Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Текущи процедури

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)[1]

 

Очаквано откриване: първата половина на м. октомври 2022 г.

 

Обобщени параметри

 • Подкрепяни инвестиции:

По процедурата се финансират разходи за строително-монтажни работи (СМР) за изпълнението на мерки за енергийна ефективност и мерки за внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, собственост на предприятията – кандидати.

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева

 

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):

Вид предприятие

Минимален размер БФП

Максимален размер БФП

Микропредприятия

100 000 лв.

300 000

Малки предприятия

500 000

Средни предприятия

750 000

Големи предприятия

2 500 000

 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

 

 

 • при избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

Вид предприятие

Максимален процент на помощта в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микропредприятия

55%

65%

Малки предприятия

55%

65%

Средни предприятия

45%

55%

Големи предприятия

35%

45%

 

 • при избран режим „минимална помощ“ (de minimis): поради пропуск в проекта на Условия за кандидатстване не е определен; вероятно процентът на помощта ще бъде същия, като посочения по-горе извън ЮЗР (помощта по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2020- 2022).

 

 • Продължителност на проектите: до 24 месеца


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни или големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

 1. Допустими дейности:
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за ВЕИ, вкл. фотоволтаични инсталации, на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма
 • Приоритет ще се дава на проекти за енергийната ефективност в съчетание с използване на възобновяеми енергийни източници, както и за внедряване на високоефективни охладителни и отоплителни инсталации, въвеждане на иновативни технологии, използващи геотермална, хидротермална и слънчева енергия, и на използването на отпадна топлина и студ. Ще се насърчава използването на централно отопление и охлаждане, което да намали загубите по преноса и разпределение на топлинна енергия и да доведе до намаляване емисиите на СО2.
 • Мерките за енергийна ефективност по проекта се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.
 • Проектът трябва да включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда.

В случай на собственост в сградата, различна от тази на крайния получател (бенефициента), крайният получател следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – собственост на друга организация или институция, следва да се финансира със собствени средства.

 

 1. Задължителни изисквания за постигане на енергийна ефективност

 

 • Сградите, по които се изпълняват енергоспестяващи мерки, следва да достигнат енергиен клас „А“, по изключение клас „В“.

Проект, който предвижда постигане на клас на енергопотребление „В“, може да бъде финансиран само в случаите, при които изпълнение на мерки, водещи до постигане на клас А е технически неосъществимо, което следва да е надлежно и детайлно обосновано в обследването за енергийна ефективност. Техническа неосъществимост за постигане на клас на енергопотребление „А“, е налице тогава, когато прилагането на нормативните изисквания е възпрепятствано от специфика на сградата или на съществуваща сградна инсталация, което създава невъзможност за физическото изпълнение на мярката и/или изпълнението е възпрепятствано от технически или функционални пречки като: липса на достъп до елементи на конструкцията или инсталацията; липса на площ или пространство; допълнителни разходи за безопасност, достъпност, функционалност и/или за осигуряване на други технически характеристики, които разходи надвишават разходите за енергоспестяване.

 • Всяка сграда следва да постигне минимум 30% спестяване на първична енергия
 • В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на енергията от ВИ на сградата за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление. Произведената енергия от ВИ от това съоръжение за производство на енергия от ВИ не следва да надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда и не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.
 • След приключване на дейностите по СМР, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в проекта.

 

 1. Допустими разходи:
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг) за изпълнение на предписаните в обследването мерки за енергийна ефективност

В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.

 

 1. Необходими технически документи при подаване на проекта:
 • Обследване за енергийна ефективност, заедно със сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
 • Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за всяка сграда
 • Техническа документация относно предвидените СМР
 • Обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, и обобщена КСС по окрупнени показатели;
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба; или
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба; или
 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

 

 1. Особености при кандидатстването и изпълнението на проектите
 • Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на КЕП
 • В рамките на изпълнението на дейностите бенефициентът носи отговорност за изготвянето, съгласуването и одобряването на техническата документация, необходима за изпълнението на предвидените СМР. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно ЗУТ, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите. Разрешението за строеж, издадено въз основа на одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 148-156а от ЗУТ, следва да съдържа максимално подробна информация относно всички одобрени проектни части на съответния технически/работен проект, както и всички съгласувателни и разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба.

 

[1] Резюмето се основава на публикувания за обществено обсъждане през м. август 2022 г. проект на условия за кандидатстване по процедурата.

 

Приложение: Предварително резюме на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)[1]

Обобщени параметри

 

 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори, с изключение на изрично посочени няколко недопустими сектора.
 • Финансира се внедряването на ИКТ услуги и решения от следните 3 групи, съгласно предварително изготвен „Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“:
 • ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 30 600 000 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 лв. до 20 000 лв.
 • Процент на безвъзмездната помощ: 100% (за микро, малки и средни предприятия) По процедурата не е допустимо съфинансиране на разходи от страна на кандидатите.
 • Режим на финансиране: „минимална помощ“ (de minimis). Помощта по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2020-2022.
 • Продължителност на проектите: до 12 (дванадесет) месеца
 • Краен срок за подаване на проектите: 19.12.2022 г., 16:30 ч.


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 41 000 лева; малки предприятия ≥ 82 000 лева; и средни предприятия ≥ 123 000 лева).
 • Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

 

 1. Критерии за недопустимост на кандидатите:
 • По процедурата не могат да получат финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори, съгласно КИД-2008:
 • Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Сектор В „Добивна промишленост“;
 • Сектор F „Строителство“;
 • Сектор Р „Образование“;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“:
 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“:

-       раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

-      раздел 63 „Информационни услуги“.

 

 • Кандидатите не могат да участват в процедурата в случай че са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по ОПИК 2014-2020.
 • Кандидатите нямат право да получат финансиране за проекти, включващи ИКТ услуги/решения от Група II съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12), с изключение на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система), Система за бизнес анализи и Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда, в случай че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

 

 1. Допустими дейности:
 • Допустими за финансиране по процедурата са ИКТ услуги и решения от следните 3 групи, съгласно предварително изготвен „Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “:
 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
 • Проектите могат да включват една или повече от услугите/решенията в „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.
 • Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.
 • Проектите могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т.6 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделни ERP модули, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка.
 • Дейностите за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз, посочени в т. 2 и т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, са допустими само в случай, че проекта включва създаване на онлайн магазин (т. 1 от Списъка) и респективно създаване на корпоративен уебсайт (т. 3 от Списъка):

- ако предложението включва създаване на онлайн магазин, то по преценка на кандидатите е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз на създадения онлайн магазин (т. 2 от Списъка);

- ако предложението включва създаване на корпоративен уебсайт, то по преценка на кандидатите е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз на създадения корпоративен уебсайт (т. 4 от Списъка).

- проекти, включващи единствено услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ (т. 2 от Приложение 12) и/или услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“ (т. 4 от Приложение 12) са недопустими по процедурата.

 • В случай че проекта включва услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка), допустими са само дейностите и разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват, посочен в Приложение 12. Не са допустими дейностите и разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им.
 • Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, могат да бъдат въведени като:
 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Крайният резултат от внедряването на услугите/решенията се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати.

В случай, че по проекта се предвижда услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането ѝ няма да бъдат признати.

В случай че проекта включва услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ и/или услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“, то задължителен краен резултат е:

- при регистрация на търговска марка в България, същата следва да е вписана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство на Република България;

- при регистрация на търговска марка в Европейския съюз, същата следва да е вписана в регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Ако в срока на изпълнение на проекта приложимият краен резултат не бъде постигнат, извършените разходи за регистрация на търговска марка за създадения онлайн магазин и/или корпоративен уебсайт няма да бъдат признати.

 

 1. Критерии за оценка
 • Основният критерий, по който ще се оценяват проектите, е рентабилност на брутната печалба преди амортизация и данъци. По-ниската рентабилност дава повече точки, тъй като целта е приоритетно да се подпомогнат предприятията с по-ниска рентабилност за нейното повишаване.

 1. Особености при кандидатстването, оценката и изпълнението на проектите:
 • Подаването на проектите се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020 и с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Оценяването на проектите се извършва на един етап – оценка на административната допустимост и на качеството. Единствено проектите, получили мин. 5 точки по критериите за оценка на качеството се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка. За финансиране се предлгат всички или част от проектите по реда на класирането им и до изчерпване бюджета на процедурата.
 • Внедрените по проекта услуги/решения в областта на ИКТ следва да се поддържат в предприятието-кандидат най-малко 1 (една) година след окончателното плащане.

 

[1]Резюмето се основава на публикуваните на 17.10.2022 г. условия за кандидатстване по процедурата.

 

Приложения:

1. Резюме на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

2. Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ (Приложение 12)

3. Списък с пределни (максимално допустими) цени на внедряваните ИКТ услуги и решения

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Финвера Консулт © 2022

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис