Услуги

Проучване
за финансиране
Разработване
на проект
Управление
на проект
Подпомагане при последващи проверки Правни услуги
по проекти
Изпратете ни
запитване

Новини

Предстои изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура "Насърчаване на предприемачеството" на ОПИК

Във връзка с приключилата оценка на проектите, подадени по втория краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., Управляващият орган на програмата обяви, че предстои изпращането на поканите за сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ до одобрените за финансиране кандидати.

Поканите ще бъдат електронно подписани и ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение. В рамките на първия етап ще бъдат официално поканени одобрените за финансиране кандидати класирани до позиция № 84 от Списък на предложените за финансиране проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024, публикуван на сайта на ОПИК. В рамките на втория етап ще бъдат изпратени покани и до останалите одобрени за финансиране кандидати от списъка.

Поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Финвера Консулт © 2019

Условия за ползване

Дизайн и разработка Комтехсис