Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Открита е процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по ОПИК

В средата на м. февруари 2020 г. най-сетне бе открита за кандидатстване процедура за безвъзмедна помощ BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. По нея се предоставя безвъзмездно финансиране на МСП и големи предприятия за инвестиции в ДМА, ДНА и специализирани консултантски услуги, насочени към внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

Общият размер на предвидените по нея средства е 117 млн. лв., които са разпределени по категории предприятия.

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които имат приключили минимум 3 финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) към момента на откриване на процедурата

Размерът на безвъзмездната помощ (субсидията) е диференциран съобразно вида на предприятието:

Вид предприятие

Минимален размер

Максимален размер

Микро и малко предприятие

100 000 лв.

500 000 лв.

Средно предприятие

100 000 лв.

750 000 лв.

Голямо предприятие

100 000 лв.

1 000 000 лв.

Максималната продължителност на проектите ще бъде 18 месеца.

По процедурата са допустими проекти, които:

1) Водят до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на  процес, попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления в четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигента специализация („ИСИС“)

2) Внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Допустимите разходи по проектите включват инвестиции в ДМА и ДНА, както и разходи на услуги, както следва:

Разходи за ДМА и ДНА:

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Разходи за специализирани услуги:

  • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Интензитет (процент) на безвъзмездната помощ

При избран режим регионална инвестиционна помощ:

Категория на предприятието

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

извън Югозападния планов район*

Максимален процент безвъзмездна помощ за проекти (дейности)

в Югозападния планов район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Големи предприятия

50 %

25 %

- При избран режим "минимална помощ" (de minimis)90% независимо от вида на предприятието и региона 

Повече подробности вижте тук.

Детайлно резюме можете да изтеглите оттук.

 

Финвера Консулт © 2020

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис