Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

ОП Иновации и конкурентноспособност


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК) е основната програма на национално ниво, фокусирана в подкрепа на българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г.

ОПИК е насочена към преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредоточена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 2 484 169 903,16 лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се равнява на 2 111 544 414.66 лева (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 372 625 488,50 лева (15% от бюджета).

Управляващ орган на програмата е Министерство на икономиката.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис