Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

Настоящ прием: до 21.05.2019 г. 

(изтеглете в pdf)

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е насочена към подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.(

1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 146 687 250 лева (75 млн. евро)

 Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата между предприятията, попадащи в определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

73 343 625 лева

(37 500 000 евро)

14 668 725 лева

(7 500 000 евро)

58 674 900 лева

(30 000 000 евро)

Предвидено е и следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

 

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958,39 лева

(5 921 250 евро)

38 600 749,84 лева

(19 736 250 евро)

23 161 916,77 лева

(11 842 500 евро)

Интензивни на знание услуги

6 845 893,96 лева

(3 500 250 евро)

5 541 844,30 лева

(2 833 500 евро)

2 280 986,74 лева

(1 166 250 евро)

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605,50 лева

(5 850 000 евро)

28 457 326,50 лева

(14 550 000 евро)

18 775 968 лева

(9 600 000 евро)

2. Срокове

Процедурата бе открита на 17.12.2018 г., като крайният срок за кандидатстване е 21.05.2019 г.

3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието - кандидат

100 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

Малки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

Забележки:

 1. Режимите на отпусканата по настоящата процедура безвъзмездна помощ биват два вида: регионална инвестиционна помощ, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и помощ по режим “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 2. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евров случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 3. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидат при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район на планиране 

Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район на планиране

Микро и малки

предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59„Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио и телевизионна дейност“
 • J61 “Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

2. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[1].

 ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

1. Допустими проекти

В случай, че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проекти, които имат свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • Създаване на нов стопански обект

Създаването на нов стопански обект означава създаване на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделна единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика при определянето на инвестицията като нов стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

 • Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Важно: 1. Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции.

2. Допустими дейности

По проектите се финансират единствено дейности, имащи за свой предмет (цел/резултат) подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подобряване на производствения капацитет е налице, ако инвестициите по проектите са насочени къч постигането на поне един от следните резултати:

 • подобряване на производствените процеси
 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Важно: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. за собствено потребление могат да получат финансиране единствено по режим „минимална помощ“  (de minimis)

 ІV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1.  Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

  V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Прилагат се 5 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

40

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

5

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)

6

III. Ефект от изпълнението на проекта[1]              

29

1. Вътрешна норма на възвръщаемост[2] (N, N+1, N+2)

5

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта

8

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

8

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

8

IV. Приоритизиране на проекти

13

1. Регионална приоритизация на проекти

6

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Съответствие с ИСИС

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

93

Проектите, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и финансова оценка“, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие).

 VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

 а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от одобрената безвъзмездна помощ, като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Постигане на заявените по проекта прогнозни финансови резултати

След приключването на проекта бенефициентите следва задължително реалното изпълнение на заложените в бизнес-плана прогнозни финансови резултати, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране, както следва:

1) нарастване на производителността;

2) изменение на средните генерирани приходи от износ;

3) нарастване на нетните приходи от продажби.

Бенефициентът има задължението да извърши отчитане на реалното изпълнение на тези индикатори в края на втората приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на сериозно неизпълнение на прогнозните целеви стойност на посочените индикатори, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция (в % от получената безвъзмездна помощ)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години, считано от окончателното плащане на безвъзмездната помощ по проекта („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане и/или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис