Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Процедура за финансиране на енергийно ефективни технологии в МСП

На 12.04.2022 г. беше публикувана документацията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-6.002 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК).

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува пакетът от документи за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма.

Приемът на проекти по процедурата стартира на 03.05.2022 г. от 10:00 ч. като крайният срок за набиране на проектни предложения е до 16:30 ч. на 23.05.2022 г. 

Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 25 000 лева, а максималният такъв е 150 000 лв., като максималният интензитет на помощта не може да надхвърля 50%.

Допустими по процедурата кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат приключени 2018 г., 2019 г. и 2020 г. финансови години, отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и извършват основната си икономическа дейност в рамките на Сектор С "Преработваща промишленост".

Допустими за финансиране по процедурата са дейностите за подобряване на енергийната ефективност в предприятията, в т.ч. покриването на разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и системи, представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории активи по процедурата, както и разходите за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

 

Подробно резюме на процедура BG16RFOP002-6.002 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" можете да намерите тук.

Финвера Консулт © 2023

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис