Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

І. Общи параметри на процедурата

 

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост<за реализирането на инвестиционни проекти, внедряващи нови за България технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност.

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 71 644 656.10 лева (36 631 331 евро), разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Средства

10 746 698.41 лева

(5 494 699.65 евро)

28 657 862.44 лева

(14 652 532.40 евро)

32 240 095.25 лева

(16 484 098.95 евро)

 1. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 21.11.2017 г.

Крайният срок за подаване на проекти е 23.04.2018 г.

 1. Размер на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата е следният:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

200 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева

Mалки предприятия: 1 000 000 лева

Средни предприятия: 1 500 000 лева

нт на безвъзмездната помощ от целия размер по елементи :

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проекта е 20  месеца.

5, Партньорство

По настоящата процедура предприятията могат да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие (по проекта може да има само един партньор).

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

 1. Допустими кандидати

Предприятията-кандидати следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 3. Имат минимум 3 приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) към крайната дата за подаване на проектите.
 4. Осъществяват дейност (основна или допълнителна) за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 5. В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 6. Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност (Съгласно Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.);

 1. Допустими партньори

Партньорите следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 1. Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
 2. Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);
 3. Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали” от сектор Е “Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване”, съгласно КИД – 2008.
 4. Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. (Съгласно Отчета за приходите и разходите за 2016 г.)
 5. Проектите, за които се кандидатства в партньорство трябва да представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза между две предприятия е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът на едната представляват суровина за производството на другата.

 1. Допустимо е наличието само на един партньор.
 2. Допустими са само проекти в партньорство, които се реализират между предприятия, които не са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

ІIІ. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

 

 1. Допустими са проекти, които изпълняват едновременно следните условия:
 • внедряват технологични решения, които се прилагат за пръв път в България, т.е. представляват продуктова или процесова иновация за България (иновативността се доказва със сравнителен анализ на внедряваното технологично решение, без да е необходимо представянето на други доказателства);
 • водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и имат потенциален положителен ефект върху опазването на околната среда;
 • имат потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники), и
 • се основават на одит за ресурсна ефективност, изготвен по образец за целите на процедурата.
 1. Допустимите дейности по проектите са обособени в 3 елемента (А, Б и В):

Елемент А „Внедряване“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Допустими разходи:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента

Забележка: Разходите по този елемент следва да са не по-малко от 60% от общите допустими разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен елемент)

Допустими дейности:

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване, извършвани от външен изпълнител.

Забележки:

 1. Разходите по този елемент са допустими само за кандидата.
 2. Тези разходи не следва да надхвърлят 20 % от общите допустимите разходи по проекта.

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води - допустимите разходи са за ДМА и/или ДНА, необходими за изпълнението на дейността.
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата – до 15 000 лв.

 Разходите за одита за ресурсна ефективност са допустими единствено в случаите, когато неговото изготвяне е възложено на външен изпълнител.

 1. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 2. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 3. Визуализация на проекта (стикери, временни и постоянни визуализационни табели) – до 1000 лв.
 4. Финансов одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 5 000 лв.

Разходите за финансов одит са допустими при проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).

 1. Разходи за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Обща забележкa:

Разходи на партньора са допустими само по елемент А и В при приложим режим  „минимална помощ“ (de minimis), като разходите на партньора не може да са повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

ІV. Процент на безвъзмездната помощ

 

Максималният процент на безвъзмездната помощта е различен по трите допустими елемента на помощта, като освен това зависи и от приложимия режим „държавна помощ“ и региона, в който се изпълнява проекта.

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент А „Внедряване“

Разходите по този елемент могат да се извършат по един от двата вида допустим режим на държавна помощ по избор на кандидата -  регионална инвестиционна помощ  или  минимална помощ („de minimis”)

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален % на помощта за дейности извън Югозападен район за планиране

Максимален % на помощта за дейности

в Югозападен район за планиране

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „минимална помощ“ (de minimis)[2]

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент Б „Консултантски услуги от инженерно-технически характер“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“.  Съгласно този режим процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „минимална помощ“ (de minimis), като процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно:

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

 

 Критериите за оценка на проектите са следните:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2014 - 2016 г.)

23

1. Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001

2

2. Претеглен марж на печалбата (2014, 2015 и 2016 г.)

5

3. Претеглена брутна добавена стойност (2014, 2015 и 2016 г.)

5

4. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2014, 2015 и 2016 г.)

5

5. EBITDA / обща стойност на проекта

6

II. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)             

33

1. Срок за откупуване на инвестициите

7

2. Повишаване на ефективността на производствените разходи

8

3. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта ,

или

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта.

18

III. Приоритизиране на проекти

25

1. Принос на внедряваните технологични решения/методи съгласно йерархията на управлението на отпадъците

8

2. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци: Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон;метали; пластмаса; дървесни отпадъци); Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; Излезли от употреба моторни превозни средства - възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори); Биоотпадъци; Строителни отпадъци.

5

3. Намаляване на употребата на опасни химични вещества

5

4. Намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води

5

5. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

4

1. Реалистичност на разходите по проекта

4

Общ брой точки

85

 

 1. VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

 

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ.

 1. Изискване за задължително изпълнение на заложените по проекта показатели за подобряване на ресурсната ефективност

 

По проектите следва да се предвидят един или повече индикатори (показатели) за подобряване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие изпълнението на проекта, съответстващи на спецификата на проекта, като напр.:

 1. Подобряване управлението на отпадъците чрез преминаването на по-високо ниво от йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 4. Намаляване на водопотреблението – количества потребени води за производството на единица продукт преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 5. Количество емисии преди/след изпълнение на проекта (в проценти).
 6. Срок за откупуване на инвестициите;
 7. Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Прогнозните индикатори 1 и 2 са най-важни, тъй като те имат висока тежест при оценката на ефектите от проектите.

Базовите (началните) стойности на индикаторите се доказват чрез справка по видове ресурси, включена в одита за ресурсна ефективност по проекта, а тези, свързани с намаляване на емисии – въз основа на извършени измервания от акредитирани лаборатории .

Целевите стойности на индикаторите (стойностите, предвидени за постигане по проекта) се залагат като прогнозни данни за периода от първата календарна година, следваща годината на приключване на проекта. След приключване на този отчетен кандидатите задължително следва да докладват реално постигнатите резултати за всеки един от индикаторите, на база счетоводна справка по видове ресурси, респ. на база извършени измервания от акредитирани лаборатории (за индикаторите, свързани с намаляване на  емисии).

Прогнозните индикатори „срок на откупуване“ (на инвестицията по проекта.) и „повишаване на ефективността на производствените разходи“ се отчитат в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на неизпълнение на прогнозните целеви стойности на показателите, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция

(% на получената безвъзмездна помощ, която следва да се възстанови)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години след изпълнението на инвестицията („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

 

              Сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.

              Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата/партньора, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години(две предходни плюс текущата година).

              Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“

              Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

              Йерархията при управление на отпадъците съгласно чл. 6 от ЗУО е:

 1. .предотвратяване на образуването им;
 2. подготовка за повторна употреба;
 3. рециклиране;
 4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 5. обезвреждане

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2018

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис