Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

(резюме)

 Изтеглете в pdf оттук

Очаква се процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. юни  2020 г.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедурата ще бъде не по-малко от 2 месеца след откриването й.

 

І. ОЩИ ПАРАМЕТРИ

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП[1] и големи предприятия за инвестиции в ДМА (машини и оборудване), ДНА (дълготрайни нематериални активи), както и за специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен бизнес процес, насочен към производството на стоки или предоставянето на услуги.

По процедурата са допустими само проекти за дейности, попадащи в 4-те тематични области на т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“)[2].

 

 1. Размер на средствата

 

Общият размер на средствата по процедурата е 85 000 800 лв..

Средствата са разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 

Микро и малки предприятия

 

Средни предприятия

Големи предприятия

Размер на средствата

 

40 000 000 лв.

30 500 000 лв.

9 500 000 лв.

 1. Размер на безвъзмездната помощ

 Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) по индивидуалните проекти е диференциран съобразно вида на предприятието:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

 1. Максимален интензитет (процент) и размер на безвъзмездната помощ

Процентът на безвъзмездна помощ на помощта от приложимия вид държавна помощ.

       3.1. По Елемент А. Инвестиции“ кандидатите могат да избират един от следните два режима на държавна помощ:

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014,

        или

 • Помощ „de minimis” („минимална помощ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

       а) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ интензитетът на помощта е диференциран съобразно вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

------------------------------

* Югозападният планов район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Когато един проект се изпълнява в различни региони, към инвестициите във всеки регион се прилага съответният процент безвъзмездна помощ.

      б) При избран режим de minimis („минимална помощ“) максималният интензитет на помощта е 70%, независимо от вида на предприятието и региона, при максимален размер на помощта 200 000 евро за период от три последователни години, вкл. заявената по проекта в настоящата година.

      3.2. По Елемент Б. „Услуги“ за помощта за микро-, малките и средните предприятия (МСП) се прилага режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП, а за големите предприятиярежим de minimis („минимална помощ“).

      Максималният интензитет на помощта и в двата случая е 70%.

      Забележки:

 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за предприятието-кандидат за всеки тригодишен период.
 2. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим de minimis („минимална помощ“) за всички свързани предприятия, формиращи т.нар. „едно и също предприятие, заедно другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
 1. Продължителност на проектите

 Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца, считано от сключването на договора за безвъзмездна помощ

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТ

       1. Допустими кандидати са:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които
 • Имат приключили минимум 3 финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) към момента на откриване на процедурата.

       Забележки:

       1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

 1. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, попадаща в същия раздел (двуцифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008.
 1. Недопустими кандидати

 Не са допустими кандидати, чиято дейност попада в някой от изрично изключените по настоящата процедура икономически сектори.

ІІІ.  ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

 По процедурата се финансират само проекти, отговарящи на следните специфични изисквания:

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

2) Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

 Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

3) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица[3].

 4) Финансират се само проекти, внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на процесова иновация, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или процесна иновация (иновация в бизнес процесите), насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Забележки:

 1. При внедряването на иновацията не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.[4]
 2. Недопустимо е внедряването на иновации, защитени с патент и/или полезен модел, които вече са били обект на внедряване по проект, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013 и/или 2014-2020.

 

ІV. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ                                                           

 1. По проектите са допустими дейности, свързани с инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Елемент А. „Инвестиции“ (задължителен):

 • Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 • Придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи (вкл. софтуерни лицензи), „ноу-хау“ и др. необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б. „Услуги“ (незадължителен):

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваната иновация, както следва:

Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи (до 20 000 лева)

 Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за осигуряване на бази данни, с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги (до 15 000 лв.)
 • разходи за осигуряване на лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Забележки: 1. Проектите следва задължително да включват инвестиции в ДМА/ДНА. Включването САМО услуги е НЕДОПУСТИМО.

 1. Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), вкл. лицензи за софтуер, не трябва да надвишават 200 000 лева.
 2. За големи предприятия, разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.
 3. Разходите за услуги не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.
 4. Всички разходи за консултантски и/или помощни услуги в подкрепа на иновациите, следва да са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ характер е недопустимо по настоящата процедура

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация, и за иновационния капацитет и финансовата стабилност на кандидата.

КРИТЕРИИ

Точки

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

32

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

10

2. Новост на подкрепяната иновация

10

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

12

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата

39

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси

5

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2017, 2018 и 2019 г.

5

3. Придобити права по индустриална собственост[1][2]

6

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2017, 2018 и 2019 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

5

5. Претеглен марж на печалбата (2017, 2018 и 2019 г.)

5

6. Претеглена брутна добавена стойност (2017, 2018 и 2019 г.)

5

7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2017, 2018 и 2019 г.)

4

8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2017, 2018 и 2019 г.)

4

III. Приоритизиране на проекти

19

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

3

2. Регионална приоритизация за проекти

5

3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации

3

4. Подкрепа за внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID-19

5

5. Подкрепа за еко-иновации.

3

IV. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

95

 

[1] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[2] Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на надзорния или управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.

Забележки: 1. Регионалната специализация на ИСИС е определена, като за всеки планов район са определени по три приоритетни области от ИСИС, както следва:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Определен е минимален праг от 54 точки. Проекти, получили по-малко точки, ще се отхвърлят, без да се класират.

VІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1.  Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

При кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата за 3-годишен прогнозен период.

 1. Особености при изпълнението

       а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договора за безвъзмездна помощ по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта.

          б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко пет години (за големи предприятия) или три години (в случай на МСП) след изпълнението на инвестицията.

 

[1] Микро, малки и средни предприятия.

[2] Подробно описание на обхвата на допустимите области (тематичните области на ИСИС) се съдържа в т. ІІІ.1) по-долу.

[3] Интелектуалните права следва да са придобити към датата на кандидатстване.

[4] Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които вкл. авторско право, патентите за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн, новите сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми, търговски тайни и др. обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.

[5] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[6] Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на надзорния или управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

 

(предварително резюме)[1]

 

Очаквано обявяване на процедурата: м. юли 2020 г.

Резюме на процедурата можете да свалите от тук

 

І. Общи параметри на процедурата

По процедурата се стимулира развитието на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 58 674 900 лева (30 000 000 евро).

 1. Срок

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедуратa e не по-кратък от два месеца от датата на обявяване на процедурата.

 1. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален проект е както следва:

 

Минимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

Максимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

50 000 лева

391 166 лева

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 70%.

 

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите ще бъде 12 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

 1. Допустими кандидати са:
 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност, които са:
 2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и
 3. Имат приключили минимум 3 финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017 г., 2018 г. и 2019 г.).
 4. Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[2]

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 левa

 

5.  Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

     6.   Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

ВАЖНО: За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2019 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

 

 1. Недопустими кандидати

а) Не се финансират проекти на кандидати, чиято основна дейност е в обхвата на посочените по-долу недопустими сектори, освен ако се кандидатства с (i) проект в допустим по процедурата сектор (тематичните области на ИСИС) и (ii) кандидатът докаже, че води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на допустимите от недопустимите дейности и разходи:

 • сектора на рибарството и аквакултурите;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
  • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
  • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • сектор стоманодобив;
 • сектор въгледобив;
 • сектор корабостроене;
 • сектора за производство на синтетични влакна;
 • сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
 • производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

б) Не се финансират проекти на следните кандидати, попадащи в обхвата на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти[3];
 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП - за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП – за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”

 

ІІІ. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

Допустими по настоящата процедура за финансиране са дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Посоченото може да включва, без да се ограничава до:

 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
 2. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 3. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките),   MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 4. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 5. Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности

a) Електронен каталог;

б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;

в) Онлайн чат;

г) Онлайн проследяване на поръчките;

д) Възможност за електронни плащания;

е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:

– лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница или друг вид електронна платформа;

– протокол, от който да е видно, че интернет страницата или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

ВАЖНО: Кандидатите следва да разпишат дейностите по начин, от който да е видно как конкретните активи, заложени за придобиване в бюджета на проекта, ще доведат до подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

 

IV. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение 16) ;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата;
 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • софтуер като услуга (SaaS);
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама, включително извършване на дейности, свързани с визуализация на проекта;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • одит на проекта;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 15;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • надграждането на съществуващи ИКТ системи и приложения;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.

 

V. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

ВАЖНО: Проектните предложения задължително трябва да включват разходи по т. 1).

ВАЖНО: При придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

 1. Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;

ВАЖНО: Разходите по т. 2) не трябва да надвишават 100 000 лева.

 1. Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа.

ВАЖНО: Разходите по т. 3) не трябва да надвишават 10 000 лева.

В рамките на допустимите разходи по т. 3) кандидатите могат да включат разходи за услуги, които нямат характер на ДМА или ДНА.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от минимум три години от окончателното плащане.

 

VI. ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

Приоритет ще бъде даден на:

 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий IV.1 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка – Приложение 9);
 • проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и/или ОПИК;
 • проекти, които въвеждат ключови дигитални технологии: изкуствен интелект (AI), технологии за       виртуална/добавена реалност (VR/AR), интернет на нещата (IoT), роботизирано и автоматизирано оборудване, Big Data;
 • проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 5 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за икономическата и финансова стабилност на кандидата преди изпълнението на проекта.

 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

43

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2017, 2018 и 2019 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2017 г., 2018 г. и 2019 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

8. Устойчивост на кода на основната икономическа дейност на кандидата за последните 2 приключили финансови години

3

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти, проекти в областта на дигитализацията и интегрирането на технологии

15

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

2. Дигитална интензивност на предприятието[4] (осигурен достъп до интернет на заетите лица; достъп до ИКТ специалисти; наличие на уебсайт; използване на социални медии за популяризиране на предприятието/наличие на платена реклама в интернет; използване на електронни фактури; наличие на онлайн търговия)

6

3. Внедрен стандарт БДС EN 62264

3

III. Ефект от изпълнението на проекта[5]

17

1. Наличие на иновация в бизнес процесите в резултат от въведените по проекта ИКТ системи и приложения

5

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

6

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

6

IV. Приоритизиране на проекти

18

1. Регионална приоритизация на проекти

5

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Въвеждане на ключови дигитални технологии: изкуствен интелект (AI), технологии за   виртуална/добавена реалност (VR/AR), интернет на нещата (IoT), роботизирано и автоматизирано оборудване, Big Data.

5

4. Съответствие с ИСИС

3

V. Реалистичност на разходите по проекта и коректност на представените документи

7

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

2. Установени нередовности в изискуемите  съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване документи

2

Максимален брой точки:

100

 

Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта“, проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0” точки по критерий „Нарастване на производителността (N+1, N+2)“ проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0” точки по критерий „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“ проектното предложение се отхвърля.

 

VIIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

Тъй като част от оценката се прави по критерии, свързани с прогнозните финансово-икономически резултати от изпълнението на проекта (критериите по т. ІІІ „Ефект от изпълнението на проекта“), при кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с подробни финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата.

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваната за обществено обсъждане на 06.03.2020 г. документация по процедура BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

[2] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2017, 2018 и 2019 г.

[3] „Горски продукти“ са дървесината и недървесните горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;.

[4] Съгласно Индекса за дигитална интензивност (DII) на ЕК

[5] При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2019 г. е последната приключила година, N, N+1, N+2 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис