпълняван при условията на режим „de minimis”. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 80%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

 • Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – приложим режим „Помощи за иновационни клъстери“:

Максимален интензитет на помощта

65 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 65% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 2 на процедурата, изпълняван при условията на режим „помощи за иновационни клъстери“. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 65%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

Проектите следва да съдържат задължително дейности по Компонент 2, като разходите за тях следва да бъдат общо в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 1. Срокове

Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е до 16:00 часа на 26.10.2019 г.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са само кандидати, които отговарят нa определението за иновационен клъстер[2], посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014.
 2. Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са обединения под формата на:
 • клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които следва да осъществяват стопанска дейност.
 • клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: 1. За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г.

 1. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 1. Допустими по настоящата процедура са кандидати - клъстери, които могат да включват:
 2. a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

г) акредитирани български висши училища ;

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията ;

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ;

и) Общини и/или Областни администрации и др.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци (включени в буква а) по-горе), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 1. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България.

 

ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

 1. Допустими проекти

1) Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика:
 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • Мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • синя икономика – технологии за развитие;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

2) Проектите следва да включват дейности по Компонент 2 в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи.

3) Допустими за подкрепа при режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Компонент 2) са проектни предложения, при които:

 • достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера е отворен за ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа;
 • таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите дейности съответстват на пазарната цена или отразяват разходите за тези дейности;
 • предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи на иновационния клъстер, могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично.
 1. Допустими дейности 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен): 

 • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и научно-изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
 • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:
 • разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;
 • консултантски услуги преди стъпването на нов пазар - патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;
 • популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
 • участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
 • установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;
 • придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).
 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен):

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификационни услуги и др;

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване изискванията по режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 1. Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О);
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта и не са предназначени за общи, съвместни клъстерни дейности;
 • дейности, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Н;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.
 • IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

По Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 200 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2 500 лв . Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 040 лева на месец.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

 • Разходи за материали за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност (напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и др) – до 50 000 лв.
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);

ВАЖНО: Участието в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики следва да е насочено към създаване на сътрудничества и укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и на организациите-членове на клъстера.

 • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.;
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на клъстера и на организации – членове на клъстера;

ВАЖНО: 1. Всички посочени в т. 2-6 разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един самостоятелен бюджетен ред и да са в размер общо до 100 000 лв.

 1. Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната. Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Кандидатите следва да имат предвид, че спазването на изискванията по отношение на максималните размери на разходите за командировки, съгласно посочените наредби, ще бъде проверявано на етап изпълнение.
 • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 7 000 лв.

ВАЖНО: В случай че кандидатът е заявил разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет) и не придобие такъв в рамките на изпълнението на проеката, бенефициентът следва да възстанови предоставените му средства за разхода със съответната законова лихва.

 • Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

По Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и обурудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и др. – до 100 000 лв.;

ВАЖНО: 1. Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

 1. Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от минимум пет години или три години в случай на МСП от окончателното плащане.
 2. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. и чл. 14, пар. 6 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.
 3. Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са допустими за финансиране по настоящата процедура. Повече информация относно приложимите мерки за визуализация и публичност може да бъде намерена в т. 3 на Условията за изпълнение. Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 4. V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1) По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в рамките на изброените по-горе приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

2) Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html) , са определени следните приоритетни тематични области:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка)[3]

 VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Ползват се 6 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии

I. Основни характеристики на клъстера

22

1. Брой членове на иновационния клъстер[4], реализирали печалба през 2018 г.

5

2. Вид членове на иновационния клъстер

7

3. Управленски капацитет на иновационния клъстер

5

4. Структура, координация, управление, визия и потенциал за развитие на клъстера

5

II. Сътрудничество на иновационния клъстер

16

1. Участие на иновационния клъстер в проекти, финансирани от донорски програми

6

2. Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и партньорства

6

3. Търговска марка и бранд на иновационния клъстер

4

III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите членове

27

1. Стратегически документ на иновационния клъстер

3

2. Права по индустриална собственост, по отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател

8

3. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от иновационния клъстер

5

4. Научно-изследователска и развойна дейност на предприятия, членове на иновационния клъстер

6

5. Опит на предприятия, членове на иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни процеси

5

IV. Новост и пазарна приложимост на разработваната иновация от иновационния клъстер

20

1. Новост на разработваната иновация от иновационния клъстер

7

2. Пазарна приложимост на разработваната иновация

8

3. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер

5

V. Приоритизиране на проекти

12

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

2

2. Регионална приоритизация на проекти

6

3. Участие в процедури по ОПИК

4

VI. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Общ брой точки

100

ВАЖНО: 1. Преценката по отношение на критериите в раздели I, II и III, както и по критерии V.2. и V.3. ще бъде извършвана към 31.12.2018 г.

 1. С оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий V.1. „Регионална специализация съгласно ИСИС“ за регион на изпълнение на проекта се приема регионът с най-голям дял на заложени разходи в бюджета. В случай че проектът се изпълнява в повече от една от тематичните области на ИСИС, ще бъде определена основната тематична област въз основа на информацията, посочена от кандидата във Формуляра за кандидатстване. Закупените по проекта дълготрайни материални и нематериални активи следва да бъдат използвани в съответния регион и да останат свързани с този регион за срок от минимум три години.
 2. Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваните на 26.07.2019 г. Условия за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК 2014-2020 г.

[2] „Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

[3] Информацията относно регистрацията на иновационния клъстер на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2018 г. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в подкритериите на критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден подкритерий.

[4] Юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис