Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ (2019 г.)

 

(предварително резюме)

 

Изтеглете в pdf оттук

 

Очаквано откриване: м. септември 2019 г.[1]

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП[2] и големи предприятия за инвестиции в ДМА (машини и оборудване), ДНА (дълготрайни нематериални активи), както и за специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

Поради изискването на ЕК за фокусиране и концентриране на подкрепата в малко на брой области с голям за страната потенциал, по схемата са допустими само проекти за дейности, попадащи в 4-те тематични области на т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“)[3], приета от правителството на 28.10.2015 г. (ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; креативните и рекреативните индустрии)[4].

 1.  Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 117 349 800 лв. (60 млн. евро).

Разпределението на средствата по категории предприятия ще стане известно на по-късен етап.

 1. Срок

 Крайният срок за кандидатстване ще бъде 3 месеца от откривана на процедурата (септември – ноември 2019 г.)

 1. Размер на безвъзмездната помощ

 Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) е диференциран съобразно вида на предприятието, при спазване и на посочените по-долу допълнителни ограничения:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

Забележки: 1. За всички категории предприятия от Югозападен планов район минималният размер на помощта е 57 500 лв.

 1. В случаите на инвестиции, свързани с диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или с основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, се прилагат допълнителни специфични изисквания относно минималния размер на допустимите разходи в съпоставка със счетоводната стойност на съществуващите активи (вж. т. ІІІ.3). по-долу).
 2. Общият размер на безвъзмездната помощ по режим de minimis („минимална помощ“) или режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по проекта, заедно с получените преди това безвъзмездни помощи по същия режим, не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лв.) за текущата и предишните две финансови години (вж. т. ІV. 2). по-долу).
 1. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати са:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които
 2. Имат приключили минимум 3 финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) към момента на откриване на процедурата.

Забележки: 1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

 1. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща в същия клас (4-цифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008.
 1. Недопустими кандидати

 а) Не се финансират проекти на кандидати, чиято основна дейност е в обхвата на посочените по-долу недопустими сектори, освен ако се кандидатства с (i) проект в допустим по процедурата сектор (тематичните области на ИСИС) и (ii) кандидатът докаже, че води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на допустимите от недопустимите дейности и разходи:

 • сектора на рибарството и аквакултурите;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
  • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
  • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • сектор стоманодобив;
 • сектор въгледобив;
 • сектор корабостроене;
 • сектора за производство на синтетични влакна;
 • сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
 • производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

 б) Не се финансират проекти на следните кандидати, попадащи в обхвата на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти[5];
 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП - за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I  от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП – за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.9. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”

Обстоятелството, че кандидатите не осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените недопустими сектори, се удостоверява с Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт по данните за 2018 г.).

 

ІІІ.  ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ (допустима цел и секторно-тематичен обхват на проектите)

 По процедурата се финансират само проекти, отговарящи на следните специфични изисквания:

1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на  процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления в четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигента специализация („ИСИС“):

 • ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии[6]:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 • Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

Забележки: 1. По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

 1. Няма да се приемат за иновации:
 • незначителни изменения или подобрения;
 • рутинни модернизации[7];
 • редовни сезонни изменения (такива като  в асортимента на облеклото);
 • следствия от приспособяване към изискванията  на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от продукцията, произведена за  останалите клиенти;
 • изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики  на стоката или услугата;
 • проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
 • увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

 3) Допустими за инвестиционна подкрепа са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е в зависимост от това дали предприятието вече има стопански обект в същото конкретно местонахождение.

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисния производствен процес не се променя из основи.

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект

Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства. Незначително изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от основната иновация не се класифицира като продукт, който не е произвеждан преди. Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите.

За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект е необходимо допустимите разходи да надхвърлят определен специфичен минимален праг.

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена (процесна) иновация. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е необходимо допустимите разходи да надхвърлят определен специфичен минимален праг.

4) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС „равнопоставеност и недопускане на дискриминация“(насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация, и „устойчиво развитие“ (проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях ).

5) Проектът следва да бъде технически осъществим.

 

ІV. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 1. По проектите са допустими дейности, свързани с инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Елемент А. Инвестиции:

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б. Услуги:

 • Консултантски[8] и помощни[9] услуги в подкрепа на иновациите.

 Забележки:

1. Проектите следва задължително да включват инвестиции в ДМА/ДНА. Включването САМО услуги е НЕДОПУСТИМО.

 1. Разходите за услуги не следва да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
 2. В случай че кандидатът предвижда придобиване на правата на интелектуална собственост върху предложената за внедряване иновация в рамките на проекта, при подаването на проектното предложение е необходимо да бъде предоставен сключен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока или услуга)/процес, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта. Придобиването на правата по интелектуална собственост в рамките на срока на изпълнение на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай че кандидатът не придобие правата по интелектуална собственост в рамките на срока за изпълнение на проекта съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.
 3. В случай че на етап кандидатстване бенефициентът е представил заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн, придобиването на патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн по отношение на представената заявка следва да бъде осъществено в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта. Придобиването на защитен документ по отношението на представената заявка е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай че не придобие патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или свидетелство за регистрация на промишлен дизайн в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

2. Интензитет (процент) и размер на субсидията в зависимост от режима на държавна помощ

Интензитетът на помощта се определя от вида на избрания режим на държавна помощ.

По Елемент А. Инвестиции“ кандидатите могат да избират един от следните два режима на държавна помощ:

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014,

или

 • Помощ „de minimis” („минимална помощ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

а) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ интензитетът на помощта е диференциран съобразно вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

------------------------------

* Югозападният планов район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Когато един проект се изпълнява в различни региони, към инвестициите във всеки регион се прилага съответният процент безвъзмездна помощ.  

б) При избран режим de minimis („минимална помощ“) максималният интензитет на помощта е 90%, независимо от вида на предприятието и региона.

По Елемент Б. „Услуги“ за помощта за микро-, малките и средните предприятия (МСП) се прилага режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП, а за големите предприятиярежим de minimis („минимална помощ“).

И при двата режима на държавна помощ максималният интензитет на помощта е 90%.

Забележки: 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за предприятието-кандидат за всеки тригодишен период.

 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим de minimis („минимална помощ“) за едно и също предприятие[10], заедно другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
 2. В случай че се прилага режим „de minimis” и по двата елемента (А. „Инвестиции“ и Б. „Услуги“), то прагът от 200 000 евро за период от три бюджетни години се прилага към размера на помощта ОБЩО по двата елемента.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли  и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация,  и за иновационния капацитет и финансовото състояние на кандидата.

Забележка: Към настоящия момент детайлните критерии за оценяване по процедурата не са известни Посочените по-долу критерии за оценяване се прилагаха по предишната подобна процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, проведена през 2016 г., като е възможно критериите по настоящата процедура да се различават от тях. 

Очаквано откриване: м. септември 2019 г.[1]

 

І. Общи параметри на процедурата

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП[2] и големи предприятия за инвестиции в ДМА (машини и оборудване), ДНА (дълготрайни нематериални активи), както и за специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

Поради изискването на ЕК за фокусиране и концентриране на подкрепата в малко на брой области с голям за страната потенциал, по схемата са допустими само проекти за дейности, попадащи в 4-те тематични области на т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“)[3], приета от правителството на 28.10.2015 г. (ИКТ и информатика; мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; креативните и рекреативните индустрии)[4].

 

 1. Размер на средствата

 

Общият размер на средствата по процедурата е 117 349 800 лв. (60 млн. евро).

Разпределението на средствата по категории предприятия ще стане известно на по-късен етап.

 1. Срок

 

Крайният срок за кандидатстване ще бъде 3 месеца от откривана на процедурата (септември – ноември 2019 г.)

 1. Размер на безвъзмездната помощ

 

Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) е диференциран съобразно вида на предприятието, при спазване и на посочените по-долу допълнителни ограничения:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

Забележки: 1. За всички категории предприятия от Югозападен планов район минималният размер на помощта е 57 500 лв.

 1. В случаите на инвестиции, свързани с диверсификация на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или с основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект, се прилагат допълнителни специфични изисквания относно минималния размер на допустимите разходи в съпоставка със счетоводната стойност на съществуващите активи (вж. т. ІІІ.3). по-долу).
 2. Общият размер на безвъзмездната помощ по режим de minimis („минимална помощ“) или режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ по проекта, заедно с получените преди това безвъзмездни помощи по същия режим, не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лв.) за текущата и предишните две финансови години (вж. т. ІV. 2). по-долу).
 1. Продължителност

 

Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

 1. Допустими кандидати са:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които
 2. Имат приключили минимум 3 финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) към момента на откриване на процедурата.

Забележки: 1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

 1. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира дейност, попадаща в същия клас (4-цифрен код) съгласно Класификация на икономическите дейности - КИД-2008.
 1. Недопустими кандидати

 

а) Не се финансират проекти на кандидати, чиято основна дейност е в обхвата на посочените по-долу недопустими сектори, освен ако се кандидатства с (i) проект в допустим по процедурата сектор (тематичните области на ИСИС) и (ii) кандидатът докаже, че води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на допустимите от недопустимите дейности и разходи:

 • сектора на рибарството и аквакултурите;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
  • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
  • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • сектор стоманодобив;
 • сектор въгледобив;
 • сектор корабостроене;
 • сектора за производство на синтетични влакна;
 • сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
 • производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

 

б) Не се финансират проекти на следните кандидати, попадащи в обхвата на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти[5];
 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП - за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I  от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП – за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.9. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”

Обстоятелството, че кандидатите не осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените недопустими сектори, се удостоверява с Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт по данните за 2018 г.).

 

ІІІ.  ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ (допустима цел и секторно-тематичен обхват на проектите)

 

По процедурата се финансират само проекти, отговарящи на следните специфични изисквания:

1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на  процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления в четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигента специализация („ИСИС“):

 • ИКТ и информатика:
 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии[6]:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 • Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

Забележки: 1. По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

 1. Няма да се приемат за иновации:
 • незначителни изменения или подобрения;
 • рутинни модернизации[7];
 • редовни сезонни изменения (такива като  в асортимента на облеклото);
 • следствия от приспособяване към изискванията  на отделния клиент, които не  водят до съществени отлики  от продукцията, произведена за  останалите клиенти;
 • изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики  на стоката или услугата;
 • проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
 • увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

 

3) Допустими за инвестиционна подкрепа са проекти, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект

Създаването на нов стопански обект означава създаването на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделена единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Определянето на инвестицията като нов стопански обект, а не разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е в зависимост от това дали предприятието вече има стопански обект в същото конкретно местонахождение.

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисния производствен процес не се променя из основи.

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект

Диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект е налице, когато продуктът не е бил произвеждан в предприятието преди инвестицията за която се кандидатства. Незначително изменен продукт чрез рутинна продуктова иновация за разлика от основната иновация не се класифицира като продукт, който не е произвеждан преди. Диверсификацията на продукцията обхваща продукти с фундаментално нови характеристики, необхващащи незначително осъвременяване на продуктите.

За да бъде определена първоначалната инвестиция като диверсификация на продукцията на стопански обект е необходимо допустимите разходи да надхвърлят определен специфичен минимален праг.

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена (процесна) иновация. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

За да бъде определена първоначалната инвестиция като основна промяна е необходимо допустимите разходи да надхвърлят определен специфичен минимален праг.

4) Проектът следва да е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС „равнопоставеност и недопускане на дискриминация“(насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация, и „устойчиво развитие“ (проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях ).

5) Проектът следва да бъде технически осъществим.

 

ІV. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 1. По проектите са допустими дейности, свързани с инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Елемент А. Инвестиции:

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б. Услуги:

 • Консултантски[8] и помощни[9] услуги в подкрепа на иновациите.

 

Забележки: 1. Проектите следва задължително да включват инвестиции в ДМА/ДНА. Включването САМО услуги е НЕДОПУСТИМО.

 1. Разходите за услуги не следва да надвишават 50% от общите допустими разходи по проекта.
 2. В случай че кандидатът предвижда придобиване на правата на интелектуална собственост върху предложената за внедряване иновация в рамките на проекта, при подаването на проектното предложение е необходимо да бъде предоставен сключен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, удостоверяващ, че за внедряването на определен продукт(стока или услуга)/процес, кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта. Придобиването на правата по интелектуална собственост в рамките на срока на изпълнение на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай че кандидатът не придобие правата по интелектуална собственост в рамките на срока за изпълнение на проекта съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.
 3. В случай че на етап кандидатстване бенефициентът е представил заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн, придобиването на патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел, свидетелство за регистрация на промишлен дизайн по отношение на представената заявка следва да бъде осъществено в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта. Придобиването на защитен документ по отношението на представената заявка е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай че не придобие патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или свидетелство за регистрация на промишлен дизайн в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Управляващия орган средства със съответната законова лихва.

2. Интензитет (процент) и размер на субсидията в зависимост от режима на държавна помощ

Интензитетът на помощта се определя от вида на избрания режим на държавна помощ.

По Елемент А. Инвестиции“ кандидатите могат да избират един от следните два режима на държавна помощ:

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014,

или

 • Помощ „de minimis” („минимална помощ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

а) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ интензитетът на помощта е диференциран съобразно вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

------------------------------

* Югозападният планов район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Когато един проект се изпълнява в различни региони, към инвестициите във всеки регион се прилага съответният процент безвъзмездна помощ.  

б) При избран режим de minimis („минимална помощ“) максималният интензитет на помощта е 90%, независимо от вида на предприятието и региона.

По Елемент Б. „Услуги“ за помощта за микро-, малките и средните предприятия (МСП) се прилага режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП, а за големите предприятиярежим de minimis („минимална помощ“).

И при двата режима на държавна помощ максималният интензитет на помощта е 90%.

Забележки: 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за предприятието-кандидат за всеки тригодишен период.

 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим de minimis („минимална помощ“) за едно и също предприятие[10], заедно другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
 2. В случай че се прилага режим „de minimis” и по двата елемента (А. „Инвестиции“ и Б. „Услуги“), то прагът от 200 000 евро за период от три бюджетни години се прилага към размера на помощта ОБЩО по двата елемента.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли  и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация,  и за иновационния капацитет и финансовото състояние на кандидата.

Забележка: Към настоящия момент детайлните критерии за оценяване по процедурата не са известни Посочените по-долу критерии за оценяване се прилагаха по предишната подобна процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, проведена през 2016 г., като е възможно критериите по настоящата процедура да се различават от тях. В тази връзка посочените по-долу критерии следва да се приемат само като индикативни. В тази връзка посочените по-долу критерии следва да се приемат само като индикативни.

Критерии                                                                                                                                          Брой точки

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

35

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

6

Подкрепяната по проекта иновация е защитена с валиден патент за изобретение.

6

Подкрепяната по проекта иновация е защитена с валидно свидетелство за регистрация на полезен модел.

4

За подкрепяната по проекта иновация е подадена заявка за патент за изобретение или заявка за регистрация на полезен модел, или същата е защитена с авторско право.

2

Подкрепяната по проекта иновация не е защитена с някой от горепосочените документи.

0

2. Новост на подкрепяната иновация

15

Предлаганата  иновация представлява новост на световния/европейския пазар и превъзхожда  алтернативните решения, описани в Приложение З.

15

Предлаганата иновация представлява новост на националния пазар и превъзхожда  алтернативните решения, описани в Приложение З.

10

Предлаганата иновация представлява новост за кандидата, като съществуват алтернативни решения, които са описани в Приложение З, но те не превъзхождат предлаганата за финансиране иновация.

5

Към момента на подаване на проектното предложение съществуват много на брой алтернативни и по-ефективни  продукти/процеси.

0

В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Новост на подкрепяната иновация“, то се отхвърля!

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

10

Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната по проекта иновация:

- Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира иновацията е идентифицирана и описана;

- Представена е информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша;

 - Описана е динамиката на навлизане на иновативни продукти в съответната пазарна ниша и други ключови пазарни характеристики.

3

 Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.

2

Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Критерият не е изпълнен.

0

Анализ възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на внедряваната по проекта иновация:

- Идентифицирани са възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация;

- Идентифицирани са основни конкуренти на съответния пазар;

- Описани са  специфична нормативна уредба или политика в областта на подкрепяната иновация, която може да повлияе пазарната реализация.

3

Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.

2

 Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Критерият не е изпълнен.

0

Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация:

- Представен е анализ на потенциалните клиенти;

- Представена е стратегия за пазарна реализация на иновацията, която доказва икономическата ѝ приложимост.

2

 Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Критерият не е изпълнен.

0

Пазарни предимства и слабости на внедряваната иновация:

- Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства (уникални характеристики, спестяване на производствените разходи и др.п.);

- Представен е реалистичен анализ на слабостите  на иновацията.

2

 Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.

1

Критерият не е изпълнен.

0

4. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност между кандидата и научна организация[11] или собствена  за кандидата дейност

4

Подкрепяната по проекта иновация е съвместна разработка между кандидата и научна организация или е собствена разработка на кандидата.

4

Не е изпълнено нито едно от гореизброените.

0

II. Иновативен капацитет  и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни)

28

1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 2016-2018, подавана към НСИ)

3

Кандидатът е реализирал успешно през последните 3 години иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

3

Кандидатът не е представил информация за наличието на предишен опит в изпълнението на дейности, свързани с внедряване на иновации.

0

2. Предприятия, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) – средно за 2016, 2017 и 2018 г.:

4

Предприятие със средно списъчен брой на персонала 1 до 9 човека, в което:

·         Има поне 1 наетo лицe Еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ), които се занимават с НИРД или

·         Поне 5% от оборота се инвестира в НИРД.

4

Предприятие със средно списъчен брой на персонала от 10 до 49 човека, в което:

·         Има поне 3 наети лица ЕПРВ, които се занимават с НИРД или

·         Поне 10% от наетите лица на ЕПРВ се занимават с НИРД, или

·         Поне 5% от оборота се инвестира в НИРД.

4

Предприятие със средно списъчен брой  на персонала от 50 до 249 човека, в което:

·         Има поне 10 наети лица ЕПРВ, които се занимават с НИРД или

·         Поне 7% от наетите лица на ЕПРВ се занимават с НИРД, или

·         Поне 5% от оборота се инвестира в НИРД.

4

Предприятие със средно списъчен брой на персонала над 250 човека, в което:

·         Има поне 15 наети лица ЕПРВ, които се занимават с НИРД или

·         Поне 5% от наетите лица на ЕПРВ се занимават с НИРД, или

·         Поне 5% от оборота се инвестира в НИРД.

4

Предприятието кандидат не попада в нито една от изброените категории.

0

3. Придобити права по интелектуална собственост[12] от кандидата, управителя и/или съдружниците[13] му

3

Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко един патент за изобретение.

3

Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко едно свидетелство за регистрация на полезен модел и не притежават патент за изобретение.

1

Предприятието кандидат, управителят и/или съдружниците му не притежават патент или свидетелство за регистрация на полезен модел.

0

4. Претеглен коефициент на приходи от износ (2016, 2017 и 2018 г.)

3

Приходи от износ > 40%

3

Приходи от износ > 20% ≤ 40%

2

Приходи от износ > 0% ≤ 20%

1

Без приходи от износ.

0

5. Претеглен марж на печалбата (2016, 2017 и 2018 г.)

5

Претегленият марж на печалбата е > 45%

5

Претегленият марж на печалбата е > 35% и ≤ 45%

4

Претегленият марж на печалбата е > 25% и ≤ 35%

3

Претегленият марж на печалбата е > 15% и ≤  25%

2

Претегленият марж на печалбата е > 5% и ≤ 15%

1

Претегленият марж на печалбата е ≤ 5%

0

6. Претеглена брутна добавена стойност (2016, 2017 и 2018 г.)

5

Претеглената брутна добавена стойност е > 45%

5

Претеглената брутна добавена стойност е > 37% и  ≤ 45%

4

Претеглената брутна добавена стойност е > 29% и  ≤ 37%

3

Претеглената брутна добавена стойност е > 21% и ≤  29%

2

Претеглената брутна добавена стойност е > 10% и ≤  21%

1

Претеглената брутна добавена стойност е ≤  10%

0

7. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2016, 2017 и 2018 г.)

5

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 25%

5

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 20% и ≤ 25%

4

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 15% и ≤ 20%

3

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 10% и ≤ 15%

2

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е > 4% и ≤ 10%

1

Претегленият коефициент на рентабилност на активите е ≤  4%

0

III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)

16

1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)

4

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 20% < 40%

4

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 16% < 20%

3

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 12% < 16%

2

Вътрешна норма на възвръщаемост ≥ 8% < 12% или ≥ 40%

1

Вътрешна норма на възвръщаемост < 8%

0

2.  Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP)

4

По-малко от 5 години и повече или равно на 1 година

4

По-малко от 1 година

1

Повече или равно на 5 години

0

3. Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта

4

Производителността на предприятието е нараснала  ≥ 15% вследствие на изпълнението на проекта.

4

Производителността на предприятието е нараснала ≥ 11% < 15%  вследствие на изпълнението на проекта.

3

Производителността на предприятието е нараснала ≥ 7% < 11% вследствие на изпълнението на проекта.

2

Производителността на предприятието е нараснала ≥ 3% < 7% вследствие на изпълнението на проекта.

1

Производителността на предприятието е нараснала < 3% вследствие на изпълнението на проекта.

0

4. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта

4

Нетните приходи от продажби са нараснали ≥ 40% вследствие на изпълнението на проекта.

4

Нетните приходи от продажби са нараснали ≥ 30% < 40% вследствие на изпълнението на проекта.

3

Нетните приходи от продажби са нараснали  ≥ 20% < 30% вследствие на изпълнението на проекта.

2

Нетните приходи от продажби са нараснали  ≥ 10% < 20% вследствие на изпълнението на проекта.

1

Нетните приходи от продажби са нараснали  < 10% вследствие на изпълнението на проекта.

0

IV. Приоритизиране на проекти

16

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

5

 Проектът попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район.

5

Проектът не попада в приоритетните тематични области на ИСИС за съответния район.

0

2. Регионална приоритизация за проекти, изпълнявани на територията на СЗР

5

Проектът се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.

5

Проектът НЕ се изпълнява на територията на Северозападен район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район.

0

3. Надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС

3

Проектното предложение включва надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking).

3

Проектното предложение НЕ включва надграждане на резултати Рамковите програми на ЕС (вкл. ECSEL Joint Undertaking).

0

4. Подкрепа за еко-иновации.

3

Проектът включва дейности за внедряване на еко-иновации.

3

Проектът НЕ включва дейности за внедряване на еко-иновации.

0

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и услуги, и

Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.

5

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и услуги, но

Не всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета се налага извършване на корекции, свързани с коректното им обособяване и попълване.

4

Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта и

Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, като за всички разходи за активи са представени оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, но

Не всички разходи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи и услуги.

3

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими и/или налице са разходи, които не съответстват на целите на проекта и/или налице са разходи, които не съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и/или налице са разходи за активи, за които кандидатът не е представил оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет, но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постиганата.

1

Не всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, са допустими, като в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постиганата.

/Оценка „0” се присъжда в случай, че в бюджета на проектното предложение са включени недопустими и/или неефективни, и/или дублиращи се и/или некоректно попълнени разходи, което не позволява постигането на основната цел на проекта дори и в случай на извършване на промяна в бюджета. Оценка „0“ точки се присъжда и в случай че не е спазено изискването на чл.14, параграф 7 от Регламент 651 за минимален размер на допустимите разходи/.

0

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта”, то се отхвърля!

Максимален брой точки:

100

Забележки: 1. Регионалната специализация на ИСИС е определена, като за всеки планов район са определени по три приоритетни области от ИСИС, както следва:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 1. Определен е МИНИМАЛЕН ПРАГ ОТ 60 ТОЧКИ. Проекти, получили по-малко точки, ще се отхвърлят, без да се класират.
 2. В случай, че получи 0 точки по критерий „Новост на подкрепяната иновация“, проектът се отхвърля.

 

VІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1.  Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

Тъй като част от оценката се прави по критерии, свързани с прогнозните финансово-икономически резултати от изпълнението на проекта (критериите по т. ІІІ „Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта“), при кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с подробни финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата за периода 2015 – 2020 г.

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко пет години (за големи предприятия) или три години (в случай на МСП) след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Съгласно актуализираната ИГРП 2019 г.

[2] Микро, малки и средни предприятия.

[3] Публикувана на http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html

[4] Подробно описание на обхвата на допустимите области (тематичните области на ИСИС) се съдържа в т. ІІІ.1) по-долу.

[5] „Горски продукти“ са дървесината и недървесните горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;.

[6] Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са съобразени с критериите за недопустимост на кандидатите, описани в т.ІІ.2, и по-специално разграничението с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански продукти.

[7] Рутинните модернизации включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително.   Развитието на модернизацията/подобрението се основава на рутинни, утвърдени дейности. Например,  антивирусните софтуерни програми се закупуват с очакването за чести актуализации, които да се справят с новите вируси. Хотелските вериги строят нови хотели с очакването мебелировката, осветителните тела и баните да бъдат подновявани регулярно, въпреки че това може да бъде в рамките на 10 или 20-годишен цикъл.

[8] Консултантските услуги в областта на иновациите включват:

 - консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на  трансфера на знания, генериран по проекта, подпомагане на внедряването в производство на придобитите в рамките на проекта права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

Горепосочените дейности са допустими в случай че права по интелектуална собственост възникнат по време на изпълнение на проекта или бъдат придобити в рамките на проекта. Допустимите консултантски и юридически услуги не включват разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта и свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт, процес или услуга;

- консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например; предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

[9] Услугите в подкрепа на иновациите включват:

- осигуряване на бази данни,с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;

- осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;

ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение  на проекта.

- осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация (до 20 хил. лв.)

- осигуряване на  лаборатории[9] с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;

- осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,

- изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

[10] Под „едно и също предприятие“ се разбират всички предприятия, които поддържат помежду си поне едно от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

В „едно и също предприятие“ НЕ СЕ включват предприятията, които осъществяват посочените отношения помежду си чрез физическо лице или група от физически лица, за разлика от дефиницията за „свързани лица“ по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.

[11] „Научна организация" е юридическо лице, което извършва научни изследвания в съответствие с действащото законодателство - параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

[12] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[13]Вписани в Търговския регистър не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на процедурата.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

по

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(резюме)

 

Резюме на процедурата можете да свалите от тук.

 

І. Общи параметри на процедурата

Процедурата е насочена към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

 1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 29 924 199 лева (15 300 000 евро).

 1. Размер на безвъзмездната помощ 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на клъстера-кандидат

200 000 лева

 

1 500 000 лева

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

Максимален размер на помощта

1) Помощи за иновационни клъстери (Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“):

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Компонент 2, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „к“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 e 7,5 млн. евро за иновационен клъстер.

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.

2) Минимална помощ (Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“)

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие , което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Н към настоящите Условия;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

В случай че кандидатът е заявил подкрепа по Компонент 1 и Компонент 2, размерът на помощта на всеки от компонентите следва да бъде в съответствие с горните прагове. Посочените прагове в т. 1) и 2) не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти.

 1. Интензитет на безвъзмездната помощ
 • Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“приложим режим „de minimis”:

Максимален интензитет на помощта

80 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 80% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 1 на процедурата, изпълняван при условията на режим „de minimis”. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 80%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

 • Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – приложим режим „Помощи за иновационни клъстери“:

Максимален интензитет на помощта

65 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 65% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 2 на процедурата, изпълняван при условията на режим „помощи за иновационни клъстери“. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 65%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

Проектите следва да съдържат задължително дейности по Компонент 2, като разходите за тях следва да бъдат общо в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 1. Срокове

Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е до 16:00 часа на 26.10.2019 г.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са само кандидати, които отговарят нa определението за иновационен клъстер[2], посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014.
 2. Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са обединения под формата на:
 • клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които следва да осъществяват стопанска дейност.
 • клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: 1. За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г.

 1. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 1. Допустими по настоящата процедура са кандидати - клъстери, които могат да включват:
 2. a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

г) акредитирани български висши училища ;

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията ;

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ;

и) Общини и/или Областни администрации и др.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци (включени в буква а) по-горе), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 1. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България.

 

ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

 1. Допустими проекти

1) Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика:
 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • Мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • синя икономика – технологии за развитие;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

2) Проектите следва да включват дейности по Компонент 2 в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи.

3) Допустими за подкрепа при режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Компонент 2) са проектни предложения, при които:

 • достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера е отворен за ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа;
 • таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите дейности съответстват на пазарната цена или отразяват разходите за тези дейности;
 • предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи на иновационния клъстер, могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично.
 1. Допустими дейности 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен): 

 • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и научно-изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
 • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:
 • разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;
 • консултантски услуги преди стъпването на нов пазар - патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;
 • популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
 • участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
 • установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;
 • придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).
 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен):

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификационни услуги и др;

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване изискванията по режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 1. Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О);
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта и не са предназначени за общи, съвместни клъстерни дейности;
 • дейности, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Н;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.
 • IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

По Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 200 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2 500 лв . Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 040 лева на месец.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

 • Разходи за материали за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност (напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и др) – до 50 000 лв.
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);

ВАЖНО: Участието в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики следва да е насочено към създаване на сътрудничества и укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и на организациите-членове на клъстера.

 • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.;
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на клъстера и на организации – членове на клъстера;

ВАЖНО: 1. Всички посочени в т. 2-6 разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един самостоятелен бюджетен ред и да са в размер общо до 100 000 лв.

 1. Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната. Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Кандидатите следва да имат предвид, че спазването на изискванията по отношение на максималните размери на разходите за командировки, съгласно посочените наредби, ще бъде проверявано на етап изпълнение.
 • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 7 000 лв.

ВАЖНО: В случай че кандидатът е заявил разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет) и не придобие такъв в рамките на изпълнението на проеката, бенефициентът следва да възстанови предоставените му средства за разхода със съответната законова лихва.

 • Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

По Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и обурудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и др. – до 100 000 лв.;

ВАЖНО: 1. Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

 1. Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от минимум пет години или три години в случай на МСП от окончателното плащане.
 2. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. и чл. 14, пар. 6 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.
 3. Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са допустими за финансиране по настоящата процедура. Повече информация относно приложимите мерки за визуализация и публичност може да бъде намерена в т. 3 на Условията за изпълнение. Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 4. V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1) По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в рамките на изброените по-горе приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

2) Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html) , са определени следните приоритетни тематични области:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка)[3]

 VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Ползват се 6 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии

I. Основни характеристики на клъстера

22

1. Брой членове на иновационния клъстер[4], реализирали печалба през 2018 г.

5

2. Вид членове на иновационния клъстер

7

3. Управленски капацитет на иновационния клъстер

5

4. Структура, координация, управление, визия и потенциал за развитие на клъстера

5

II. Сътрудничество на иновационния клъстер

16

1. Участие на иновационния клъстер в проекти, финансирани от донорски програми

6

2. Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и партньорства

6

3. Търговска марка и бранд на иновационния клъстер

4

III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите членове

27

1. Стратегически документ на иновационния клъстер

3

2. Права по индустриална собственост, по отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател

8

3. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от иновационния клъстер

5

4. Научно-изследователска и развойна дейност на предприятия, членове на иновационния клъстер

6

5. Опит на предприятия, членове на иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни процеси

5

IV. Новост и пазарна приложимост на разработваната иновация от иновационния клъстер

20

1. Новост на разработваната иновация от иновационния клъстер

7

2. Пазарна приложимост на разработваната иновация

8

3. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер

5

V. Приоритизиране на проекти

12

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

2

2. Регионална приоритизация на проекти

6

3. Участие в процедури по ОПИК

4

VI. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Общ брой точки

100

ВАЖНО: 1. Преценката по отношение на критериите в раздели I, II и III, както и по критерии V.2. и V.3. ще бъде извършвана към 31.12.2018 г.

 1. С оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий V.1. „Регионална специализация съгласно ИСИС“ за регион на изпълнение на проекта се приема регионът с най-голям дял на заложени разходи в бюджета. В случай че проектът се изпълнява в повече от една от тематичните области на ИСИС, ще бъде определена основната тематична област въз основа на информацията, посочена от кандидата във Формуляра за кандидатстване. Закупените по проекта дълготрайни материални и нематериални активи следва да бъдат използвани в съответния регион и да останат свързани с този регион за срок от минимум три години.
 2. Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваните на 26.07.2019 г. Условия за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК 2014-2020 г.

[2] „Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

[3] Информацията относно регистрацията на иновационния клъстер на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2018 г. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в подкритериите на критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден подкритерий.

[4] Юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис