Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Предстоящи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)[1]

 

 

Обобщени параметри

 • Подкрепяни инвестиции:

По процедурата се финансират разходи за строително-монтажни работи (СМР) за изпълнението на мерки за енергийна ефективност и мерки за внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, собственост на предприятията – кандидати.

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева

 

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):

Вид предприятие

Минимален размер БФП

Максимален размер БФП

Микропредприятия

100 000 лв.

300 000

Малки предприятия

500 000

Средни предприятия

750 000

Големи предприятия

2 500 000

 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

 

 

 • при избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

Вид предприятие

Максимален процент на помощта в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микропредприятия

55%

65%

Малки предприятия

55%

65%

Средни предприятия

45%

55%

Големи предприятия

35%

45%

 

 • при избран режим „минимална помощ“ (de minimis): поради пропуск в проекта на Условия за кандидатстване не е определен; вероятно процентът на помощта ще бъде същия, като посочения по-горе извън ЮЗР (помощта по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2020- 2022).

 

 • Продължителност на проектите: до 24 месеца


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни или големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

 1. Допустими дейности:
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за ВЕИ, вкл. фотоволтаични инсталации, на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма
 • Приоритет ще се дава на проекти за енергийната ефективност в съчетание с използване на възобновяеми енергийни източници, както и за внедряване на високоефективни охладителни и отоплителни инсталации, въвеждане на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. Ще се насърчава използването на централно отопление и охлаждане, което да намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и да доведе до намаляване емисиите на СО2.
 • Мерките за енергийна ефективност по проекта се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.
 • Проектът трябва да включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда.

В случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател (бенефициента), крайният получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да се финансира със собствени средства.

 

 1. Задължителни изисквания за постигане на енергийна ефективност

 

 • Сградите, по които се изпълняват енергоспестяващи мерки, следва да достигнат енергиен клас „А“, по изключение клас „В“.

Проект, който предвижда постигане на клас на енергопотребление „В“, може да бъде финансиран само в случаите, при които изпълнение на мерки, водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност. Техническа неосъществимост за постигане на клас на енергопотребление „А“, е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания е възпрепятствано от специфика на сградата или на съществуваща сградна инсталация, което създава невъзможност за физическото изпълнение на мярката и/или изпълнението е възпрепятствано от технически или функционални пречки като: липса на достъп до елементи на конструкцията или инсталацията; липса на площ или пространство; допълнителни разходи за безопасност, достъпност, функционалност и/или за осигуряване на други технически характеристики, които разходи надвишават разходите за енергоспестяване.

 • Всяка сграда следва да постигне минимум 30% спестяване на първична енергия
 • В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ не следва да надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда и не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.
 • След приключване на дейностите по СМР, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в проекта.

 

 1. Допустими разходи:
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг) за изпълнение на предписаните в обследването мерки за енергийна ефективност

В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

 

 1. Необходими технически документи при подаване на проекта:
 • Обследване за енергийна ефективност, заедно със сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
 • Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда
 • Техническа документация относно предвидените СМР
 • Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, и обобщена КСС по окрупнени показатели;
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба; или
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; или
 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

 

 1. Особености при кандидатстването и изпълнението на проектите
 • Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на КЕП
 • В рамките на изпълнението на дейностите бенефициентът носи отговорност за изготвянето, съгласуването и одобряването на техническата документация, необходима за изпълнението на предвидените СМР. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите. Разрешението за строеж, издадено въз основа на одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 148-156а от ЗУТ, следва да съдържа максимално подробна информация относно всички одобрени проектни части на съответния технически/работен проект, както и всички съгласувателни и разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба.

 

[1] Резюмето се основава на публикувания за обществено обсъждане през м. август 2022 г. проект на условия за кандидатстване по процедурата.

 

Приложение: Предварително резюме на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

(предварително резюме)[1]

 

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Допустими инвестиции: изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 MW за производство на енергия за собствено потребление, в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с определен минимален капацитет за съхранение
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация[2] от определени икономически сектори, попадащи в група „Индустрия“ и група „Услуги“.
 • Общ размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 100 000 лв. до 1 000 000 лв., като максималният размер на инвестицията не може да надвишава:
 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ (в зависимост от предприятието и местоизпълнението)

 

Категория на предприятието

Максимален процент на помощта за дейности

извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта за дейности

в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 

 • Продължителност на проектите: до 18 (осемнадесет) месеца


П о д р о б н и   п а р а м е т р и

 

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали са следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 80 000 лева; малки предприятия ≥ 187 000 лева; и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева).
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност, която попада в едната от следните две групи сектори на икономическа дейност, съгласно КИД-2008:

 

               Група “Индустрия“:

 • Сектор B „Добивна промишленост“;
 • Сектор C „Преработваща промишленост“;
 • Сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
 • Сектор F „Строителство“.

               Група “Услуги“:

 • Сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“;
 • Сектор H „Транспорт, складиране и пощи“;
 • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“;
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“;
 • Сектор L „Операции с недвижими имоти“;
 • Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“;
 • Сектор N „Административни и спомагателни дейности“;
 • Сектор P „Образование“;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“;
 • Сектор R „Култура, спорт и развлечения“;
 • Сектор S „Други дейности“.

 

Недопустими кандидати

 • По процедурата не могат да получат финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори, съгласно КИД-2008:
 • Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Сектор С „Преработваща промишленост“, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”;
 • Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

 

 1. Допустими дейности

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), при спазване на следните изисквания:

 1. Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата; когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота.

Инвестицията НЕ може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

 1. Изградената по проекта фотоволтаична система и батерии могат да захранват с ел. енергия сгради/обекти, в които кандидата упражнява основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради/обекти кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива) при положение, че тези дейности попадат в допустимите сектори по процедурата.

НЕ са допустими проекти, по които чрез изградената по проекта фотоволтаична инсталация ще захранват с ел. енергия сгради/обекти, в които кандидатите упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по процедурата, тъй като не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране по процедурата.

 1. Фотоволтаичната система и батериите следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии[3].
 2. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да са с общ минимален капацитет равностоен за съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
 3. Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не може да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно договора с ЕРД за съответния обект, като общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи не може да бъде повече от 1 MW.

 1. При кандидатстване към проекта се прилага идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност.
 • Фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да отговорят на следните минимални технически изисквания:

1) Фотоволтаични модули

 • Ефективност на модула ≥ 20%
 • Продуктова гаранция                ≥ 12 години
 • Деградация първа година ≤ 2%
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули                ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • Механично натоварване:
  • на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa
  • на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa

2) Инвертор за фотоволтаичния модул

Допустими за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency)                ≥ 96%
 • Смущения от хармоници THD ≤ 3%
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%
 • Максимално входно напрежение от ФВ стрингове: 1500 VDC
 • Продуктова гаранция                                                                                           ≥ 10 год.
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

3) Системи за съхранение (акумулаторни батерии)

 • Работна температура           ≥ 45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция               ≥ 5 години
 • Гаранция за производителност: ≥ 10 години.

4) Инвертор за система за съхранение

 • Продуктова гаранция                                                                                          ≥ 10 год.
 • Намаляване (дерейтинг) на мощността при 45°С околна температура ≤ 3%

5) Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 год.

Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани със сертификати за разпространение в ЕС и приложимите стандарти за вида на изделието.

 1. За период от 5 (пет) години след окончателното плащане по проекта произведената от енергия от фотоволтаичната система следва да се използва единствено за собствено потребление и не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.
 1. Бенефициентът е длъжен да потребява на годишна база електрическа енергия, произведена от изградената по проекта фотоволтаична система, в размер на не по-малко от 260 kWh за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. При неизпълнение на посоченото изискване, предоставената помощ подлежи на възстановяване по 20% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение на изискването.

Информацията за потребената енергия, произведена от изградената по проекта фотоволтаична система, се предоставя от бенефициента в срок до 15 април на следващата година, като данните следва да съответстват на информацията, посочена в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

 

 1. Допустими разходи

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), които могат да включват:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • Разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
 • Всички разходи по инвестицията следва да се извършат от един изпълнител (юридическо лице).
 • Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено ако са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например: разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.
 • С обявяването на процедурата за кандидатстване ще бъде определена и пределна (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация с батерии.
 • Финансират се единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии в тяхната цялост, НЕ нови компоненти /отделни части, с които да се подменят елементи от съществуващи, вече изградени фотоволтаичните системи и/или батерии.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ

От 100 000 лв. до 1 000 000 лв., като максималният размер на инвестицията не може да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

 1. Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

Определя се в зависимост от категорията на предприятието и местоизпълнението на инвестицията, както следва:

Категория на предприятието

Максимален процент на помощта за дейности

извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта за дейности

в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 

 1. Максимална продължителност на проектите

18 (осемнадесет) месеца

 

 1. Кандидатстване, оценка и изпълнение на проектите. Задължения на бенефициента
 • Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Критериите за оценка са напълно обективни, като се основават най-вече на историческите финансови показатели на кандидатите за предходните 3 години (2019, 2020 и 2021 г.). Тъй като се цели приоритизиране на подкрепата за предприятия със средни финансови показатели, тези предприятия получават по-висока оценка в сравнение с предприятията с високи или ниски финансови показатели.
 • При кандидатстване се прилага идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба. Задължение на крайния получател е да съхранява към проекта оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения, разрешения и др.).
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и батерии могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ[4], поддържан от АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.
 • В случаите, когато стойността на инвестицията е по-голяма или равна на 273 812 лв. определянето на изпълнител се извършва чрез открита тръжна процедура.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата в проекта, е възможно в процеса на реалното изпълнение да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията с до 10% след представяне на инвестиционен проект, обосноваващ това изменение. При намаляване на инсталираната мощност може да бъде намален пропорционално и бюджета на проекта.
 • Фотоволтаична инсталация следва да се застрахова за сметка на бенефициента срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години от окончателното плащане.
 • За период от 5 (пет) години след окончателното плащане по проекта произведената от енергия от фотоволтаичната система следва да се използва единствено за собствено потребление и не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.
 • Изградените по проекта фотоволтаична система и батерии не могат да се преместват след първоначалното им изграждане за период от 5 (пет) години от окончателното плащане по проекта.
 • Бенефициентът поема ангажимент компонентите на фотоволтаичната система и батериите, когато станат негодни за употреба, да се предадат за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места, като следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 

 

[1]Резюмето се основава на публикувания на 12.12.2022 г. проект на условия за кандидатстване по процедурата.

[2]Малки дружества със средна пазарна капитализация“ (small mid-caps) и „дружества със средна пазарна капитализация“ (mid-caps) са предприятия, които по финансови показатели отговарят на критериите за МСП (т.е. имат годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лева, и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лева), но средно-списъчният брой на персонала им е от 250 до 499 души („малки дружества със средна пазарна капитализация“), респ. от 500 до 1500 души („дружества със средна пазарна капитализация“), като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия.

[3] Съгласно ЗУТ урбанизираните територии са населени места, селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания.

[4] Закон за енергията от възобновяеми източници.

 

 

Приложение: Предварително резюме на процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Индикативен период на кандидатстване: март 2023 г. 

Цел на процедурата: Предоставяне на инвестиционна подкрепа за предприятията от произвдоствения сектор за повишаване на ресурсната ефективност и въвеждане на безотпадни технологии на производство.

Бюджет на процедурата: 180 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 • Микро (персонал до 9 души), малки (персонал от 10 до 49 души), средни (персонал от 50 до 249 души) и големи (над 250 души персонал) предприятия, с код на основна икономическа дейност, попадащ в Сектор С „Преработваща промишленост“;
 • Процедурата насърчава т.нар. „индустриална симбиоза“ или партньорствата между компаниите:

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Микро предприятия: до 350 000 лева;
 • Малки предприятия: до 550 000 лева;
 • Средни предприятия: до 750 000 лева;
 • Големи предприятия: до 1 000 000 лева;

Максимален интензитет на помощта:

 • Микро, малки и средни предприятия: 50%
 • Големи предприятия: 30%

Допустими за финансиране дейности:

 • Придобиване на нови машини, съоръжения и оборудване (ДМА), както и на нови технологии и специализиран софтуер и компютърни приложения (ДНА), използване на консултантски услуги от инженерно – технически характер, както и изготвяне на анализ на ресурсната ефектвиност и въглеродната интензивност на предприятията и възможните решения за тяхното преодоляване;
 • Внедряване на нови технологии за преработка на отпадъци от производствената дейност на предприятията;
 • Намаляване на използваните суровини и материали за производство, както и въвеждане на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини и материали в производството, с оглед намаляване на негативния отпечатък върху природните ресурси;
 • Ограничаване и намаляване на употребата на пластмасови опаковки и пластмасови изделия за еднократна употреба, както и внедряване на нови технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба, внедряване на многократни и алтернативни материали, в т.ч. биоразградими, рециклируеми и зелени опаковки;
 • Въвеждане на екологични стандарти в производството, както и на инвестиции, свързани с подобряване на качеството и удължаване на полезния живот на произвежданите продукти;

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис