Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

І. Общи параметри на процедурата

 

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост<за реализирането на инвестиционни проекти, внедряващи нови за България технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност.

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 71 644 656.10 лева (36 631 331 евро), разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Средства

10 746 698.41 лева

(5 494 699.65 евро)

28 657 862.44 лева

(14 652 532.40 евро)

32 240 095.25 лева

(16 484 098.95 евро)

 1. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 21.11.2017 г.

Крайният срок за подаване на проекти е 23.04.2018 г.

 1. Размер на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата е следният:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

200 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева

Mалки предприятия: 1 000 000 лева

Средни предприятия: 1 500 000 лева

нт на безвъзмездната помощ от целия размер по елементи :

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проекта е 20  месеца.

5, Партньорство

По настоящата процедура предприятията могат да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие (по проекта може да има само един партньор).

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

 1. Допустими кандидати

Предприятията-кандидати следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 3. Имат минимум 3 приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) към крайната дата за подаване на проектите.
 4. Осъществяват дейност (основна или допълнителна) за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 5. В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 6. Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност (Съгласно Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.);

 1. Допустими партньори

Партньорите следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 1. Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
 2. Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);
 3. Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали” от сектор Е “Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване”, съгласно КИД – 2008.
 4. Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. (Съгласно Отчета за приходите и разходите за 2016 г.)
 5. Проектите, за които се кандидатства в партньорство трябва да представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза между две предприятия е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът на едната представляват суровина за производството на другата.

 1. Допустимо е наличието само на един партньор.
 2. Допустими са само проекти в партньорство, които се реализират между предприятия, които не са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

ІIІ. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

 

 1. Допустими са проекти, които изпълняват едновременно следните условия:
 • внедряват технологични решения, които се прилагат за пръв път в България, т.е. представляват продуктова или процесова иновация за България (иновативността се доказва със сравнителен анализ на внедряваното технологично решение, без да е необходимо представянето на други доказателства);
 • водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и имат потенциален положителен ефект върху опазването на околната среда;
 • имат потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники), и
 • се основават на одит за ресурсна ефективност, изготвен по образец за целите на процедурата.
 1. Допустимите дейности по проектите са обособени в 3 елемента (А, Б и В):

Елемент А „Внедряване“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Допустими разходи:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента

Забележка: Разходите по този елемент следва да са не по-малко от 60% от общите допустими разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен елемент)

Допустими дейности:

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване, извършвани от външен изпълнител.

Забележки:

 1. Разходите по този елемент са допустими само за кандидата.
 2. Тези разходи не следва да надхвърлят 20 % от общите допустимите разходи по проекта.

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води - допустимите разходи са за ДМА и/или ДНА, необходими за изпълнението на дейността.
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата – до 15 000 лв.

 Разходите за одита за ресурсна ефективност са допустими единствено в случаите, когато неговото изготвяне е възложено на външен изпълнител.

 1. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 2. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 3. Визуализация на проекта (стикери, временни и постоянни визуализационни табели) – до 1000 лв.
 4. Финансов одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 5 000 лв.

Разходите за финансов одит са допустими при проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).

 1. Разходи за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Обща забележкa:

Разходи на партньора са допустими само по елемент А и В при приложим режим  „минимална помощ“ (de minimis), като разходите на партньора не може да са повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

ІV. Процент на безвъзмездната помощ

 

Максималният процент на безвъзмездната помощта е различен по трите допустими елемента на помощта, като освен това зависи и от приложимия режим „държавна помощ“ и региона, в който се изпълнява проекта.

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент А „Внедряване“

Разходите по този елемент могат да се извършат по един от двата вида допустим режим на държавна помощ по избор на кандидата -  регионална инвестиционна помощ  или  минимална помощ („de minimis”)

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален % на помощта за дейности извън Югозападен район за планиране

Максимален % на помощта за дейности

в Югозападен район за планиране

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „минимална помощ“ (de minimis)[2]

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент Б „Консултантски услуги от инженерно-технически характер“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“.  Съгласно този режим процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „минимална помощ“ (de minimis), като процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно:

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

 

 Критериите за оценка на проектите са следните:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2014 - 2016 г.)

23

1. Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001

2

2. Претеглен марж на печалбата (2014, 2015 и 2016 г.)

5

3. Претеглена брутна добавена стойност (2014, 2015 и 2016 г.)

5

4. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2014, 2015 и 2016 г.)

5

5. EBITDA / обща стойност на проекта

6

II. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)             

33

1. Срок за откупуване на инвестициите

7

2. Повишаване на ефективността на производствените разходи

8

3. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта ,

или

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта.

18

III. Приоритизиране на проекти

25

1. Принос на внедряваните технологични решения/методи съгласно йерархията на управлението на отпадъците

8

2. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци: Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон;метали; пластмаса; дървесни отпадъци); Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; Излезли от употреба моторни превозни средства - възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори); Биоотпадъци; Строителни отпадъци.

5

3. Намаляване на употребата на опасни химични вещества

5

4. Намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води

5

5. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

4

1. Реалистичност на разходите по проекта

4

Общ брой точки

85

 

 1. VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

 

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ.

 1. Изискване за задължително изпълнение на заложените по проекта показатели за подобряване на ресурсната ефективност

 

По проектите следва да се предвидят един или повече индикатори (показатели) за подобряване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие изпълнението на проекта, съответстващи на спецификата на проекта, като напр.:

 1. Подобряване управлението на отпадъците чрез преминаването на по-високо ниво от йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 4. Намаляване на водопотреблението – количества потребени води за производството на единица продукт преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 5. Количество емисии преди/след изпълнение на проекта (в проценти).
 6. Срок за откупуване на инвестициите;
 7. Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Прогнозните индикатори 1 и 2 са най-важни, тъй като те имат висока тежест при оценката на ефектите от проектите.

Базовите (началните) стойности на индикаторите се доказват чрез справка по видове ресурси, включена в одита за ресурсна ефективност по проекта, а тези, свързани с намаляване на емисии – въз основа на извършени измервания от акредитирани лаборатории .

Целевите стойности на индикаторите (стойностите, предвидени за постигане по проекта) се залагат като прогнозни данни за периода от първата календарна година, следваща годината на приключване на проекта. След приключване на този отчетен кандидатите задължително следва да докладват реално постигнатите резултати за всеки един от индикаторите, на база счетоводна справка по видове ресурси, респ. на база извършени измервания от акредитирани лаборатории (за индикаторите, свързани с намаляване на  емисии).

Прогнозните индикатори „срок на откупуване“ (на инвестицията по проекта.) и „повишаване на ефективността на производствените разходи“ се отчитат в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на неизпълнение на прогнозните целеви стойности на показателите, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция

(% на получената безвъзмездна помощ, която следва да се възстанови)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години след изпълнението на инвестицията („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

 

              Сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.

              Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата/партньора, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години(две предходни плюс текущата година).

              Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“

              Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

              Йерархията при управление на отпадъците съгласно чл. 6 от ЗУО е:

 1. .предотвратяване на образуването им;
 2. подготовка за повторна употреба;
 3. рециклиране;
 4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 5. обезвреждане

Очакван прием: м. декември 2018 г. - м. февруари 2019 г.

 

1. Обща цел на процедурата:

Процедурата за стимулиране внедряването на иновации в предприятията цели предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и изграждане на иновативна инфраструктура за подпомагане процеса на комерсиализация на нови продукти.  

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 107 570 650 лв. (55 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект:

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ за индивидуален проект по процедурата са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 
  • за микро и малки предприятия: 500 000 лв. 
  • за средни предприятия: 750 000 лв. 
  • за големи предприятия: 1 000 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ варира между 25% и 90% в зависимост от категорията на предприятието - кандидат и вида на финансираните дейности по проекта. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство; 
 • Съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 години финансова история; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията; 
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията;
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории;  

6. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Инвестиционни разходи за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани с внедряваната по проекта иновация; 
 • Разходи за консултанстки и помощни услуги, в подкрепа на внедряваната иновация; 
 • Разходи за строително - монтажни работи (СМР)

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на наличната информация от предходни приеми на проекти по сходни процедури за кандидатстване. 

Очакван прием: до края на 2018 г. 

 

1. Обща цел на процедурата: 

Общата цел на настоящата процедура е предоставянето на фокусирана подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. 

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 29 924 199 лв. (15,3 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект: 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата за индивидуален проект са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 200 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 500 000 лв. 

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е 65%. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Иновационни клъстери, които представляват обединения на юридически лица или обединения, които не представялват юридически лица; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Дейност по подобряване сътрудничеството и обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; 
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; 
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество; 

6. Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Разходи за придобиване на ДМА и ДНА; 
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи, в т.ч. режийни разходи; 

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Развитие на иновационни клъстери" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на друга информация от публично достъпни източници. 

Настоящ прием: до 21.05.2019 г. 

(изтеглете в pdf)

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е насочена към подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.(

1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 146 687 250 лева (75 млн. евро)

 Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата между предприятията, попадащи в определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

73 343 625 лева

(37 500 000 евро)

14 668 725 лева

(7 500 000 евро)

58 674 900 лева

(30 000 000 евро)

Предвидено е и следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

 

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958,39 лева

(5 921 250 евро)

38 600 749,84 лева

(19 736 250 евро)

23 161 916,77 лева

(11 842 500 евро)

Интензивни на знание услуги

6 845 893,96 лева

(3 500 250 евро)

5 541 844,30 лева

(2 833 500 евро)

2 280 986,74 лева

(1 166 250 евро)

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605,50 лева

(5 850 000 евро)

28 457 326,50 лева

(14 550 000 евро)

18 775 968 лева

(9 600 000 евро)

2. Срокове

Процедурата бе открита на 17.12.2018 г., като крайният срок за кандидатстване е 21.05.2019 г.

3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието - кандидат

100 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

Малки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

Забележки:

 1. Режимите на отпусканата по настоящата процедура безвъзмездна помощ биват два вида: регионална инвестиционна помощ, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и помощ по режим “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 2. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евров случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 3. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидат при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район на планиране 

Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район на планиране

Микро и малки

предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59„Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио и телевизионна дейност“
 • J61 “Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

2. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[1].

 ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

1. Допустими проекти

В случай, че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проекти, които имат свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • Създаване на нов стопански обект

Създаването на нов стопански обект означава създаване на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделна единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика при определянето на инвестицията като нов стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

 • Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Важно: 1. Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции.

2. Допустими дейности

По проектите се финансират единствено дейности, имащи за свой предмет (цел/резултат) подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подобряване на производствения капацитет е налице, ако инвестициите по проектите са насочени къч постигането на поне един от следните резултати:

 • подобряване на производствените процеси
 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Важно: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. за собствено потребление могат да получат финансиране единствено по режим „минимална помощ“  (de minimis)

 ІV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1.  Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

  V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Прилагат се 5 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

40

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

5

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)

6

III. Ефект от изпълнението на проекта[1]              

29

1. Вътрешна норма на възвръщаемост[2] (N, N+1, N+2)

5

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта

8

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

8

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

8

IV. Приоритизиране на проекти

13

1. Регионална приоритизация на проекти

6

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Съответствие с ИСИС

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

93

Проектите, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и финансова оценка“, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие).

 VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

 а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от одобрената безвъзмездна помощ, като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Постигане на заявените по проекта прогнозни финансови резултати

След приключването на проекта бенефициентите следва задължително реалното изпълнение на заложените в бизнес-плана прогнозни финансови резултати, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране, както следва:

1) нарастване на производителността;

2) изменение на средните генерирани приходи от износ;

3) нарастване на нетните приходи от продажби.

Бенефициентът има задължението да извърши отчитане на реалното изпълнение на тези индикатори в края на втората приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на сериозно неизпълнение на прогнозните целеви стойност на посочените индикатори, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция (в % от получената безвъзмездна помощ)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години, считано от окончателното плащане на безвъзмездната помощ по проекта („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане и/или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

ДЕТАЙЛНО РЕЗЮМЕ

(свалете в pdf)

 

І.ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 67 227 768,06 лв. (34 373 012 евро).

Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата, както следва:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства[1]

Сектори с изключение на ИКТ[2]

ИКТ сектори[3]

30 252 495.63 лв.

30 252 495.63 лв.

6 722 776.80  лв.

2. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 20 юни 2018, при два крайни срока за кандидатстване, съответно 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г., в зависимост от кода на основната икономическа дейност на кандидатите[4].

3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер

Максимален размер

50 000 лева

200 000 лева

Забележки:

 1. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 2. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 80%.

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г.;
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • са независими предприятия[5] съгласно ЗМСП[6];
 • над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице – предприемач[7];
 • предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години[8]

Забележка: Предприемачът трябва да отговаря на изискванията по т. 1.4 и 1.5 в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

 • развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С14 „Производство на облекло“
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

Забележка: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“
 • С25.62 „Механично обработване на метал“
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“
 • 10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“
 • 20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“

Забележки:

За удостоверяване на изискването по т. 1.6., Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция във Формуляра за кандидатстване.

В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през 2017 г. или кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с изискването по т.1.6. ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан във Формуляра за кандидатстване.

Съответствието с критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение - в края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият орган ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори съгласно т. 1.6..

При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

С оглед на обстоятелството, че процедурата има два крайни срока за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде проектно предложение съответния кандидат.

 

 • Дейността, за която се кандидатства (може да е различна от основната икономическа дейност на кандидата по т. 1.6.) следва да е в допустимите сектори по т.1.6.

Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[9].

ІII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

Допустими дейности

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

а) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

б) Дейности за визуализация на проекта.

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукта (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Забележки: 1. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 20178 г. от 2 600 лв.[10] Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база, като кандидатите следва да представят информация за кандидатстване за броя на предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, както и броя часове на ден, през които лицето ще бъде заето с дейности по проекта.

Екипът на кандидата може да включва:

 1.1. Квалифициран персонал, който е обект на оценка, който може да включва:

а) Предприемача

Забележка: Предприемачът следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

 б) Лица, различни от предприемача

Лицата, различни от предприемача, могат да включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите, наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

Забележки:

Наетите лица, различни от предприемача, следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената безвъзмездна финансова помощ.

Тези лица могат да участват в не повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура. В случай че по време на оценката се установи, че дадено лице участва в повече от 2 проектни предложения, Оценителната комисия служебно премахва разходите за съответното лице от бюджета на всяко следващо проектно предложение, подадено след първите две, в резултат на което кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, разходите ще се считат за недопустими.

 Обща забележка:

Лицата по т. 1.1 задължително да бъдат посочени поименно във Формуляра за кандидатстване.

В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа по т. 1.1. по обективни причини, бенефициентите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни професионален опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 1.2. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка, но е необходим за изпълнението на проекта.

Освен лицата, посочени в т. 1.1., кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта.

Забележки:

Лицата по т. 1.2. не следва да бъдат посочвани поименно. При непредставяне на задължителната информация за тях, Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта.

В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа на кандидата по т. 1.2., кандидатите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни образование, професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и часова заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.

 4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лв..

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6. Разходи за външни услугидо 25 000 лв., за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

Забележки: 1. Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната.  

8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 По процедурата ще бъде даван приоритет на:

 • проекти на жени предприемачи[11]
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)[12];
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград[13];
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС[14]

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за ефективност на предприемаческата идея и за опита и образованието на предприемача и екипа на кандидата. 

Критерии

Макс. брой точки

I. Ефективност на предприемаческата идея

46

1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея

16

2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея

5

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея

3

4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби

7

5. Прогнозна стойност на EBITDA

6

7. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея

6

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата

26

1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача

5

2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея

8

3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

5

4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

8

III. Приоритизация на проекти

13

1.  Приоритизация на проекти на жени предприемачи

3

2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.

3

3. Регионална приоритизация за проекти[15]

5

4. Съответствие с ИСИС

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Максимален брой точки:

85

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от секторната принадлежност на предприятието-кандидат (1. Сектори с изключение на ИКТ; 2. ИКТ сектори; 3. Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства).

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН.

 VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, КАКТО И ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХ

 1. Особености пир кандидатстването

Като приложение към документите за кандидатстване се изисква да бъде представен бизнес-план по образец, съдържащ финансови прогнози на предприятието за трите години (N ÷ N+2), следващи годината на приключване на проекта.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Особености при изпълнението

 а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.

Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.

Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

3. Изисквания за поддържане на условията за допустимост, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране

 а) До приключване на изпълнението на проекта:

предприятието-бенефициент трябва да отговаря изискването да бъде независимо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП)., и

предприемачът трябва (i) да притежава над 50% от предприятието-бенефициент и (ii) да няма участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

При неспазване на което и да е от тези изисквания цялата получена по проекта безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

б) В края на периода, включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта, ще се извърши служебна проверка в НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори. При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, цялата получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 б) Изисквания относно изпълнението на прогнозните финансови показатели

 В контролния 3-годишен период периода след приключване на проекта, Управляващият орган ще следи за изпълнението на следните прогнозни индикатори, заложени по проекта, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране:

 •  поддържане на създадените по проекта нови работни места

Предприятието-бенефициент има задължение да отчете реално постигнатите резултати в края на шестия месец след приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъде наложена финансова корекция, изразяваща се във връщане на част или цялата получена по проекта безвъзмездна помощ в зависимост от степента на неизпълнение.

 • постигане и поддържане на прогнозните финансови индикатори прогнозна стойност на нетните приходи от продажби и прогнозна стойност на EBITDA

Предприятието-бенефициент има задължение да отчите реално постигнатите резултати в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъде наложена финансова корекция, изразяваща се във връщане на част или цялата получена по проекта безвъзмездна помощ в зависимост от степента на неизпълнение.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция (в % от получената безвъзмездна помощ)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 4. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, и продължава да се използва на определеното място за целите на проекта


Приложение № 1

Крайни срокове за кандидатстване в зависимост от основната икономическа дейност на кандидатите

Първия краен срок за подаване на проекти е 08.10.2018 г.

Този краен срок се отнася до кандидати с основан икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, както следва:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 Вторият краен срок за подаване на проекти е 10.12.2018 г.

Този краен срок за кандидатстване се отнася от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, както следва:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.


Приложение № 2


Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 3

Тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)

 

Информатика и ИКТ

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, embedded software;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

[1] Сектори С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88 по КИД-2008.

Сектори С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72 по КИД-2008.

[3] Сектори J62, J63 по КИД-2008.

[4] Разпределението на сроковете за кандидатстване по основна икономическа дейност на кандидатите е посочено в приложение № 1 към настоящото резюме.

[5] „Независимо предприятие“ е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.

[6] Кандидатът трябва да отговаря на това изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[7] Кандидатът/бенефициентът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[8] Неосъществяването на дейност през последните две приключени финансови години следва да се удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в случай че декларацията не е оповестена в Търговския регистър).

[9] Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  приложение № 2 към настоящото резюме.

[10] Сумата не включва здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

[11] Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на жени предприемачи, в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[12] Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което към датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[13] Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в показателите на критерия за регионална приоритизация на проекти, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден показател.

[14] Тематичните областите на ИСИС са посочени в приложение № 3 към настоящото резюме.

[15] Предприятия, регистрирани и извършващи дейността си в някоя от посочените области, получават допълнителни точки, както следва: в области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 5 точки; в области Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 3 точки; в области Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област – 1 точка.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис