Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)

 

Открита за кандидатстване: 2 февруари 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2023 г.

 

Обобщени параметри

 • Подкрепяни инвестиции

По процедурата се финансират разходи за строително-монтажни работи (СМР) за изпълнението на мерки за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, собственост на предприятията – кандидати, вкл. внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (фотоволтаични системи, термопомпи и пр.)

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева, разпределени по сектори и категории предприятия

 

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)

Вид предприятие

Минимален размер БФП

Максимален размер БФП

Микропредприятия

35 000 лв.

100 000

Малки предприятия

300 000

Средни предприятия

100 000 лв.

500 000

Големи предприятия

1 500 000

 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

 

 • при избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

Вид предприятие

Максимален процент на помощта в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микропредприятия

55%

65%

Малки предприятия

55%

65%

Средни предприятия

45%

55%

Големи предприятия

35%

45%

 

 • при избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 65% (независимо от категорията предприятие.

Помощта по режим de minimis не може да надвишава общата сума от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021- 2023.

 • Продължителност на проектите: до 24 месеца, но не по-късно от 30 юни 2026 г.


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни или големи предприятия - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

Не са допустими предприятия:

 • с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО[1]
 • с код на основна или допълнителна икономическа дейност Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива по КИД-2008 за 2022 г.
 • предприятия, които принадлежат към недопустими сектори или не отговарят на други изисквания съгласно приложимия режим държавна помощ
 1. Допустими дейности:
 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР[2], необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на изпълнение на СМР чрез инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски надзор съгласно ЗУТ
 • Дейности за строителен надзор съгласно ЗУТ
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР (само за проекти в режим „минимална помощ „)

 1. Специфични изисквания относно мерките за енергийна ефективност
 • Мерките за повишаване на енергийната ефективност се изпълняват въз основа на извършеното обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване.
 • Допустими са мерки само относно сгради, които са собственост на предприятието – кандидат, вкл. въз основа на учредено право на строеж. В случай на собственост в сградата, различна от тази на предприятието-кандидат, сградата не е допустима за финансиране.
 • Допустими са мерки само относно сгради, които са действащи/използвани към момента на кандидатстването
 • Проектът трябва да включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност
 • Всяка сграда, включена в проекта, следва да постигне минимум 30% спестяване на първична енергия след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки:
  • за сгради на предприятия в сферата на производството процентът на енергийни спестявания се определя въз основа на обследване за енергийна ефективност на промишлената система и се изчислява спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда, като за целта потреблението на енергия на сградата се обособява от общото енергийно потребление на промишлената система. За тези сгради не се изисква постигане на клас на енергопотребление, доколкото те не подлежат на задължително обследване и сертифициране;
  • за сгради на предприятия в сферата на търговията, услугите и туризма процентът на енергийни спестявания се определя въз основа на обследване за енергийна ефективност на сграда, като се изчислява на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки. За тези сгради се изисква, освен спестяване на първична енергия минимум 30%, и постигане на клас на енергопотребление „В”.
 • Не са допустими инвестиции в котли на газ или от други изкопаеми горива.
 • В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само ВЕИ за собствено потребление с цел осигуряване на сградата с енергията от ВЕИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др. (в случаите, когато проектът включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници), но не и за захранване на производствени машини и съоръжения. Произведената енергия от това съоръжение не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВЕИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВЕИ ще бъде собственост на кандидата.
 • След приключване на дейностите по СМР, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в проекта.
 1. Необходими документи при подаване на проекта:
 • Документ за собственост върху недвижимия имот или учредено право на строеж за обекта на интервенция в полза на кандидата
 • Доклад от обследване за енергийна ефективност, заедно със сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (за сгради на предприятия в сферата на търговията, услугите и туризма, подлежащи на сертифициране)
 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки от обследванията за енергийна ефективност
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба;

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

 • Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“
 1. Критерии за оценяване на проектите

Оценката на проектите е напълно обективна, като основава на четири критерия, свързани с резултатите от планираните енергоспестяващи мерки, определени въз основа на енергийното обследване:

Критерии за оценка

Макс. брой точки

Начин на определяне

1

Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради

25

Разгърната застроена площ, посочена в доклада от обследването за енергийна ефективност.

В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради.

 

> 1250 кв. м РЗП

25

 
 

> 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП

20

 
 

> 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП

15

 
 

> 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП

10

 
 

≤ 500 кв. м РЗП

5

 

2

Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.

25

Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100

Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.

 

> 50%

25

 

 

> 45% ≤ 50%

20

 

 

> 40% ≤ 45%

15

 

 

> 35% ≤ 40%

10

 

 

≥ 30% ≤ 35%

5

 

3

Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) - тон CO2 екв.

25

Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ

Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.

 

> 125 т CO2 екв.

25

 
 

> 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.

20

 
 

> 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.

15

 
 

> 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.

10

 
 

≤ 50 т CO2 екв.

5

 

4

Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)

25

Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г

 

≤ 3,00 лв./kWh/год.

25

 
 

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.

20

 
 

> 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.

15

 
 

> 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.

10

 
 

> 5,50 лв./kWh/год.

5

 

 

Максимален брой точки:

100

 

Проекти, получили минимум 55 точки, се класират в низходящ ред.

 1. Особености при изпълнението на проектите
 • При изпълнение на енергоспестяващите мерки бенефициентът следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо). Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработения инвестиционен проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването на проекта, в качеството му на Възложител. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите. Задължение на крайния получател е да съхранява оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения и др.)
 • В случаите, когато: i) процентът на безвъзмездното финансиране (интензитетът на помощта) е над 50% от допустимите разходи по проекта и възлаганата дейност е на стойност над 50 000 лв. (за СМР) или 30 000 лв. (за доставки или услуги), или ii) стойността на дейността, която ще бъде възлагана на външен изпълнител е по-голяма или равна на 273 812 лв. (140 00 евро) определянето на изпълнители на СМР/инженеринг по проекта се извършва чрез открита тръжна процедура по реда на ПМС № 80/2022 г. В останалите случаи определянето на изпълнител/и на дейностите по проекта се извършва чрез събиране на две съпоставими оферти.
 • По проектите се извършват междинни и окончателно плащане съобразно изпълнения и отчетен етап на изпълнение на инвестицията.

 

Списък на стопански дейности, включени в Приложение І на Директива 2003/87/ЕО, които са недопустими за финансиране по процедурата

 1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)
 2. Рафиниране на минерални масла
 3. Производство на кокс
 4. Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)
 5. Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час
 6. Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, между другото, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване
 7. Производство на първичен алуминий
 8. Производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 9. Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW
 10. Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 11. Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 12. Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно
 13. Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно
 14. Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно
 15. Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 16. Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали
 17. Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно
 18. Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 19. Производство на азотна киселина
 20. Производство на адипинова киселина
 21. Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина
 22. Производство на амоняк
 23. Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
 24. Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
 25. Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат (NaHCO3)
 26. Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на горните дейности, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 27. Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 28. Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 29. Въздухоплаване - полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията на държава-членка (с някои изключения)

 

[1] Дейностите в обхвата на Приложение І към Директива 2003/87/ЕО са посочени в края на настоящото резюме.

[2] Съпътстващите СМР следва да са пряко свързани с енергоспестяващата мярка, като без тях изпълнението на мярката не би могло да се завърши с необходимото качество и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж.

 

Приложение: Резюме на процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

(предварително резюме)[1]

Очаквано откриване: м. април 2023 г.

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Допустими инвестиции: придобиване на машини, съоръжения и оборудване (ДМА), както и специализиран софтуер (ДНА), които допринасят за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления: (1) предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци; (2) намаляване на използваните суровини; (3) ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба; както и (4) производство на устойчиви продукти.
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г., чиято основна икономическа дейност или допълнителна икономическа дейност (формираща не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2021 г.) попада в сектор С „Преработваща промишленост“ и са реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 200 000 лева; малки предприятия ≥ 600 000 лева; средни предприятия ≥ 1 000 000 лева и големи предприятия ≥ 3 000 000 лева).
 • Допустими партньори: участието на партньор по проекта е допустимо, а НЕ задължително. В един проект може да участва само един партньор, като той трябва да отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите. Партньорът може да разходва не повече от 30% от общия размер на безвъзмездната помощ по проекта. В случай, че проектът се изпълява в партньорство, той трябва задължително да осигурява постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.[2]
 • Общ размер на средствата по процедурата: 180 000 000 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятия: от 70 000 лв. до 350 000 лв., но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Малки предприятия: от 70 000 лв. до 550 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Средни предприятия: от 70 000 лв. до 750 000 лв., но не повече от 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Големи предприятия: от 70 000 лв. до 1 000 000 лв., но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ: от 30% до 50% в зависимост от категорията предприятие, режима държавна помощ и местоизпълнението
 • Продължителност на проектите: до 12 (дванадесет) месеца

 

П о д р о б н и    п а р а м е т р и

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали са следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г.
  • микро предприятия ≥ 200 000 лв.;
  • малки предприятия ≥ 600 000 лв.;
  • средни предприятия ≥ 1 000 000 лв.;
  • големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.).
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност или за допълнителната си икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните приходи от продажби за 2021 г., които попадат в сектор С „Преработваща промишленост“.

 

 1. Допустими партньори
 • Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В един проект може да участва само един партньор.
 • Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите.
 • Партньорът може да разходва не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта.
 • В случай, че проектът се изпълнява в партньорство, той трябва да осигури постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.

 

 1. Допустими дейности

По процедурата е допустимо изпълнението на следната дейност:

 1. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

(1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез въвеждане на технологии за:

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че проектът се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

(2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, в т.ч. рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

(3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

(4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

 1. Допустими разходи

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ ДНА;
 • Разходите за придобиване на ДНА са допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор по проекта.
 • В случай на партньорство, не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта може да бъде разходвана от партньора.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ
 • Микро предприятия: от 70 000 лв. до 350 000 лв., но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Малки предприятия: от 70 000 лв. до 550 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Средни предприятия: от 70 000 лв. до 750 000 лв., но не повече от 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Големи предприятия: от 70 000 лв. до 1 000 000 лв., но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.

 1. Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ
 • При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“ (в зависимост от предприятието и местоизпълнението):

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

30 %

София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

 • При избран режим „минимална помощ“ (de minimis):
 • Микро, малки и средни предприятия: 50%
 • Големи предприятия: 30%

 1. Максимална продължителност на проектите

12 (дванадесет) месеца

 1. Кандидатстване, оценка и изпълнение на проектите. Задължения на бенефициента
 • Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Критериите за оценка са напълно обективни, като се основават най-вече на историческите финансови показатели на кандидатите за предходните 3 години (2019, 2020 и 2021 г.). Тъй като се цели приоритизиране на подкрепата за предприятия със средни финансови показатели, тези предприятия получават по-висока оценка в сравнение с предприятията с високи или ниски финансови показатели.
 • В случаите, когато стойността на дадена доставка е по-голяма или равна на 273 816 лв. без ДДС на етапа на изпълнението на проекта определянето на доставчик от страна на бенефициента/партньора се извършва чрез открита тръжна процедура.

 

[1]    Резюмето се основава на публикувания на 02.02.2023 г. проект на условия за кандидатстване по процедурата. 

[2] Промишлена (индустриална) симбиоза е връзката между две производства, при която отпадъкът/ците от едното производство представлява/т суровина за другото производство. Тази връзка може да е както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в рамките на едно и също предприятие.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис