Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

(резюме)

 Изтеглете в pdf оттук

Открита на: 13 февруари 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г.

 

І. ОЩИ ПАРАМЕТРИ

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП[1] и големи предприятия за инвестиции в ДМА (машини и оборудване), ДНА (дълготрайни нематериални активи), както и за специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен бизнес процес, насочен към производството на стоки или предоставянето на услуги.

По процедурата са допустими само проекти за дейности, попадащи в 4-те тематични области на т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“)[2].

 

 1. Размер на средствата

 

Общият размер на средствата по процедурата е 117 349 800 лв. (60 млн. евро).

Средствата са разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 

Микро и малки предприятия

 

Средни предприятия

Големи предприятия

Размер на средствата

 

54 763 240 лв.

28 000 000 евро

43 028 260 лв.

22 000 000 евро

19 558 300 лв.

10 000 000 евро

 1. Размер на безвъзмездната помощ

 Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) по индивидуалните проекти е диференциран съобразно вида на предприятието:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

 1. Максимален интензитет (процент) и размер на безвъзмездната помощ

Процентът на безвъзмездна помощ на помощта от приложимия вид държавна помощ.

       3.1. По Елемент А. Инвестиции“ кандидатите могат да избират един от следните два режима на държавна помощ:

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014,

        или

 • Помощ „de minimis” („минимална помощ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

       а) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ интензитетът на помощта е диференциран съобразно вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

------------------------------

* Югозападният планов район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Когато един проект се изпълнява в различни региони, към инвестициите във всеки регион се прилага съответният процент безвъзмездна помощ.

      б) При избран режим de minimis („минимална помощ“) максималният интензитет на помощта е 70%, независимо от вида на предприятието и региона, при максимален размер на помощта 200 000 евро за период от три последователни години, вкл. заявената по проекта в настоящата година.

      3.2. По Елемент Б. „Услуги“ за помощта за микро-, малките и средните предприятия (МСП) се прилага режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП, а за големите предприятиярежим de minimis („минимална помощ“).

      Максималният интензитет на помощта и в двата случая е 70%.

      Забележки:

 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за предприятието-кандидат за всеки тригодишен период.
 2. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим de minimis („минимална помощ“) за всички свързани предприятия, формиращи т.нар. „едно и също предприятие, заедно другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
 1. Продължителност на проектите

 Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца, считано от сключването на договора за безвъзмездна помощ

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТ

       1. Допустими кандидати са:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които
 • Имат приключили минимум 3 финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) към момента на откриване на процедурата.

       Забележки:

       1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

 1. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, попадаща в същия раздел (двуцифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008.
 1. Недопустими кандидати

 Не са допустими кандидати, чиято дейност попада в някой от изрично изключените по настоящата процедура икономически сектори.

ІІІ.  ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

 По процедурата се финансират само проекти, отговарящи на следните специфични изисквания:

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

2) Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

 Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

3) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица[3].

 4) Финансират се само проекти, внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на процесова иновация, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или процесна иновация (иновация в бизнес процесите), насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Забележки:

 1. При внедряването на иновацията не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.[4]
 2. Недопустимо е внедряването на иновации, защитени с патент и/или полезен модел, които вече са били обект на внедряване по проект, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013 и/или 2014-2020.

 

ІV. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ                                                           

 1. По проектите са допустими дейности, свързани с инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Елемент А. „Инвестиции“ (задължителен):

 • Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 • Придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи (вкл. софтуерни лицензи), „ноу-хау“ и др. необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б. „Услуги“ (незадължителен):

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваната иновация, както следва:

Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи (до 20 000 лева)

 Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за осигуряване на бази данни, с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги (до 15 000 лв.)
 • разходи за осигуряване на лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Забележки: 1. Проектите следва задължително да включват инвестиции в ДМА/ДНА. Включването САМО услуги е НЕДОПУСТИМО.

 1. Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), вкл. лицензи за софтуер, не трябва да надвишават 200 000 лева.
 2. За големи предприятия, разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.
 3. Разходите за услуги не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.
 4. Всички разходи за консултантски и/или помощни услуги в подкрепа на иновациите, следва да са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ характер е недопустимо по настоящата процедура

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация, и за иновационния капацитет и финансовата стабилност на кандидата.

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

32

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

10

2. Новост на подкрепяната иновация

10

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

12

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата

39

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси

5

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2016, 2017 и 2018 г.

5

3. Придобити права по индустриална собственост[5][6]

6

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2016, 2017 и 2018 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

5

5. Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.)

5

6. Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.)

5

7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2016, 2017 и 2018 г.)

4

8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2016, 2017 и 2018 г.)

4

III. Приоритизиране на проекти

14

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

3

2. Регионална приоритизация за проекти

5

3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации

3

4. Подкрепа за еко-иновации.

3

IV. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

90

Забележки: 1. Регионалната специализация на ИСИС е определена, като за всеки планов район са определени по три приоритетни области от ИСИС, както следва:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Определен е минимален праг от 54 точки. Проекти, получили по-малко точки, ще се отхвърлят, без да се класират.

VІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1.  Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

При кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата за 3-годишен прогнозен период.

 1. Особености при изпълнението

       а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договора за безвъзмездна помощ по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта.

          б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко пет години (за големи предприятия) или три години (в случай на МСП) след изпълнението на инвестицията.

 

[1] Микро, малки и средни предприятия.

[2] Подробно описание на обхвата на допустимите области (тематичните области на ИСИС) се съдържа в т. ІІІ.1) по-долу.

[3] Интелектуалните права следва да са придобити към датата на кандидатстване.

[4] Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които вкл. авторско право, патентите за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн, новите сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми, търговски тайни и др. обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.

[5] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[6] Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на надзорния или управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис