Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ДЕТАЙЛНО РЕЗЮМЕ

(свалете в pdf)

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 67 227 768,06 лв. (34 373 012 евро). 

Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата, както следва:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства[1]

Сектори с изключение на ИКТ[2]

ИКТ сектори[3]

30 252 495.63 лв.

30 252 495.63 лв.

6 722 776.80  лв.

2. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 20 юни 2018, при два крайни срока за кандидатстване, съответно 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г., в зависимост от кода на основната икономическа дейност на кандидатите[4].

3. Размер на безвъзмездната помощ:

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер

Максимален размер

50 000 лева

200 000 лева

 

Забележки:

1. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).

2. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:

 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013. 

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 80%.

5. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

1.1. са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския  закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г.;

1.2. са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);

1.3. са независими предприятия[5] съгласно ЗМСП[6];

1.4. над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице – предприемач[7];

1.5. предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години[8]

Забележка: Предприемачът трябва да отговаря на изискванията по т. 1.4 и 1.5 в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

1.6. развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С14 „Производство на облекло“
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“. Забележка: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“
 • С25.62 „Механично обработване на метал“
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“
 • M71.11 „Архитектурни дейности“
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“
 • Q88 „Социална работа без настаняване“

Забележки:

1. За удостоверяване на изискването по т. 1.6., Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция във Формуляра за кандидатстване.

В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през 2017 г. или кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с изискването по т.1.6. ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан във Формуляра за кандидатстване.

2. Съответствието с критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение - в края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият орган ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори съгласно т. 1.6..

При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

4. С оглед на обстоятелството, че процедурата има два крайни срока за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде проектно предложение съответния кандидат.

1.7.   Дейността, за която се кандидатства (може да е различна от основната икономическа дейност на кандидата по т. 1.6.) следва да е в допустимите сектори по т.1.6.

 

2. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[9].

 

ІII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 1. Допустими дейности

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

а) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

б) Дейности за визуализация на проекта.

2. Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукта (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Забележки:

1. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 20178 г. от 2 600 лв.[10] Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

2. Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

3. Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база, като кандидатите следва да представят информация за кандидатстване за броя на предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, както и броя часове на ден, през които лицето ще бъде заето с дейности по проекта.

Екипът на кандидата може да включва:

1.1.           КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ, КОЙТО Е ОБЕКТ НА ОЦЕНКА, който може да включва:

1.1.1.     Предприемача

Забележка: Предприемачът следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

1.1.2       Лица, различни от предприемача

Лицата, различни от предприемача, могат да включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

1.2                      КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ, КОЙТО НЕ Е ОБЕКТ НА ОЦЕНКА, но е необходим за изпълнението на проекта.

Освен лицата, посочени в т. 1.1., кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта.

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева. 

4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лв..

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева. 

6. Разходи за външни услуги – до 25 000 лв., за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева. 

 

V. ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ 

По процедурата ще бъде даван приоритет на:

 • проекти на жени предприемачи[11]
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)[12];
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград[13];
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС[14]

 

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Прилагат се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за ефективност на предприемаческата идея и за квалификация (образованието и опита) на предприемача и на неговия екип 

Критерии

Макс. брой точки

I. Ефективност на предприемаческата идея

46

1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея

16

2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея

5

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея

3

4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби

7

5. Прогнозна стойност на EBITDA

6

7. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея

6

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата

26

1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача

5

2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея

8

3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

5

4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

8

III. Приоритизация на проекти

13

1.  Приоритизация на проекти на жени предприемачи

3

2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.

3

3. Регионална приоритизация за проекти

5

4. Съответствие с ИСИС

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Максимален брой точки:

85

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от секторната принадлежност на предприятието-кандидат (1. Сектори с изключение на ИКТ; 2. ИКТ сектори; 3. Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства).

 

VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

3. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.


Приложение № 1

КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСНОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

1. Първият краен срок за подаване на проекти е 08.10.2018 г.

Този срок е за кандидати с основна икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, както следва:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 

 2. Вторият краен срок за подаване на проекти е 10.12.2018 г.

Този срок се отнася от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, както следва:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.


Приложение № 2

СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ В ОБХВАТА НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 3

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС)

 Информатика и ИКТ

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, embedded software;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

[1] Сектори С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88 по КИД-2008.

Сектори С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72 по КИД-2008.

[3] Сектори J62, J63 по КИД-2008.

[4] Разпределението на сроковете за кандидатстване по основна икономическа дейност на кандидатите е посочено в приложение № 1 към настоящото резюме.

[5] „Независимо предприятие“ е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.

[6] Кандидатът трябва да отговаря на това изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[7] Кандидатът/бенефициентът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[8] Неосъществяването на дейност през последните две приключени финансови години следва да се удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в случай че декларацията не е оповестена в Търговския регистър).

[9] Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  приложение № 2 към настоящото резюме.

[10] Сумата не включва здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

[11] Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на жени предприемачи, в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[12] Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което към датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[13] Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в показателите на критерия за регионална приоритизация на проекти, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден показател.

[14] Тематичните областите на ИСИС са посочени в приложение № 3 към настоящото резюме.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис