Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Предстои ново откриване на процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по ОПИК

Предстои ново откриване на процедурата за безвъзмездна помощ „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ с реф. № BG16RFOP002-1.030. По процедурата ще се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП и големи предприятия за инвестиции в ДМА, ДНА и специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

Бюджетът на процедурата ще е 85 млн. лв., които са разпределени по категории предприятия.

Откриването на процедурата за кандидатстване се очаква през м. юни или юли 2020 г., като крайният срок за кандидатстване ще е поне 2 месеца след откриването.

След първоначалното й прекратяването в края на м април 2020 г.,във връзка с епидемията COVID-19, процедурата за безвъзмедна помощ „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ предстои да бъде наново открита за кандидатсване с реф. № BG16RFOP002-1.030.

Допустими кандидати по процедурата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които имат приключили минимум 3 финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) към момента на откриване на процедурата

Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) е диференциран съобразно вида на предприятието:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца.

По процедурата са допустими проекти, които:

1) Водят до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на  процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления в четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигента специализация („ИСИС“)

2) Внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Допустимите разходи по проектите включват инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Разходи за ДМА и ДНА:

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Разходи за специализирани услуги:

  • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Интензитет (процент) на безвъзмездната помощ

При избран режим регионална инвестиционна помощ:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

- При избран режим "минимална помощ" (de minimis)90% независимо от вида на предприятието и региона 

Повече подробности вижте тук.

Детайлно резюме можете да изтеглите оттук.

 

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис