Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Програми

Минали процедура

(изтеглете в pdf)

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА

 Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България, част от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, ще финансира инициативи, предложени от български малки, средни и големи предприятия в програмната област „Иновации за зелена индустрия”, насочени към реализирането на една или повече от следните дейности:

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
 4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност, свързана с горепосочените дейности;

Безвъзмездно финансиране ще бъде предоставено на предприятията за инвестиции в ново или използвано оборудване, разходи за персонал, разходи за материали и консумативи, режийни разходи, както и закупуване на недвижими имоти и земя, когато те са пряко свързани с и необходими за изпълнението на проекта.

 1. Размер на средствата

 Общият размер на средствата по програмата е 28 500 000 евро.

2. Срокове

 Крайният срок за подаване на проектни предложения по настоящата първа покана за набиране на проекти е до 13:00 ч. българско време на 11.10.2018 г. 

3. Размер на безвъзмездната помощ

 Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ (грант) за един проект са както следва:

По „Схема за индивидуални проекти“:

 • Минимален размер на гранта: 200 000 евро;
 • Максимален размер на гранта: 1 000 000 евро;

По „Малка грантова схема за МСП“

 • Минимален размер на гранта: 50 000 евро;
 • Максимален размер на гранта: 200 000 евро;

4. Интензитет (процент) на безвъзмездната помощ

По отношение на предприятията, размерът на гранта се определя въз основа на приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084.

Размерът на гранта може да варира между 10% и 70%, в зависимост от вида на предоставената държавна помощ, размера на предприятието на кандидата и от други елементи, които са включени в разпоредбите на Регламента, които се отнасят за съответния проект.

5. Продължителност

Максималният период на допустимост на разходите по проектите е до 30 април 2022 г.

 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ

1. Допустимите кандидати и партньори следва да са:

По „Схема за индивидуални проектни предложения“:

 • Допустими кандидати: малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България с най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения.
 • Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

По „Малка грантова схема за МСП“: 

 • Допустими кандидати: малки и средни предприятия (МСП), регистрирани като юридически лица в България с най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения.
 • Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

2. Допълнителни критерии за кандидатите и партньорите:

 • Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с дейностите, за които кандидатства;
 • Кандидатът и партньорът (партньорите), както и техните юридически представители, трябва да са подписали декларация за чисто съдебно и данъчно минало;
 • Основната дейност на партньора трябва да бъде тясно свързана с дейностите, по които ще има принос в проекта;
 • Ако кандидатът има един или повече партньори, трябва да се сключи проектоспоразумение, в което са посочени ролите и отговорностите на отделните партньори, което се прилага към проектното предложение.
 • Не се допускат за финансиране кандидати, които: (а) са предприятия в затруднено положение (определението на „предприятия в затруднено положение” е посочено в член 2, алинея 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора); (б) ако са обявили фалит, ако са в производство по несъстоятелност или се намират в ликвидация; ако са преустановили дейността си, ако са предмет на производство във връзка с дейността си или ако се намират в каквото и да е сходно положение, произтичащо от сходна процедура по силата на националното законодателство; (в) ако са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси, без да има доказателства, че са предприети мерки за коригиране през последните години.

 

ІІІ. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ

Всеки кандидат може да внесе само едно проектно предложение в рамките на настоящата покана за набиране на проектни предложения.

Програмата предоставя подкрепа на проекти, които ще развиват и осъществяват дейности в предприятието, което кандидатства за финансиране, в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”.

 Иновации за зелена индустрия:

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
 4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност, свързана с горепосочените дейности;

 Проектите трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

а) Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;  

б) Внедряване на зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

в) Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);  

г) Създаване на зелени работни места

Показател (г) може да се избира само в съчетание с един от другите показатели.

Бизнес показатели: Проектите трябва да допринесат за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба.

 

ІV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИТЕ

1. Допустими преки разходи:

 Допустимите преки разходи за проекта са онези разходи, които са идентифицирани от водещата фирма и/или от партньора по проекта, като специфични разходи, свързани пряко с изпълнението на проекта, поради което могат да бъдат директно осчетоводени.

В рамките на проектите са допустими за финансиране следните преки разходи:

а) разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, включени във възнаграждението, при условие че отговарят на обичайната практика за възнаграждения на водещата фирма и партньора по проекта;

б) пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта, при условие че отговарят на обичайната практика за пътни разходи на водещата фирма и партньора по проекта;

в) разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти, приложими за водещата фирма, и че стандартите са общоприети за изделията от един и същ вид.

г) разходите за консумативи и материали, при условие че те могат да бъдат идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;

д) разходите, свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на изпълнението на проекта, при условие че възлагането отговаря на приложимите правила за обществени поръчки;

е) разходите, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект. В случаите, когато цялата покупна цена на оборудването представлява допустим разход, инициаторът на проекта:

- ще запази собствеността си върху оборудването за срок от минимум три години (при МСП) и пет години (при голямо предприятие) след приключването на проекта и ще продължи да използва оборудването в интерес на общите цели на проекта през същия период от време;

- ще запази оборудването надлежно застраховано в случай на загуби, например пожар, кражба или други обичайни застраховаеми рискове както по време на изпълнението на проекта, така и най-малко пет години след приключването на проекта; и

- ще задели подходящи средства за поддържането на оборудването в продължение най-малко на пет години след приключването на проекта.

 2. Покупка на недвижими имоти и земя:

 Разходите за покупка на недвижимо имущество, т.е. сгради, които са построени или са в процес на застрояване, и съответните права върху земята, върху която са построени, както и земите, които не са застроени, могат да бъдат допустими при следните условия, без да се засяга прилагането на по-строги национални правила:

- трябва да има пряка връзка между покупката и целите на проекта;

- покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;

- недвижимите имоти и/или земята трябва да се използват за целта и за периода, посочен в решението за предоставяне на безвъзмездната помощ (грант) по проекта.

- недвижимите имоти и/или земята могат да се използват само в съответствие с целите на проекта.

 3. Допустими непреки разходи:

 Непреки разходи са всички допустими разходи, които не могат да бъдат идентифицирани от водещата фирма и/или партньора по проекта като пряко свързани с проекта, но които могат да бъдат идентифицирани и доказани от неговата счетоводна система като разходи, направени в пряка връзка с допустимите преки разходи към проекта.

Непреките разходи по проекта представляват справедливо разпределение на общите разходи на водещата фирма или на партньора по проекта. Те могат да бъдат идентифицирани по един от следните методи:

 • въз основа на реалните непреки разходи, направени от онези водещи фирми и партньори по проекти, които използват аналитична счетоводна система за определяне на своите непреки разходи, както е пояснено по-горе;
 • водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не се използват в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта, при условие че изчисляването на ставката се прави въз основа на коректен, справедлив и проверим метод на изчисление или на метод, прилаган по схеми за безвъзмездни средства (грантове), финансирани изцяло от държавата-бенефициент при подобни видове проекти и водещи фирми;
 • водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 15% от преките допустими разходи за персонала;   
 • в случай на проекти, включващи изследователски компонент, непреките допустими разходи могат да бъдат определени чрез прилагане на фиксирана ставка от 25% от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не са използвани в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта.

V. КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

Посочените по-долу критерии за подбор ще бъдат оценени с оценка от една до шест точки (1 е най-ниската, 6 - най-високата). Броят на точките ще представлява основа за профил на оценка. Всеки от критериите за подбор може да бъде критичен фактор за успех, тъй като ниската оценка за някои критични фактори може да застраши целия проект. Профилът с оценките по точки ще бъде основа за определяне на приоритетите за проектните предложения. Основният принцип е, че проектите с най-много точки ще имат най-голяма вероятност да получат безвъзмездна помощ (грант).

Технически и финансови критерии за подбор:

 •  Приложимост - Степента, в която проектът отговаря на специфичния очакван резултат от програмата и допустимите дейности, посочени в поканата за набиране на проектни предложения;
 • Общи цели - Степента, в която проектът допринася за общите цели на безвъзмездните средства (грантове) от ЕИП и Норвегия за периода 2014 -2021 г. (намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между България и Норвегия.
 • Хоризонтални въпроси - Степента, в която проектът отговаря на съответните междусекторни въпроси, посочени във формуляра за кандидатстване: добро упхравление и добри бизнес практики, устойчево развитие и равнопоставеност на половете;
 • Добри бизнес практики – Степента, в която кандидатът (и възможните партньори) се придържат към добрата бизнес практика, както е определена в насоките на ОИСР и Ръководните принципи на ООН за бизнес и човешко право, включително нулева толерантност към корупцията.
 • Вътрешни фактори – Степента, в която кандидатът (и партньорът /партньорите) разполагат с необходимите ресурси за изпълнението на проекта; вътрешни фактори са факторите, върху които кандидатът може да влияе чрез стратегически избор (ключови ресурси, основни дейности, производство);
 • Техническа жизнеспособност и осъществимост - Степента, в която проектът е зрял, т.е. технически осъществим и изпълним по отношение на техническото решение, отговаря на целите на проекта и конкретните резултати. Кандидатът има технически /технологичен капацитет за изпълнение на проекта, времеви график.
 • Статут на ПИС (права върху интелектуалната собственост) - налични нематериални ресурси за предложения проект;
 • Пазар и конкурентна ситуация - Качество на анализа на пазара при баланса на търсенето и предлагането на продукти и услуги;
 • Качество на партньорството - Договорено е в каква степен Споразумението за партньорство включва ясно разделение на ролите, отговорностите и паричния поток; оценка на участието на партньора в подготовката, изпълнението и споделянето на резултатите от проекта;
 • Финансов капацитет - Степента, в която кандидатът (и евентуалните партньори) имат необходимото съфинансиране и финансов капацитет за изпълнение на проекта и за осигуряване на неговите разходи;
 • Оперативен риск - оценка на финансовото състояние на кандидата и възможностите за обслужване на дълга;
 • Рискове, свързани с проекта - Степента, в която проектът се подкрепя адекватно от плана за управление на риска;
 • Рентабилност на проекта - Степента, в която проектът има потенциал за рентабилност;
 • Социално-икономическо въздействие - Степента, в която проектът има добавена стойност, т.е. социално-икономическата рентабилност;
 • Отключващ ефект - Степента, в която проектът не би бил осъществим без отпуснатият грант;
 • Ниво на иновации - Степента, в която проектът включва иновации на ниво предприятие, секторно ниво, национално или международно равнище.
 • Оценка на разходите и финансиране - Степента, в която проектът има ясни и добре документирани оценки на разходите и план за финансиране. Бюджетът е правилно разработен и е свързан с дейностите по проекта, разпределените и предвидени ресурси.

 

VI. ОСОБЕНОСТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И РАЗПЛАЩАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

1. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване на английски език и подаване на формуляра и придружителните документи чрез електронния портал на Иновация Норвегия.

Електронните приложения и образци за задължителните приложения са достъпни на уебсайта на Иновация Норвегия.

2. Изплащане на безвъзмездната помощ

Грантовата помощ се предоставя като възстановяване на вече направени документирани разходи в съответствие с договорения план за отпускане на средства. Инициаторът на проекта има възможност да кандидатства за авансово плащане в съответствие с изискванията на програмата. Авансовото плащане се изплаща след подписването на проектния договор в срок от един месец след подаване на искането от водещата фирма. Последващите плащания се изплащат след одобряване на междинните доклади по проекта и не по-късно от един месец от датата на одобрението. Крайното плащане, ако е приложимо, ще бъде направено след одобряване на окончателния доклад и не по-късно от един месец от датата на одобряването. Одобряването на междинните и окончателните доклади за проектите се извършва в рамките на три месеца от представянето на изискваната информация. Задълженията и плащанията ще се извършват в евро (€). Исканията за плащане (включително авансовото плащане), препратени от водещата фирма до Иновация Норвегия, са в евро (€).

 

[1]

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ИЗВЕСТИЯ

Получавайте новини и актуална информация за избрана от Вас тема

ОП Иновации и конкурентноспособност
Програма за развитие на селските райони
ОП Развитие на човешките ресурси
Програма за морско дело и рибарство
Други програми за предприятия
Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027
Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис