Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

І. Общи параметри на процедурата

 

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост<за реализирането на инвестиционни проекти, внедряващи нови за България технологични решения за подобряване на ресурсната ефективност.

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 71 644 656.10 лева (36 631 331 евро), разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Средства

10 746 698.41 лева

(5 494 699.65 евро)

28 657 862.44 лева

(14 652 532.40 евро)

32 240 095.25 лева

(16 484 098.95 евро)

 1. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 21.11.2017 г.

Крайният срок за подаване на проекти е 23.04.2018 г.

 1. Размер на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата е следният:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат

200 000 лева

Микро предприятия: 500 000 лева

Mалки предприятия: 1 000 000 лева

Средни предприятия: 1 500 000 лева

нт на безвъзмездната помощ от целия размер по елементи :

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проекта е 20  месеца.

5, Партньорство

По настоящата процедура предприятията могат да участва самостоятелно или в партньорство с друго предприятие (по проекта може да има само един партньор).

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

 1. Допустими кандидати

Предприятията-кандидати следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 3. Имат минимум 3 приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.) към крайната дата за подаване на проектите.
 4. Осъществяват дейност (основна или допълнителна) за която се предвиждат дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 5. В случаите, когато кандидатите стартират нова икономическа дейност в рамките на проекта, тази дейност също попада в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);
 6. Кандидатите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност (Съгласно Справката за производството и продажбите на промишлени продукти за 2016 г.);

 1. Допустими партньори

Партньорите следва да отговарят на следните условия:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 1. Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
 2. Партньорите имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2014, 2015 и 2016 г.);
 3. Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост” или раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали” от сектор Е “Доставяне на води; Канализационни услуги; Управление на отпадъци и възстановяване”, съгласно КИД – 2008.
 4. Партньорите имат реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби за 2016 г. (Съгласно Отчета за приходите и разходите за 2016 г.)
 5. Проектите, за които се кандидатства в партньорство трябва да представляват промишлена (индустриална) симбиоза.

За целите на процедурата промишлена (индустриална) симбиоза между две предприятия е сътрудничество между две компании, при което отпадъкът на едната представляват суровина за производството на другата.

 1. Допустимо е наличието само на един партньор.
 2. Допустими са само проекти в партньорство, които се реализират между предприятия, които не са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

ІIІ. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

 

 1. Допустими са проекти, които изпълняват едновременно следните условия:
 • внедряват технологични решения, които се прилагат за пръв път в България, т.е. представляват продуктова или процесова иновация за България (иновативността се доказва със сравнителен анализ на внедряваното технологично решение, без да е необходимо представянето на други доказателства);
 • водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието и имат потенциален положителен ефект върху опазването на околната среда;
 • имат потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи (подобни предприятия, сектори на икономическа дейност, подобни производствени процеси и техники), и
 • се основават на одит за ресурсна ефективност, изготвен по образец за целите на процедурата.
 1. Допустимите дейности по проектите са обособени в 3 елемента (А, Б и В):

Елемент А „Внедряване“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.
 2. Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.
 3. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.
 4. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.
 5. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.
 6. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

Допустими разходи:

1) Разходи за машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента.

2) Разходи за права върху патенти, лицензи, „ноу-хау“, разработване на софтуер, специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти или процеси и др., представляващи ДНА, необходими за изпълнението на дейностите по елемента

Забележка: Разходите по този елемент следва да са не по-малко от 60% от общите допустими разходи по проекта.

Елемент Б „Консултантски услуги“ (незадължителен елемент)

Допустими дейности:

Консултантски услуги от инженерно-технически характер в подкрепа на дейностите по Елемент А Внедряване, извършвани от външен изпълнител.

Забележки:

 1. Разходите по този елемент са допустими само за кандидата.
 2. Тези разходи не следва да надхвърлят 20 % от общите допустимите разходи по проекта.

 

Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“ (задължителен елемент)

Допустими дейности:

 1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води - допустимите разходи са за ДМА и/или ДНА, необходими за изпълнението на дейността.
 2. Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата – до 15 000 лв.

 Разходите за одита за ресурсна ефективност са допустими единствено в случаите, когато неговото изготвяне е възложено на външен изпълнител.

 1. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите.
 2. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.
 3. Визуализация на проекта (стикери, временни и постоянни визуализационни табели) – до 1000 лв.
 4. Финансов одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 5 000 лв.

Разходите за финансов одит са допустими при проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,50 лв.).

 1. Разходи за извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Обща забележкa:

Разходи на партньора са допустими само по елемент А и В при приложим режим  „минимална помощ“ (de minimis), като разходите на партньора не може да са повече от 30% от общите допустими разходи по проекта.

ІV. Процент на безвъзмездната помощ

 

Максималният процент на безвъзмездната помощта е различен по трите допустими елемента на помощта, като освен това зависи и от приложимия режим „държавна помощ“ и региона, в който се изпълнява проекта.

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент А „Внедряване“

Разходите по този елемент могат да се извършат по един от двата вида допустим режим на държавна помощ по избор на кандидата -  регионална инвестиционна помощ  или  минимална помощ („de minimis”)

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „регионална инвестиционна помощ“

Категория на предприятието

Максимален % на помощта за дейности извън Югозападен район за планиране

Максимален % на помощта за дейности

в Югозападен район за планиране

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

 

Процент на безвъзмездна помощ при режим „минимална помощ“ (de minimis)[2]

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент Б „Консултантски услуги от инженерно-технически характер“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „Помощи за консултантски услуги в полза на МСП“.  Съгласно този режим процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

50%

 

 1. Процент на безвъзмездна помощ по Елемент В „Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

 

Разходите по този елемент се извършват по режим „минимална помощ“ (de minimis), като процентът на безвъзмездната помощ е един и същ всички категории предприятия, а именно:

 

Категория на предприятието

Максимален % на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

 1. КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

 

 Критериите за оценка на проектите са следните:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Капацитет и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2014 - 2016 г.)

23

1. Внедрени стандарти: кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001

2

2. Претеглен марж на печалбата (2014, 2015 и 2016 г.)

5

3. Претеглена брутна добавена стойност (2014, 2015 и 2016 г.)

5

4. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2014, 2015 и 2016 г.)

5

5. EBITDA / обща стойност на проекта

6

II. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)             

33

1. Срок за откупуване на инвестициите

7

2. Повишаване на ефективността на производствените разходи

8

3. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта ,

или

Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта.

18

III. Приоритизиране на проекти

25

1. Принос на внедряваните технологични решения/методи съгласно йерархията на управлението на отпадъците

8

2. Проектът се отнася до един от специфичните отпадъчни потоци: Отпадъци от опаковки (стъкло; хартия и картон;метали; пластмаса; дървесни отпадъци); Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; Излезли от употреба моторни превозни средства - възможности за оползотворяване на стъклата; Отработени масла; Гуми; Портативни батерии и акумулатори; Автомобилни батерии и акумулатори; Индустриални батерии и акумулатори; НУБА (негодни за употреба батерии и акумулатори); Биоотпадъци; Строителни отпадъци.

5

3. Намаляване на употребата на опасни химични вещества

5

4. Намаляване на количеството емисии в атмосферата и/или отпадъчните води

5

5. Регионална приоритизация на проектите, изпълнявани около и в териториите от мрежата Натура 2000

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

4

1. Реалистичност на разходите по проекта

4

Общ брой точки

85

 

 1. VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

 

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ.

 1. Изискване за задължително изпълнение на заложените по проекта показатели за подобряване на ресурсната ефективност

 

По проектите следва да се предвидят един или повече индикатори (показатели) за подобряване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие изпълнението на проекта, съответстващи на спецификата на проекта, като напр.:

 1. Подобряване управлението на отпадъците чрез преминаването на по-високо ниво от йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 2. Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 3. Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 4. Намаляване на водопотреблението – количества потребени води за производството на единица продукт преди/след изпълнение на проекта в проценти;
 5. Количество емисии преди/след изпълнение на проекта (в проценти).
 6. Срок за откупуване на инвестициите;
 7. Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Прогнозните индикатори 1 и 2 са най-важни, тъй като те имат висока тежест при оценката на ефектите от проектите.

Базовите (началните) стойности на индикаторите се доказват чрез справка по видове ресурси, включена в одита за ресурсна ефективност по проекта, а тези, свързани с намаляване на емисии – въз основа на извършени измервания от акредитирани лаборатории .

Целевите стойности на индикаторите (стойностите, предвидени за постигане по проекта) се залагат като прогнозни данни за периода от първата календарна година, следваща годината на приключване на проекта. След приключване на този отчетен кандидатите задължително следва да докладват реално постигнатите резултати за всеки един от индикаторите, на база счетоводна справка по видове ресурси, респ. на база извършени измервания от акредитирани лаборатории (за индикаторите, свързани с намаляване на  емисии).

Прогнозните индикатори „срок на откупуване“ (на инвестицията по проекта.) и „повишаване на ефективността на производствените разходи“ се отчитат в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на неизпълнение на прогнозните целеви стойности на показателите, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция

(% на получената безвъзмездна помощ, която следва да се възстанови)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години след изпълнението на инвестицията („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

 

              Сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.

              Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата/партньора, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години(две предходни плюс текущата година).

              Проектът се изпълнява в населено място, чието землище попада частично или изцяло в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“

              Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

              Йерархията при управление на отпадъците съгласно чл. 6 от ЗУО е:

 1. .предотвратяване на образуването им;
 2. подготовка за повторна употреба;
 3. рециклиране;
 4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
 5. обезвреждане

Очакван прием: м. декември 2018 г. - м. февруари 2019 г.

 

1. Обща цел на процедурата:

Процедурата за стимулиране внедряването на иновации в предприятията цели предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и изграждане на иновативна инфраструктура за подпомагане процеса на комерсиализация на нови продукти.  

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 107 570 650 лв. (55 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект:

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ за индивидуален проект по процедурата са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 100 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 
  • за микро и малки предприятия: 500 000 лв. 
  • за средни предприятия: 750 000 лв. 
  • за големи предприятия: 1 000 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ варира между 25% и 90% в зависимост от категорията на предприятието - кандидат и вида на финансираните дейности по проекта. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейското икономическо пространство; 
 • Съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия с минимум 3 години финансова история; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за внедряване на иновацията; 
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за внедряване на иновацията;
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;
 • Дейности за инвестиционна подкрепа за тематично фокусирани лаборатории;  

6. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Инвестиционни разходи за придобиване на ДМА и ДНА, пряко свързани с внедряваната по проекта иновация; 
 • Разходи за консултанстки и помощни услуги, в подкрепа на внедряваната иновация; 
 • Разходи за строително - монтажни работи (СМР)

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Стимулиране внедряването на иновации в предприятията" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на наличната информация от предходни приеми на проекти по сходни процедури за кандидатстване. 

Очакван прием: до края на 2018 г. 

 

1. Обща цел на процедурата: 

Общата цел на настоящата процедура е предоставянето на фокусирана подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. 

2. Общ размер на безвъзмездната помощ по процедурата: 29 924 199 лв. (15,3 млн. евро) 

3. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ за индивидуален проект: 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата за индивидуален проект са както следва: 

 • Минимален размер на БФП: 200 000 лв. 
 • Максимален размер на БФП: 500 000 лв. 

Максималният интензитет на безвъзмездната помощ е 65%. 

4. Допустими кандидати:

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими следните видове кандидати: 

 • Иновационни клъстери, които представляват обединения на юридически лица или обединения, които не представялват юридически лица; 

5. Допустими дейности: 

Допустими за финансиране по процедурата са следните видове дейности: 

 • Дейност по подобряване сътрудничеството и обмена на информация в подкрепа на бизнеса и трансфера на технологии; 
 • Дейност по маркетинг на клъстера с цел увеличаване на участието на нови предприятия или организации; 
 • Дейност по организиране на програми за обучение, семинари и конференции в подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа и транснационално сътрудничество; 

6. Допустими разходи:

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове разходи: 

 • Разходи за придобиване на ДМА и ДНА; 
 • Разходи за персонал;
 • Административни разходи, в т.ч. режийни разходи; 

 

Забележка: Настоящото резюме на процедура "Развитие на иновационни клъстери" се основава на предварителна информация, публикувана в Индикативната годишна работна програма на ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2018 г., както и на друга информация от публично достъпни източници. 

Настоящ прием: до 21.05.2019 г. 

(изтеглете в pdf)

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата е насочена към подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.(

1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 146 687 250 лева (75 млн. евро)

 Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата между предприятията, попадащи в определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

Интензивни на знание услуги

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

73 343 625 лева

(37 500 000 евро)

14 668 725 лева

(7 500 000 евро)

58 674 900 лева

(30 000 000 евро)

Предвидено е и следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

 

Микро

предприятия

Малки

предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

11 580 958,39 лева

(5 921 250 евро)

38 600 749,84 лева

(19 736 250 евро)

23 161 916,77 лева

(11 842 500 евро)

Интензивни на знание услуги

6 845 893,96 лева

(3 500 250 евро)

5 541 844,30 лева

(2 833 500 евро)

2 280 986,74 лева

(1 166 250 евро)

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605,50 лева

(5 850 000 евро)

28 457 326,50 лева

(14 550 000 евро)

18 775 968 лева

(9 600 000 евро)

2. Срокове

Процедурата бе открита на 17.12.2018 г., като крайният срок за кандидатстване е 21.05.2019 г.

3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието - кандидат

100 000 лева

 

Микро предприятия: 500 000 лева

Малки предприятия: 750 000 лева

Средни предприятия: 1 000 000 лева

Забележки:

 1. Режимите на отпусканата по настоящата процедура безвъзмездна помощ биват два вида: регионална инвестиционна помощ, съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и помощ по режим “de minimis”, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 2. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евров случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 3. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидат при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район на планиране 

Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район на планиране

Микро и малки

предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за кандидатите при режим “de minimis” е както следва:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • имат минимум 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата;
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието – кандидат:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 • развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в НСНМСП групи сектори на икономическа дейност, съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59„Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио и телевизионна дейност“
 • J61 “Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

2. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[1].

 ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

1. Допустими проекти

В случай, че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проекти, които имат свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции в материални и нематериални активи:

 • Създаване на нов стопански обект

Създаването на нов стопански обект означава създаване на нова различна производствена единица, а не на ново различно юридическо лице. За да се определи като стопански обект производствената единица трябва да е пространствено, функционално и организационно отделна единица, която се характеризира с висока степен на автономност. Водеща характеристика при определянето на инвестицията като нов стопански обект, е това дали предприятието вече има стопански обект на същото място. Новият стопански обект трябва да бъде самостоятелно обособен, без да разчита на съвместни технически ресурси със съществуващия стопански обект.

 • Разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект

Разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект е налице, когато вследствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти, при условие че базисният производствен процес не се променя из основи.

 • Основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект

Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.

Важно: 1. Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.Един проект може да попада САМО В ЕДНА от посочените по-горе категории първоначални инвестиции.

2. Допустими дейности

По проектите се финансират единствено дейности, имащи за свой предмет (цел/резултат) подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Подобряване на производствения капацитет е налице, ако инвестициите по проектите са насочени къч постигането на поне един от следните резултати:

 • подобряване на производствените процеси
 • намаляване на производствените разходи;
 • подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Важно: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. за собствено потребление могат да получат финансиране единствено по режим „минимална помощ“  (de minimis)

 ІV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1.  Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

  V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Прилагат се 5 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии за техническа и финансова оценка

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

40

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2015, 2016 и 2017 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2015, 2016 и 2017 г.)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2015, 2016 и 2017 г.)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2015, 2016 и 2017 г.)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2015, 2016 и 2017 г.)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2015 г., 2016 г. и 2017 г.)

5

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2015, 2016 и 2017 г.)

6

III. Ефект от изпълнението на проекта[1]              

29

1. Вътрешна норма на възвръщаемост[2] (N, N+1, N+2)

5

2. Нарастване на нетните приходи от продажби/заявената обща стойност на проекта

8

3. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

8

4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

8

IV. Приоритизиране на проекти

13

1. Регионална приоритизация на проекти

6

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Съответствие с ИСИС

2

V. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Общ брой точки

93

Проектите, получили минимум 55,8 точки на етап „Техническа и финансова оценка“, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие).

 VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

 а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от одобрената безвъзмездна помощ, като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Постигане на заявените по проекта прогнозни финансови резултати

След приключването на проекта бенефициентите следва задължително реалното изпълнение на заложените в бизнес-плана прогнозни финансови резултати, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране, както следва:

1) нарастване на производителността;

2) изменение на средните генерирани приходи от износ;

3) нарастване на нетните приходи от продажби.

Бенефициентът има задължението да извърши отчитане на реалното изпълнение на тези индикатори в края на втората приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта.

В случай на сериозно неизпълнение на прогнозните целеви стойност на посочените индикатори, на бенефициентите ще бъдат наложени финансови корекции, изразяваща се във възстановяване от страна на бенефициента на част или цялата получена безвъзмездна помощ по проекта пропорционално на тежестта на неизпълнение на индикаторите.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция (в % от получената безвъзмездна помощ)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко 3 години, считано от окончателното плащане на безвъзмездната помощ по проекта („изискване за дълготрайност на операцията“).

„Поддържането на инвестицията“ означава непрекъснато осъществяване на стопанската дейност, за целите на която са били придобити съответните инвестиции по проекта, както и забрана за разпореждане и/или отдаване под наем на тези активи.

Изпълнението на изискването ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат в 3-годишния период след приключването на проекта.

В случай на неизпълнение на изискването за дълготрайност на операцията ще се налага финансова корекция в размер на 100 % от изплатената безвъзмездна помощ  пропорционално на периода, за който е налице нарушението, считано от датата на окончателното плащане.

ДЕТАЙЛНО РЕЗЮМЕ

(свалете в pdf)

 

І.ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 67 227 768,06 лв. (34 373 012 евро).

Предвидено е секторно разпределение на наличния бюджет по процедурата, както следва:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства[1]

Сектори с изключение на ИКТ[2]

ИКТ сектори[3]

30 252 495.63 лв.

30 252 495.63 лв.

6 722 776.80  лв.

2. Срокове

Процедурата е отворена за кандидатстване на 20 юни 2018, при два крайни срока за кандидатстване, съответно 08.10.2018 г. и 10.12.2018 г., в зависимост от кода на основната икономическа дейност на кандидатите[4].

3. Размер на безвъзмездната помощ:

 Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) по процедурата са както следва:

Минимален размер

Максимален размер

50 000 лева

200 000 лева

Забележки:

 1. Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (двете предходни плюс текущата година).
 2. Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Р.България от:
 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Л към настоящите Условия за кандидатстване;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

4. Интензитет на безвъзмездната помощ

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 80%.

5. Продължителност

 Максималната продължителност на проектите е 18 месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 • са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г.;
 • са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП);
 • са независими предприятия[5] съгласно ЗМСП[6];
 • над 50% от предприятието се притежава от едно физическо лице – предприемач[7];
 • предприемачът не трябва да има участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години[8]

Забележка: Предприемачът трябва да отговаря на изискванията по т. 1.4 и 1.5 в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

 • развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори:

Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С20 „Производство на химични продукти“
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

 • С14 „Производство на облекло“
 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“

Забележка: Производството на пелети (което е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура, с изключение на пелети получени от индустриалната преработка на дървесина. Производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене (което също е част от код С16.29) е недопустимо по настоящата процедура.

 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“
 • С25.62 „Механично обработване на метал“
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“
 • 10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“
 • 20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
 • Q86 „Хуманно здравеопазване“;
 • Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
 • Q88 „Социална работа без настаняване“

Забележки:

За удостоверяване на изискването по т. 1.6., Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2017 г. е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция във Формуляра за кандидатстване.

В случай че след проверката се установи, че НСИ не може да определи код на основна икономическа дейност на кандидата въз основа на наличната информация за 2017 г. или кандидатът не е осъществявал дейност през 2017 г. или кандидатът е регистриран през 2018 г., съответствието с изискването по т.1.6. ще бъде проверявано съобразно кода на организацията по КИД, вписан във Формуляра за кандидатстване.

Съответствието с критерия ще бъде проследявано и на етап изпълнение - в края на периода включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В края на този период, Управляващият орган ще извършва служебна проверка въз основа на данни, предоставени от НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори съгласно т. 1.6..

При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

С оглед на обстоятелството, че процедурата има два крайни срока за кандидатстване, основният код на икономическа дейност на кандидатите ще бъде определящ за това в рамките на кой краен срок има право да подаде проектно предложение съответния кандидат.

 

 • Дейността, за която се кандидатства (може да е различна от основната икономическа дейност на кандидата по т. 1.6.) следва да е в допустимите сектори по т.1.6.

Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община  и  са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България[9].

ІII. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИТЕ

Допустими дейности

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

а) Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги);

б) Дейности за визуализация на проекта.

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извършване на строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях;
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения
 • придобиване на товарни автомобили за сухопътен транспорт;

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

 Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукта (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

Забележки: 1. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост. Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 20178 г. от 2 600 лв.[10] Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 172 лева на месец.

Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база, като кандидатите следва да представят информация за кандидатстване за броя на предвидените месеци на заетост на всяко лице, наето от кандидата, както и броя часове на ден, през които лицето ще бъде заето с дейности по проекта.

Екипът на кандидата може да включва:

 1.1. Квалифициран персонал, който е обект на оценка, който може да включва:

а) Предприемача

Забележка: Предприемачът следва да бъде нает на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта.

 б) Лица, различни от предприемача

Лицата, различни от предприемача, могат да включват: лицата, които управляват предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; съдружниците в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; служителите, наети на трудов договор в предприятието-кандидат към датата на кандидатстване; експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат.

Забележки:

Наетите лица, различни от предприемача, следва да бъдат не повече от 3 броя и да бъдат наети на трудов договор на минимум 4 часа на ден за период от минимум 6 месеца в рамките на изпълнение на проекта. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, УО ще изиска възстановяване на 25% от получената безвъзмездна финансова помощ.

Тези лица могат да участват в не повече от 2 проектни предложения по настоящата процедура. В случай че по време на оценката се установи, че дадено лице участва в повече от 2 проектни предложения, Оценителната комисия служебно премахва разходите за съответното лице от бюджета на всяко следващо проектно предложение, подадено след първите две, в резултат на което кандидатът може да получи по-малък брой точки или да не получи точки по критериите за техническа и финансова оценка. Съответствието с изискването ще бъде проследявано и на етап изпълнение, като при неговото неспазване, разходите ще се считат за недопустими.

 Обща забележка:

Лицата по т. 1.1 задължително да бъдат посочени поименно във Формуляра за кандидатстване.

В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа по т. 1.1. по обективни причини, бенефициентите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни професионален опит и образователно-квалификационно ниво на оценените такива. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 1.2. Квалифициран персонал, който не е обект на оценка, но е необходим за изпълнението на проекта.

Освен лицата, посочени в т. 1.1., кандидатите могат да наемат на трудов договор и допълнителен квалифициран персонал, необходим за изпълнението на проекта.

Забележки:

Лицата по т. 1.2. не следва да бъдат посочвани поименно. При непредставяне на задължителната информация за тях, Оценителната комисия служебно премахва съответните разходи от бюджета на проекта.

В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят промени в членовете от екипа на кандидата по т. 1.2., кандидатите следва да ги заменят с членове, които имат еквивалентни образование, професионален опит, функции (отговорности и задължения), период (в месеци) и часова заетост на посочените във Формуляра за кандидатстване. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване

2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги).

3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50 000 лева.

 4. Разходи за материали и консумативи, необходими за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 25 000 лв..

5. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.

6. Разходи за външни услугидо 25 000 лв., за:

 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

7. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки и/или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

Забележки: 1. Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната.  

8. Разходи за визуализация – до 2 000 лева.

V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 По процедурата ще бъде даван приоритет на:

 • проекти на жени предприемачи[11]
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени)[12];
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград[13];
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС[14]

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за ефективност на предприемаческата идея и за опита и образованието на предприемача и екипа на кандидата. 

Критерии

Макс. брой точки

I. Ефективност на предприемаческата идея

46

1. Пазарна приложимост на предприемаческата идея

16

2. Социален ефект от реализацията на предприемаческата идея

5

3. Екологичен ефект от реализацията на предприемаческата идея

3

4. Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби

7

5. Прогнозна стойност на EBITDA

6

7. Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея

6

II. Опит и образование на предприемача и на екипа на кандидата

26

1. Образователно-квалификационно ниво на предприемача

5

2. Професионален опит на предприемача в областта на предприемаческата идея

8

3. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

5

4. Професионален опит на екипа на кандидата в областта на предприемаческата идея

8

III. Приоритизация на проекти

13

1.  Приоритизация на проекти на жени предприемачи

3

2. Приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г.

3

3. Регионална приоритизация за проекти[15]

5

4. Съответствие с ИСИС

2

IV. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Максимален брой точки:

85

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от секторната принадлежност на предприятието-кандидат (1. Сектори с изключение на ИКТ; 2. ИКТ сектори; 3. Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства).

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН.

 VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, КАКТО И ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЯХ

 1. Особености пир кандидатстването

Като приложение към документите за кандидатстване се изисква да бъде представен бизнес-план по образец, съдържащ финансови прогнози на предприятието за трите години (N ÷ N+2), следващи годината на приключване на проекта.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Особености при изпълнението

 а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.

Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.

Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

3. Изисквания за поддържане на условията за допустимост, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране

 а) До приключване на изпълнението на проекта:

предприятието-бенефициент трябва да отговаря изискването да бъде независимо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП)., и

предприемачът трябва (i) да притежава над 50% от предприятието-бенефициент и (ii) да няма участие в управлението и да притежава над 10% собственост в капитала (да бъде съдружник или акционер) на друго юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, с изключение на юридически лица или еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през последните две приключени финансови години.

При неспазване на което и да е от тези изисквания цялата получена по проекта безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

б) В края на периода, включващ срока на изпълнение на проекта и първата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта, ще се извърши служебна проверка в НСИ дали основната икономическа дейност на бенефициента попада в допустимите по процедурата сектори. При несъответствие на кода на основна икономическа дейност с допустимите по процедурата сектори, цялата получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 б) Изисквания относно изпълнението на прогнозните финансови показатели

 В контролния 3-годишен период периода след приключване на проекта, Управляващият орган ще следи за изпълнението на следните прогнозни индикатори, заложени по проекта, въз основа на които проектът е бил одобрен за финансиране:

 •  поддържане на създадените по проекта нови работни места

Предприятието-бенефициент има задължение да отчете реално постигнатите резултати в края на шестия месец след приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъде наложена финансова корекция, изразяваща се във връщане на част или цялата получена по проекта безвъзмездна помощ в зависимост от степента на неизпълнение.

 • постигане и поддържане на прогнозните финансови индикатори прогнозна стойност на нетните приходи от продажби и прогнозна стойност на EBITDA

Предприятието-бенефициент има задължение да отчите реално постигнатите резултати в края на третата приключена финансова година, следваща годината на приключване на проекта. В случай на неизпълнение, ще бъде наложена финансова корекция, изразяваща се във връщане на част или цялата получена по проекта безвъзмездна помощ в зависимост от степента на неизпълнение.

Съгласно приложимата нормативна база размерът на налаганата финансова корекция в тези случаи се определя така:

Процент на изпълнение на индикаторите по проекта

Размер на финансовата корекция (в % от получената безвъзмездна помощ)

Между 90 и 99 %

0 %

Между 80 и 89 %

5 %

Между 70 и 79

10 %

Между 60 и 69

15 %

Между 50 и 59 %

20%

Между 45 и 49 %

25 %

Под 45 %

100 %

 4. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, и продължава да се използва на определеното място за целите на проекта


Приложение № 1

Крайни срокове за кандидатстване в зависимост от основната икономическа дейност на кандидатите

Първия краен срок за подаване на проекти е 08.10.2018 г.

Този краен срок се отнася до кандидати с основан икономическа дейност в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия, както следва:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

С20 „Производство на химични продукти“;

С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

С27 „Производство на електрически съоръжения“;

С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

J58 „Издателска дейност“;

J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

M72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

 Вторият краен срок за подаване на проекти е 10.12.2018 г.

Този краен срок за кандидатстване се отнася от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, както следва:

С14 „Производство на облекло“;

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;

С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“;

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;

С25.62 „Механично обработване на метал“;

С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;

С32.20 „Производство на музикални инструменти“;

С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;

J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;

J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;

M71.11 „Архитектурни дейности“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;

M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;

M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Q86 „Хуманно здравеопазване“;

Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;

Q88 „Социална работа без настаняване“.


Приложение № 2


Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България

Област

Общини

1

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

4

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

5

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

9

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

11

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

13

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница

14

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, "Марица", Перущица, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

18

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22

София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

24

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино

27

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа


Приложение № 3

Тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)

 

Информатика и ИКТ

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, embedded software;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

[1] Сектори С14, С15.1, С16.29, С18, С21, С22, С23, С25.50, С25.62, С25.71, С32.20, С32.50, J60.10, J60.20, M71.11, М71.12, M74.10, M74.20, Q86, Q87, Q88 по КИД-2008.

Сектори С13, С20, С26, С27, С28, С29, С30, J58, J59, M72 по КИД-2008.

[3] Сектори J62, J63 по КИД-2008.

[4] Разпределението на сроковете за кандидатстване по основна икономическа дейност на кандидатите е посочено в приложение № 1 към настоящото резюме.

[5] „Независимо предприятие“ е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗМСП.

[6] Кандидатът трябва да отговаря на това изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[7] Кандидатът/бенефициентът трябва да отговаря на посоченото изискване в периода от подаване на проектното предложение до приключване на изпълнението на проекта.

[8] Неосъществяването на дейност през последните две приключени финансови години следва да се удостовери чрез представяне на Декларация за неактивност, подадена към НСИ преди сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в случай че декларацията не е оповестена в Търговския регистър).

[9] Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в  приложение № 2 към настоящото резюме.

[10] Сумата не включва здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

[11] Жената-предприемач следва да притежава над 50% от предприятието-кандидат към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на жени предприемачи, в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[12] Изискванията за възраст следва да бъдат спазени към датата на кандидатстване. В случай че по време на изпълнение на проекта настъпят обективни причини (смърт, майчинство или други обективно обосновани причини), които налагат промяна на предприемача, бенефициентът следва да го замени с лице, което към датата на кандидатстване отговаря на изискванията по критерия за приоритизация на проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., в случаите когато проектното предложение е получило точки по критерия. При неспазване на изискването, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

[13] Информацията относно регистрацията на предприятието-кандидат на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър към датата на кандидатстване. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в показателите на критерия за регионална приоритизация на проекти, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден показател.

[14] Тематичните областите на ИСИС са посочени в приложение № 3 към настоящото резюме.

[15] Предприятия, регистрирани и извършващи дейността си в някоя от посочените области, получават допълнителни точки, както следва: в области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград – 5 точки; в области Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Ямбол, Хасково, Перник – 3 точки; в области Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, София-област – 1 точка.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

(резюме)

 Изтеглете в pdf оттук

Съществува възможност процедурата да бъде открита за кандидатстване през м. юни  2020 г.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедурата ще бъде не по-малко от 2 месеца след откриването й.

 

І. ОЩИ ПАРАМЕТРИ

По процедурата се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП[1] и големи предприятия за инвестиции в ДМА (машини и оборудване), ДНА (дълготрайни нематериални активи), както и за специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен бизнес процес, насочен към производството на стоки или предоставянето на услуги.

По процедурата са допустими само проекти за дейности, попадащи в 4-те тематични области на т.нар. Иновационна стратегия за интелигентна специализация („ИСИС“)[2].

 

 1. Размер на средствата

 

Общият размер на средствата по процедурата е 85 000 800 лв..

Средствата са разпределени по категории предприятия, както следва:

 

 

Микро и малки предприятия

 

Средни предприятия

Големи предприятия

Размер на средствата

 

40 000 000 лв.

30 500 000 лв.

9 500 000 лв.

 1. Размер на безвъзмездната помощ

 Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) по индивидуалните проекти е диференциран съобразно вида на предприятието:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

 1. Максимален интензитет (процент) и размер на безвъзмездната помощ

Процентът на безвъзмездна помощ на помощта от приложимия вид държавна помощ.

       3.1. По Елемент А. Инвестиции“ кандидатите могат да избират един от следните два режима на държавна помощ:

 • Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014,

        или

 • Помощ „de minimis” („минимална помощ“) съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

       а) При избран режим „регионална инвестиционна помощ“ интензитетът на помощта е диференциран съобразно вида на предприятието и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

------------------------------

* Югозападният планов район обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София-град. Когато един проект се изпълнява в различни региони, към инвестициите във всеки регион се прилага съответният процент безвъзмездна помощ.

      б) При избран режим de minimis („минимална помощ“) максималният интензитет на помощта е 70%, независимо от вида на предприятието и региона, при максимален размер на помощта 200 000 евро за период от три последователни години, вкл. заявената по проекта в настоящата година.

      3.2. По Елемент Б. „Услуги“ за помощта за микро-, малките и средните предприятия (МСП) се прилага режим „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП, а за големите предприятиярежим de minimis („минимална помощ“).

      Максималният интензитет на помощта и в двата случая е 70%.

      Забележки:

 1. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за предприятието-кандидат за всеки тригодишен период.
 2. Максималният размер на помощта за елемент Б. „Услуги“ по режим de minimis („минимална помощ“) за всички свързани предприятия, формиращи т.нар. „едно и също предприятие, заедно другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години.
 1. Продължителност на проектите

 Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца, считано от сключването на договора за безвъзмездна помощ

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТ

       1. Допустими кандидати са:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които
 • Имат приключили минимум 3 финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) към момента на откриване на процедурата.

       Забележки:

       1. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

 1. В рамките на настоящата процедура проектно предложение може да подаде само едно предприятие от няколко свързани предприятия, осъществяващи сходна дейност. Под свързани предприятия се разбират предприятията по чл. 4, ал. 4-8 от Закона за малките и средните предприятия. Под сходна дейност следва да се разбира основна икономическа дейност, попадаща в същия раздел (двуцифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008.
 1. Недопустими кандидати

 Не са допустими кандидати, чиято дейност попада в някой от изрично изключените по настоящата процедура икономически сектори.

ІІІ.  ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

 По процедурата се финансират само проекти, отговарящи на следните специфични изисквания:

1) Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Допълнително, изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

2) Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИКТ

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „инбедид“ софтуер; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);
 • синя икономика – технологии за развитие.

 Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика.

 Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

3) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, вече придобити от трети лица[3].

 4) Финансират се само проекти, внедряващи продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на процесова иновация, насочена към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, единствено когато тя е допълваща спрямо задължителната за внедряване продуктова иновация (стока или услуга) или процесна иновация (иновация в бизнес процесите), насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

Забележки:

 1. При внедряването на иновацията не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.[4]
 2. Недопустимо е внедряването на иновации, защитени с патент и/или полезен модел, които вече са били обект на внедряване по проект, финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013 и/или 2014-2020.

 

ІV. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ                                                           

 1. По проектите са допустими дейности, свързани с инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Елемент А. „Инвестиции“ (задължителен):

 • Придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи ДМА, необходими за изпълнението на проекта.
 • Придобиване на ДНА – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи (вкл. софтуерни лицензи), „ноу-хау“ и др. необходими за изпълнението на проекта.

Елемент Б. „Услуги“ (незадължителен):

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на внедряваната иновация, както следва:

Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания;
 • консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи (до 20 000 лева)

 Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за осигуряване на бази данни, с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги (до 15 000 лв.)
 • разходи за осигуряване на лаборатории  с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги
 • разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

Забележки: 1. Проектите следва задължително да включват инвестиции в ДМА/ДНА. Включването САМО услуги е НЕДОПУСТИМО.

 1. Разходите за специализиран софтуер (независимо един или повече), вкл. лицензи за софтуер, не трябва да надвишават 200 000 лева.
 2. За големи предприятия, разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими инвестиционни разходи за първоначалната инвестиция при приложим режим на държавна помощ „Регионална инвестиционна помощ“.
 3. Разходите за услуги не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.
 4. Всички разходи за консултантски и/или помощни услуги в подкрепа на иновациите, следва да са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ характер е недопустимо по настоящата процедура

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 4 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация, и за иновационния капацитет и финансовата стабилност на кандидата.

КРИТЕРИИ

Точки

I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация

32

1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация

10

2. Новост на подкрепяната иновация

10

3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията

12

II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата

39

1. Опит на кандидата в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) или внедряването на иновативни процеси

5

2. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2017, 2018 и 2019 г.

5

3. Придобити права по индустриална собственост[1][2]

6

4. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2017, 2018 и 2019 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

5

5. Претеглен марж на печалбата (2017, 2018 и 2019 г.)

5

6. Претеглена брутна добавена стойност (2017, 2018 и 2019 г.)

5

7. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2017, 2018 и 2019 г.)

4

8. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2017, 2018 и 2019 г.)

4

III. Приоритизиране на проекти

19

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

3

2. Регионална приоритизация за проекти

5

3. Надграждане на резултати по програми за финансиране на иновации

3

4. Подкрепа за внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID-19

5

5. Подкрепа за еко-иновации.

3

IV. Реалистичност на разходите по проекта

5

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

Максимален брой точки:

95

 

[1] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[2] Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на надзорния или управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.

Забележки: 1. Регионалната специализация на ИСИС е определена, като за всеки планов район са определени по три приоритетни области от ИСИС, както следва:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Определен е минимален праг от 54 точки. Проекти, получили по-малко точки, ще се отхвърлят, без да се класират.

VІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО  И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1.  Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

При кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата за 3-годишен прогнозен период.

 1. Особености при изпълнението

       а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договора за безвъзмездна помощ по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта.

          б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко пет години (за големи предприятия) или три години (в случай на МСП) след изпълнението на инвестицията.

 

[1] Микро, малки и средни предприятия.

[2] Подробно описание на обхвата на допустимите области (тематичните области на ИСИС) се съдържа в т. ІІІ.1) по-долу.

[3] Интелектуалните права следва да са придобити към датата на кандидатстване.

[4] Правата на интелектуална собственост (ПИС) са защитите, предоставени на създателите на интелектуална собственост, които вкл. авторско право, патентите за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн, новите сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми, търговски тайни и др. обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.

[5] Не се включват патентът/свидетелството за регистрация на полезен модел, с който е защитена внедряваната по проекта иновация.

[6] Преценката по критерия се извършва по отношение на кандидата, управителя, председателя и/или съдружниците и/или (при акционерно дружество и командитно дружество с акции) акционерите и/или председателя на надзорния или управителния съвет или съвета на директорите, който/които е/са първоначален заявител и/или изобретател.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

по

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(резюме)

 

Резюме на процедурата можете да свалите от тук.

 

І. Общи параметри на процедурата

Процедурата е насочена към предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

 1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по процедурата е 29 924 199 лева (15 300 000 евро).

 1. Размер на безвъзмездната помощ 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на клъстера-кандидат

200 000 лева

 

1 500 000 лева

 

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

Максимален размер на помощта

1) Помощи за иновационни клъстери (Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“):

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по Компонент 2, заедно с получената държавна/минимална помощ от други източници, не може да надхвърля:

Максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „к“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 e 7,5 млн. евро за иновационен клъстер.

Проверката за съответствие с максимално допустимия размер на помощта се извършва при вземане предвид на общия размер на държавната помощ и/или минималната помощ, получена във връзка със същите установими допустими разходи, които се припокриват частично или напълно с разходите по проекта.

2) Минимална помощ (Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“)

Максималният размер на помощта по режим de minimis за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро, в случай на едно и също предприятие , което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България от:

 • предприятието-кандидат;
 • предприятията, с които предприятието кандидат образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и Приложение Н към настоящите Условия;
 • всички предприятия, които са се влели, слели с или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат съгласно чл. 3, пар. 8 на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с предприятието кандидат, които са се възползвали от помощ de minimis, получена преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, пар. 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

В случай че кандидатът е заявил подкрепа по Компонент 1 и Компонент 2, размерът на помощта на всеки от компонентите следва да бъде в съответствие с горните прагове. Посочените прагове в т. 1) и 2) не могат да бъдат заобикаляни чрез изкуствено разделяне на проекти със сходни характеристики и бенефициенти.

 1. Интензитет на безвъзмездната помощ
 • Компонент 1 „Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества“приложим режим „de minimis”:

Максимален интензитет на помощта

80 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 80% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 1 на процедурата, изпълняван при условията на режим „de minimis”. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 80%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

 • Компонент 2 „Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)“ – приложим режим „Помощи за иновационни клъстери“:

Максимален интензитет на помощта

65 %

Кандидатът следва да заложи интензитет до 65% за всеки отделен разход, заявен от него, по Компонент 2 на процедурата, изпълняван при условията на режим „помощи за иновационни клъстери“. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 65%, се извършва служебна корекция на бюджета като интензитетът се намалява до допустимия размер.

Проектите следва да съдържат задължително дейности по Компонент 2, като разходите за тях следва да бъдат общо в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи по проекта.

 1. Срокове

Крайният срок за подаване на проекти по процедурата е до 16:00 часа на 26.10.2019 г.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати по процедурата са само кандидати, които отговарят нa определението за иновационен клъстер[2], посочено в чл. 2, ал. 92 от Регламент 651/2014.
 2. Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са обединения под формата на:
 • клъстери, регистрирани като сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или в обществена полза) или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които следва да осъществяват стопанска дейност.
 • клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: 1. За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г.

 1. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 1. Допустими по настоящата процедура са кандидати - клъстери, които могат да включват:
 2. a) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

б) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

в) професионални училища и професионални гимназии съгласно чл. 26 от Закона за народната просвета;

г) акредитирани български висши училища ;

д) Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията ;

з) научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания ;

и) Общини и/или Областни администрации и др.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци (включени в буква а) по-горе), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

 1. Недопустими кандидати

Не са допустими проекти на микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в селска община на територията на Република България.

 

ІII. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

 1. Допустими проекти

1) Изпълнението на проектите следва да води до реализиране на дейности в тематичните области на ИСИС:

 • ИКТ и информатика:
 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 • Мехатроника и чисти технологии:
 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • синя икономика – технологии за развитие;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

2) Проектите следва да включват дейности по Компонент 2 в размер на поне 50% от общо заявените и одобрени допустими разходи.

3) Допустими за подкрепа при режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 (Компонент 2) са проектни предложения, при които:

 • достъпът до помещенията, съоръженията и дейностите на клъстера е отворен за ползватели и се предоставя на прозрачна и недискриминационна основа;
 • таксите за ползване на съоръженията на клъстера и за участие в неговите дейности съответстват на пазарната цена или отразяват разходите за тези дейности;
 • предприятията, които са финансирали поне 10% от инвестиционните разходи на иновационния клъстер, могат да получат преференциален достъп при по-изгодни условия. За да бъде избегната свръхкомпенсация, този достъп е пропорционален на приноса на предприятието към инвестиционните разходи и условията се оповестяват публично.
 1. Допустими дейности 

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества (незадължителен): 

 • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - осигуряване на иновационен и научно-изследователски персонал за развитие на клъстерните иновационни дейности;
 • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал на клъстера - участие в обмяна на опит, добри практики и специализирани обучения в страна и чужбина за повишаване на капацитета на научноизследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
 • Насърчаване на клъстерния маркетинг:
 • разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава;
 • консултантски услуги преди стъпването на нов пазар - патентни проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги;
 • популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за дейността на клъстера;
 • участие с цел представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
 • установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително подкрепа на обмена на знания и работата в мрежа, и транснационално сътрудничество;
 • придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis).
 • Публичност и визуализация на проекта;
 • Одит на проекта - приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

Дейностите по Компонент 1 следва да се изпълняват при условията и спазване на праговете за минимална помощ.

Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау) (задължителен):

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – оборудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификационни услуги и др;

Дейностите по Компонент 2 следва да се изпълняват при условията и спазване изискванията по режим „помощи за иновационни клъстери“ съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

 1. Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение О);
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта и не са предназначени за общи, съвместни клъстерни дейности;
 • дейности, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията;
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение Н;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини (в случай на помощ за иновационни клъстери);
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.
 • IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

По Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 200 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

Размерът на брутната работна заплата за 8 часов работен ден не трябва да надвишава 2 500 лв . Размерът на възнаграждението на персонал, нает за по-малко от 8 часа, следва да бъде пропорционално на това на персонал, нает за 8 часа.

Разходите за възнаграждения следва да бъдат определени на месечна база. Общият размер на брутната работна заплата, здравните и осигурителни вноски за сметка на работодателя за 8 часов работен ден не трябва да надвишава общо 3 040 лева на месец.

Разходите за полагаем платен годишен отпуск са допустими за периода на изпълнение на дейностите по проекта и до размера на основния платен годишен отпуск посочен в чл. 155 от Кодекса на труда.

 • Разходи за материали за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност (напр. материали необходими извършване на измерване и изпитване в изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове и др) – до 50 000 лв.
 • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организациите-членове на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни);

ВАЖНО: Участието в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики следва да е насочено към създаване на сътрудничества и укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и на организациите-членове на клъстера.

 • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера - до 25 000 лв.;
 • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера и на организации-членове на клъстера;
 • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси за участие, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на клъстера и на организации – членове на клъстера;

ВАЖНО: 1. Всички посочени в т. 2-6 разходи следва да бъдат заложени като обща сума в един самостоятелен бюджетен ред и да са в размер общо до 100 000 лв.

 1. Разходите за командировки в страната са допустими при спазване на изискванията на Наредбата за командировки в страната. Максималният размер на разходите за дневни и квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Кандидатите следва да имат предвид, че спазването на изискванията по отношение на максималните размери на разходите за командировки, съгласно посочените наредби, ще бъде проверявано на етап изпълнение.
 • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава - до 10 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – патенти проучвания, изследвания и информация за таргeтираните пазари по отношение на предлагани нови или съществуващи продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
 • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали и интернет страница за дейността на клъстера и информационни бази данни за дейността на клъстера – до 10 000 лв.
 • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 7 000 лв.

ВАЖНО: В случай че кандидатът е заявил разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет) и не придобие такъв в рамките на изпълнението на проеката, бенефициентът следва да възстанови предоставените му средства за разхода със съответната законова лихва.

 • Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
 • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

ВАЖНО: Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

По Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – закупуване на уреди за измерване и изпитване, машини, съоръжения и обурудване за изпитателни лаборатории, производствени центрове, тренировъчни центрове, оборудване за зали за обучения и др.;
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни дейности – придобиване на специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки, акредитация, сертификация и др. – до 100 000 лв.;

ВАЖНО: 1. Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общо заявените и одобрени като допустими разходи по проекта.

 1. Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от минимум пет години или три години в случай на МСП от окончателното плащане.
 2. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 189/2016 г. и чл. 14, пар. 6 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.
 3. Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са допустими за финансиране по настоящата процедура. Повече информация относно приложимите мерки за визуализация и публичност може да бъде намерена в т. 3 на Условията за изпълнение. Пълният набор от мерки за информиране и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 4. V. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1) По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в рамките на изброените по-горе приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

2) Приоритет ще бъде даден на проекти, които:

- попадат в приоритетните тематични области, изведени на база на регионалната специализация, заложена в ИСИС, одобренa с Решение на Министерски съвет № 857 от 03.11.2015 г. Съгласно одобрената ИСИС, публикувана на страницата на Министерство на икономиката (http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-0.html) , са определени следните приоритетни тематични области:

СЗР

СЦР

СИР

ЮЗР

ЮЦР

 

ЮИР

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Мехатроника и чисти технологии

Мехатроника и чисти технологии

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Информатика и ИКТ

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

Здравословен начин на живот и биотехнологии

 

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка)[3]

 VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Ползват се 6 основни групи критерии за оценяване, както следва:

Критерии

I. Основни характеристики на клъстера

22

1. Брой членове на иновационния клъстер[4], реализирали печалба през 2018 г.

5

2. Вид членове на иновационния клъстер

7

3. Управленски капацитет на иновационния клъстер

5

4. Структура, координация, управление, визия и потенциал за развитие на клъстера

5

II. Сътрудничество на иновационния клъстер

16

1. Участие на иновационния клъстер в проекти, финансирани от донорски програми

6

2. Участие на иновационния клъстер в клъстерни мрежи и партньорства

6

3. Търговска марка и бранд на иновационния клъстер

4

III. Иновационен капацитет на клъстера и неговите членове

27

1. Стратегически документ на иновационния клъстер

3

2. Права по индустриална собственост, по отношение на които иновационният клъстер и/или членовете му като юридически лица или чрез управителя им са първоначален заявител/изобретател

8

3. Съвместни НИРД проекти с участието на поне две предприятия от иновационния клъстер

5

4. Научно-изследователска и развойна дейност на предприятия, членове на иновационния клъстер

6

5. Опит на предприятия, членове на иновационния клъстер в реализацията на иновативни продукти (стока или услуга) и иновативни процеси

5

IV. Новост и пазарна приложимост на разработваната иновация от иновационния клъстер

20

1. Новост на разработваната иновация от иновационния клъстер

7

2. Пазарна приложимост на разработваната иновация

8

3. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност на членовете на иновационния клъстер

5

V. Приоритизиране на проекти

12

1. Регионална специализация съгласно ИСИС

2

2. Регионална приоритизация на проекти

6

3. Участие в процедури по ОПИК

4

VI. Реалистичност на разходите по проекта

3

1. Реалистичност на разходите по проекта

3

Общ брой точки

100

ВАЖНО: 1. Преценката по отношение на критериите в раздели I, II и III, както и по критерии V.2. и V.3. ще бъде извършвана към 31.12.2018 г.

 1. С оглед на коректната оценка на проектните предложения по критерий V.1. „Регионална специализация съгласно ИСИС“ за регион на изпълнение на проекта се приема регионът с най-голям дял на заложени разходи в бюджета. В случай че проектът се изпълнява в повече от една от тематичните области на ИСИС, ще бъде определена основната тематична област въз основа на информацията, посочена от кандидата във Формуляра за кандидатстване. Закупените по проекта дълготрайни материални и нематериални активи следва да бъдат използвани в съответния регион и да останат свързани с този регион за срок от минимум три години.
 2. Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

VIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“), като всички документи се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ЗУСЕСИФ (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента), като условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваните на 26.07.2019 г. Условия за кандидатстване по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК 2014-2020 г.

[2] „Иновационни клъстери“ означава структури или организирани групи от независими страни (като например иновационни стартиращи предприятия, малки, средни и големи предприятия, както и организации за научни изследвания и разпространение на знания, организации с нестопанска цел и други сходни икономически субекти), създадени с цел да стимулират иновационната дейност чрез популяризиране, съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на мрежи, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

[3] Информацията относно регистрацията на иновационния клъстер на територията на съответната област следва да е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към 31.12.2018 г. Недопустими са промени в мястото на изпълнение на проекта от една група области в друга група области, както са посочени в подкритериите на критерий V.2 „Регионална приоритизация на проекти“ от критериите за техническа и финансова оценка, в случаите когато проектното предложение е получило точки по даден подкритерий.

[4] Юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

 

(предварително резюме)[1]

 

Очаквано обявяване на процедурата: през 2021 г.

Резюме на процедурата можете да свалите от тук

 

І. Общи параметри на процедурата

По процедурата се стимулира развитието на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 58 674 900 лева (30 000 000 евро).

 1. Срок

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедуратa e не по-кратък от два месеца от датата на обявяване на процедурата.

 1. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален проект е както следва:

 

Минимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

Максимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

50 000 лева

391 166 лева

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 70%.

 

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите ще бъде 12 месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 

 1. Допустими кандидати са:
 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност, които са:
 2. Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и
 3. Имат приключили минимум 3 финансови години преди датата на обявяване на процедурата (2017 г., 2018 г. и 2019 г.).
 4. Кандидатите трябва да са реализирали минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.), както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[2]

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 левa

 

5.  Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

     6.   Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност.

ВАЖНО: За удостоверяване на изискването по т. 5) и т. 6), Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ за 2019 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ и поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля.

 

 1. Недопустими кандидати

а) Не се финансират проекти на кандидати, чиято основна дейност е в обхвата на посочените по-долу недопустими сектори, освен ако се кандидатства с (i) проект в допустим по процедурата сектор (тематичните области на ИСИС) и (ii) кандидатът докаже, че води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на допустимите от недопустимите дейности и разходи:

 • сектора на рибарството и аквакултурите;
 • сектора на първично производство на селскостопански продукти;
 • преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
  • когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
  • когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
 • сектор стоманодобив;
 • сектор въгледобив;
 • сектор корабостроене;
 • сектора за производство на синтетични влакна;
 • сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
 • производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в горепосочените сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ по тази процедура се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като кандидата/бенефициента следва да води отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

б) Не се финансират проекти на следните кандидати, попадащи в обхвата на подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1 Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти[3];
 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП - за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП – за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора за създаване на европейската общност, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.
 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”

 

ІІІ. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

Допустими по настоящата процедура за финансиране са дейности, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Посоченото може да включва, без да се ограничава до:

 1. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) и др. п.;
 2. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;
 3. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките),   MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;
 4. Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.
 5. Създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности

a) Електронен каталог;

б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;

в) Онлайн чат;

г) Онлайн проследяване на поръчките;

д) Възможност за електронни плащания;

е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички услуги е получаването на поне един от посочените документи:

– лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за интернет страница или друг вид електронна платформа;

– протокол, от който да е видно, че интернет страницата или друг вид електронна платформа са въведени и операционни.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

ВАЖНО: Кандидатите следва да разпишат дейностите по начин, от който да е видно как конкретните активи, заложени за придобиване в бюджета на проекта, ще доведат до подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

 

IV. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ 

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проекта;
 • услуги за постоянна или периодична дейност или обичайните оперативни разходи на предприятието, като например рутинните услуги за данъчни консултации, редовни юридически и счетоводни консултации или реклама;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение 16) ;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата;
 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;
 • софтуер като услуга (SaaS);
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • извършване на реклама, включително извършване на дейности, свързани с визуализация на проекта;
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • одит на проекта;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения съгласно дефиницията в Приложение 15;
 • закупуване на земя и сгради;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт;
 • надграждането на съществуващи ИКТ системи и приложения;
 • всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.

 

V. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 1. Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

ВАЖНО: Проектните предложения задължително трябва да включват разходи по т. 1).

ВАЖНО: При придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. На етап изпълнение на проектите УО ще проследява както за наличието на крайния програмен продукт, така и за наличието на програмния код и бележки към изданието (release notes).

 1. Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;

ВАЖНО: Разходите по т. 2) не трябва да надвишават 100 000 лева.

 1. Разходи за услуги, свързани със създаване/надграждане на интернет страница или друг вид електронна платформа.

ВАЖНО: Разходите по т. 3) не трябва да надвишават 10 000 лева.

В рамките на допустимите разходи по т. 3) кандидатите могат да включат разходи за услуги, които нямат характер на ДМА или ДНА.

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за период от минимум три години от окончателното плащане.

 

VI. ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

Приоритет ще бъде даден на:

 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий IV.1 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка – Приложение 9);
 • проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и/или ОПИК;
 • проекти, които въвеждат ключови дигитални технологии: изкуствен интелект (AI), технологии за       виртуална/добавена реалност (VR/AR), интернет на нещата (IoT), роботизирано и автоматизирано оборудване, Big Data;
 • проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Критериите за оценяване на проектите са ясни, обективно измерими, разработени са в големи детайли и дават голяма сигурност за обективно оценяване без влияние на субективния фактор.

Ползват се 5 основни групи критерии за оценяване, като най-голяма относителна тежест имат критериите за икономическата и финансова стабилност на кандидата преди изпълнението на проекта.

 

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

43

1. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2017, 2018 и 2019 г. и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

7

2. Претеглен коефициент на приходите от износ (2017 г., 2018 г. и 2019 г.)

6

3. Претеглен марж на печалбата (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

4. Претеглена брутна добавена стойност (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

5. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

6. Претеглен коефициент на дългосрочна задлъжнялост (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

7. Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи (2017 г., 2018 г. и 2019)

5

8. Устойчивост на кода на основната икономическа дейност на кандидата за последните 2 приключили финансови години

3

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти, проекти в областта на дигитализацията и интегрирането на технологии

15

1. Инвестиционна дейност на кандидата (2017 г., 2018 г. и 2019)

6

2. Дигитална интензивност на предприятието[4] (осигурен достъп до интернет на заетите лица; достъп до ИКТ специалисти; наличие на уебсайт; използване на социални медии за популяризиране на предприятието/наличие на платена реклама в интернет; използване на електронни фактури; наличие на онлайн търговия)

6

3. Внедрен стандарт БДС EN 62264

3

III. Ефект от изпълнението на проекта[5]

17

1. Наличие на иновация в бизнес процесите в резултат от въведените по проекта ИКТ системи и приложения

5

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2)

6

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)

6

IV. Приоритизиране на проекти

18

1. Регионална приоритизация на проекти

5

2. Участие в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК

5

3. Въвеждане на ключови дигитални технологии: изкуствен интелект (AI), технологии за   виртуална/добавена реалност (VR/AR), интернет на нещата (IoT), роботизирано и автоматизирано оборудване, Big Data.

5

4. Съответствие с ИСИС

3

V. Реалистичност на разходите по проекта и коректност на представените документи

7

1. Реалистичност на разходите по проекта

5

2. Установени нередовности в изискуемите  съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване документи

2

Максимален брой точки:

100

 

Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка.

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта“, проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0” точки по критерий „Нарастване на производителността (N+1, N+2)“ проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0” точки по критерий „Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2)“ проектното предложение се отхвърля.

 

VIIІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ОТЧИТАНЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

 

 1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България („ИСУН 2020“).

 1. При кандидатстването се изисква бизнес-план

Тъй като част от оценката се прави по критерии, свързани с прогнозните финансово-икономически резултати от изпълнението на проекта (критериите по т. ІІІ „Ефект от изпълнението на проекта“), при кандидатстването се изисква представянето и на бизнес-план с подробни финансови прогнози за очакваните приходи, разходи и печалби на кандидата.

 1. Особености при изпълнението

а) Сключване на договори с доставчици/изпълнители по проекта

Изборът на изпълнител за предвидените по проекта доставки и услуги от страна на бенефициентите ще се извършва след одобрението на проекта и сключването на договори с МИ, по реда на ПМС № 160/2016 г. (чрез публична тръжна процедура, подобна на тази по ЗОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициента, ако бенефициентът изрично е изявил желание за това.

В случай, че бенефициентът не е изразил такова желание, Договарящият орган ще извършва само ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ за спазване на правилата при подаване на междинен/финален отчет за изпълнението на проекта (като в случай на констатирани несъответствия, разходите за съответните дейности няма да бъдат признати).

б) Изплащане на безвъзмездната помощ

По процедурата се предвижда възможност за извършване на авансови и/или междинни плащания на безвъзмездна помощ, по избор на бенефициента. Системата на плащанията по договора е следната:

 • Авансово плащане (по искане на бенефициента) в размер до 40% от договорената безвъзмездна помощ. Условие за извършването му е представянето на банкова гаранция от бенефициента, покриваща пълния размер на искания аванс.
 • Междинни плащания (по искане на бенефициента) се извършват при реално извършени и платени разходи и след одобрение на междинен технически и финансов доклад. За да получи исканата сума, бенефициентът трябва да представи документи, които удостоверяват изразходването на средствата.
 • Балансово (окончателно) плащане в размер до пълната стойност на безвъзмездната помощ.

Общият размер на авансовото и/или междинните плащания не може да надхвърли 95% от стойността на безвъзмездната помощ

 1. Изисквания относно поддържане на финансираните инвестиции

Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано както чрез извършване на проверки на място, включително и относно обстоятелството дали съответният актив е доставен, инсталиран, тестван и пуснат в експлоатация, отговаря на техническите спецификации, използва се на определеното място за целите на проекта, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ, така и чрез проследяване на изпълнението на индикаторите за резултат.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваната за обществено обсъждане на 06.03.2020 г. документация по процедура BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

[2] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2017, 2018 и 2019 г.

[3] „Горски продукти“ са дървесината и недървесните горски продукти. „Недървесни горски продукти" са смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж, животни, които не са дивеч. Дефиницията включва и продукти от следните производства преди индустриалната преработка на дървесината:

 • Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;
 • Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и шлайфане;
 • Сушене и импрегниране на дървен материал;
 • Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;
 • Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
 • Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране;.

[4] Съгласно Индекса за дигитална интензивност (DII) на ЕК

[5] При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид, че 2019 г. е последната приключила година, N, N+1, N+2 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ  

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(предварително резюме)

Откриването на процедурата се очаква през м. юни 2020 г.

Безвъзмездното финансиране се предоставя без класиране по реда на подаване на проектите до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

 

ОБОБЩЕНИ ПАРАМЕТРИТЕ НА СХЕМАТА

 Изисквания към кандидатите

 • да са средно предприятие съгласно Закона за МСП (персонал от 50 до 249 души и др.под.)
 • да имат оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. в размер от 3 000 000 лв. до 50 000 000 лв.;
 • да имат месечен спад в оборота (нетните приходи от продажби) от поне 20% за който и да календарен месец в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

Допустими разходи

 • Видове допустими разходи
 • разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи
 • разходи за външни услуги
 • разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение 13.03.2020 г. (в т.ч. разходи за осигуровки за сметка на работодателя)
 • Период на допустимост
 • Разходите следва да са извършени (т.е. фактурирани към предприятието) след 31.01.2020 г. до датата на приключване на проекта (до 3 месеца след одобрението на проекта).
 • Разходите следва да са платени след 31.01.2020 г. до датата на приключване на проекта.

Допустими са и разходи, които са извършени и платени преди подаването на проекта, като по отношение на тях има обаче ограничения по отношение на вид и размер.

Изисквания след приключването на проекта

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта.
 • Предприятието следва да реализира нетни приходи от продажби 3 (три) месеца след края на изпълнение на проекта (няма посочен минимален размер)
 • Предприятието следва да запази средносписъчния брой на персонала на третия месец, следващ месеца на приключване на проекта, спрямо средносписъчния брой на заетите лица за месеца, предхождащ месеца на кандидатстване с проект по процедурата.

При неспазване на едно или повече от изискванията получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

 І. Общи параметри на процедурата

Общата цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 1.  Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 156 000 000 лв. (79 761 533,47 евро).

 1. Срок

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедуратa e не по-кратък от един месец от датата на обявяване на процедурата. По процедурата ще бъдат финансирани проектите, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване в ИСУН 2020 и до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

 1. Размер и интензитет на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален проект е както следва:

Минимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

Максимален размер на заявената БФП за индивидуален проект

30 000 лева

100 000 лева,

но не повече от 1% от оборота (нетните приходи от продажби) за 2019 г.

 

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100%.

Забележки: 1. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата може да бъде в максимален размер до 1% от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или при едноличните търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“).

2. Към датата на подаване на проекта, кандидатите следва да са подали Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ, както и Годишен отчет за дейността за 2019 г. пред НСИ.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 3 (три) месеца.

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати са:
 • Търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани преди 01.01.2019 г. и отговарящи на изискванията за средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия (средносписъчен персонал от 50 до 249 души, и годишен оборот (нетни приходи от продажби) ≤ 97 500 000 лв. и/или стойност на активите ≤ 84 000 000 лв. през последните 2 финансови години).
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.
 • Кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби[1]) през 2019 г.

ВАЖНО: За удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите[2]  за съответния месец.

 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс[3].

 1. Недопустими кандидати

Недопустими са следните категории кандидати:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектори „Селско стопанство“ и „Рибарство и аквакултури“;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
  • 1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • 3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  • 4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  • 6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  • 81. „Производство на захар”;
  • 83. „Преработка на кафе и чай”;
  • 84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  • 91. „Производство на готови храни за животни”;
  • 02. „Производство на вина от грозде”;
  • 03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  • 06. „Производство на малц”
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008)

Забележка: Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по процедурата.

ІІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:
 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал[4] (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Забележки:

 1. Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол.
 2. Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.
 3. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана[5] като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС№ 160/2016 г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.
 1. Недопустими за финансиране разходи:
 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за краткотрайни активи;
 • разходи за стоки предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите[6];
 • разходи за суровини, материали и консумативи втора употреба;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КАНДИДАТИ

Одобрените за финансиране предприятия следва да изпълнят следните задължения:

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта, в т.ч. не следва да влиза в процедура по ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта
 • Предприятието следва да реализира нетни приходи от продажби 3 (три) месеца след края на изпълнение на проекта (няма посочен минимален размер)
 • Предприятието следва да запази средносписъчния брой на персонала на третия месец, следващ месеца на приключване на проекта, спрямо средносписъчния брой на заетите лица за месеца, предхождащ месеца на кандидатстване с проект по процедурата.

При неспазване на едно или повече от изискванията получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

V. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

. ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършено по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. Авансовото плащане е в размер до 40% от безвъзмездната помощ, като то се предоставя срещу банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както средствата по аванса следва да се получат и разходват от специално открита за тази цел банкова сметка.

 

[1] Средният месечен оборот (нетни приходи от продажби) за 2019 г. се изчислява като стойността на „нетните приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация (ГДД) за 2019 г. се раздели на 12.

[2] Съобразно образеца на Отчет за приходите и разходите, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ.

[3] Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.

[4] Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г.

[5] Под 30 000 лева поотделно за разходи за суровини и материали, и разходите за услуги.

[6] Включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г. ), разходи по схема за заетост по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ 

 BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

(подробно резюме)

 

Очаквано откриване: м. ноември 2020 г.

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Общата цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 78 233 200 лева.

Наличният бюджет е разделен по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008, въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. във всеки от секторите, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

267 400

Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

16 225 200

Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

378 900

Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

566 100

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

8 598 500

Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

26 067 300

Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

6 824 400

Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

5 861 600

Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

3 659 600

Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

1 199 100

Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3 191 600

Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

2 019 200

Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

263 000

Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

1 769 600

Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1 020 800

Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

320 900

 1. Срок

Крайният срок за кандидатстване с проекти по процедуратa e не по-кратък от един месец от датата на обявяване на процедурата.  

 1. Размер и интензитет (процент) на безвъзмездната помощ
 • Максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален проект е до 50 000 лева.
 • Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 100%.

ВАЖНО: Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева. В тази връзка, Управляващият орган ще извършва служебна проверка относно обстоятелството дали кандидатстващите предприятия са получили финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на горепосочения праг от 50 000 лв., Оценителната комисия служебно намалява безвъзмездната финансова помощ по проекта до максимално допустимия размер.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 3 (три) месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати са:
 2. Търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия (средносписъчен персонал от 10 до 49 души, и годишен оборот (нетни приходи от продажби) <19 500 000 лв. и/или стойност на активите <19 500 000 лв. през последните 2 финансови години).
 3. Кандидатите следва да имат поне две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.
 4. Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 5. Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

 ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.

Допълнително с цел изчерпателност на изчисленията кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

 1. Недопустими кандидати

Недопустими са следните категории кандидати:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектори „Селско стопанство“ и „Рибарство и аквакултури“;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
  • 1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • 3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  • 4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  • 6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  • 81. „Производство на захар”;
  • 83. „Преработка на кафе и чай”;
  • 84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  • 91. „Производство на готови храни за животни”;
  • 02. „Производство на вина от грозде”;
  • 03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  • 06. „Производство на малц”
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
 • Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) № 1301/2013 (раздел С 12 „Производство на тютюневи изделия“, код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия, заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на тютюн/тютюневи изделия.).

Забележки: 1. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

 1. Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по процедурата.

 

ІІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите за:
 • Суровини, материали и консумативи;
 • Външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.Забележка: За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

 ВАЖНО:

 1. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г. е приложим за бенефициентите за разходите, извършени в периода след обявяване на процедурата. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. 
 2. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяването на процедурата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“ съгласно разпоредбите на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по настоящата процедура. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от обявяването на процедурата до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти.
 3.  За разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. НЕ СЕ ПРИЛАГА. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна, за доказване на което бенефициентите следва да събират не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите.

Недопустими за финансиране разходи:

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите за подпомагане сектори по процедурата.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Проектите ще бъдат оценени по следните 3 критерия:

Критерии

Макс. брой точки

Източник на проверка

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2018 г. и 2019 г.

10

Коефициент на рентабилност на EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус (Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година минус „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, код (10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година)] делено на ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на ОПР за съответната година (код 15100).

Коефициент на рентабилност наEBITDA за 2018 и 2019 г. се изчислява като средноаритметично от изчислените стойности на коефициента за двете години т.е. (Коефициентът за 2018 г. плюс Коефициентът за 2019 г.) делено на 2.

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,22

10

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22.

8

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18.

6

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14

4

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10.

2

 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,06.

0

 

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.

 

10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за съответната година = (Отчет за приходите и разходите за 2018 г. и 2019 г., ред „Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък(код 14300) от разходната част на ОПР) делено на  ред „Общо за група I” (код 15 000) от приходната част на ОПР.

Коефициентът за 2018 г. и 2019 г.се изчислява като средноаритметично от коефициентите за двете години т.е. (Коефициентът за 2018 г. плюс Коефициентът за 2019 г.) делено на 2.

Коефициентът се изчислява в проценти.

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 3 %

10

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3%

8

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%.

6

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%.

4

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5%

2

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат

10

Формуляр за кандидатстване, т. 5 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“

3.1. Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат;

5

 

Критерият е изпълнен

5

 

Критерият не е изпълнен

0

 

3.2. Ясно са очертани кои елементи от производствения процес/процеса по предоставяне на услугата са най-сериозно засегнати

3

 

Критерият е изпълнен

3

 

Критерият не е изпълнен.

0

 

3.3. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата, по отношение преодоляване последиците от COVID-19 върху дейността на предприятието кандидат

2

 

 

Критерият е изпълнен

2

 

Критерият не е изпълнен

0

 

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Максимален брой точки:

30

 

Проектните предложения, получили минимум 12 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се изготвят отделни списъци за класиране в зависимост от сектора, в който осъществява основната си икономическа дейност предприятието-кандидат.

Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват чрез директно въвеждане на класирането и мотивите за него в ИСУН.

В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по подкритерий 3.1. „Представената информация описва ясно връзката между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието-кандидат“, проектното предложение се отхвърля.

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 1. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 3.

В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните предложения в ИСУН 2020.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КАНДИДАТИ

Одобрените за финансиране предприятия следва да изпълнят следните задължения:

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта, в т.ч. не следва да влиза в процедура по ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта

При неспазване на това изискване получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 

VІ. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

VІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършено по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. Авансовото плащане е в размер до 40% от безвъзмездната помощ, като то се предоставя срещу банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както средствата по аванса следва да се получат и разходват от специално открита за тази цел банкова сметка.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(подробно резюме)

 

Очаквано откриване м. ноември 2020 г.

 

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Общата цел на процедурата се състои в предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

 1. Размер на средствата

Общият размер на средствата по процедурата е 78 233 200 лева.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен по групи икономически дейности (включващи в себе си отделни сектори съгласно КИД-2008), както следва: Промишленост (сектори B, C, D и Е), Търговия (сектор G) и Услуги (сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S), както и по категория предприятие, както следва:

 

Групи сектори съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по групи сектори

 

 

Микро

предприятия

 

Малки

предприятия

 

Средни

предприятия

 

ПРОМИШЛЕНОСТ[1]

 

21 840 000 лв.

3 250 000 лв.

6 420 000 лв.

12 170 000 лв.

 

ТЪРГОВИЯ[2]

 

15 830 000 лв.

5 550 000 лв.

4 590 000 лв.

5 690 000 лв.

 

УСЛУГИ[3]

 

40 563 200 лв.

16 910 000 лв.

11 390 000 лв.

12 263 200 лв.

 1. Срок

Крайният срок за кандидатстване e не по-малко от един месец от датата на обявяване на процедурата.

 1. Размер и интензитет (процент) на безвъзмездната помощ

Минималният и максималният размер на безвъзмездната помощ (субсидията) за всеки индивидуален проект е както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Микро предприятия: 3 000 лв.

Микро предприятия: 15 000 лева

Малки предприятия: 10 000 лв.

Малки предприятия: 30 000 лева

Средни предприятия: 25 000 лв.

Средни предприятия: 75 000 лева

Максимален размер на помощта

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 10% от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5% от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5% от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.

Източник на информация относно нетните приходи ще бъдат данните, декларирани от кандидатите в Годишния отчет за дейността за 2019 г., подаван към НСИ (Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите).

Максимален процент (интензитет) помощта (субсидията) :до 70% от общия размер на проекта.

 1. Продължителност

Максималната продължителност на проектите е 6 (шест) месеца.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. Допустими кандидати са:
 • търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП, които
 • имат поне една приключена финансова година (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност.
 • са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

 

Нетни приходи от продажби[4]

Микро предприятие

≥ 30 000 лева

Малко предприятие

≥ 200 000 лева

Средно предприятие

≥ 1 000 000 лева

 1. Недопустими кандидати

Недопустими са следните категории кандидати:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектори „Селско стопанство“ и „Рибарство и аквакултури“;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
  • 1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • 3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  • 4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  • 6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  • 81. „Производство на захар”;
  • 83. „Преработка на кафе и чай”;
  • 84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  • 91. „Производство на готови храни за животни”;
  • 02. „Производство на вина от грозде”;
  • 03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  • 06. „Производство на малц”
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
 • Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна помощ предприятия, осъществяващи основна икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия (в раздел С 12 „Производство на тютюневи изделия“, код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия, осъществяващи основна икономическа дейност съгласно кодове 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на тютюн/тютюневи изделия).

Забележки:

1. Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

2. Когато кандидатът упражнява едновременно допълнителна дейност в недопустим сектор и основна дейност в допустим сектор по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за основната дейност в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура.

 

ІII. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

 1. Допустими за финансиране са разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
 • Осигуряване на колективни средства за защита;

ВАЖНО: Под "колективни средства за защита" се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.

 • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място - поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
 • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/осигуряване на автоматично осветление;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация (Приложение 4) или образеца на КСС (Приложение 5).

 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи. Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:

 • Лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;
 • Протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;
 • Технически паспорт/друг еквивалентен документ.

ВАЖНО:

1. Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са недопустими за финансиране по настоящата процедура. Въпреки това, бенефициентите следва да ги финансират със собствени средства с оглед изпълнение на задълженията им по Регламент 1303/2013 за мерки за комуникация и информация.

2. С оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят оферта/количествено-стойностна сметка (КСС) за всяка отделна инвестиция в ДМА, ДНА и/или СМР с предложена цена, издадени в периода след обявяване на настоящата процедура. В случай на одобрение на проектното предложение кандидатите ще имат ангажимент да представят тези оферти/КСС като част от документацията, която се изисква в рамките на процеса по договаряне, заедно с техническата спецификация , в която са посочени минималните технически и функционални характеристики за планираните активи. По отношение на СМР изискванията относно техния обхват следва да са зададени от страна на кандидата в образеца на КСС преди представянето му на оферента-строител.

 1. Недопустими за финансиране разходи:
 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане по проекта);
 • разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни органи;
 • разходи за основен ремонт ;
 • разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени нужди;
 • разходи за закупуване на транспортни средства;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за дълготрайни активи втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за ДМА/ДНА/СМР/материали и консумативи, които не са пряко свързани с постигане на целите на процедурата;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите икономически сектори.

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

 Проектите ще бъдат оценени по следните 3 критерия:

Критерии

Макс. брой точки

Източник на проверка

1. Коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г.

10

Коефициент на рентабилност на EBITDA = [Раздел А, т. I “Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (15000) от приходната част на ОПР за 2019 г. минус (Раздел А, т. I “Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, код (10000) от разходната част на ОПР за 2019 г. минус „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, код (10410) от разходната част на ОПР за 2019 г.)] делено на ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на ОПР за 2019 г. (код 15100).

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,22

10

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,18 и < 0,22.

8

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,14 и < 0,18.

6

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,10 и < 0,14

4

 

Коефициентът на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≥ 0,06 и < 0,10.

2

 

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на предприятието е < 0,06.

0

 

2. Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г.

 

10

Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г. = (Отчет за приходите и разходите[5] за 2019 г., ред „Разходи за данъци от печалбата“ (код 14200) плюс ред „Други данъци, алтернативни на корпоративния данък(код 14300) от разходната част на ОПР) делено на  ред „Общо за група I” (код 15 000) от приходната част на ОПР за 2019 г.

Коефициентът се изчислява в проценти.

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 3 %

10

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 2 %  и ≤ 3%

8

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 1 %  и ≤ 2%.

6

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0,5 % и  ≤ 1%.

4

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е  > 0% и  ≤ 0,5%

2

 

Коефициентът на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0%

0

 

3. Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности.

10

Формуляр за кандидатстване,

т. 5 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“

3.1. Връзка между заявените разходи по проекта и нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

7

 

По отношение на всеки отделен заявен разход е представена ясна и обоснована информация, която да описва нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

7

 

Макар да не е представена ясна и обоснована информация за всеки един отделен разход относно нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19, може да бъде изведена такава връзка

5

 

Въз основа на представената информация по отношение само на част от заявените разходи може да бъде изведена нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

3

 

Не е представена информация или въз основа на представената информация не може да бъде изведена връзка по отношение на нито един от заявените разходи с нуждата от реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на безопасни и здравословни условия на труд в контекста на COVID-19

0

 

3.2. Описани са ефектите, които ще се постигнат посредством отпуснатата помощ по процедурата в посока създаване на безопасни и здравословни условия на труд в МСП в контекста на COVID-19.  

3

 

Критерият е изпълнен

3

 

Критерият не е изпълнен

0

 

В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий 3.1., проектното предложение се отхвърля!

Максимален брой точки:

30

 

Проектните предложения, получили минимум 12 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка като се изготвят отделни списъци за класиране по отделните групи сектори, както и в зависимост от категорията на предприятието-кандидат (1. микропредприятия; 2. малки предприятия; 3. средни предприятия). За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната група и категория предприятия, определен в т. 8 от Условията за кандидатстване.

ВАЖНО: В случай че проектното предложение получи „0“ точки по подкритерий 3.1. от критерий 3 „Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и необходимостта от реализиране на планираните дейности“ от критериите за техническа и финансова оценка, проектното предложение се отхвърля.

За проектни предложения, които са получили еднакъв средноаритметичен брой точки на етап „Техническа и финансова оценка“, класирането ще се извърши по следния начин: Проектните предложения ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 1. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 2. В случай че проектните предложения имат равен брой точки и по този раздел, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий 3.

В случай че има равенство по всички гореизброени показатели, проектните предложения ще бъдат класирани по реда на подаването на проектните предложения в ИСУН 2020.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КАНДИДАТИ

Одобрените за финансиране предприятия следва да изпълнят следните задължения:

 • Предприятието следва да запази дейността си в срок от три месеца от изпълнението на проекта, в т.ч. не следва да влиза в процедура по ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта.
 • Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

При неспазване на едно или повече от тези изисквания, получената безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване.

 

VІ. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

I. ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършено по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане. Авансовото плащане е в размер до 40% от безвъзмездната помощ, като то се предоставя срещу банкова гаранция, покриваща пълния размер на исканата авансова сума, както средствата по аванса следва да се получат и разходват от специално открита за тази цел банкова сметка.

 

[1] Сектори B, C, D и Е съгласно КИД-2008

[2] Сектор G съгласно КИД-2008

[3] Сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008

[4] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Нетни приходи от продажби”, код 15 100, от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2019 г., част от ГОД, подаван към НСИ.

[5] Служебна проверка от НСИ/Мониторстат

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020"

(резюме)[1]

 

Старт на процедурата: 03.05.2022 г. от 10:00 ч.

Краен срок за кандидатстване: 23.05.2022 г. до 16:30 ч.

 

І. Обобщени параметри

 

 • Инвестиции и кандидати, които се финансират

По процедурата се финансират конкретни енергоспестяващи мерки, предимно сградни такива (системи за ОВК; топлоизолации, вкл. дограми; промяна или подобрение в горивна база; компресорни системи; енергоспестяващо осветление и др.,), в малки и средни предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“,

По процедурата НЕ се финансира придобиването на производствени машини и оборудване.

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 136 226 120 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 25 000 лв. до 150 000 лв. за индивидуален проект, при режим на държавна помощ de minimis (до 200 хил. евро за три последователни години 2020, 2021 и 2022)
 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ: 50%
 • Продължителност на проектите: до 10 месеца

 

ІІ. Подробни параметри

 

 1. Допустими кандидати

Микро, малки и средни предприятия, които имат приключени 2018 г., 2019 г. и 2020 г. финансови години, извършват основната си икономическа дейност в Сектор С „Преработваща промишленост“ и са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в следните размери (микропредприятия ≥ 210 000 лева; малки предприятия ≥ 750 000 лева; и средни предприятия ≥ 3 000 000 лева).

 

 1. Допустими разходи:
 • По процедурата НЕ се финансира придобиването на производствени машини, а САМО внедряването на 24 специфични енергоспестяващи мерки, включени в изричен Списък на допустимите категории активи (Приложение 18.1).
 • Допустимите за финансиране по проектите 24 енергоспестяващи мерки са следните:
 • Котли;
 • Горелки;
 • Кондезни гърнета за пара и сгъстен въздух;
 • Котли за изгаряне на биомаса (вкл. биомаса под формата на отпадъци, но без биомаса от земеделски произход);
 • Инфрачервено лъчисто отопление;
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди;
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване;
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство;
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;
 • Системи за хибридна вентилация;
 • Чилъри;
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага;
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух;
 • Помпи
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух;
 • Въздуховоди за сгъстен въздух;
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух;
 • Изсушители на сгъстен въздух;
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници;
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвентори/и софстартери;
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради;
 • Енергоспестяващи осветители;
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергия, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

 

 • По всяка от посочените 24 енергоспестяващи мерки има специфични минимални изисквания за енергийна ефективност (КПД на оборудването, топлопроводимост на материалите, и пр.). При обявяване на процедурата за всеки вид енергоспестяващи мерки ще бъдат предвидени и референтни стойности (независимо от марката оборудване), като ще е допустимо по проекта да се залагат стойности, които превишават с не повече от 15% референтните стойности от Списъка.

 

 

 1. Особености при кандидатстването и изпълнението:
 • Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в системата ИСУН 2020 с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • По процедурата не се предвижда извършване на техническа оценка и класиране, а проектите се финансират по реда на тяхното подаване до изчерпване на предвидения ресурс по процедурата (136 млн. лв.).
 • Инвестициите по финансираните проекти следва да се поддържат в региона получател три години след изпълнението на инвестицията. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на мястото на изпълнение на проектите.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваната на 12.04.2022 г. документация за кандидатстване по прорцедурата.

 

Приложения:

1. Резюме на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

2. Списък на допустимите категории активи (Приложение 18.1) по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис