Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Стартира приемът на проекти по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

На 26.07.2019 г. Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. обяви старта на приема на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Компонент 1 приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

По Компонент 2 приложимият режим е „помощи за иновационни клъстери“ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 924 199 лв. (15 300 000 евро).

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1) Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества;

2) Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау).

Подаването на проектното предложение по процедурата се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:00 часа на 26.10.2019 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис