Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)[1]

 

Обобщени параметри

 

 • Инвестиции и кандидати, които се финансират

По процедурата се финансират инвестиции на микро, малки и средни предприятия (МСП) от приоритетни национални и регионални икономически сектори за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, както и придобиване на специализиран софтуер, в т.ч. ERP системи, CRM системи и МОМ/MES системи, представляващи дълготрайни нематериални активи.

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 260 000 000 лв.

 

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятия: от 35 000 лв. до 180 000 лв., като максималният размер на субсидията по проекта не може да надвишава 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Малки предприятия: от 35 000 лв. до 350 000 лв., като максималният размер на субсидията по проекта не може да надвишава 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Средни предприятия: от 35 000 лв. до 700 000 лв., като максималният размер на субсидията по проекта не може да надвишава 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ
  • при избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
 • Микро, малки и средни предприятия извън Югозападен район на планиране (ЮЗР): до 50%
 • Микро и малки предприятия в Югозападен район на планиране (ЮЗР): София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%.
 • Средни предприятия в Югозападен район на планиране (ЮЗР): София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%.
 • при избран режим „минимална помощ“ (de minimis): до 50%, везависимо от вида предприятие (помощта по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2020- 2022).

 

 • Продължителност на проектите: до 12 месеца
 • Краен срок за кандидатстване: 21.09.2022 г. 16:30 ч.


Подробни параметри

 

 1. Допустими кандидати

 

Микро, малки и средни предприятия (МСП), отговарящи кумулативно на следните условия:

 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. , както следва: микро предприятия ≥ 210 000 лева; малки предприятия ≥ 750 000 лева; средни предприятия ≥ 3 000 000 лева;
 • Реализирали са нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва: микро предприятия ≥ 52 000 лева; малки предприятия ≥ 187 000 лева и средни предприятия ≥ 750 000 лева;
 • Развиват своята основна икономическа дейност (по данни на НСИ за 2021 г.) в някой от следните национални и регионални приоритетни сектори[2] и са заявили подкрепа по проекта за код на икономическа дейност, попадащ тези сектори, както следва:

 

Национални приоритетни икономически дейности:

Високотехнологични производства:

C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

Средно към високотехнологични производства:

C20 „Производство на химични продукти“

C27 „Производство на електрически произведения“

C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

C30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Други производства:

Е38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“

Е39 „Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци“

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

M71 „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“

M72 „Научно-изследователска и развойна дейност“

Регионални приоритетни сектори:

C10 „Производство на хранителни продукти“

C11 „Производство на напитки“

C13 „Производство на тъкани“

C14 „Производство на облекло“

C15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

C16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

C17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

C18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

C19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

C22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

C23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

C24 „Производство на основни метали“

C25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

C31 „Производство на мебели“

C32 „Производство, некласифицирано другаде“

C33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

J58 „Издателска дейност“

 

 1. Допустими дейности:
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, специализиран софтуер и/или ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

ВАЖНО: Всеки придобит актив по проекта (ДМА или ДНА) задължително трябва да доведе кумулативно до i) цифровизация на производствените процеси и ii) „разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

 

 1. Допустими разходи:
 • Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА;
 • Разходи за закупуване на софтуер, представляващ ДНА, включващи:
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер;
 • Разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – общо до 50 000 лева.

 

 1. Особености при кандидатстването и изпълнението:
 • Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис;
 • Критериите за техническа и финансова оценка се основават най-вече на историческите финансови показатели на кандидатите за предходните 3 години (2019, 2020 и 2021 г.);
 • Единственото изискване, което ще се проследява след приключването на проектите, е бенефициентите да постигнат увеличение на оборота за 2024 г., спрямо реализирания от тях оборот за 2021 г.

 

[1] Резюмето се основава на публикуваните на 22.07.2022 г. условия за кандидатстване по процедурата.

[2] Съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.

 

Резюме на процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" можете да свалите от тук.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)

 

Открита за кандидатстване: 2 февруари 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2023 г.

 

Обобщени параметри

 • Подкрепяни инвестиции

По процедурата се финансират разходи за строително-монтажни работи (СМР) за изпълнението на мерки за енергийна ефективност на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма, собственост на предприятията – кандидати, вкл. внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление (фотоволтаични системи, термопомпи и пр.)

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева, разпределени по сектори и категории предприятия

 

 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП)

Вид предприятие

Минимален размер БФП

Максимален размер БФП

Микропредприятия

35 000 лв.

100 000

Малки предприятия

300 000

Средни предприятия

100 000 лв.

500 000

Големи предприятия

1 500 000

 • Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

 

 • при избран режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

Вид предприятие

Максимален процент на помощта в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микропредприятия

55%

65%

Малки предприятия

55%

65%

Средни предприятия

45%

55%

Големи предприятия

35%

45%

 

 • при избран режим „минимална помощ“ (de minimis): 65% (независимо от категорията предприятие.

Помощта по режим de minimis не може да надвишава общата сума от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2021- 2023.

 • Продължителност на проектите: до 24 месеца, но не по-късно от 30 юни 2026 г.


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни или големи предприятия - търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите,
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

Не са допустими предприятия:

 • с предмет на дейност в обхвата на Приложение I на Директива 2003/87/ЕО[1]
 • с код на основна или допълнителна икономическа дейност Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива по КИД-2008 за 2022 г.
 • предприятия, които принадлежат към недопустими сектори или не отговарят на други изисквания съгласно приложимия режим държавна помощ
 1. Допустими дейности:
 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР[2], необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%. В случай на изпълнение на СМР чрез инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски надзор съгласно ЗУТ
 • Дейности за строителен надзор съгласно ЗУТ
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР (само за проекти в режим „минимална помощ „)

 1. Специфични изисквания относно мерките за енергийна ефективност
 • Мерките за повишаване на енергийната ефективност се изпълняват въз основа на извършеното обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Докладът за резултатите от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, опредени в приложимата подзаконова нормативна уредба. Наличието на обследване за енергийна ефективност е предварително условие за кандидатстване.
 • Допустими са мерки само относно сгради, които са собственост на предприятието – кандидат, вкл. въз основа на учредено право на строеж. В случай на собственост в сградата, различна от тази на предприятието-кандидат, сградата не е допустима за финансиране.
 • Допустими са мерки само относно сгради, които са действащи/използвани към момента на кандидатстването
 • Проектът трябва да включва изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност
 • Всяка сграда, включена в проекта, следва да постигне минимум 30% спестяване на първична енергия след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки:
  • за сгради на предприятия в сферата на производството процентът на енергийни спестявания се определя въз основа на обследване за енергийна ефективност на промишлената система и се изчислява спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда, като за целта потреблението на енергия на сградата се обособява от общото енергийно потребление на промишлената система. За тези сгради не се изисква постигане на клас на енергопотребление, доколкото те не подлежат на задължително обследване и сертифициране;
  • за сгради на предприятия в сферата на търговията, услугите и туризма процентът на енергийни спестявания се определя въз основа на обследване за енергийна ефективност на сграда, като се изчислява на база годишен разход на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние и годишен разход на първична невъзобновяема енергия след въвеждане на енергоспестяващите мерки. За тези сгради се изисква, освен спестяване на първична енергия минимум 30%, и постигане на клас на енергопотребление „В”.
 • Не са допустими инвестиции в котли на газ или от други изкопаеми горива.
 • В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само ВЕИ за собствено потребление с цел осигуряване на сградата с енергията от ВЕИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др. (в случаите, когато проектът включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници), но не и за захранване на производствени машини и съоръжения. Произведената енергия от това съоръжение не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба. Изграждането на съоръжение за производство на енергия от ВЕИ е допустимо само, ако съоръжението за производство на енергия от ВЕИ ще бъде собственост на кандидата.
 • След приключване на дейностите по СМР, следва да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в проекта.
 1. Необходими документи при подаване на проекта:
 • Документ за собственост върху недвижимия имот или учредено право на строеж за обекта на интервенция в полза на кандидата
 • Доклад от обследване за енергийна ефективност, заедно със сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (за сгради на предприятия в сферата на търговията, услугите и туризма, подлежащи на сертифициране)
 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки от обследванията за енергийна ефективност
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба;

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.

 • Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“
 1. Критерии за оценяване на проектите

Оценката на проектите е напълно обективна, като основава на четири критерия, свързани с резултатите от планираните енергоспестяващи мерки, определени въз основа на енергийното обследване:

Критерии за оценка

Макс. брой точки

Начин на определяне

1

Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност – като отношение на
кв.м РЗП обновена инфраструктура към броя на сградите с подобрена инфраструктура – кв. м РЗП / брой сгради

25

Разгърната застроена площ, посочена в доклада от обследването за енергийна ефективност.

В случай на повече от един обект на интервенция се сумира РЗП на всички сгради, включени в ПИИ, и се разделя на броя сгради.

 

> 1250 кв. м РЗП

25

 
 

> 1000 кв. м РЗП ≤ 1250 кв. м РЗП

20

 
 

> 750 кв. м РЗП ≤ 1000 кв. м РЗП

15

 
 

> 500 кв. м РЗП ≤ 750 кв. м РЗП

10

 
 

≤ 500 кв. м РЗП

5

 

2

Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – kWh/год.

25

Енергийните спестявания се изчисляват по следната формула: % спестявания = {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год. – обща първична невъзобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет в kWh/год} / {Общо нормализирано потребление на първична невъзобновяема енергия при актуално състояние в kWh/год.} х 100

Изчислява се средноаритметичната стойност за проекта в случай на повече от един обект на интервенция/ сграда.

 

> 50%

25

 

 

> 45% ≤ 50%

20

 

 

> 40% ≤ 45%

15

 

 

> 35% ≤ 40%

10

 

 

≥ 30% ≤ 35%

5

 

3

Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) - тон CO2 екв.

25

Изчислява се като разлика между стойността на актуалните емисии CO2 преди ЕСМ и стойността на емисиите CO2 след ЕСМ

Общата стойност на емисии CO2 за проекта се сумира в случай на повече от един обект на интервенция/сграда.

 

> 125 т CO2 екв.

25

 
 

> 100 т CO2 екв. ≤ 125 т CO2 екв.

20

 
 

> 75 т CO2 екв. ≤ 100 т CO2 екв.

15

 
 

> 50 т CO2 екв. ≤ 75 т CO2 екв.

10

 
 

≤ 50 т CO2 екв.

5

 

4

Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв./kWh/год.  (лева за 1 kWh годишна спестена енергия)

25

Изчислява се като общата стойност на цялата инвестиция (БФП плюс собствено участие) в лева по ПИИ се раздели на очакваното количество спестена първична невъзобновяема енергия в kWh/г

 

≤ 3,00 лв./kWh/год.

25

 
 

> 3,00 лв./kWh/год. ≤ 3,50 лв./kWh/год.

20

 
 

> 3,50 лв./kWh/год. ≤ 4,50 лв./kWh/год.

15

 
 

> 4,50 лв./kWh/год. ≤ 5,50 лв./kWh/год.

10

 
 

> 5,50 лв./kWh/год.

5

 

 

Максимален брой точки:

100

 

Проекти, получили минимум 55 точки, се класират в низходящ ред.

 1. Особености при изпълнението на проектите
 • При изпълнение на енергоспестяващите мерки бенефициентът следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо). Кандидатът носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработения инвестиционен проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването на проекта, в качеството му на Възложител. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части и количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите. Задължение на крайния получател е да съхранява оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения и др.)
 • В случаите, когато: i) процентът на безвъзмездното финансиране (интензитетът на помощта) е над 50% от допустимите разходи по проекта и възлаганата дейност е на стойност над 50 000 лв. (за СМР) или 30 000 лв. (за доставки или услуги), или ii) стойността на дейността, която ще бъде възлагана на външен изпълнител е по-голяма или равна на 273 812 лв. (140 00 евро) определянето на изпълнители на СМР/инженеринг по проекта се извършва чрез открита тръжна процедура по реда на ПМС № 80/2022 г. В останалите случаи определянето на изпълнител/и на дейностите по проекта се извършва чрез събиране на две съпоставими оферти.
 • По проектите се извършват междинни и окончателно плащане съобразно изпълнения и отчетен етап на изпълнение на инвестицията.

 

Списък на стопански дейности, включени в Приложение І на Директива 2003/87/ЕО, които са недопустими за финансиране по процедурата

 1. Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)
 2. Рафиниране на минерални масла
 3. Производство на кокс
 4. Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)
 5. Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час
 6. Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, между другото, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване
 7. Производство на първичен алуминий
 8. Производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 9. Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW
 10. Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 11. Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 12. Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно
 13. Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно
 14. Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно
 15. Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 16. Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали
 17. Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно
 18. Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 19. Производство на азотна киселина
 20. Производство на адипинова киселина
 21. Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина
 22. Производство на амоняк
 23. Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
 24. Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
 25. Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат (NaHCO3)
 26. Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на горните дейности, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 27. Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 28. Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 29. Въздухоплаване - полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията на държава-членка (с някои изключения)

 

[1] Дейностите в обхвата на Приложение І към Директива 2003/87/ЕО са посочени в края на настоящото резюме.

[2] Съпътстващите СМР следва да са пряко свързани с енергоспестяващата мярка, като без тях изпълнението на мярката не би могло да се завърши с необходимото качество и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж.

 

Приложение: Резюме на процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

(резюме)[1]

Обобщени параметри

 

 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори, с изключение на изрично посочени няколко недопустими сектора.
 • Финансира се внедряването на ИКТ услуги и решения от следните 3 групи, съгласно предварително изготвен „Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“:
 • ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 

 • Общ размер на средствата по процедурата: 30 600 000 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 лв. до 20 000 лв.
 • Процент на безвъзмездната помощ: 100% (за микро, малки и средни предприятия) По процедурата не е допустимо съфинансиране на разходи от страна на кандидатите.
 • Режим на финансиране: „минимална помощ“ (de minimis). Помощта по режим de minimis не може да надвишава сумата от 200 000 евро на предприятие за трите последователни финансови години 2020-2022.
 • Продължителност на проектите: до 12 (дванадесет) месеца
 • Краен срок за подаване на проектите: 19.12.2022 г., 16:30 ч.


Подробни параметри

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 41 000 лева; малки предприятия ≥ 82 000 лева; и средни предприятия ≥ 123 000 лева).
 • Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

 

 1. Критерии за недопустимост на кандидатите:
 • По процедурата не могат да получат финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори, съгласно КИД-2008:
 • Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Сектор В „Добивна промишленост“;
 • Сектор F „Строителство“;
 • Сектор Р „Образование“;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“:
 • раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и
 • раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“:

-       раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

-      раздел 63 „Информационни услуги“.

 

 • Кандидатите не могат да участват в процедурата в случай че са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по ОПИК 2014-2020.
 • Кандидатите нямат право да получат финансиране за проекти, включващи ИКТ услуги/решения от Група II съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12), с изключение на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система), Система за бизнес анализи и Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда, в случай че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

 

 1. Допустими дейности:
 • Допустими за финансиране по процедурата са ИКТ услуги и решения от следните 3 групи, съгласно предварително изготвен „Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “:
 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
 • Проектите могат да включват една или повече от услугите/решенията в „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.
 • Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.
 • Проектите могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т.6 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделни ERP модули, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка.
 • Дейностите за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз, посочени в т. 2 и т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, са допустими само в случай, че проекта включва създаване на онлайн магазин (т. 1 от Списъка) и респективно създаване на корпоративен уебсайт (т. 3 от Списъка):

- ако предложението включва създаване на онлайн магазин, то по преценка на кандидатите е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз на създадения онлайн магазин (т. 2 от Списъка);

- ако предложението включва създаване на корпоративен уебсайт, то по преценка на кандидатите е допустима услуга за регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз на създадения корпоративен уебсайт (т. 4 от Списъка).

- проекти, включващи единствено услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ (т. 2 от Приложение 12) и/или услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“ (т. 4 от Приложение 12) са недопустими по процедурата.

 • В случай че проекта включва услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка), допустими са само дейностите и разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват, посочен в Приложение 12. Не са допустими дейностите и разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им.
 • Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, могат да бъдат въведени като:
 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Крайният резултат от внедряването на услугите/решенията се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати.

В случай, че по проекта се предвижда услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането ѝ няма да бъдат признати.

В случай че проекта включва услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин“ и/или услуга за „Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт“, то задължителен краен резултат е:

- при регистрация на търговска марка в България, същата следва да е вписана в Официалния бюлетин на Патентно ведомство на Република България;

- при регистрация на търговска марка в Европейския съюз, същата следва да е вписана в регистъра на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Ако в срока на изпълнение на проекта приложимият краен резултат не бъде постигнат, извършените разходи за регистрация на търговска марка за създадения онлайн магазин и/или корпоративен уебсайт няма да бъдат признати.

 

 1. Критерии за оценка
 • Основният критерий, по който ще се оценяват проектите, е рентабилност на брутната печалба преди амортизация и данъци. По-ниската рентабилност дава повече точки, тъй като целта е приоритетно да се подпомогнат предприятията с по-ниска рентабилност за нейното повишаване.

 1. Особености при кандидатстването, оценката и изпълнението на проектите:
 • Подаването на проектите се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в системата ИСУН 2020 и с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Оценяването на проектите се извършва на един етап – оценка на административната допустимост и на качеството. Единствено проектите, получили мин. 5 точки по критериите за оценка на качеството се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка. За финансиране се предлгат всички или част от проектите по реда на класирането им и до изчерпване бюджета на процедурата.
 • Внедрените по проекта услуги/решения в областта на ИКТ следва да се поддържат в предприятието-кандидат най-малко 1 (една) година след окончателното плащане.

 

[1]Резюмето се основава на публикуваните на 17.10.2022 г. условия за кандидатстване по процедурата.

 

Приложения:

1. Резюме на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

2. Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ (Приложение 12)

3. Списък с пределни (максимално допустими) цени на внедряваните ИКТ услуги и решения

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

(резюме)

Начало на процедурата: 14.02.2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2023 г.

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Допустими инвестиции: изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 1 MW за производство на енергия за собствено потребление, в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с определен капацитет за съхранение
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация[1] от определени икономически сектори, попадащи в група „Индустрия“ и група „Услуги“.
 • Общ размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ: от 75 000 лв. до 1 000 000 лв., като максималният размер на инвестицията не може да надвишава:
 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ (в зависимост от предприятието и местоизпълнението)

Категория на предприятието

Максимален процент на помощта за дейности

извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта за дейности

в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 • Продължителност на проектите: до 18 (осемнадесет) месеца


П о д р о б н и    п а р а м е т р и

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали са следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 80 000 лева; малки предприятия ≥ 200 000 лева; средни предприятия ≥ 800 000 лева; малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лева).
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност, която попада в едната от следните две групи сектори на икономическа дейност, съгласно КИД-2008:

               Група “Индустрия“:

 • Сектор B „Добивна промишленост“;
 • Сектор C „Преработваща промишленост“;
 • Сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“;
 • Сектор F „Строителство“.

               Група “Услуги“:

 • Сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“;
 • Сектор H „Транспорт, складиране и пощи“;
 • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“;
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“;
 • Сектор L „Операции с недвижими имоти“;
 • Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“;
 • Сектор N „Административни и спомагателни дейности“;
 • Сектор P „Образование“;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“;
 • Сектор R „Култура, спорт и развлечения“;
 • Сектор S „Други дейности“.

 

 1. Недопустими за подкрепа кандидати, дейности и активи
 • По процедурата не могат да получат финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори съгласно КИД-2008:
 • Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • Сектор С „Преработваща промишленост“, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”;
 • Сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • Сектор K „Финансови и застрахователни дейности“
 • Сектор О „Държавно управление“
 • Сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“
 • Сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“
 • По процедурата няма да се подкрепят:
 • дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;
 • дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;
 • дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
 • дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда

 

 1. Допустими дейности

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), при спазване на следните изисквания:

 1. Изградената по проекта фотоволтаична система и батерии могат да захранват с ел. енергия сгради, в които кандидата упражнява основната си икономическа дейност, като е допустимо в съответните сгради кандидатът да извършва и допълнителни дейности (ако има такива) при положение, че тези дейности попадат в допустимите сектори по процедурата.

НЕ са допустими проекти, по които чрез изградената по проекта фотоволтаична инсталация ще захранват с ел. енергия сгради/обекти, в които кандидатите упражняват едновременно дейност в допустими сектори и в недопустими сектори по процедурата, тъй като не може да се гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране по процедурата.

 1. Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. Алтернативно, фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

Инвестицията НЕ може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

 1. Фотоволтаичната система и батериите следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии[2].
 2. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен за съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Като отговарящи на изискването биха се приели и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система. Батериите задължително трябва да бъдат свързани към изградената по проекта фотоволтаична система и да съхраняват енергия от нея.
 3. Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление не може да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата, но не повече от 1 MW.

В случай че кандидатът упражнява основната си икономическа дейност в повече от една сграда/обект, които са самостоятелно обособени стопански обекти, представляващи пространствено, функционално и организационно отделени производствени единици, е допустимо изграждане на отделни фотоволтаични системи в комбинация с батерии за отделните стопански обекти, като в този случай инсталираната мощност на отделното енергийно съоръжение не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност съгласно удостоверението/договора с ЕРД за съответния обект, като общата инсталираната мощност на всички фотоволтаични системи не може да бъде повече от 1 MW.

 1. При кандидатстване към проекта се прилага идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност.
 • Фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да отговорят на следните минимални технически изисквания:

1) Фотоволтаични модули

 • Ефективност на модула ≥ 20%
 • Продуктова гаранция                ≥ 12 години
 • Деградация първа година ≤ 3%
 • Линейна деградация за:
 • еднолицеви модули                ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • двулицеви модули ≤ 0,5% на година, гарантирана за ≥ 25 години
 • Механично натоварване:
  • на сняг (snow load) мин. 5 400 Pa
  • на вятър (wind load) мин. 2 400 Pa

2) Инвертор за фотоволтаичния модул

Допустими за финансиране са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори.

 • Ефективност на инвертора (European weighted efficiency)                ≥ 96%
 • Смущения от хармоници (THD)                                                             ≤ 5%
  • Входящо напрежение от ФВ стрингове  ≤ 1500 VDC
 • Продуктова гаранция                                                                                           ≥ 10 год.
 • Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система
 • Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самият инвертор

3) Системи за съхранение (акумулаторни батерии)

 • Оперативна работна температура: 0 - 45°С на околната среда
 • Продуктова гаранция                                                                                                     ≥ 5 години
 • Гаранция за производителност: ≥ 10 години

4) Инвертор за система за съхранение

 • Продуктова гаранция                                                                                          ≥ 10 год.

5) Конструкция

 • Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция
 • Продуктова гаранция ≥ 10 год.

Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар).

 

 1. Допустими разходи

Разходи за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии), които могат да включват:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • Разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер.
 • Всички разходи по инвестицията следва да се извършат от един изпълнител (юридическо лице).
 • Разходи за изграждане единствено на фотоволтаична система или закупуване единствено на съоръжения за съхранение на енергия (батарии) НЕ са допустими.
 • Разходите за строително-монтажни работи (СМР) са допустими единствено ако са пряко свързани с реализирането на изграждане на фотоволтаична система комбинирана със съоръжения за локално съхранение. Например: разходите, които са строго необходими за стабилността, за оборудването, за изграждането и за свързването и доброто функциониране на фотоволтаичната система, комбинирана със съоръжения за локално съхранение, могат да представляват допустими разходи.
 • Пределната (максимална) цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) е до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).
 • Финансират се единствено нови фотоволтаични инсталации в комбинация с батерии в тяхната цялост, НЕ нови компоненти /отделни части, с които да се подменят елементи от съществуващи, вече изградени фотоволтаичните системи и/или батерии.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ

От 75 000 лв. до 1 000 000 лв., като максималният размер на инвестицията не може да надвишава:

 • за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

 • малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 1. Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ

Определя се в зависимост от категорията на предприятието и местоизпълнението на инвестицията, както следва:

Категория на предприятието

Максимален процент на помощта за дейности

извън Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Максимален процент на помощта за дейности

в Югозападен район на планиране (ЮЗР)

Микро и малки предприятия

50%

50%

Средни предприятия

50%

45%

Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация

45%

35%

 1. Максимална продължителност на проектите

18 (осемнадесет) месеца

 1. Кандидатстване
 • Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Критериите за оценка са напълно обективни, като се основават най-вече на историческите финансови показатели на кандидатите за предходните 3 години (2019, 2020 и 2021 г.). Тъй като се цели приоритизиране на подкрепата за предприятия със средни финансови показатели, тези предприятия получават по-висока оценка в сравнение с предприятията с високи или ниски финансови показатели.
 • При кандидатстване се прилага идеен проект или технически/работен проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба. Задължение на крайния получател е да съхранява към проекта оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения, разрешения и др.).

 

 1. Изпълнението на проекта. Задължения на бенефициента след приключване на проекта
 • Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и батерии могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ[3], поддържан от АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.
 • В случаите, когато стойността на инвестицията е по-голяма или равна на 273 812 лв. (140 000 евро) определянето на изпълнител се извършва чрез открита тръжна процедура.
 • Крайният резултат от изградената по проекта фотоволтаична система се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от юридическо лице, монтирало енергийните съоръжения. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната мощност на фотоволтаичната система и общият оперативен капацитет на съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) - продължителност (в часове) спрямо % от инсталираната мощност на фотоволтаичната система към която са присъединени. Ако в срока на изпълнение на инвестицията не бъде получен приложимия документ и/или не бъде доказано изпълнението на предвидената инвестиция, отчетените дейности и извършените разходи за изграждане на съответната фотоволтаична система няма да бъдат признати.
 • Инсталираната мощност, която се заявява първоначално от кандидата в проекта, е възможно в процеса на реалното изпълнение да бъде намалена преди въвеждането в експлоатация на съоръженията след представяне на окончателен технически/работен проект, обосноваващ това изменение. При намаляване на инсталираната мощност ще бъде намален пропорционално бюджета с цел спазване на определената при сключването на договора стойност за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.
 • Дълготрайните активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани в имота, където е изградена фотоволтаичната система, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с проекта за период от минимум 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система.
 • За период от 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация[4] на фотоволтаичната система, произведената от нея енергия следва да се използва единствено за собствено потребление и не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.
 • Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh[5] на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение[6]. Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване. При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система.

Бенефициентите следва да представят информация на СНД, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената по проекта фотоволтаична система. Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на следващата година, като данните следва да са единствено за новоизградената по проекта инсталация и да са попълнени във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България.

 • Изградените по проекта фотоволтаична система и батерии не могат да се преместват след първоначалното им изграждане за период от 5 (пет) години от окончателното плащане по проекта.
 • Фотоволтаична инсталация следва да се застрахова за сметка на бенефициента срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това.
 • Бенефициентът поема ангажимент компонентите на фотоволтаичната система и батериите, когато станат негодни за употреба, да се предадат за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места, като следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 

[1]Малки дружества със средна пазарна капитализация“ (small mid-caps) са предприятия, които по показатели не са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП. „Дружества със средна пазарна капитализация“ (mid-caps) са предприятия които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито са малки дружества със средна пазарна капитализация, като са взети предвид всички отношения на партньорство и свързаност с други предприятия по смисъла на чл. 4 от ЗМСП.

[2] Съгласно ЗУТ урбанизираните територии са населени места, селищни образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания.

[3] Закон за енергията от възобновяеми източници.

[4] Въвеждането в експлоатация на фотоволтаична система се удостоверява чрез представяне на протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение и устойчивостта започва да тече от датата на издаването му.

[5] Средногодишната продължителност на работа на фотоволтаичните централи, осреднено за Република България (средните нетни пълни ефективни часове) са в размер на 1 380 часа, което се равнява на 1 380 kWh/kWp нетно специфично производство (НСП).

[6] Проследяване отчитането на количеството произведена енергия през мониторинговия срок от 5 (пет) години от въвеждането в експлоатация ще е въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори)

 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

по националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

(предварително резюме)[1]

Очаквано откриване: м. април 2023 г.

 

О б о б щ е н и    п а р а м е т р и

 • Допустими инвестиции: придобиване на машини, съоръжения и оборудване (ДМА), както и специализиран софтуер (ДНА), които допринасят за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления: (1) предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци; (2) намаляване на използваните суровини; (3) ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба; както и (4) производство на устойчиви продукти.
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г., чиято основна икономическа дейност или допълнителна икономическа дейност (формираща не по-малко от 20% от нетните им приходи от продажби за 2021 г.) попада в сектор С „Преработваща промишленост“ и са реализирали следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г. (микро предприятия ≥ 200 000 лева; малки предприятия ≥ 600 000 лева; средни предприятия ≥ 1 000 000 лева и големи предприятия ≥ 3 000 000 лева).
 • Допустими партньори: участието на партньор по проекта е допустимо, а НЕ задължително. В един проект може да участва само един партньор, като той трябва да отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите. Партньорът може да разходва не повече от 30% от общия размер на безвъзмездната помощ по проекта. В случай, че проектът се изпълява в партньорство, той трябва задължително да осигурява постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.[2]
 • Общ размер на средствата по процедурата: 180 000 000 лв.
 • Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ:
 • Микро предприятия: от 70 000 лв. до 350 000 лв., но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Малки предприятия: от 70 000 лв. до 550 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Средни предприятия: от 70 000 лв. до 750 000 лв., но не повече от 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Големи предприятия: от 70 000 лв. до 1 000 000 лв., но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Процент на безвъзмездната помощ: от 30% до 50% в зависимост от категорията предприятие, режима държавна помощ и местоизпълнението
 • Продължителност на проектите: до 12 (дванадесет) месеца

 

П о д р о б н и    п а р а м е т р и

 1. Допустими кандидати
 • Микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Реализирали са следните минимални нетни приходи от продажби за 2021 г.
  • микро предприятия ≥ 200 000 лв.;
  • малки предприятия ≥ 600 000 лв.;
  • средни предприятия ≥ 1 000 000 лв.;
  • големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.).
 • Заявили са подкрепа по проекта за основната си икономическа дейност или за допълнителната си икономическа дейност, която формира не по-малко от 20% от нетните приходи от продажби за 2021 г., които попадат в сектор С „Преработваща промишленост“.

 

 1. Допустими партньори
 • Партньорството по процедурата е допустимо, а НЕ задължително. В един проект може да участва само един партньор.
 • Допустими по процедурата са само партньори, които отговарят на всички критерии за допустимост на кандидатите.
 • Партньорът може да разходва не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта.
 • В случай, че проектът се изпълнява в партньорство, той трябва да осигури постигането на промишлена (индустриална) симбиоза.

 

 1. Допустими дейности

По процедурата е допустимо изпълнението на следната дейност:

 1. Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

(1) Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез въвеждане на технологии за:

 • подготовка за повторна употреба и преработка/рециклиране и/или други дейности по оползотворяване на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че проектът се изпълнява в партньорство) и влагането им като суровина в производствения процес (за производството на съществуващи и/или нови за предприятието продукти).

(2) Намаляване на използваните суровини (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете (броя) суровини, влагани в крайния продукт) чрез внедряване на технологии за:

 • използване на алтернативни суровини, в т.ч. рециклирани суровини и материали, и/или
 • повишаване използването на рециклируеми суровини и материали, и/или
 • влагане на материали с биологичен произход (например заместване на синтетични материали или суровини на фосилна основа с такива с биологичен произход), и/или
 • заместване или намаляване на употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти чрез използването на алтернативни суровини.

(3) Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

 • заместване на опаковките от пластмаса и пластмасовите продукти за еднократна употреба с алтернативни опаковки и продукти за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани опаковки и изделия, и/или
 • намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в крайния/те продукт/и, и/или
 • осигуряване на съответствие на произвежданите опаковки и продукти с приложимите за тях изисквания, произтичащи от националното и европейско законодателство относно пластмасовите опаковки и пластмасови продукти за еднократна употреба.

(4) Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват:

 • повторна или многократна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или
 • осигуряване на възможности за модернизация и поправка – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или
 • увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително на възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 

 1. Допустими разходи

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА;
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ ДНА;
 • Разходите за придобиване на ДНА са допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор по проекта.
 • В случай на партньорство, не повече от 30% от общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта може да бъде разходвана от партньора.

 

 1. Минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ
 • Микро предприятия: от 70 000 лв. до 350 000 лв., но не повече от 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Малки предприятия: от 70 000 лв. до 550 000 лв., но не повече от 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Средни предприятия: от 70 000 лв. до 750 000 лв., но не повече от 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.
 • Големи предприятия: от 70 000 лв. до 1 000 000 лв., но не повече от 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието за тригодишния период 2019 - 2021 г.

 1. Процент (интензитет) на безвъзмездната помощ
 • При избран режим „Регионална инвестиционна помощ“ (в зависимост от предприятието и местоизпълнението):

Категория на предприятието – кандидат/партньор

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS-2)

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

50 %

София град (столица): 40%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 40%

Област Кюстендил: 45%

Средни предприятия

50 %

София град (столица): 30%

София област: 50%

Област Благоевград: 50%

Област Перник: 30%

Област Кюстендил: 35%

Големи предприятия

30 %

София град (столица), София област, Област Благоевград, Област Перник, Област Кюстендил: 20 %

 • При избран режим „минимална помощ“ (de minimis):
 • Микро, малки и средни предприятия: 50%
 • Големи предприятия: 30%

 1. Максимална продължителност на проектите

12 (дванадесет) месеца

 1. Кандидатстване, оценка и изпълнение на проектите. Задължения на бенефициента
 • Кандидатстването е изцяло електронно чрез подаване на уеб-базиран формуляр в специален модул на системата ИСУН с помощта на квалифициран електронен подпис.
 • Критериите за оценка са напълно обективни, като се основават най-вече на историческите финансови показатели на кандидатите за предходните 3 години (2019, 2020 и 2021 г.). Тъй като се цели приоритизиране на подкрепата за предприятия със средни финансови показатели, тези предприятия получават по-висока оценка в сравнение с предприятията с високи или ниски финансови показатели.
 • В случаите, когато стойността на дадена доставка е по-голяма или равна на 273 816 лв. без ДДС на етапа на изпълнението на проекта определянето на доставчик от страна на бенефициента/партньора се извършва чрез открита тръжна процедура.

 

[1]    Резюмето се основава на публикувания на 02.02.2023 г. проект на условия за кандидатстване по процедурата. 

[2] Промишлена (индустриална) симбиоза е връзката между две производства, при която отпадъкът/ците от едното производство представлява/т суровина за другото производство. Тази връзка може да е както между две предприятия (кандидат и партньор), така и в рамките на едно и също предприятие.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2024

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис